Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 17.02.10 - sak 18/10 - 1719/315/2 - Jernbaneverket - Opparbeidelse av gang-/sykkelveg og parkeringsplass - Levanger stasjon

Saksbehandler: Oddvar Govasmark
Arkivsaknr: 2009/9694 - /1719/315/2
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 17.02.10 18/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum samt plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) vedrørende formål innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon).

Dispensasjonen gjelder for anleggelse av gang/sykkelveg i samsvar med søknad. Som begrunnelse vises det til saksutredningen med vurdering og konklusjon

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28, underretning om vedtaket med orientering om klageadgang sendes til sakens parter.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Multiconsult A/S søker på vegne av tiltakshaver Jernbaneverket om blant annet tillatelse til tiltak for opparbeidelse av gang/sykkelvei langs jernbanelinja i Levanger sentrum. Det søkes samtidig om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum.

Vedlegg:

 1. Nabomerknader PDF
 2. Dispensasjonssøknad PDF
 3. Utsnitt fra reguleringsplan PDF
 4. Kart PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Søknaden:
Opprinnelig søknad omfattet opparbeidelse av gang- og sykkelvegen, parkeringsplasser ved lagerbygget samt riving av lagerbygg. Det er mottatt merknader/innvendinger mot søknaden hva gjelder gang- og sykkelvegen. Etter avtale med Multiconsult er derfor søknaden delt i to. Rivetillatelse for lagerbygget (i samsvar med reguleringsplanen) er innvilget i brev datert 07.12.2009, mens opparbeidelse av gang- og sykkelvegen, parkeringsplasser og dispensasjonssøknaden behandles separat og fremmes for behandling i kommunens planutvalg.

Opparbeidelse av parkeringsplass gjelder inne på området som er markert som T2 i reguleringsplankartet. Samlet lengde på gang- og sykkelvegen er ca 410 meter.

Det ble fra jernbaneverket opplyst under forhåndskonferanse at intensjonen er at Levanger kommune skal bli tilbudt å overta gang- og sykkelvegen etter at den er bygd.

I samtaler under forhåndskonferansen ble det hevdet fra jernbaneverket ved Gunn Kristin Moen Enge og Hege Tryggestad at gang- og sykkelvegen ønskes bygd uavhengig om holdeplassen ved sykehuset legges ned eller ikke.

Planstatus og dispensasjonssøknad:
Reguleringsplanen for Levanger sentrum er vedtatt i kommunestyret den 25.06.2008. Områdene der det søkes opparbeidelse av parkeringsplasser er markert i plankartet som T2. Området har formålet ”offentlige trafikkområde” med underformål jernbane. Om området T2 er det ikke anført annet enn jernbane i tekstdelen til reguleringsplanen.

Gang- og sykkelvegen er planlagt delvis på område som er markert som gang- og sykkelveg (de første ca 85 meterne fra vest), delvis på parkeringsformål (P8) og delvis på jernbaneformål (T2). I tekstdelen til reguleringsplanen står det i pkt 16.2.2 at P8 skal nyttes til offentlig parkeringsplass.

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen for den delen av gang/sykkelvegen som søkes anlagt på område med reguleringsformål (underformål) parkering og jernbane.

Som begrunnelse for dispensasjon anføres det blant annet:
Jernbaneverket Utbygging Region Nord skal på vegne av Dovre/Trønderbanen etablere en gang- og sykkelveg mellom Levanger stasjon og holdeplassen ved Levanger sykehus. Det skal også bygges gjerde mellom gang- og sykkelvegen og jernbanesporet. Ny gang- og sykkelveg, samt gjerde etableres i all hovedsak som følge av ulovlig og risikofylt ferdsel langs sporet.

Fra sykehuset holdeplass og parkeringsplass (A) er det mulig å gå direkte ut i sporet i dag. Terrenget mellom holdeplassen og parkeringsplass er også slik at det er meget tidsbesparende å gå langs sporet for å nå parkeringsplass B (ved godshuset) og Levanger stasjon. Det er et tydelig ”tråkk” her i dag som viser at det foregår jevnlig ferdsel. For å unngå/begrense ferdsel er det tidligere satt opp et gjerde med låst port for enden av parkeringsplass B. Gjerdet går på tvers av togsporet, og avsluttes oppå en mur  som ligger på bakkenivå på parkeringssiden og i det fri på sporsiden. Det er enkelt å gå direkte opp på muren fra parkeringsplassen, og derfra over det lave gjerdet til ”tråkket” som er etablert bort til holdeplassen ved sykehuset.

På gjeldende reguleringsplan for området er det regulert inn en gang- og sykkelveg fra sykehuset holdeplass til en utvidet parkeringsplass B. Det antas at det er tenkt at gang- og sykkelvegen skal fortsette gjennom parkeringsarealene frem til Levanger stasjon.

Jernbaneverket vurderer den planlagte blandingen av gående, syklende og bilister som sikkerhetsmessig uheldig. Risikoen for påkjørsler øker betraktelig i forhold til en gang- og sykkelveg i egen trase. For å øke sikkerheten for brukerne av gang- og sykkelvegen, søkes det derfor om dispensasjon fra reguleringsplanen slik at gang- og sykkelvegen kan legges utenom parkeringsarealene.

Dersom holdeplassen ved sykehuset vedtas nedlagt, kan den ulovlige ferdselen tilta. Etablering av en trygg gang- og sykkelveg der avstanden mellom parkeringsplass A og Levanger stasjon er kortest, vil derfor gi en meget stor sikkerhetsgevinst.

Nabovarsling og merknader:
Det er mottatt merknader til søknaden fra beboere i Halsanvegen og fra Helse Nord-Trøndelag HF.

Merknader fra naboer er fremmet i felles skriv i brev datert 23.11.2009 fra:

 • Tore Hagen, Halsanvegen 6ATor Bjørn Gausen, Halsanvegen 6B
 • Hugo Otto Johansen, Halsanvegen 8A
 • Lorents Kjelås, Halsanvegen 8B
 • Erling Grande, Halsanvegen 8C
 • Gunnvor Sæterhaug, Halsanvegen 10B
 • Hans Løvås, Halsanvegen 12


Andre myndigheter:
Levanger kommune v/ teknisk drift er orientert om planene og har varslet at de ikke har merknader til søknaden. Det vises til samtale med teknisk drift v/ Roar Eriksen den 14.01.2010.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune er orientert om planene. Fylkeskommunen har varslet i e-post datert 18.01.2010 at de ikke anser at saken har regional betydning og at de ikke ser behov for å få saken til uttalelse.

Tidligere behandlinger i samme område:
Søknad om bygging av gang- og sykkelveg fra parkeringsplass ved sykehuset, samt parkeringsplass ved jernbanen, er søkt om og behandlet tidligere. Den gangen var det Levanger kommune som var tiltakshaver og søker. Kommunens vedtak den gangen (tillatelse) ble stadfestet av Fylkesmannen hva angikk opparbeidelse og bruk av parkeringsplass. Det ble forutsatt i tillatelsen at parkeringsplassene ikke skulle bygges nærmere nabogrense mot eiendommene i Halsanvegen enn 4 meter og at det der skal anlegges en jordvoll som beplantes. Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak om å tillate gang- og sykkelveg med den begrunnelse at jernbaneverket selv gikk i mot slik bygging. Det vises til sak 04/1198 og Fylkesmannens vedtak i brev datert 08.02.2005. Nå er det slik at det er jernbaneverket selv som ønsker utbyggingen.

Vurdering:
Andre forhold som mulig nedleggelse av holdeplass ved sykehuset:
Det er ingen tvil om at kommunen ønsker at holdeplassen ved sykehuset skal opprettholdes. Allikevel er det neppe kurant å sette vilkår om det i forbindelse med en dispensasjon. Årsaken til det kan være at opprettholdelse eller nedleggelse av holdeplasser ikke styres av behandlinger etter plan- og bygningsloven. I tillegg kan det være rett som jernbaneverket hevder; at gang- og sykkelvegen blir enda viktigere for sikkerheten dersom holdeplassen ved sykehuset blir nedlagt.

Nabomerknadene:
Helseforetaket går i sine merknader mot eventuell nedleggelse av holdeplassen ved sykehuset. Det er forståelig, men denne saken dreier seg ikke om nedleggelse eller ikke. Nå kan det være at helseforetaket ser på bygging av gang/sykkelveg som første trinn i en nedleggelse av holdeplassen, jfr siste avsnittet i dispensasjonssøknaden angående eventuell nedleggelse. Merknadene omtaler ikke selve gang- og sykkelvegen.

Beboere i Halsanvegen har i korthet slike argumenter mot gang- og sykkelvegen:

 • Gangsti er tidligere trukket ut av reguleringsplan.
 • Jernbaneverket har tidligere uttalt at kommunen må fremme opparbeidelse av gang- og sykkelveg som egen sak overfor jernbaneverket.
 • Kommunen har tidligere bekreftet at kommunen ikke vil anlegge gang- og sykkelveg som tidligere ønsket.
 • Fylkesmannen har opphevet vedtak om tillatelse til bygging av gang- og sykkelveg tidligere.
 • Det er gjort feil i saksbehandlingen som gjør at nabovarsel må trekkes tilbake av Multiconsult.
 • Bygging av gang- og sykkelvegen er ulogisk og sløsing med offentlige midler. Halsanvegen, som har to fortauer og er kortere enn planlagt gang- og sykkelveg, bør benyttes framfor å bygge ny gang- og sykkelveg.
 • Det er meningsløst å legge ned holdeplassen ved sykehuset.
 • Sikring mot jernbanesporet kan gjøres uavhengig av gang- og sykkelveg.


Det er ingen dokumenter i forarbeidene til reguleringsplanen for Levanger sentrum som tyder på at noen gang- og sykkelveg i området er trukket ut av reguleringsplan. Før planen ble vedtatt søkte imidlertid Levanger kommune om bygging av parkeringsplass og gang- sykkelveg. Denne saken ble ikke trukket, men opphevet av Fylkesmannen som omtalt tidligere.

Å fremme egen sak overfor jernbaneverket anses som uaktuelt ettersom det nå er jernbaneverket selv som er tiltakshaver og ønsker å få gjennomført tiltaket. Det betyr også at det ikke er kommunen som tar initiativ til byggingen.

Kommunen kan ikke se at Multiconsult, som ansvarlig søker, har gjort feil i saken med hensyn på nabovarslingen. Byggesaken starter med nabovarsling, når varslingen er gjennomført sendes søknad til kommunen. Deretter fattes det vedtak i forvaltningen som kan påklages av part i saken. Nabovarsel som er gjennomført anses som korrekt, og vi kan ikke se noen grunn til at det skal trekkes.

Eventuell sløsing med offentlige midler anses ikke som noe tema i sak som skal behandles etter plan- og bygningsloven. Vi må anta at jernbaneverket anser at utbygging som omsøkt er et fornuftig tiltak, også med hensyn på kostnader.

At naboene anser det som meningsløst å legge ned holdeplassen ved sykehuset har vi forståelse for, men søknaden gjelder ikke slik nedleggelse.

Kommunen tror også at jernbanesporet kan sikres uten bygging av gang- og sykkelveg.
 
Vurdering av dispensasjon:
De første ca 85 meterne av gang/sykkelvegen fra vest er i samsvar med reguleringsplanen. Resterende strekning østover søkes på område med underformål parkering og jernbane. Ettersom reguleringsplanen er såpass detaljert som den er, anser vi det slik som søker gjør, at tillatelse til opparbeidelse av gang/sykkelveg på område med underformål parkering og jernbane krever dispensasjon fra planen. Alternativt kreves det reguleringsendring.

Opparbeidelse av parkeringsplasser på området T2 til jernbanens eget bruk, ansatte og reisende, anses for å være i samsvar med reguleringsplanen og dens intensjoner.

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av plan- og bygningsloven.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Kommunen bør ikke dispensere fra planer eller lovens bestemmelser når en regional eller statlig myndighet har uttalt seg negativt om søknaden.

Argumenter som kan tale for dispensasjon kan være:

 • Hensikten med utbyggingen er å bedre sikkerheten for gående langs jernbanelinja, og for de som benytter parkeringsplassene langs linja, ved at parkeringsarealet/kjørearealet skilles fysisk fra gang- og sykkelvegen.
 • Tiltaket må anses som et tiltak for trafikksikkerhet, særlig for myke trafikkanter, som gagner allmennheten. Det vil si av samfunnsmessig interesse.
 • Tilretteleggelse med gang- og sykkelveg kan føre til større trafikk av myke trafikkanter i området. Tiltaket kan også medføre økt bruk av parkeringsplassene i området. Dette kan være ønskelig fra kommunens side for å avlaste andre områder i byen med trafikk og parkering.
 • Det foreligger ingen negativ uttalelse fra statlige eller regionale myndigheter. Det vises til at Fylkeskommunen ikke ønsker saken til uttalelse.
 • Vi kan ikke se at anleggelse av gang/sykkelvegen er i strid med statlige eller regionale rammer eller mål. Tvert imot, tilretteleggelse for myke trafikkanter med gang- og sykkelveger er vanligvis ønskelig også fra statlig og regionalt hold.
 • Vi kan ikke se at dispensasjon er i strid med reguleringsplanens intensjoner vedrørende turstier eller avlastningsveger. Nærmeste planlagte tursti er på motsatt side av jernbanelinja langs elva og det er ikke planlagt avlastningsveg over det aktuelle området. Det vises til kartdelen til reguleringsplanen samt vedlegg til planen ”avlastningsveger / turstisystem”.


Argumenter som kan tale mot dispensasjon kan være:

 • Det ikke er ment å skulle være kurant å oppnå dispensasjoner fra vedtatte planer, som har blitt til etter en omfattende beslutningsprosess. Vedtatte planer bør ikke gjennom dispensasjoner miste sin betydning som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Videre bemerkes at hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen ikke må undergraves gjennom dispensasjoner.
 • Tilretteleggelse med gang- og sykkelveg kan føre til større trafikk av myke trafikkanter i området. Tiltaket kan også medføre økt bruk av parkeringsplassene i området. Sett fra naboenes side kan dette være uønsket da de har hagene sine vendt mot området og trafikken kan virke sjenerende.
 • I forbindelse med behandling av reguleringsplanen ble det fremmet et oversendelsesforslag fra Flemming Rehtmar (DNA) som omhandlet vurdering av ny avlastningsvei gjennom område ved P8 (parkeringsplass) og samtidig flytting av P8. Slikt forslag kan være et argument mot at tiltak gjennomføres med dispensasjon framfor at tiltaket fremmes som plansak.


Konklusjon:
Slik vi ser det er ulempene små og fordelen med dispensasjonen er vesentlig større enn ulempene. Hensynene bak reguleringsplanen, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt (fortsatt trafikkformål). Dispensasjon anses som lovlig og forsvarlig. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 17.02.2010 17:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051