Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.09.11 - sak 56/11 - Søknad om dispensasjon for riving/oppføring av ny hytte med to boenheter - 1719/371/1/27 Grønning Statsallmenning - Torgeir Hallan og Nils Veimo

Elisabeth Marø Holand - klikk for personkort
Saksbehandler: Elisabeth Marø Holand
Arkivsaknr: 2011/1739 - /1719/371/1/27
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.09.11 56/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel punkt 1.5.4, vedtatt 13.april 2011, til bygging av hytte på 100 m² og etablering av to boenheter innenfor omsøkte hytte.

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Plan- og bygningsloven, søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte (fellles vedlegg 1-4) PDF
  2. Uttalelse fra Statskog PDF
  3. Situasjonskart, planlagt utbygging PDF
  4. Forslag til tegninger av ny hytte PDF
  5. Oversendelsesbrev angående høring til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Færen reinbeitedistrikt v/Nils Sigvard Danielsen, Levanger kommune ved teknisk drift og enhet for helse/rehabilitering, NTFK, Reindriftforvaltningen i Nord-Trøndelag og Sametinget PDF
  6. Fylkesmannens uttalelse til søknad om dispensasjon PDF
  7. Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon PDF
  8. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag sin uttalelse til søknad om dispensasjon PDF
  9. Sametingets uttalelse til søknad om dispensasjon PDF


Saksopplysninger:
Innherred samkommune v/PBOM mottok den 9.mars 2011 søknad om dispensasjon fra Laila og Torgeir Hallan og Tone og Nils Veimo.

Søknaden gjaldt opprinnelig dispensasjon fra LNF- område, sone E, i kommuneplanens arealdel for bygging av hytte på inntil 100 m² og opprettelse av to bruksenheter.

I søknad om dispensasjon står følgende;
”Vi søker om å få bygge erstatningshytte for eksisterende hytte på Grønning statsallmenning 1719/371/1/27.

Eksisterende hytte er 28 m² og bygd i 1958. Vi er to familier som eier hytta, og ønsker oss mer rom og hver sin enhet.

Vi søker om å få bygge inntil 100 m², med hver sin enhet på 50 m².

Det har de senere år vært gitt tillatelse til oppføring av hytter på inntil 100 m² gjennom plan og dispensasjoner.”

Daværende planstatus
På søknadstidspunktet var nåværende kommuneplan ikke trådt i kraft, slik at søknad om dispensasjon var rettet mot kommuneplanens arealdel av 31. januar 1991.

I henhold til daværende plans kartdel var tomt 1719/371/1/27 omfattet av sone E markert som LNF-område med underformål nedslagsfelt for drikkevannskilder. Om LNF-områder gjaldt følgende retningslinjer;

”I utgangspunktet er utbygging som ikke har direkte tilknytning til landbruk eller annen stedbunden næring, ikke tillatt i LNF-områder.”

Videre fremgikk det av dagjeldende kommuneplan at;

”I sone E er ny fritidsbebyggelse ikke tillatt.”

På bakgrunn av dette ble saken sendt til berørte instanser for høring. I den forbindelse bemerket Fylkesmannen v/Miljøvernavdelingen følgende;

”Kommunen bør vurdere presedensen i saken, dvs. prinsipielt i forhold til det å etablere to boenheter, i praksis to hytter, i samme bygningskropp.”

Øvrige instanser hadde ingen bemerkninger hensett til søknad om dispensasjon.

Nåværende planstatus
Den berørte tomt ligger i henhold til kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.april 2011, i et LNF-område.  Av planens bestemmelser, jfr. pkt. 5.1 om LNF-områder, fremgår følgende;

”For ny og eksisterende spredt bolig- og fritidsbebyggelse gjelder bestemmelsene pkt.1.5 med unntak av 1.53”.

Av pkt. 1.5.4 fremgår det om hyttebebyggelse;

”Hver hyttetomt eller feste kan bebygges med kun en hytteenhet”.

”Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 90 m², og uthus/garasje eller anneks kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 30 m²”.

Vurdering:
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 første ledd har kommunen ”adgang til å gi varig (…) dispensasjon fra bestemmelser fastsatt (…) i medhold av denne lov”.

Utgangspunktet er dermed at kommunen kan gi dispensasjon fra bestemmelser i gjeldende kommuneplan.

Av pbl. § 19-2 annet ledd fremgår det imidlertid to kumulative vilkår for kommunens adgang til å gi dispensasjon.

Første vilkår er i henhold til pbl. § 19-2(2) at ”hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra (…) [ikke] blir vesentlig tilsidesatt”.

Spørsmålet blir derfor om dispensasjon i dette tilfellet medfører at hensyn bak kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt.

I dette tilfellet foreligger det en nylig vedtatt kommuneplan. Bestemmelsene i planen er svært konkrete i forhold til hyttebebyggelse, blant annet ved å angi øvre BYA til 90 m² samt at hver tomt kun skal bebygges med en hytteenhet. Det må antas at de øvre grenser er satt på bakgrunn av en nøye vurdering, basert på blant annet estetiske hensyn.

I dette tilfellet er det søkt om ytterligere 10 m². Forskjellen fra maksimalt BYA i henhold til kommuneplan er altså ikke stor, og det kan hevdes at økningen ikke vil ha stor betydning rent estetisk sett. Dette taler for at innvilgelse av dispensasjon ikke medfører at hensyn bak planen blir tilsidesatt.

På den annen side vil dispensasjon i denne saken rent praktisk sett medføre at man går vekk fra de nylige vedtatte bestemmelser i punkt 1.5.4, i form av at vedtaket medfører presedens for øvrig hyttebebyggelse. Det må legges til grunn at også andre innbyggere ønsker seg en slik løsning, hvilket kan bety at kommuneplanens arealdel mister sitt informasjons- og beslutningsgrunnlag.

Dette er det advart mot i lovens forarbeider (Ot.prp.nr.32) hvor det uttales at planene ikke må undergraves som informasjons- og beslutningsgrunnlag ved at det gis dispensasjoner. Endringer i plan må skje etter regler om kommunalplanlegging og ikke ved at det gis dispensasjoner i enkelttilfeller.

Viser også i denne sammenheng til ovennevnte uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ miljøvernavdelingen.

Dette kan tale for at ”hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra (…) blir vesentlig tilsidesatt” jfr. § 19-2(2)1.pkt.

Spørsmålet blir så (subsidiært) om fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større enn ulempene etter en samlet vurdering” jfr. pbl. § 19-2(2)2.pkt.

Fordelen med å gi dispensasjon i dette tilfellet er at flere personer får anledning til å benytte hytta som rekreasjonsareal. Sett vekk fra Fylkeskommunens merknad, foreligger det ingen kommentarer til utbyggingen fra høringsinstansene som har betydning for selve dispensasjonsvedtaket.

Ulempene i dette tilfellet vil som ovenfor nevnt være vedtakets presedensvirkning, i form av at kommunen blir nødt til å fatte samme vedtak ovenfor andre hytteeier som omfattes av kommuneplanen. På denne måten mister kommuneplanen sitt informasjons- og beslutningsgrunnlag, og dette fører til svekket forutberegnelighet for innbyggerne i kommunen.

Det bemerkes at det også finnes alternative løsninger i denne saken. Ny hytteenhet kan bygges med et BYA på 90 m² slik at den blir oppført innenfor rammen av gjeldende bestemmelser. Man har også anledning til oppføre 30 m² anneks jfr. kommuneplan pkt. 1.5.4, slik at man kan oppnå ytterligere areal på denne måten.

På bakgrunn av ovennevnte kommer kommunen til at fordelene ved å gi dispensasjon ikke ”er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering” jfr. pbl. § 19-2(2)2.pkt.

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 14.09.2011 19:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051