Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 17.02.10

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 17.02.2010
Tid: 14:00-16:30
Sakliste som PDF (8MB, lang nedlastningstid) - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 12/10 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 13/10

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 14/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - planbeskrivelse utredning vedtak
PS 15/10 1719/3/116 - Reguleringsplan Bunnpristomta - behandling av klage utredning vedtak
PS 16/10 Reguleringsplan Åsvegen 27 - 1719/37/226 utredning vedtak
PS 17/10 1719/35/183 - Trude Sverkmo - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - Elgvegen 25 utredning vedtak
PS 18/10 1719/315/2 - Jernbaneverket - Opparbeidelse av gang-/sykkelveg og parkeringsplass - Levanger stasjon utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf - forfall
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Asle Granås dan varamedlem 1 dna/sp/krf x Tove Irene Løvås
Guri Johanne Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x Arman Rad
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 h/v x Einar Vandvik


Fra administrasjonen møtte:
Fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, fagansvarlig plan Åge Isaksen under sak 3/10,  Åsmund Brygfjeld

Merknad
Gerd Haugberg, H, innvilget permisjon fra kl. 16:15, før behandling av sak 18/10.    Til toppen av siden

 

PS 12/10 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 13/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Olav Strid, DNA og Guri Johanne Skjesol, SP

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Olav Strid, DNA og Guri Johanne Skjesol, SP    Til toppen av siden

 

PS 14/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - planbeskrivelse

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Gunnar Morten Løvås, SV:
1719/212/100, Fossing søndre, Åsen – næring tas ut av planen.

Forslag til endring fra Alf Magnar Reberg, SP:
1719/4/1, Gjemble lille – næring tas inn i planen.

Forslag til endring fra Olav Strid, DNA:
1719/260/1, 1719/280/2, Granamarka, - boliger (1. etappe), tas inn i planen.

Forslag til endring fra Gerd Haugberg, H:
1719/41/1, Skille, Skogn – boliger tas inn i planen

Forslag til endring fra Olav Strid, DNA:
1719/292/8, Frol bygdealmenning – hytter, fortetting, alle områder vurderes gjennom utarbeidelse av detaljert reguleringsplan.

Forslag til endring fra Geir Tore Persøy, FRP
1719/12/1-4, Pynten Hestøyahytteområde, nye hytter må ikke plasseres i tilknytning til tunbebyggelsen.

Forslag fra Olav Strid, DNA:
Spredt boligbebyggelse:
Kriterier for tiltak og områder som det kan åpnes for spredt boligbebyggelse i LNFR-områder tas opp til behandling i neste PUK-møte onsdag 17. mars 2010.

Forslag til oversendelsesforslag fra Guri Johanne Skjesol, SP:
Vedtak i PUK sak 03/10 legges ved saken til behandling i Samkommunestyret.

Følgende legges ved under den videre politiske behandlingen, som innspill fra PUK Levanger.

Ved rullering av Arealplanen må politiske vedtak som er gjort i påvente av behandling av Arealplanen innarbeides.
Kommunens innbyggere skal ikke bli skadelidende på grunn av dårlig kommuneøkonomi.

Det er spesielt når det gjelder boligbygging/spredt boligbygging

• Plan- og utviklingskomiteen vedtak i PUK sak 65/07 Spredt boligbygging vil være et viktig virkemiddel for å opprettholde bosettingen i alle deler av kommunen. Kommuneplanens arealdel har ingen innveding mot å bygge hus på tidligere bebygde tomter. Spredt boligbebyggelse er en viktig del av kulturlandskapet i Levanger.
 
Levanger kommune ønsker at tidligere bebygde tomter fortsatt skal kunne bebygges.

I grender der det tilrettelegges for boligbygging i felt, kan ikke statens nedprioriteringer av G/S langs riksvegene som eks. til Markabygda og Åsenfjord, være til hinder for bygging i boligfeltene Brenne og Vollamarka.

Når målet er: ”at det skal tilrettelegges for å styrke bosetningen i grendene”, s. 43.
Samsvarer ikke det med kulepunkt 5 s. 24
Følgende setning tas ut. ”Gode tilknytningsmuligheter for kollektivtrafikk og gang-/sykkeltrafikk.”

Avstemning:
Forslag fra Gunnar Løvås, 1719/212/100, Fossing søndre, Åsen – næring tas ut av planen, avvist med 10 mot 1 stemme.

Rebergs forslag, 1719/4/1, Gjemble lille – næring tas inn i planen, vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Strids forslag, 1719/260/1, 1719/280/2, Granamarka, - boliger (1. etappe), tas inn i planen, vedtatt 10 mot 1 stemme.

Haugbergs forslag, 1719/41/1, Skille, Skogn – boliger tas inn i planen, avvist 7 mot 4 stemmer.

Strids forslag, 1719/292/8, Frol bygdealmenning – hytter, fortetting, alle områder vurderes gjennom utarbeidelse av detaljert reguleringsplan, vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Persøys forslag, 1719/12/1-4, Pynten Hestøyahytteområde, nye hytter må ikke plasseres i tilknytning til tunbebyggelsen, avvist med 7 mot 4 stemmer.

Forslag fra Strid vedr. Spredt boligbebyggelse enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag fra Skjesol enstemmig oversendt.

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:
1719/4/1, Gjemble lille – næring tas inn i planen
1719/260/1, 1719/280/2, Granamarka, - boliger (1. etappe), tas inn i planen
1719/292/8, Frol bygdealmenning – hytter, fortetting, alle områder vurderes gjennom utarbeidelse av detaljert reguleringsplan

Spredt boligbebyggelse:
Kriterier for tiltak og områder som det kan åpnes for spredt boligbebyggelse i LNFR-områder tas opp til behandling i neste PUK-møte onsdag 17. mars 2010.

Oversendelsesforslag:
Vedtak i PUK sak 03/10 legges ved saken til behandling i Samkommunestyret.

Følgende legges ved under den videre politiske behandlingen, som innspill fra PUK Levanger.

Ved rullering av Arealplanen må politiske vedtak som er gjort i påvente av behandling av Arealplanen innarbeides.
Kommunens innbyggere skal ikke bli skadelidende på grunn av dårlig kommuneøkonomi.

Det er spesielt når det gjelder boligbygging/spredt boligbygging

  • Plan- og utviklingskomiteen vedtak i PUK sak 65/07 Spredt boligbygging vil være et viktig virkemiddel for å opprettholde bosettingen i alle deler av kommunen. Kommuneplanens arealdel har ingen innveding mot å bygge hus på tidligere bebygde tomter. Spredt boligbebyggelse er en viktig del av kulturlandskapet i Levanger.


Levanger kommune ønsker at tidligere bebygde tomter fortsatt skal kunne bebygges.

I grender der det tilrettelegges for boligbygging i felt, kan ikke statens nedprioriteringer av G/S langs riksvegene som eks. til Markabygda og Åsenfjord, være til hinder for bygging i boligfeltene Brenne og Vollamarka.

Når målet er: ”at det skal tilrettelegges for å styrke bosetningen i grendene”, s. 43.
Samsvarer ikke det med kulepunkt 5 s. 24
Følgende setning tas ut. ”Gode tilknytningsmuligheter for kollektivtrafikk og gang-/sykkeltrafikk.”    Til toppen av siden

 

PS 15/10 1719/3/116 - Reguleringsplan Bunnpristomta - behandling av klage

Rådmannens forslag til vedtak:
Hildfrid Brattås, Terje Holan og Astrid Buran pva. berørte beboere i Tors veg klager (dat. 10.12.09) på Levanger kommunestyres vedtak 09.12.09, sak 63/09, reguleringsplan for Bunnpristomta.

Klagen imøtekommes ikke og saken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Hildfrid Brattås, Terje Holan og Astrid Buran pva. berørte beboere i Tors veg klager (dat. 10.12.09) på Levanger kommunestyres vedtak 09.12.09, sak 63/09, reguleringsplan for Bunnpristomta.

Klagen imøtekommes ikke og saken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.    Til toppen av siden

 

PS 16/10 Reguleringsplan Åsvegen 27 - 1719/37/226

Rådmannens forslag til innstilling:
Forslag til reguleringsplan for Åsvegen 27, Skogn, datert 06.11.09, med bestemmelser sist revidert 02.02.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Gerd Haugberg, H

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til reguleringsplan for Åsvegen 27, Skogn, datert 06.11.09, med bestemmelser sist revidert 02.02.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.    Til toppen av siden 

 

PS 17/10 1719/35/183 - Trude Sverkmo - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - Elgvegen 25

Rådmannens forslag til vedtak:
Dispensasjon fra reguleringsplanen Holåsen vest samt plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) vedrørende maksimal størrelse på garasjer innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon).

Som begrunnelse vises det til saksutredningen med vurdering og konklusjon.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Dispensasjon fra reguleringsplanen Holåsen vest samt plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) vedrørende maksimal størrelse på garasjer innvilges ikke.
Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Dispensasjon fra reguleringsplanen Holåsen vest samt plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) vedrørende maksimal størrelse på garasjer innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon).

Som begrunnelse vises det til saksutredningen med vurdering og konklusjon.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.    Til toppen av siden

 

PS 18/10 1719/315/2 - Jernbaneverket - Opparbeidelse av gang-/sykkelveg og parkeringsplass - Levanger stasjon

Rådmannens forslag til vedtak:
Dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum samt plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) vedrørende formål innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon).

Dispensasjonen gjelder for anleggelse av gang/sykkelveg i samsvar med søknad. Som begrunnelse vises det til saksutredningen med vurdering og konklusjon

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28, underretning om vedtaket med orientering om klageadgang sendes til sakens parter.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 17.02.2010

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra PUK:
Plan og utviklingskomiteen ønsker ikke at vedtaket skal brukes som argument for nedlegging av holdeplassen ved Sykehuset Levanger.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum samt plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) vedrørende formål innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon).

Dispensasjonen gjelder for anleggelse av gang/sykkelveg i samsvar med søknad. Som begrunnelse vises det til saksutredningen med vurdering og konklusjon

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28, underretning om vedtaket med orientering om klageadgang sendes til sakens parter.

Plan og utviklingskomiteen ønsker ikke at vedtaket skal brukes som argument for nedlegging av holdeplassen ved Sykehuset Levanger.    Til toppen av siden 

Publisert: 23.12.2009 16:13 Sist endret: 17.02.2010 18:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051