Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.06.11

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 15.06.11
Tid: 14:00-16:50, (befaring fra kl. 13.00)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 37/11 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 38/11

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 39/11 1719/3/27 - Knut Olav Stornes - Tilbygg hytte - Tangvik -  søknad om endring av tillatelse utredning vedtak
PS 40/11 Utbyggingsavtale Kathrines Minde utredning vedtak
PS 41/11 Utbyggingsavtale Handballvegen 11 utredning vedtak
PS 42/11 1719/275/449 - Detaljert reguleringsplan Frol boligpark utredning vedtak
PS 43/11 Reguleringsplan Håa - 1719/8/1 - fortetting hyttefelt utredning vedtak
PS 44/11 Reguleringsplan Fv. 119, Lysaker - Korsbakken, gang-/sykkelveg. Ny behandling utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Guri Skjesol sp varamedlem dna/sp/krf x Arman Rad

 

 

Merknader:
Geir Tore Persøy (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 16.35, etter behandling av de ordinære saker.
Einar Vandvik (V) stilte spørsmål angående saksgang for ”kinosaken” og tilbud fra Berg Eiendom.
Møteleder besvarte spørsmålet.

Gunnar Morten Løvås (SV) stilte spørsmål angående kommunens deltakelse på Workshop – Interregprosjektet Husnyckeln.
Kommunalsjefen besvarte spørsmålet.      Til toppen av siden

 

 

PS 37/11 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.      Til toppen av siden

 

 

PS 38/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Tove Irene Løvås (DNA) og Guri Skjesol (SP)

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Tove Irene Løvås (DNA) og Guri Skjesol (SP)      Til toppen av siden

 

 

PS 39/11 1719/3/27 - Knut Olav Stornes - Tilbygg hytte - Tangvik -  søknad om endring av tillatelse

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Forslag i møte:
Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet på vegne av G. Løvås (SV), Vandvik (V), Strid (DNA) og T. Løvås (DNA) følgende forslag til vedtak:
Søknad om endring i gitt tillatelse avslås med hjemmel i gjeldende reguleringsplan.
Begrunnelse:
Søknaden er mer i strid med reguleringsplanen enn det disposisjonen inneholdt, jf. Pbl §12-4.

Avstemning:
Ved alternativ votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer som ble avgitt for Løvås sitt forslag.

VEDTAK:
Søknad om endring av gitt tillatelse innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1.

Forutsetninger for dispensasjonsvedtak datert 11.02.2009 gjelder fortsatt, det vil si at:

 • Samlet bruksareal på eiendommen skal ikke overstige 100 m2
 • Ingen bygningsdel skal komme nærmere nabogrense enn 4 meter.


Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.      Til toppen av siden

 

 

PS 40/11 Utbyggingsavtale Kathrines Minde

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Saksordfører:
Olav Strid (DNA).

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kathrines Minde” godkjennes.      Til toppen av siden

 

 

PS 41/11 Utbyggingsavtale Handballvegen 11

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Handballvegen 11” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.      Til toppen av siden

 

 

PS 42/11 1719/275/449 - Detaljert reguleringsplan Frol boligpark

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i planforslaget:

 • Søndre ½-part av Hus 3 (tilsvarende grunnflate til leilighet vist i situasjonsplan) tas ut av plankartet, for å oppnå noe bedre samsvar med byggegrense i gjeldende reguleringsplan. Boder og parkering justeres iht. eventuelt redusert behov og byggegrensen tilpasses endringene.
  Alternativ: Hus nr 3 reduseres i lengde med ¼-part mot sør.


Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • § 2.2: Maks. kotehøyde på golvnivå i første etasje tas ut.
 • § 2.2: Maks. gesims for Hus 3 settes til 10,0 m. Med evt. pulttak settes kotehøyden til +20,50 og maks. gesimshøyde endres til 10 meter.
 • Maks mønehøyde for Hus 3 med evt. saltak settes til kote +23,5.
 • § 2.6: Maks gesims for heishuset til Hus 3 endres til 10 meter.
 • § 2.4 tas ut.
 • Ny § 1.7: Med unntak av heishus skal alle bygninger i området oppføres med samme takform.


Foreliggende forslag til detaljregulering for Frol boligpark, med overnevnte endring, legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.        Til toppen av siden

 

 

PS 43/11 Reguleringsplan Håa - 1719/8/1 - fortetting hyttefelt

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Forslag i møte:
Tillegg fra rådmannen: Siste revisjonsdato påføres plankart og bestemmelser.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med tillegg i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Reguleringsplan Håa 1719/8/1 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

Tillegg fra rådmannen: Siste revisjonsdato påføres plankart og bestemmelser.      Til toppen av siden

 

 

PS 44/11 Reguleringsplan Fv. 119, Lysaker - Korsbakken, gang-/sykkelveg. Ny behandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Forslag i møte:
Guri Skjesol (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det henvises til Fylkestinget sak nr. 09/20 Fylkesvegplan 2010-2013 – oppsummering av høringsuttalelser:
Så lenge byggherre anbefaler strekningen over jernbanebru tas ut av planen, endres forutsetningen om at traktorer henvises til å kjøre Fv 119. E-6 Holsand – Gråmyra kan ikke stenges for traktorer, før hele strekningen på Fv 119 har G/S veg. 

Olav Strid (DNA) fremmet følgende endringsforslag, 2. avsnitt:
Kommunen ber vegvesenet erstatte medgåtte arealer/deler av arealer til g/s-veg/sideareal for de berørte eiendommene. Dette gjennom utvidelse av tomtene på motsatt side og/eller ved en noe endret veglinjeføring.

Siv By (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det anmodes om at møtedato klargjøres før kommunestyrets møte 22.06.11.

Avstemning:
By’s tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Skjesol’s tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.
Strids endringsforslag enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, med endringer/tillegg i møtet, enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:
Det anmodes om at møtedato klargjøres før kommunestyrets møte 22.06.11.

INNSTILLING:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv 119, Lysaker – Korsbakken, gang-/sykkelveg, datert 12.10.2010 (plankart rev. 16.12.2010).

Kommunen ber vegvesenet erstatte medgåtte arealer/deler av arealer til g/s-veg/sideareal for de berørte eiendommene. Dette gjennom utvidelse av tomtene på motsatt side og/eller ved en noe endret veglinjeføring.

Det henvises til Fylkestinget sak nr. 09/20 Fylkesvegplan 2010-2013– oppsummering av høringsuttalelser, (vedtak):
Så lenge byggherre anbefaler at strekningen over jernbanebru tas ut av planen, endres forutsetningen om at traktorer henvises til å kjøre Fv 119. E-6 Holsand – Gråmyra kan ikke stenges for traktorer, før hele strekningen på Fv 119 har G/S veg.        Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 16.06.2011 12:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051