Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 17.03.10

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 17.03.2010
Tid: 14:00-16:45
Sakliste som PDF: hefte 1 (19-26) -  hefte 2 (27-29)  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 19/10 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 20/10

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 21/10 1719/47/1 - Karle L Brenne - Deling av eiendommen Brenne nordre - Dispensasjon i fra kommuneplanen utredning vedtak
PS 22/10 1719/371/1/60 - Gunfrid V Størvold - Flytting av naust - Grønningen Statsalmenning utredning vedtak
PS 23/10 1719/315/134 - Bambergbrygga AS - Bruksendring og fasadeendring - Sjøgata 3 - klage vedr. frikjøp for parkeringsplasser utredning vedtak
PS 24/10 Utbyggingsavtale Joplassen 1719/2/105 utredning vedtak
PS 25/10 1719/6/81 - Byggmester Grande AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Tronnofoten (område B1 i Kjønstadmarka boligfelt, etappe 1) utredning vedtak
PS 26/10 Reguleringsplan Nesheim skole - 1719/16/7 utredning vedtak
PS 27/10 Reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/40 utredning vedtak
PS 28/10 1719/275/845 - Reguleringsplan Alvestad utredning vedtak
PS 29/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - spredt boligbebyggelse utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf - forfall
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf x
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf - forfall
Gerd Haugberg h medlem h/v - forfall
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 h/v x Gerd Haugberg
Asle Granås dna varamedlem 1 dna/sp/krf x Tove Irene Løvås
Guri Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x Lill Kristin Nordahl

 

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, fagansvarlig plan Åge Isaksen under sak 29/10,  Åsmund Brygfjeld

Merknad    Til toppen av siden

 

PS 19/10 Referatsaker - PUK LevangerSaksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering    Til toppen av siden

 

PS 20/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Geir Tore Persøy, FRP og Arman Rad, DNA

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Geir Tore Persøy, FRP og Arman Rad, DNA    Til toppen av siden

 

PS 21/10 1719/47/1 - Karle L Brenne - Deling av eiendommen Brenne nordre - Dispensasjon i fra kommuneplanen

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 gis Karle Brenne dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av boligtomt i LNF-sone A. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksfremlegg.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 godkjennes søknad fra Karle Brenne om deling av grunneiendommen Brenne Nordre med gnr/bnr 47/1 i Levanger kommune som omsøkt. Fradelte parsell skal benyttes som tomt for bolig.

Det forutsettes at Statens vegvesen innvilger utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra riksveg 754.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 gis Karle Brenne dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av boligtomt i LNF-sone A. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksfremlegg.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 godkjennes søknad fra Karle Brenne om deling av grunneiendommen Brenne Nordre med gnr/bnr 47/1 i Levanger kommune som omsøkt. Fradelte parsell skal benyttes som tomt for bolig.

Det forutsettes at Statens vegvesen innvilger utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra riksveg 754.    Til toppen av siden

 

PS 22/10 1719/371/1/60 -  Gunfrid V Størvold - Flytting av naust - Grønningen Statsalmenning

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg opprettholdes vedtak i sak 421/09, søknad om dispensasjon for oppføring av erstatningsnaust ved Grønningen avslås. Klagen fra Gunfrid V. Størvold tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:
Klagen tas til følge.
Det gis dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7.
Det forutsettes at eksisterende naust rives og at tomta blir ryddet.

Begrunnelse:
Antall naust i området øker ikke.
Naustet flyttes til et vått myrområde som ikke egner seg som badeplass. Det blir da frigitt et tørt område for allmennheten med sti fra parkeringsplass.  
Det ble i 2006 gitt tillatelse for tilsvarende flytting av 4 naust i området.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg opprettholdes vedtak i sak 421/09, søknad om dispensasjon for oppføring av erstatningsnaust ved Grønningen avslås. Klagen fra Gunfrid V. Størvold tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.    Til toppen av siden

 

PS 23/10 1719/315/134 - Bambergbrygga AS - Bruksendring og fasadeendring - Sjøgata 3 - klage vedr. frikjøp for parkeringsplasser
Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om dispensasjon fra krav om innbetaling av kr. 360.000.- til Levanger kommunes frikjøpskonto for biloppstillingsplasser, avslås.

Kommunens krav om frikjøp av manglende parkeringsplasser i byggetillatelse av 19.10.2009 opprettholdes:
Med hjemmel i Levanger kommunes vedtekt til pbl. § 69 nr. 3, kreves hermed innbetalt kr. 80.000.- x 4,5= kr. 360.000.- for 4,5 manglende biloppstillingsplasser på egen eiendom.

Vedtaket kan påklages i hht. forvaltningslovens § 28.
Det er 3 ukers klagefrist fra mottak av dette varsel

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Søknad om dispensasjon fra krav om innbetaling av kr. 360.000.- til Levanger kommunes frikjøpskonto for biloppstillingsplasser, avslås.

Kommunens krav om frikjøp av manglende parkeringsplasser i byggetillatelse av 19.10.2009 opprettholdes:
Med hjemmel i Levanger kommunes vedtekt til pbl. § 69 nr. 3, kreves hermed innbetalt kr. 80.000.- x 4,5= kr. 360.000.- for 4,5 manglende biloppstillingsplasser på egen eiendom.

Vedtaket kan påklages i hht. forvaltningslovens § 28.
Det er 3 ukers klagefrist fra mottak av dette varsel    Til toppen av siden

 

PS 24/10 Utbyggingsavtale Joplassen 1719/2/105

Rådmannens forslag til vedtak:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Joplassen” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010
Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Joplassen” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.    Til toppen av siden

 

PS 25/10 1719/6/81 - Byggmester Grande AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Tronnofoten (område B1 i Kjønstadmarka boligfelt, etappe 1)

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Tronnofoten (område B1 i Kjønstadmarka boligfelt, etappe 1) § 3.3 for oppføring av bod på terrasse i 3. etasje.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010

Forslag i møte:
Ingen. 

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Tronnofoten (område B1 i Kjønstadmarka boligfelt, etappe 1) § 3.3 for oppføring av bod på terrasse i 3. etasje.     Til toppen av siden

 

PS 26/10 Reguleringsplan Nesheim skole - 1719/16/7

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Nesheim skole, datert 04.02.10, rev. 25.02.10, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010

Saksordfører:
Olav Strid, DNA

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Nesheim skole, datert 04.02.10, rev. 25.02.10, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.    Til toppen av siden


 

PS 27/10 Reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - 1719/288/40

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Kleivan boligfelt, trinn 2, rev. 02.03.10, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningsloven § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010

Saksordfører:
Siv By, SP

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Kleivan boligfelt, trinn 2, rev. 02.03.10, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningsloven § 12-10.    Til toppen av siden

 

PS 28/10 1719/275/845 - Reguleringsplan Alvestad

Rådmannens forslag til innstilling:
Reguleringsplan for gnr. 275/845 Alvestad, datert 09.12.09, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010

Saksordfører:
Einar Vandvik, V

Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

INNSTILLING:
Reguleringsplan for gnr. 275/845 Alvestad, datert 09.12.09, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.      Til toppen av siden


 

PS 29/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - spredt boligbebyggelse

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram for drøfting.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.03.2010

Forslag i møte:
Forslag til innspill fra Alf Magnar Reberg, SP:
Framlagte kriterier og justerte kart (17.03.10) med antall boligtomter pr. område legges til grunn for drøftinger med Fylkesmannen og i videre arbeid hos administrasjonen.

I PDF: kriterier - antall tomter - Åsen - Ekne/Ronglan - Markabygda - Skogn/Halsan - Frol/Mule/Okkenhaug

Tilleggsforslag fra Geir Tore Persøy, FRP:
Et område på Ytternesset (Håa-Alstadhaug) tas inn i tillegg med 5 boligtomter.

I PDF: Ytternesset  

Avstemning:
Rebergs forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.
Persøys forslag til tillegg vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Framlagte kriterier og justerte kart (17.03.10) med antall boligtomter pr. område legges til grunn for drøftinger med Fylkesmannen og i videre arbeid hos administrasjonen.

I PDF: kriterier - antall tomter - Åsen - Ekne/Ronglan - Markabygda - Skogn/Halsan - Frol/Mule/Okkenhaug

Et område på Ytternesset (Håa-Alstadhaug) tas inn i tillegg med 5 boligtomter.

I PDF: Ytternesset    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:13 Sist endret: 20.05.2010 17:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051