Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.03.09 - sak 27/09 - Restaureringsfondet 2008

Øivind Holand - klikk for personkort
Saksbehandler: Øivind Holand
Arkivsaknr: 2008/4336 - /242
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen / Formannskapet

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 18.03.09 27/09

 

Rådmannen tilrår at Plan- og utviklingskomiteen innstiller til formannskapet:

Kr. 197.833,- av årets tildelingsmidler overføres til 2009, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger § 5.

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2008:

Bymuseet i Levanger kr. 40.000,-
Tine Lian kr. 40.000,-. Dette under forutsetning av at det koples inn kompetanse på bygningsvern.
Galleri Fenka kr. 200.000,-
Det tas forbehold om Riksantikvarens godkjenning av prosjektene som ligger innenfor fredningsområdet.

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av tilbygg og fasadeendringer.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Vedlegg:

  1. Vedtekter
  2. Fylkeskommunens uttalelse - restaureringsfondet for 2008
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Søknader og redegjørelser fra Bymuseet i Levanger PDF
  2. Søknad fra Tine Lian PDF
  3. Søknad fra Galleri Fenka PDF
  4. Oversendelsesbrev til Nord-Trøndelag Fylkeskommune PDF
     


Saksopplysninger:

Ved fristens utløp var det kommet inn 3 søknader. Søknadene har vært forelagt fylkeskonservatoren i samsvar med Restaureringsfondets vedtekter.

I følge vedtektene til restaureringsfondet kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum”.

Fondet har nå en størrelse på 7,76 mill. kroner. Rentene for 2008 utgjør kr 462.546,-. 90 % av rentene utgjør kr. 416.291,-. I tillegg er kr. 61.542,- overført fra 2007. Totalt er det derfor kr. 477.833,- til fordeling.

I henhold til vedtektenes § 9 kan det gis støtte til følgende:

Planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler.
Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige byggestil.
Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter.
Vurdering:

Det er 3 søknader til restaureringsfondet i år.

Bymuseet, Sjøgata 40

Bymuseet i Levanger eier Sjøgata 40, den siste autentiske arbeiderboligen i Levanger sentrum. Bymuseet bruker boligen, som er et av de unike kulturminner i Levanger sentrum, til et opplevelsessenter for byens historie knyttet til arbeiderkultur i et handverker-, fisker- og sjømannsstrøk. Formålet med kjøpet er å formidle kunnskap

om arbeider- og bykultur.

Boligen er en typisk arbeiderbolig fra 1897. Den ligger i en del av byen som var et typisk arbeiderstrøk (”Rotterdam”).  Den lille boligen, med en grunnflate på 46 m2 har vært bosted for 2 store (delvis også 3) familier.

Eksisterende uthus med åpent skur - klikk for større foto

Eksisterende uthus med åpent skur

Tilbygg til eksisterende uthus - klikk for større tegning 

Tilbygg til eksisterende uthus

Det søkes om midler til å bygge et lite tilbygg til eksisterende uthus og til murarbeid på hovedhuset. Tilbygget er på ca. 12 m2 og skal inneholde rom for toalett og et lite kjøkken. Tilbygget skal stå der det i dag står et lite åpent skur. Dahle multisyssel har grundig gått gjennom mulighetene for å plassere et toalett og kjøkken på eiendommen, og har tegnet flere forslag. Vi anser denne løsningen som den beste fordi den griper minimalt inn i de fredete bygningene.

I henhold til vedtektenes § 9 kan det gis støtte til nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter.

Fylkeskommunen anbefaler tilskudd.

Merkostnadene for tilpasning til strøkkarakter for uthuset er beregnet til kr. 82.200,-

I tillegg søkes det om tilskudd til grunnmursarbeid på hovedhuset i Sjøgata 40. Grunnmuren skal renskes og pusses og pappen under dørstokken må skiftes ut en galvanisert plate. Det må lages en ny trapp, en kopi av den gamle.

Arbeidet er beregnet til kr. 20.000,-

Det gjøres oppmerksom på at tilbygg er meldingspliktig etter plan- og bygningsloven. Tiltaket ligger innenfor fredningsområdet og er derfor avhengig av Riksantikvarens godkjenning. Tillatelse etter plan- og bygningsloven og etter kulturminneloven må foreligge før tiltaket kan igangsettes.

Galleri Fenka, Kirkegata 66A (Brannstasjonen) og Kirkegata 66B (Fenka)

Galleri Fenka, Kirkegata 66A (Brannstasjonen) og Kirkegata 66B (Fenka) - klikk for større foto 

Bygget ble oppført like etter siste bybrann i 1897-1898. Her var bystyresal frem til 1956. Fra 1904 var det også rettslokale og hjelpefengsel med 4 celler og vaktmesterbolig i 1. etasje og fyllearrest i kjelleren. Fra 1956-1978 var det bibliotek her, etter dette var bygget brukt til ungdomslokale fram til 1998.

Bygget er viktig å ivareta ut i fra flere forhold. Bygget er et godt eksempel på en justisbygning. Huset er en kontrast til trehusmiljøet i Levanger sentrum. ”Fenka” er i stil med bygninger til dette formålet som var tegnet av de fremste arkitektene på den tid. Bygningen har en svært sentral plass i byens historie som bystyresal og bibliotek. Kolbein Dahle har i rapport fra 2003 konkludert med at bygningen har en verneverdi som er fullt på høyde med de fleste vedtaksfreda bygninger.

Elisabet og Mustapha Ben Riala kjøpte eiendommen i 2006 og har siden da utført et betydelig restaureringsarbeid på Fenka. 1. og 2. etasje er ferdig restaurert så nær opp til det opprinnelige bygget som mulig. 1. etasje inneholder kunstverk fra faste utstillere i tillegg til glassverkstad. De gamle cellene inneholder alt fra klesdesign til porselen. Andre etasje inneholder skiftende utstillinger.

Det søkes om tilskudd til følgende arbeider på Fenka:

Restaurering av yttervegg mot sør (skal utføres). Murpuss er i dårlig stand.
Rengjøring og pussing av vegg bak inngangspartiet (skal utføres). Veggen er dekket av grafitti og er i dårlig stand.
Vinduer og lister (er utført). 9 cellevinduer er skiftet, 16 av de gamle vinduene er restaurert, resten er skiftet ut med vinduer fra Snekkeriet.
Fullføring av restaurering av kasjotten i kjeller (delvis utført). Fjerning av gammel maling og legging av ny kalkpuss. Hele vann- og kloakkanlegget er skiftet. Gipsplater er skiftet og reisverk er grundig behandlet. Intakte dører skal pusses opp, det må kjøpes nye spesiallagde dører der det mangler.
Det er utarbeidet kostnadsberegning på dette arbeidet til kr. 745.200,-

Det var også søkt om tilskudd til diverse arbeider på den gamle brannstasjonen. I følge telefonsamtale med Elisabet Ben Riala den 9.3.2009 trekkes denne delen av søknaden på grunn av at området nå er fredet, og at eier ønsker å gå i dialog med Riksantikvaren om fasadeendringen. 

Fylkeskommunen anbefaler tilskudd.

Det gjøres oppmerksom på at fasadeendring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Tiltaket ligger innenfor fredningsområdet og fasadearbeider er derfor avhengig av Riksantikvarens godkjenning. Tillatelse etter plan- og bygningsloven og etter kulturminneloven må foreligge før fasadeendringen kan igangsettes.

Tine Lian, uthus på Kirkegata 5:

Tine Lian, uthus på Kirkegata 5 - klikk for større foto 

Dette er en tidligere lensmannsgård som er flyttet fra Sparbu og oppsatt ved sundet i 1896. Den er en av de få bygningene i Levanger sentrum som berget for byens siste store bybrann (1897). Gården er i empire stil og skiller seg ut fra hovedtyngden av trehusbebyggelsen i Levanger sentrum i både stil og ved at den ligger tilbaketrukket fra gata. Bygningen representerer en sjeldenhet som det er å ta vare på.

Det søkes om støtte til følgende arbeider:

Fjerne eternittplater mot nabogården.
Reparasjon av skadet eternittskifer på tak, tetting/reparasjon av beslag, reparasjon av takrenner/ nedløp.
Skifte/ reparasjon av dårlig/ feil omramming, justering/ tetting av rammer/ sprosser.
Ny ytterdør med samme utføring som eksisterende, levering og montering.
Skifte/ reparasjon av skadet og feil kledning
Kostnadene for ovennevnte arbeider er beregnet til kr. 103.000,-.

Fylkeskommunen anbefaler tiltaket under forutsetning av at det koples inn kompetanse i bygningsvern.

I tillegg søkes det om tilskudd til steinlegging og beplantning av gårdsplass mot Kirkegata, kostnadene er beregnet til ca. kr. 100.000,-. Vi mener søknaden ligger litt utenfor av hva det kan gis tilskudd til. Restaureringsfondet kan kun gi støtte til miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler.

Plan- og byggesakssjefen foreslår at midlene fordeles mellom de tre prosjektene. Galleri Fenka er klart det største prosjektet, derfor er det naturlig å gi mest støtte der.

Plan- og byggesakssjefen anbefaler et tilskudd på kr. 200.000,- til Galleri Fenka for arbeider på Fenka. Kr. 40.000,- til Bymuseet for tilbygg til uthus og grunnmursarbeid på hovedhus. Kr. 40.000,- til Tine Lian for diverse arbeider med uthus i Kirkegata 5.

Ettersom det i år er kun tre søknader, anbefaler vi at deler av beløpet overføres til neste år. Etter fondets vedtekter § 5 kan formannskapet avgjøre slike søknader. Fondets vedtekter følger vedlagt (vedlegg 2). 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 04.04.2019 09:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051