Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.06.09

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 10.06.2009
Tid: 14:00-17:00
Sakliste som PDF, hefte 1 (sak 52-56) OBS! 8MB - hefte 2 (sak 57-60) OBS! 4MB  -  hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 52/09 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 53/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 54/09 Klage: Reguleringsplan Børøya utredning vedtak
PS 55/09 1719/32/4 - Eldbjørg og Arne Nakstad - Søknad om deling av grunneiendom - Nordtun - Klage på vedtak om avslag utredning vedtak
PS 56/09 PUK - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Mule - Industrihall - 1719/265/15,27 utredning vedtak
PS 57/09 1719/3/116 - Reguleringsplan Bunnpristomta, Levangernesset utredning vedtak
PS 58/09 Reguleringsplan for Kathrines Minde - 1719/276/5 utredning vedtak
PS 59/09 Reguleringsplan for Finnemarka 11 - revidert planforslag utredning vedtak
PS 60/09 Utbyggingsavtale Finnemarka 11 utredning vedtak


Foreløpig oppmøte:

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf - forfall
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Asle Granås dna varamedlem 1 dna/sp/krf x (Arild Nordli)
Ingen vara - - dna/sp/krf - (Arman Rad)
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 h/v x (Einar Vandvik)


Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, Åsmund Brygfjeld

 

 

 

PS 52/09 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

 

PS 53/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2009

Forslag i møte:

Til godkjenning/underskriving av protokoll: Lill Kristin Nordahl, DNA og Gerd Talsnes Heggdal, V

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til godkjenning/underskriving av protokoll: Lill Kristin Nordahl, DNA og Gerd Talsnes Heggdal, V    Til toppen av siden
 

 

  

PS 54/09 Klage: Reguleringsplan Børøya

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2009

Utdelt i møte:

Tilleggsopplysninger i brev av 09.06.09 fra Innherred samkommune PDF

Forslag i møte:

Forslag til endring pkt. 2 fra rådmannen:

2) Det lages forslag til ny reguleringsplan hvor tomtegrenser for enkelte av tomtene endres, ny utforming av parkeringsplass 1 og atkomst etter kjørbar sti til hyttene og friluftsområdet.

Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:

Klage fra grunneier tas til følge (sti tas ut av planen)

Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:

1) Kommunestyrets vedtak datert 12.3.08 opprettholdes.

2) Det gjøres mindre vesentlig reguleringsendring for kjørbar stiatkomst til hyttene og for parkeringsplass nr. 1.

3) Samlet klage fra hytteforeningen tas ikke til følge.

4) Klage fra grunneier tas ikke til følge

5) Klagen sendes deretter til fylkesmannen til endelig vedtak.

Avstemning:

Rebergs forslag til vedtak vedrørende klage fra grunneier (sti tas ut av planen) avvist med 6 mot 4 stemmer.

Rebergs forslag til vedtak vedtatt med 5 mot 5 stemmer (leders stemme).

VEDTAK:

1) Kommunestyrets vedtak datert 12.3.08 opprettholdes.

2) Det gjøres mindre vesentlig reguleringsendring for kjørbar stiatkomst til hyttene og for parkeringsplass nr. 1.

3) Samlet klage fra hytteforeningen tas ikke til følge.

4) Klage fra grunneier tas ikke til følge

5) Klagen sendes deretter til fylkesmannen til endelig vedtak.    Til toppen av siden

 

 

PS 55/09 1719/32/4 - Eldbjørg og Arne Nakstad - Søknad om deling av grunneiendom - Nordtun - Klage på vedtak om avslag

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage fra adv. Storaker på Plan- og utviklingskomiteens vedtak om avslag på søknad om fradeling i sak 29/09, behandlet i møte den 18.03.2009 avvises.

Kommunen finner ikke at klagen inneholder tungtveiende grunner nok til at vedtaket bør endres. Vedtaket opprettholdes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag til endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Klage fra adv. Storaker på Plan- og utviklingskomiteens vedtak om avslag på søknad om fradeling i sak 29/09, behandlet i møte den 18.03.2009 avvises.

Kommunen finner ikke at klagen inneholder tungtveiende grunner nok til at vedtaket bør endres. Vedtaket opprettholdes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag til endelig avgjørelse.    Til toppen av siden

 

 

PS 56/09 PUK - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Mule - Industrihall - 1719/265/15,27

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsplan for industrihall Mule, datert 25.05.09, legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2009

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ba om vurdering av habilitet.

Møtet erklærte Persøy som inhabil, han fratrådte derfor under behandling av saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt (9 stemmer).

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for industrihall Mule, datert 25.05.09, legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.    Til toppen av siden

 

 

PS 57/09 1719/3/116 - Reguleringsplan Bunnpristomta, Levangernesset

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer/supplement av plandokumentene:

a)  Påskriften på plankartet; ”BYA 0,7” tas ut.

b)  Det bør utarbeides en illustrasjon som viser sol- og skyggeforhold.

Forslag til reguleringsplan for Bunnpristomta, datert 27.05.09, legges deretter ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2009

Saksordfører:

Siv By, SP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer/supplement av plandokumentene:

a)  Påskriften på plankartet; ”BYA 0,7” tas ut.

b)  Det bør utarbeides en illustrasjon som viser sol- og skyggeforhold.

Forslag til reguleringsplan for Bunnpristomta, datert 27.05.09, legges deretter ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.    Til toppen av siden

 

 

PS 58/09 Reguleringsplan for Kathrines Minde - 1719/276/5

Rådmannens forslag til innstilling:

1.        Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Kathrines Minde, plankart sist rev. 27.05.2009 og planbestemmelser sist rev. 27.05.2009.

2.        Før utbygging av Kathrines Minde igangsettes, må det foreligge vedtatt utbyggingsavtale.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2009

Saksordfører:

Olav Strid, DNA

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Kathrines Minde, plankart sist rev. 27.05.2009 og planbestemmelser sist rev. 27.05.2009.

2.        Før utbygging av Kathrines Minde igangsettes, må det foreligge vedtatt utbyggingsavtale.    Til toppen av siden

 

 

PS 59/09 Reguleringsplan for Finnemarka 11 - revidert planforslag

Rådmannens forslag til innstilling:

1.             Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Finnemarka 11, plankart sist rev. 11.03.2009 og planbestemmelser sist rev. 29.05.2009.

2.             Før arbeid med flytting av automatisk fredet kulturminne igangsettes, må dette avklares med fylkeskommunen.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2009

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ba om vurdering av habilitet.

Møtet erklærte Persøy som habil.

Saksordfører:

Olav Strid, DNA

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.             Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Finnemarka 11, plankart sist rev. 11.03.2009 og planbestemmelser sist rev. 29.05.2009.

2.             Før arbeid med flytting av automatisk fredet kulturminne igangsettes, må dette avklares med fylkeskommunen.    Til toppen av siden

 

 

PS 60/09 Utbyggingsavtale Finnemarka 11

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 64c legges utbyggingsavtale mellom Gjembletunet as og Levanger kommune fram for offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2009

Saksordfører:

Olav Strid, DNA

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 64c legges utbyggingsavtale mellom Gjembletunet as og Levanger kommune fram for offentlig ettersyn.    Til toppen av siden

Publisert: 23.04.2009 12:32 Sist endret: 23.12.2009 16:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051