Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.01.11

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 19.01.11
Tid: kl. 14:00-16:30

Sakliste som PDF: hefte 1 (1-6) OBS! 6MB -  hefte 2 (7-13) OBS! 6MB  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (6 meninger)
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 1/11 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 2/11

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 3/11 1719/244/48 - Påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - klage på vedtak med avslag på søknad utredning vedtak
PS 4/11 Reguleringsplan Fv. 119, Lysaker - Korsbakken, gang-/sykkelveg utredning vedtak
PS 5/11 1719/97/1 - Reguleringsplan for steinbrudd og deponi Valan utredning vedtak
PS 6/11 Parkeringsplass - Johannes Fossum - Børøya - 1719/267/14 utredning vedtak
PS 7/11 Reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/40 - forslag til vedtak utredning vedtak
PS 8/11 Utbyggingsavtale for reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/40 utredning vedtak
PS 9/11 Reguleringsendring bebyggelsesplan Stokkberget - felt B1 utredning vedtak
PS 10/11 Reguleringsplan Joplassen 1719/2/105 utredning vedtak
PS 11/11 Utbyggingsavtale Joplassen 1719/2/105 utredning vedtak
PS 12/11 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for fradeling av to boligtomter - 1719/233/1 - Bergsvegen 96 - Per Øyvind Berg utredning vedtak
PS 13/11 Vedrørende rampe - 1719/315/264 - Kirkegata 43 - Oskars AS utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf - forfall
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf x
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf - forfall
Gerd Haugberg h medlem h/v - forfall
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Gerd Talsnes Heggdal v varmedlem v x Gerd Haugberg
Guri Skjesol sp varamedlem dna/sp/krf x Lill Kristin Nordahl
Eilif Due sp varamedlem dna/sp/krf x Siv By


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld     Til toppen av siden

 

PS 1/11 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 2/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Til godkjenning/underskriving av protokoll: Gunnar Morten Løvås, SV, Guri Skjesol, SP

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til godkjenning/underskriving av protokoll: Gunnar Morten Løvås, SV, Guri Skjesol, SP     Til toppen av siden

 

 

PS 3/11 1719/244/48 - Påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - klage på vedtak med avslag på søknad

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteen har vurdert klagen, men kan ikke se at det foreligger momenter i klagen som tilsier at påklaget vedtak bør oppheves eller endres.

Plan- og bygningssjefens vedtak datert 14.09.2010 opprettholdes og klagen sendes til Fylkesmannen som klageinstans.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP og Gunnar Morten Løvås, SV:
Plan- og bygningssjefens vedtak datert 14.09.2010 oppheves.
Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen, etter plan- og bygningslovens § 19 (dispensasjon) innvilges.
Oppføring av tilbygg/påbygg er ikke i strid med statlige eller regionale rammer eller mål.

Begrunnelse:
På grunn av tomtens beskaffenhet vil utvidelse av hytte mot berg og etablert brønn/hus for felles vann i området medføre uforholdsmessig store kostnader, jfr. PBL §31.2 siste ledd.
På grunn av tomtas beskaffenhet vil ikke denne dispensasjonen skape presedens.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:
Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og bygningssjefens vedtak datert 14.09.2010 oppheves.
Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen, etter plan- og bygningslovens § 19 (dispensasjon) innvilges.
Oppføring av tilbygg/påbygg er ikke i strid med statlige eller regionale rammer eller mål.

Begrunnelse:
På grunn av tomtens beskaffenhet vil utvidelse av hytte mot berg og etablert brønn/hus for felles vann i området medføre uforholdsmessig store kostnader, jfr. PBL §31.2 siste ledd.
På grunn av tomtas beskaffenhet vil ikke denne dispensasjonen skape presedens.     Til toppen av siden

 

 

PS 4/11 Reguleringsplan Fv. 119, Lysaker - Korsbakken, gang-/sykkelveg

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv. 119, Lysaker – Korsbakken, gang-/sykkelveg, dat. 12.10.2010 (plankart rev.16.12.2010).

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra PUK:
Saken sendes tilbake til tiltakshaver da foreslåtte plan beslaglegger for store deler av eksisterende boligtomter gnr. 22/38 og 31/8. Alternative løsninger framlegges, for eksempel flytting av kjøreveg bort fra berørte tomter slik at G/S anlegges på eksisterende vegområde. Alternative løsninger utarbeides i nær dialog med berørte boligtomteiere.

Reguleringsplanen skulle ivareta de myke trafikanter på hele strekningen, dette må det arbeides videre med, slik at det snarest kommer på plass finansiering for kryssing av jernbanen. Dette arbeidet må ha høy prioritet. Så lenge ikke hele strekningen blir utbygd, (den farligste strekningen blir utelatt), kan ikke forbud for saktegående trafikk på E6 Holsand-Gråmyra iverksettes. Brua gir ikke rom for kombinasjon gående og store kjøretøyer.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken sendes tilbake til tiltakshaver da foreslåtte plan beslaglegger for store deler av eksisterende boligtomter gnr. 22/38 og 31/8. Alternative løsninger framlegges, for eksempel flytting av kjøreveg bort fra berørte tomter slik at G/S anlegges på eksisterende vegområde. Alternative løsninger utarbeides i nær dialog med berørte boligtomteiere.

Reguleringsplanen skulle ivareta de myke trafikanter på hele strekningen, dette må det arbeides videre med, slik at det snarest kommer på plass finansiering for kryssing av jernbanen. Dette arbeidet må ha høy prioritet. Så lenge ikke hele strekningen blir utbygd, (den farligste strekningen blir utelatt), kan ikke forbud for saktegående trafikk på E6 Holsand-Gråmyra iverksettes. Brua gir ikke rom for kombinasjon gående og store kjøretøyer.     Til toppen av siden


 

 

PS 5/11 1719/97/1 - Reguleringsplan for steinbrudd og deponi Valan

Rådmannens forslag til innstilling:
Reguleringsplan for steinbrudd og askedeponi Valum, rev. 06.01.11, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Reguleringsplan for steinbrudd og askedeponi Valum, rev. 06.01.11, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.     Til toppen av siden

 

 

PS 6/11 Parkeringsplass - Johannes Fossum - Børøya - 1719/267/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Påført subbus og steinfylling i forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplass på eiendommen gnr. 267 bnr. 14 kreves ikke fjernet (PBL § 32-1).

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Habilitet:
Einar Vandvik, V, ble etter eget ønske om inhabilitet, av møtet erklært inhabil med 8 mot 2 stemmer.

Forslag i møtet:
Rådmannen fremmet nytt forslag til vedtak:
Påført subbus i forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplass og steinfylling langs veg på eiendommen gnr. 267 bnr. 14 kreves ikke fjernet (PBL § 32-1).

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Påført subbus i forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplass og steinfylling langs veg på eiendommen gnr. 267 bnr. 14 kreves ikke fjernet (PBL § 32-1).     Til toppen av siden

 

 

PS 7/11 Reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/40 - forslag til vedtak

Rådmannens forslag til instilling:
Reguleringsplan for Kleivan, trinn 2 vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Reguleringsplan for Kleivan, trinn 2 vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.     Til toppen av siden

 

 

PS 8/11 Utbyggingsavtale for reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/40

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende reguleringsplan Kleivan boiligfelt, trinn 2 – 1719/288/40 godkjennes.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende reguleringsplan Kleivan boiligfelt, trinn 2 – 1719/288/40 godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 9/11 Reguleringsendring bebyggelsesplan Stokkberget - felt B1

Rådmannens forslag til vedtak:
Reguleringsendring for bebyggelsesplan Stokkberget – felt B1 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Reguleringsendring for bebyggelsesplan Stokkberget – felt B1 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.     Til toppen av siden

 

 

PS 10/11 Reguleringsplan Joplassen 1719/2/105

Rådmannens forslag til vedtak:
Reguleringsplan for Joplassen, sist rev. 08.12.2010, med bestemmelser sist rev. 03.01.2011, vedtas som en mindre endring i hht. plan- og bygningslovens § 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Reguleringsplan for Joplassen, sist rev. 08.12.2010, med bestemmelser sist rev. 03.01.2011, vedtas som en mindre endring i hht. plan- og bygningslovens § 12-14.      Til toppen av siden


 

 

PS 11/11 Utbyggingsavtale Joplassen 1719/2/105

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Joplassen gnr. 2 bnr. 105” godkjennes.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Joplassen gnr. 2 bnr. 105” godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 12/11 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for fradeling av to boligtomter - 1719/233/1 - Bergsvegen 96 - Per Øyvind Berg

Rådmannens forslag til vedtak:
Dispensasjon fra kommunedelplanen Åsen – Åsenfjord vedrørende formål samt fra plan- og bygningslovens § 11-6 (rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel) innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon). Som begrunnelse vises det til vurdering med konklusjon.

Det forutsettes at det ordnes med rettigheter vedrørende adkomst (vegrett) og legging av rør for framføring av vann og avløp.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Dispensasjon fra kommunedelplanen Åsen – Åsenfjord vedrørende formål samt fra plan- og bygningslovens § 11-6 (rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel) innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon). Som begrunnelse vises det til vurdering med konklusjon.

Det forutsettes at det ordnes med rettigheter vedrørende adkomst (vegrett) og legging av rør for framføring av vann og avløp.     Til toppen av siden

 

 

PS 13/11 Vedrørende rampe - 1719/315/264 - Kirkegata 43 - Oskars AS

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteen ber Plan- og byggesakssjefen sette i gang en prosess for å få fjernet ulovlig oppført rampe på eiendommen Kirkegata 43.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Arman Rad, DNA:
Som rådmannens forslag, men ordet ”fjernet” byttes ut med ”erstattet”.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Rads forslag:
Rads forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen ber Plan- og byggesakssjefen sette i gang en prosess for å få erstattet ulovlig oppført rampe på eiendommen Kirkegata 43.     Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 19.01.2011 18:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051