Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.09.11 - sak 55/11 - Søknad om oppsetting av grillhytte på hytteeiendom - 1719/244/33 - Nordheim - Jorun Lesund

Torbjørn Sirum - klikk for personkort
Saksbehandler: Torbjørn Sirum
Arkivsaknr: 2010/7152 - /1719/244/33
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.05.11 32/11
Plan- og utviklingskomiteen 14.09.11 55/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med konklusjon og de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 32/11, opprettholdes det vedtak som ble gjort i PUK sak 32/11.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Plan- og bygningsloven.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
I sak 32/11 ble følgende vedtaket fattet av plan- og utviklingskomiteen i Levanger:

”VEDTAK:
Søknad om dispensasjon fra oppføring av grillhytte på eiendommen Nisbeinet, gnr. 244 bnr. 33 avslås med hjemmel i reguleringsplanen for Nordheim med tilhørende bestemmelser og kapitell 19 i plan- og bygningsloven.
Bakgrunn for avslaget er gitt i dette saksfremlegget.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det tre ukers klagefrist fra mottatt dato dette vedtaket.”

Fra ansvarlig søker har kommunen i brev datert 17.6.11 mottatt klage på vedtak i sak 32/11. I klagen står følgende:

”Begrunnelse for klage og søknad om dispens fra reguleringsplan:

Eiendommen ble utviklet og bebygget før gjeldende regu1eringsplan ble stadfestet.
Byggetiltaket er i søknad definert som «grillhytte» og vil få et areal på ca. 10 m2. Tiltaket vil derved også fall innenfor bestemmelsen krav til størrelse på uthus/anneks.

Momenter som jeg mener bør hensyntas i ny vurdering er:

 1. Størrelse på tiltaket.
 2. Tiltakets formål
 3. Adkomstforhold for allmennheten til eiendommen og tiltakets begrensing ift. samme.
 4. Ny plassering


1. Tiltakets størrelse er under 15 m2 og har normalt ikke søknadsbehov. Innsendelse ble allikevel utført for å ikke bryte planens bestemmelse for antallet hytter. Eiendommen
består av 2 hytter, hvorav den 1. hytta «Naustet» ble bygget på 70-tallet. Hovedhytta
ble bygget i 1990.

2. Tiltakets formål: tiltaket benevnes som «grillhytte». Bruken av arealet er tiltenkt
opphold rundt et ildsted inne i hytta, samt til lagringsformål på vinter. Det vil være en
fordel ved antennelse/brann at grillhytta kan stå med en viss avstand til annen bebyggelse og med nærhet til vann.

3. Adkomst til eiendommen går med sti fra hovedbruket Nordheim. Stien slutter ved min
eiendom. Det er ingen annen ferdsel enn direkte til hytta. Det er heller ingen naturlig ferdsel langs sjøkant grunnet ufremkommelighet langs berg og bratte skrenter.
Tilkomst ved bruk av båt for allmennheten er den enkleste måten. Allmennheten har så langt ikke tatt eiendommen i bruk. Det er ingen naturlig badeplass eller ankringsmulighet inn mot tomta. Jeg mener at tiltakets som sådan ikke påvirker allmennhetens mulighet for ferdsel i ytterligere negativ grad.

4. Ny plassering: Jeg foreslår å flytte tiltaket bak hovedhytten. Grillhytta vil derved få en langt mindre synbarhet fra sjøen. Den blir liggende integrert i terrenget. Dette punktet
vil bidra til å imøtekomme både Fylkesmannens uttalelse og Fylkeskommunen.
Det opplyses at det ikke har vært nabomerknader i saken.
En søker med ovennevnte punktvis begrunnelse om dispens fra reguleringsplanens bestemmelser og ber om godkjennelse av tiltaket.”

Vurdering:
I klagen fra søker er det anført fire punkter som grunner for at klagen på vedtak i sak 32/11 bør tas til følge og at dispensasjon bør gis.

De fire punktene er:

 1. Størrelse på tiltaket.
 2. Tiltakets formål.
 3. Adkomstforhold for allmennheten og tiltakets begrensning ift. samme.
 4. Ny plassering.


Pkt.1. Størrelse på tiltaket.
Eiendommen Nisbeinet, gnr. 244 bnr. 33, er allerede bebygd med ei hytte, ca. bruksareal 67 m2 og uthus/ naust, ca. bruksareal 30 m2. Byggene er tidligere godkjent av kommunen.

§ 2 i reguleringsbestemmelsene tillater at det kan oppføres en hytte for hver regulert hyttetomt. I tillegg til hytta kan det på hver tomt oppføres uthus som skal ligge så nær hytta som mulig og ikke ha større grunnflate enn 12 kvadratmeter. Alternativ kan uthus/ anneks bygges med grunnflate ikke over 15 kvadratmeter.

Eiendommen Nisbeinet har ut fra dette allerede blitt bebygd med det som bestemmelsene tillater og ytterligere bebyggelse krever at det må gis dispensasjon fra planen.
 
Pkt. 2. Tiltakets formål
I følge søkers klage skal bygget benyttes til opphold rundt et ildsted inne i hytta og sommeren og om vinteren til lagring. Og at det er en fordel med en viss avstand mellom bygget og annen bebyggelse pga. brannfare.

Kommunen vurderer at dette punktet har liten betydning sett i forhold til tidligere vedtak i sak 32/11.

Pkt. 3. Adkomstforholdene for allmennheten til eiendommen og tiltakets begrensing ift. samme.
I følge søker vil tiltaket som sådan ikke påvirke allmennhetens mulighet for ferdsel i ytterligere grad.

Kommunens vurderinger av dette punktet, er at selv om en enkelt byggesak om bygging i strandsonen nødvendigvis ikke påvirker allmennheten tilgang til sjøen i større grad, vil et positivt vedtak skape presedens og kan danne grunnlag for liknende søknader andre steder og som igjen fører til en gradvis bit for bit nedbygging av strandsonen.  

Pkt 4. Ny plassering
Søker har på vedlagt situasjonskart vist to alternaiv plasseringer av grillhytta. Begge alternativene er nord for hovedhytta og plassert noe høyere opp i terrenget. Alt. 1 ligger ca. 9 meter fra strandkanten og alt. 2 ca. 12 meter fra strandkanten. Opprinnelig plassering ligger ca. 11 meter fra strandkanten.

Kommunen kan ikke se at foreslåtte alternative plasseringer endrer på tidligere vedtak i sak 32/11. Foreslåtte alternative plasseringer vil fortsatt virke uheldig ut fra landskapshensyn og sett fra sjøsiden.

Konklusjon:
Kommunen har vurdert søkers klage på vedtak i sak 32/11 og kan ikke se det foreligger vesentlige nye momenter i klagen som skulle tilsi at klagen tas til følge.

Kommunen har etter nøye vurderinger av alle momenter i saken kommet fram til at vedtak i sak 32/11 opprettholdes. Dette ut fra de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 32/11 opp mot bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:
Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for oppføring av grillhytte på eiendommen Nisbeinet, gnr. 244 bnr. 33 innvilges med hjemmel i PBL §19-1.

Begrunnelse:
På grunn av topografiske forhold vil bygget ikke være til hinder for ferdsel i strandsonen.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Søknad om dispensasjon fra oppføring av grillhytte på eiendommen Nisbeinet, gnr. 244 bnr. 33 avslås med hjemmel i reguleringsplanen for Nordheim med tilhørende bestemmelser og kapittel 19 i plan- og bygningsloven.

Bakgrunn for avslaget er gitt i dette saksfremlegget.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det tre ukers klagefrist fra mottatt dato dette vedtaket. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om dispensasjon fra oppføring av grillhytte på eiendommen Nisbeinet, gnr. 244 bnr. 33 avslås med hjemmel i reguleringsplanen for Nordheim med tilhørende bestemmelser og kapittel 19 i plan- og bygningsloven.

Bakgrunn for avslaget er gitt i dette saksfremlegget.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det tre ukers klagefrist fra mottatt dato dette vedtaket.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Innherred samkommune v/ enhet for PBOM har i forbindelse med planlagt oppsetting av grillhytte på eiendommen Nisbeinet gnr. 244 bnr. 33, Nordheim Åsenfjorden, mottatt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Nordheim.

Planlagte grillhytte (ca. 10 m2) vil komme ca. 11 meter fra sjøkanten. Eiendommen Nisbeinet (etablert i 1964) har et areal på 3.8 mål. På eiendommen er det registrert to bygninger, ei hytte med bruksareal ca. 67 m2 og et uthus/ naust med bruksareal på ca. 30 m2. Disse bygningene er tidligere godkjent av kommunen.
I reguleringsbestemmelsene til planen står bl.a. følgende:
”§2. I byggeområdene kan det oppføres hytter, uthus og naust og kaianlegg.
For hver regulert hyttetomt kan det oppføres en hytte. Hytta er markert i terrenget med nummeret pele og pelen skal ligge innenfor hyttas yttervegger. Bredsida av pelen markerer møneretningen. I tillegg til hytta kan det på hver tomt oppføres uthus som skal ligge så nær hytta som mulig og ikke ha større grunnflate enn 12 kvadratmeter. Alternativt kan uthus/anneks bygges med grunnflate ikke over 15 kvadratmeter.”

Hyttetomtene er i planen vist med sirkler, for øvrig er arealet rundt hyttetomtene regulert til jord/ skogbruk.

Tiltakshaver har skrevet følgende i søknaden om dispensasjon:
”Jeg søker herved om oppsetting av grillhytte på min hytteeiendom i Åsenfjord, 244/33. Jeg har i mange år ønsket meg en grillhytte og har nå anledning til dette økonomisk.
Vi mener at grillhytta passer best der jeg har satt kryss, da terrenget er bratt ovenfor hytta, ca. 10 m rett opp. Håper på deres velvilje.”

I henhold til kapittel 19 i plan- og bygningsloven er i brev datert 15.9.2010 søknaden om dispensasjon oversendt til Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Nord- Trøndelag fylkeskommune og Innherred samkommune v/ enhet for landbruk og naturforvaltning for uttalelse/ behandling.

Fra Nord- Trøndelag fylkeskommune har vi i brev datert 22.9.2010 fått følgende uttalelse:
”Vi viser til oversendelse med søknad som nevnt over. Nord-Trøndelag Fylkeskommune har behandlet saken som plan-, friluftsliv- og kulturminnemyndighet og har følgende merknader:

Plan- og friluftslivsforhold:
Søknaden gjelder oppføring av "grillhytte" i tilknytting til fritidsbolig i Åsenfjorden. Det aktuelle strandområdet er tett utbygd og i stor grad privatisert i forhold til allmennhetens ferdsel. Vi vil allikevel påpeke at omsøkte plassering av "grillhytte" virker uheldig ut fra landskapshensyn og synlighet fra sjøsiden. Vi ber derfor kommunen vurdere den konkrete plasseringen slik at tiltaket får minst mulig negativ effekt i forhold til landskap og synlighet.

Kulturminner:
Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Vi har derfor ingen innvendinger til planen. Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner. Når det gjelder slike, viser vi til egen uttalelse fra Samisk kulturminnevern, Saemien Sijte, Snåsa.”

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag har i brev datert 7.10.2010 uttalt følgende:
”Saken gjelder oppføring av grillhytte på fritidseiendommen gnr. 244 bnr. 33 i Levanger
kommune. Tiltaket ligger ca. 11 meter fra sjøkanten og innenfor reguleringsplan for
Nordheim hyttefelt, og krever dispensasjon fra bestemmelsene.
Saken er forelagt fylkesmannens fagavdelinger som har følgende merknader:

Fra Landbruksavdelingen:
Landbruksavdelingen har ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser ingen merknader til søknaden.

Fra Miljøvernavdelingen:
Grillhus kan bidra til å privatisere områder rundt fritidseiendommer og være til hinder for allmenn ferdsel i strandsonen. Plassering av bygning og terrengets beskaffenhet er avgjørende ved en konkret vurdering i slike tilfeller. Kommunen bør være oppmerksom på presedensfaren ved en slik utbygging. Aktuelle plassering ligger imidlertid tett ved og mellom eksisterende fritidsbolig og uthus. Lokalisering og omfang av eksisterende tiltak på eiendommen bidrar allerede til en privatisering av deler av tomta.

Ut fra miljøvernhensyn råder vi kommunen til å innta en restriktiv holdning til oppføring av grillhus og styre plassering av slike bygg bort fra strandlinja.”

Innherred samkommune v/ enhet for landbruk og naturforvaltning har i brev datert 5.11.2010 uttalt følgende:

”Det vises til oversendelse om ovenfornevnte sak. Det søkes om tillatelse til oppsetting av grillhus på hytteeiendom, gnr. 244, bnr. 33 i Åsenfjord.

Landbrukssjefen har ingen merknader til denne søknaden i forhold til jordlovens bestemmelser, og mener også at det kan gis dispensasjon fra planbestemmelsene i området.”

Utsnitt av reguleringsplan Nordheim. / Situasjonskart for eiendommen 244/33. - klikk for større kart 
Utsnitt av reguleringsplan Nordheim.              Situasjonskart for eiendommen 244/33.

Vurdering:
Søknad om oppsetting av grillhytte på eiendommen Nisbeinet, gnr. 244 bnr. 33 betinger at det gis dispensasjon fra reguleringsplan Nordheim, jfr. § 2 i bestemmelsene.

Vurdering av dispensasjonen:
I henhold til kapittel 19 i plan- og bygningsloven kreves grunngitt søknad fra ansvarlig
søker. Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer, skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 (100 metersbeltet i strandsonen) når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Vanlige regler for myndighetsmisbruk, herunder kravet om likebehandling gjelder.
Kommunen kan ikke forskjellsbehandle saker hvor relevante forhold er like og det har ikke skjedd endringer i rettstilstanden eller en generell endring av praksis. En dispensasjon kan gi grunnlag for presedens, og man bør også på bakgrunn av dette være restriktiv med å dispensere.

Søknaden om dispensasjon er av tiltakshaver begrunnet med følgende:

 • Sterkt ønske om oppsetting av grillhytte.
 • Terrenget ovenfor hytta er bratt.


Grunner som taler imot dispensasjon:

 • Deler av de oppgitte grunner anses som generelle.
 • Å gi dispensasjon vanskeliggjør praktisering av reguleringsplanen.
 • Reguleringsplanen blir mindre forutsigbar.
 • Å gi dispensasjon skaper presedens.


Nord- Trøndelag fylkeskommune har i sin uttalelse påpekt at omsøkte plassering av grillhytte virker uheldig ut fra landskapshensyn og synligheten fra sjøen. De ber kommunen å vurdere den konkrete plasseringen slik at tiltaket får minst mulig negativ effekt i forhold til landskap og synlighet.

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ber kommunen være oppmerksom på presedensfaren ved en slik utbygging. Videre rår de kommunen til å innta en restriktiv holdning til oppføring av grillhus og styre plasseringen av slike bygg vekk fra strandlinja.

Innherred samkommune v/ landbruk og naturforvaltning har i forhold til jordlovens bestemmelser ingen merknader til saken.

I § 19-2, 4. avsnitt i plan- og bygningsloven står det at kommunen ikke bør dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 (100 metersbeltet) når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.  I denne saken har både Nord- Trøndelag og Fylkesmannen uttalt seg negativt til søknaden. Fylkeskommunen merknader går i hovedsak på at omsøkte plassering er uheldig ut fra landskapshensyn og sett fra sjøsiden. Eiendommen Nisbeinet er på ca. 3.8 mål, men er på grunn av terrengformasjoner er eiendommen delt i to høydenivåer, hvor da hytte og uthus ligger på den ene nivået, mens halvparten av eiendommen ligger på et nivå 6 -8 meter høyere. Dette medfører at det finnes få eller ingen alternative plasseringer av grillhytta som ikke kommer i konflikt med fylkeskommunens uttalelse. Dette gjelder også i forhold til Fylkesmannens uttalelse.

Kommunen har etter nøye vurderinger kommet fram til ikke å anbefale at det gis dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan for Nordheim for oppføring av grillhytte som omsøkt. Det er innsendt grunngitt søknad om dispensasjon. Det er vurdert at hensynet bak bestemmelsene det er søkt om dispensasjon ifra og hensynene i lovens formålsbestemmelser blir vesentlig tilside satt ved en innvilgelse av dispensasjonssøknaden. Det er videre vurdert at ulempene er større ved å gi dispensasjon enn fordelene etter en samlet vurdering. Et eventuelt positivt vedtak vil medføre en klar presedensfare.

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 14.09.2011 15:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051