Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.02.11

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 16.02.11
Tid: kl. 14:00-15:45

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 14/11 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 15/11

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 16/11 1719/1/357 og del av 1/17 - Reguleringsplan Sjøbadet borettslag utredning vedtak
PS 17/11 1719/132/198 m.fl. - Reguleringsplan Handballvegen 11 utredning vedtak
PS 18/11 Søknad om deling av eiendommen 1719/32/1, Sandberg nordre, Skogn utredning vedtak
PS 19/11 1719/244/1 - Søknad om deling av grunneiendom - Bjørn Broholm utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 + 3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv - forfall
Siv By sp medlem dna/sp/krf - forfall
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf - forfall
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Guri Skjesol sp varamedlem dna/sp/krf x Tove Irene Løvås
Hanne Ihler Toldnes sv varamedlem sv x Gunnar Morten Løvås
Eilif Due sp varamedlem dna/sp/krf x Arman Rad


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld

Orienteringer:


 


PS 14/11 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.02.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 15/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.02.2011

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Olav Strid, DNA og Gerd Haugberg, H.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Olav Strid, DNA og Gerd Haugberg, H.     Til toppen av siden

 

 

PS 16/11 1719/1/357 og del av 1/17 - Reguleringsplan Sjøbadet borettslag

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte endring av reguleringsplan for Sjøbadet borettslag, datert 10.11.2010, med bestemmelser rev. 03.02.11, vedtas i hht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.02.2011

I møte:
Saken trekkes etter tiltakshavers ønske.     Til toppen av siden

 

 

PS 17/11 1719/132/198 m.fl. - Reguleringsplan Handballvegen 11

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for vannbåren oppvarming basert på fornybare energikilder. Det vises også til teknisk forskrift.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.02.2011

Saksordfører:
Geir Tore Persøy, FRP

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Olav Strid, DNA:
Vedlagte forslag til reguleringsplan sendes i retur til utbygger, for bearbeidelse slik at planen kan fremmes på nytt slik at den oppfyller vilkårene i vedtektene.
 
Begrunnelse:

  • Kommunedelplanens utnyttingsgrad er overskredet med 11%
  • Vedtektene vedrørende uteområder er ikke oppfylt.
  • Bygningsformen harmonerer ikke i volum med nabobebyggelsen


Forslag til tillegg fra Arild Nordli, DNA:
Tiltakshaver bør utrede muligheten for felles underjordisk renovasjon med naboer i samme stikkveg.

Forslag til endring fra Alf Magnar Reberg, SP:
Som rådmannens med følgende endring:
Før utlegging til offentlig ettersyn reduseres det største bygget med to boenheter fra 10 til 8 boenheter.

Avstemning:
Strids forslag til vedtak avvist med 6 mot 3 stemmer.
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Reberg:
Rebergs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Nordlis forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Før utlegging til offentlig ettersyn reduseres det største bygget med to boenheter fra 10 til 8 boenheter.

Tiltakshaver bør utrede muligheten for felles underjordisk renovasjon med naboer i samme stikkveg.

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for vannbåren oppvarming basert på fornybare energikilder. Det vises også til teknisk forskrift.      Til toppen av siden

 

 

PS 18/11 Søknad om deling av eiendommen 1719/32/1, Sandberg nordre, Skogn

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon) innvilges Trude Hynne dispensasjon fra kommunedelplan Skogn til fradeling av forretnings- og kontortomt i LNF- område. Bakgrunn for dispensasjonen er gitt i dette saksfremlegget.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav m (Tiltak som krever søknad og tillatelse) innvilges søknad om fradeling av parsell på ca. 2500 m2 fra eiendommen Sandberg nordre med gnr. 32 bnr. 1, Skogn.

Fradelte parsell forutsettes sammenføyd med eiendommen tilhørende Vevle Eiendom AS.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.02.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon) innvilges Trude Hynne dispensasjon fra kommunedelplan Skogn til fradeling av forretnings- og kontortomt i LNF- område. Bakgrunn for dispensasjonen er gitt i dette saksfremlegget.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav m (Tiltak som krever søknad og tillatelse) innvilges søknad om fradeling av parsell på ca. 2500 m2 fra eiendommen Sandberg nordre med gnr. 32 bnr. 1, Skogn.

Fradelte parsell forutsettes sammenføyd med eiendommen tilhørende Vevle Eiendom AS.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.     Til toppen av siden

 

 

PS 19/11 1719/244/1 - Søknad om deling av grunneiendom - Bjørn Broholm

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.02.2011

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med konklusjon og de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 674/10, opprettholdes det vedtak som ble gjort i delegert delingssak 674/10. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:
I samsvar med konklusjon og de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 674/10, opprettholdes det vedtak som ble gjort i delegert delingssak 674/10. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.     Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 16.02.2011 16:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051