Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.10.10

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 13.10.2010
Tid: kl. 14:00-16:30

Sakliste som PDF  (7MB) - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 68/10 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 69/10

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 70/10 Reguleringsplan Vassmarka Industriområde Åsen utredning vedtak
PS 71/10 1719/97/1 - Reguleringsplan for steinbrudd og deponi Valan utredning vedtak
PS 72/10 Søknad om dispensasjon fra de rikspolitiske bestemmelsene om kjøpesentre - 1719/314/317 - Moafjæra - Berg Eiendom AS utredning vedtak
PS 73/10 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal - oppsummering av høring utredning
som PDF
vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v - forfall
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Guri Johanne Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x Arman Rad
Per Olav Gilstad h varamedlem 4 h/v x Gerd Haugberg


Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Ola Stene, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, fagansvarlig plan Åge Isaksen,  Åsmund Brygfjeld

Merknad
Spørsmål som skal tas opp i møtet skal som hovedregel fremmes og behandles som det framgår av reglement.     Til toppen av siden


PS 68/10 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.10.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 


PS 69/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.10.2010

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Guri Johanne Skjesol, SP og Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Guri Johanne Skjesol, SP og Geir Tore Persøy, FRP    Til toppen av siden


 


PS 70/10 Reguleringsplan Vassmarka Industriområde Åsen

Rådmannens forslag til innstilling:
Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:
Område for boliger B1 tas ut og tilhørende privat adkomstveg Veg 3 endres til LNFR.

Forslag til områdereguleringsplan for Vassmarka, sist revidert 28.09.2010 og med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.10.2010

Forslag i møte:
Forslag til innstilling Guri Johanne Skjesol, SP, på vegne av SP og DNA:

 1. Område for boliger B1 er en del av planen, med tilhørende privat adkomstveg, veg 3
 2. Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:
  Ny infrastruktur som berører eksisterende elementer i E6 og tilhørende gang-/sykkelveg. Det bygges ny G/S langs E-6 fram til kryss FV 111, som en forlengelse av eksisterende G/S fra Åsen. 
 3. Følgende tas ut av reguleringsbestemmelsene
  Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
  a) § 3.4 suppleres med følgende ”Ved detaljregulering av næringstomter større enn 10 daa skal det av hensyn til nærmiljø og klima reguleres privat vegetasjonsskjerm på minst 2 m bredde i ytterkanten av tomta, der tomta ikke grenser til annen grønnstruktur eller LNFR-formål. Vegetasjonsbeltene tillates ikke brukt til lagring. Den delen av tomten som ikke er bebygd skal opparbeides og holdes ryddig. Utomhusområdene skal være ferdigstilt samtidig med bebyggelsen. Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:

  Erstattes med følgende:
  Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
  a) § 3.4 suppleres med følgende: ”Ved detaljregulering av næringstomter skal det opparbeides parkmessige områder mellom tomtene/veiene. Den delen av tomten som ikke er bebygd skal opparbeides og holdes ryddig. Utomhusområdene skal være ferdigstilt samtidig med bebyggelsen.


Forslag til områdereguleringsplan for Vassmarka, sist revidert 28.09.2010 og med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Avstemning:
Fellesforslagets pkt. 1 tiltrådt med 8 mot 3 stemmer.
Fellesforslagets pkt. 2 enstemmig tiltrådt.
Fellesforslagets pkt. 3 enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling med endringer i møtet tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. Område for boliger B1 er en del av planen, med tilhørende privat adkomstveg, veg 3
 2. Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:
  Ny infrastruktur som berører eksisterende elementer i E6 og tilhørende gang-/sykkelveg. Det bygges ny G/S langs E-6 fram til kryss FV 111, som en forlengelse av eksisterende G/S fra Åsen. 
 3. Følgende tas ut av reguleringsbestemmelsene
  Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
  a) § 3.4 suppleres med følgende ”Ved detaljregulering av næringstomter større enn 10 daa skal det av hensyn til nærmiljø og klima reguleres privat vegetasjonsskjerm på minst 2 m bredde i ytterkanten av tomta, der tomta ikke grenser til annen grønnstruktur eller LNFR-formål. Vegetasjonsbeltene tillates ikke brukt til lagring. Den delen av tomten som ikke er bebygd skal opparbeides og holdes ryddig. Utomhusområdene skal være ferdigstilt samtidig med bebyggelsen. Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:

  Erstattes med følgende:
  Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
  a) § 3.4 suppleres med følgende: ”Ved detaljregulering av næringstomter skal det opparbeides parkmessige områder mellom tomtene/veiene. Den delen av tomten som ikke er bebygd skal opparbeides og holdes ryddig. Utomhusområdene skal være ferdigstilt samtidig med bebyggelsen.


Forslag til områdereguleringsplan for Vassmarka, sist revidert 28.09.2010 og med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.    Til toppen av siden


 


PS 71/10 1719/97/1 - Reguleringsplan for steinbrudd og deponi Valan

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til reguleringsplan for steinbrudd og askedeponi Valum, datert 18.06.10, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.10.2010

Forslag i møte:
Oversendelsesforslag fra Siv By, SP:
Grustransporten sikres slik at det ikke kommer grus/stein i veibanen, dette kan være med å skape farlige trafikale forhold.

Saksordfører:
Siv By, SP

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Bys oversendelsesforslag oversendes uten realitetsvotering.

VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for steinbrudd og askedeponi Valum, datert 18.06.10, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Oversendelse:
Grustransporten sikres slik at det ikke kommer grus/stein i veibanen, dette kan være med å skape farlige trafikale forhold.    Til toppen av siden

 PS 72/10 Søknad om dispensasjon fra de rikspolitiske bestemmelsene om kjøpesentre - 1719/314/317 - Moafjæra - Berg Eiendom AS

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune anbefaler at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gir samtykke til etablering av inntil 4000m2 forretningsareal fordelt på 2 bygninger innenfor reguleringsplanen for eiendommene gnr./ bnr. 314/317 og gnr./bnr.314/382, Moan etter forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre § 3.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for behandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.10.2010

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune anbefaler ikke at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gir samtykke til etablering av inntil 4000m2 forretningsareal fordelt på 2 bygninger innenfor reguleringsplanen for eiendommene gnr./ bnr. 314/317 og gnr./bnr.314/382, Moan etter forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre § 3.
Saken oversendes Fylkesmannen Nord- Trøndelag til behandling
 
Oversendelsesforslag:
Alle som planlegger større foretningsbygg i nærområdet til Levanger sentrum bør gå i dialog med Riksantikvaren om videre utvikling av Levanger sentrum.

Begrunnelse:
Formålet med de rikspolitiske bestemmelsene for kjøpesentre er å styrke utviklingen av i dette tilfelle Levanger sentrum. Berg Eiendom er en av flere store utbyggere i området rundt Levanger som bør ha ambisjoner om å gjøre bykjernen mer attraktiv og spille på lag med de ulike aktørene i dette arbeidet. Spesielt viktig er utviklingen i dag med Riksantikvarens fokus på Levanger som en verdifull by på riksplan. Det er derfor viktig at store utbyggere deltar gjennom dialog med aktørene i denne prosessen for styrke Levanger som en viktig kulturhistorisk og levende by. 

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Gunnar Løvås:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Oversendelsesforslag fra Gunnar Løvås avist oversendt med 6 mot 5 stemmer.

VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune anbefaler at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gir samtykke til etablering av inntil 4000m2 forretningsareal fordelt på 2 bygninger innenfor reguleringsplanen for eiendommene gnr./ bnr. 314/317 og gnr./bnr.314/382, Moan etter forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre § 3.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for behandling.    Til toppen av siden

 PS 73/10 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal - oppsummering av høring
Rådmannens forslag til vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen ber Samkommunestyret gjennomføre mekling på de innsigelser som framgår av oppsummeringen.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.10.2010

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Innstillingen anbefales med følgende endringer:

 1. Innsigelse på Hotran tas til følge og det gjennomføres ikke mekling. Benyttes til landbruk som i dag.
 2. Innsigelse på Fossing sør i Åsen tas til følge og det gjennomføres ikke mekling. Benyttes til landbruk som i dag


Forslag til endring fra Geir Tore Persøy, FRP:

 1. Innsigelse til planforslag for området F13 Hestøya tas ikke til følge og saken oversendes for mekling.
  Begrunnelse: Hytteeiernes begrunnelse.


Forslag til endring fra Guri Johanne Skjesol, SP, på vegne av SP og DNA:

 1. Innsigelsen på Granamarka tas ikke til følge og saken oversendes til mekling.
  Begrunnelse: Levanger kommune har et stort behov for boligtomter sør for E-6, kommunen ønsker et boligtilbud for de som jobber på Verdal, men ønsker å bo i Levanger, og for Granamarka er det Mule/Okkenhaug, med skole og barnehage, og ikke Levanger sentrum som er nærområdet. I tillegg må også nærhet til friluftsområder (Vullusjøen) vektlegges. Ved rullering av planen må Granamarka være med i vurderingene av aktuelle boligfelt på aksen Verdal-Levanger.
 2. Innsigelsen på Voll- Åsen sentrum tas ikke til følge og saken oversendes til mekling.
  Begrunnelse: Området Åsen- Åsenfjord består av mange husklynger som er godt egnet for boligbygging/ fortetting. Kommunen må ha tilgang på alternative boligtomter også helt sør i kommunen, for å dekke etterspørselen.
  Store deler av Åsen ligger i nedslagsfeltet til byens drikkevatn, og således båndlagt. Infrastruktur som vei, vatn og kloakk ligger godt til rette for bygging. Ved utbygging er ikke Frostaveien eneste mulighet for vegutløsning, og området ligger også under 4 km. fra skole.
 3. Innsigelser på planområder som ligger innenfor 100 – metersbeltet langs sjøen.
  Det blir på mange måter feil å behandle Ytterøy og fastlandet likt.
  Innsigelsen for Ytterøy tas ikke til følge, og bestemmelsene for Ytterøya tas med til mekling
  Begrunnelse: Ytterøyutvalget startet rundt år 2000 prosessen, med å lage en Forvaltningsplan for hele øya. Planen skulle underbygge hvor viktig det er å opprettholde næringsgrunnlaget og dermed bolysten, et motrekk for fraflytting, og den skulle være et redskap for den utviklingen de ønsket på øya.
  Det er lagt ned mye arbeid, også i samarbeid med plan-og bygningsjefen, planen skulle beskrive områder for bolig, hyttebygging friområder osv. også utnyttingen av strandsonen. De siste årene er også mange plansaker lagt på vendt, til forvaltningsplanen vart vedtatt.


Avstemning:
Gunnar Løvås sitt forslag til endring pkt. 1 avvist med 10 mot 1 stemme.
Gunnar Løvås sitt forslag til endring pkt. 2 avvist med 10 mot 1 stemme.
Perøys forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer.
Fellesforslagets pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Fellesforslagets pkt. 2 vedtatt med 9 mot 2 stemmer.
Fellesforslagets pkt. 3 vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak med endringer i møtet vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen ber Samkommunestyret gjennomføre mekling på de innsigelser som framgår av oppsummeringen med følgende endringer:

 1. Innsigelse til planforslag for området F13 Hestøya tas ikke til følge og saken oversendes for mekling.
  Begrunnelse: Hytteeiernes begrunnelse.
 2. Innsigelsen på Granamarka tas ikke til følge og saken oversendes til mekling.
  Begrunnelse: Levanger kommune har et stort behov for boligtomter sør for E-6, kommunen ønsker et boligtilbud for de som jobber på Verdal, men ønsker å bo i Levanger, og for Granamarka er det Mule/Okkenhaug, med skole og barnehage, og ikke Levanger sentrum som er nærområdet. I tillegg må også nærhet til friluftsområder (Vullusjøen) vektlegges. Ved rullering av planen må Granamarka være med i vurderingene av aktuelle boligfelt på aksen Verdal-Levanger.
 3. Innsigelsen på Voll- Åsen sentrum tas ikke til følge og saken oversendes til mekling.
  Begrunnelse: Området Åsen- Åsenfjord består av mange husklynger som er godt egnet for boligbygging/ fortetting. Kommunen må ha tilgang på alternative boligtomter også helt sør i kommunen, for å dekke etterspørselen.
  Store deler av Åsen ligger i nedslagsfeltet til byens drikkevatn, og således båndlagt. Infrastruktur som vei, vatn og kloakk ligger godt til rette for bygging. Ved utbygging er ikke Frostaveien eneste mulighet for vegutløsning, og området ligger også under 4 km. fra skole.
 4. Innsigelser på planområder som ligger innenfor 100 – metersbeltet langs sjøen.
  Det blir på mange måter feil å behandle Ytterøy og fastlandet likt.
  Innsigelsen for Ytterøy tas ikke til følge, og bestemmelsene for Ytterøya tas med til mekling
  Begrunnelse: Ytterøyutvalget startet rundt år 2000 prosessen, med å lage en Forvaltningsplan for hele øya. Planen skulle underbygge hvor viktig det er å opprettholde næringsgrunnlaget og dermed bolysten, et motrekk for fraflytting, og den skulle være et redskap for den utviklingen de ønsket på øya.
  Det er lagt ned mye arbeid, også i samarbeid med plan-og bygningsjefen, planen skulle beskrive områder for bolig, hyttebygging friområder osv. også utnyttingen av strandsonen. De siste årene er også mange plansaker lagt på vendt, til forvaltningsplanen vart vedtatt.    Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:13 Sist endret: 13.10.2010 17:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051