Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 08.12.10 - sak 84/10 - Endring av reguleringsplan Reemyra 1, Skogn

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2008/4615 - /L2008010
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og byggesakssjefen 21.10.10 840/10
Plan- og utviklingskomiteen 08.12.10 84/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i plankartets tegnforklaring:

  • Hensynssone sikringssone suppleres med frisikt.
  • Gang-/sykkelveg endres til fortau.


Planendring datert 21.06.2010 med bestemmelser sist rev. 21.10.2010, justert i hht. overnevnte, vedtas som en mindre endring i hht. plan- og bygningslovens § 12-14 jfr. § 12-12.

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse datert 31.08.2010
  2. Plankart datert 21.06.2010
  3. Reguleringsbestemmelser sist rev. 21.10.2010


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Reguleringsplan for Reemyra 1, vedtatt 28.01.2009.
Sakspapir første gangs behandling, Plan- og byggesakssjefen 21.10.2010, sak 840/10.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Planforslaget er utarbeidet av Letnes Arkitektkontor AS i samarbeid med Planstyring AS, på vegne av Reemyra Eiendom AS. Bakgrunnen for planendringen er at gjeldende plans rekkefølgebestemmelse om bygging av gang- og sykkelveg langs hele planområdet før barnehagen tas i bruk ikke er oppfylt. Barnehagen har følgelig kun midlertidig brukstillatelse og det er ikke inngått noen utbyggingsavtale. Regulert gang- og sykkelveg langs fylkesveg 111 foreslås nå endret til fortau. Den ”omstridte” rekkefølgebestemmelsen er som før, bortsett fra at den nå gjelder for foreslått fortau.

Planområdet med planstatus
Planområdet er som i reguleringsplan for Reemyra 1, vedtatt 28.01.2009. Området er avgrenset av jernbanetrasé i vest, tidligere riksveg 754 i nord, fylkesvei 111 i øst, samt to boligtomter og idrettsanlegg i sør. Området er svakt skrånende mot sør. Kommune-delplan Skogn, vedtatt 15.05.02, viser framtidig gang- og sykkelveg langs fv. 111.

Plan-/endringsforslaget
Tidligere regulert gang- og sykkelveg langs fv. 111 foreslås endret til fortau, og rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse er oppdatert i fht. dette. Videre er planendringen utarbeidet etter ny plan- og bygningslov. Etter råd fra planavdelingen foreslås det også en oppdatering av parkeringskrav for forretning og industri, fordi disse ved en feil var stokket om ved forrige planendring. Videre er det også tilføyd parkeringskrav for kontor. I parkeringskravene er brutto gulvareal endret til BRA.
Rv 754 har nå status som fylkesveg, men den gamle betegnelse er beholdt i bestemmelsene.

Foreslått fortau tar mindre plass enn gang- og sykkelveg med tilhørende grøntareal mot kjørevegen. Følgelig blir tilliggende utbyggingsområder noe større, men byggegrensen er beholdt som før i fht. fylkesvegen.

Utbyggingsavtale
Det er varslet oppstart av arbeid med utbyggingsavtale.

Planprosess
Medvirkning
Kunngjøring om igangsatt regulering ble gjort ved annonsering i Levanger-Avisa og Trønder-Avisa 12.03.2010. Det er ikke mottatt forhåndsanmerkninger til planforslaget.

I kommunen er saken forelagt kommunalteknikk og barnerepresentanten.
Kommunalteknikk har ingen merknader til endring fra gang-/sykkelveg til fortau, men kommenterer at kjørevegen må angis som privat. Det er gjort.

Høring
Plan- og byggesakssjefen vedtok den 21.10.2010, sak 840/10, at foreslått planendring sendes på høring i hht. pbl § 12-14 tredje ledd. Berørte parter ble tilskrevet med brev av 21.10.2010 og planforslaget ble lagt ut ved Servicekontoret, Levanger rådhus og gjort tilgjenglig på kommunens hjemmeside. Frist for uttalelser var satt til 13.11.2010.

Følgende høringsuttalelser er mottatt:

  1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 10.11.2010
  2. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 16.11.2010
  3. Eldres Råd, 10.11.2010


Høringsuttalelsene er her gjengitt i sammendrag og kommentert:
1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 10.11.2010
Landbruksavdelingen og Miljøvernavdelingen har ingen merknader.

Kommunal- og administrasjonsavdelingen:
Fylkesmannen forutsetter at det foretas en vurdering av om reguleringsplanendringen vil ha konsekvenser for samfunnssikkerhetsforhold, og at det utføres en ROS-analyse hvis man finner at det er risikoforhold som bør analyseres.
Kommentar:
Vi kan ikke se at planendringen vil ha konsekvenser for samfunnssikkerhetsforhold, og ser fortsatt ikke behov for ROS i fht. spesielle risikoforhold.

2. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 16.11.2010
Ingen merknader ut ifra regionale interesser.

Kulturminner
Vi har undersøkt om tiltaket er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) § 3. (Denne uttalelsen gjelder automatisk freda kulturminner). Gjennom søk i arkiv, askeladden.ra.no og vurdering av terrenget finner vi at det ikke foreligger slik konflikt, jfr. også KML § 8.1. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.

Det kan likevel fortsatt ligge ukjente automatisk freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner.

Kommentar:
Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes hensyntatt av tiltakshaver. Denne plikten er for øvrig hensyntatt i reguleringsbestemmelsenes § 2.5.

3. Eldres Råd, 10.11.2010
Eldres Råd beklager omreguleringen fra gang- og sykkelveg til fortau. Eldres Råd mener gang- og sykkelveg ville gitt en mer trafikksikker løsning enn fortau.

Kommentar:
Trafikksikkerheten ved fortausløsning vurderes som god nok. Det er for øvrig antydet i planbeskrivelsen at løsning med fortau forutsetter en skiltet reduksjon av fart på hovedveg gjennom området.

Vurdering:
Endringsforslaget gjelder en nylig vedtatt plan, hvor hovedtrekkene beholdes.
At gangarealene langs fylkesvegen opparbeides som fortau i stedet for gang- og sykkelveg anses som en enklere løsning, som ikke i like stor grad hensyntar syklister. Fortau og gangveg er for gående, men i i hht. trafikkreglene er det tillatt å sykle på bl.a. fortau og gangveg når trafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Passering av gående må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart. Sistnevnte gjelder også for en tradisjonell gang- og sykkelveg. Hovedsaken må være at en får satt i gang arbeidet med å skille myke og harde trafikanter, i tråd med føringene i kommunedelplanen. Vi har videre forstått det slik at fortausløsningen forutsetter en skiltet reduksjon av fart på fylkesvegen.

Rekkefølgebestemmelsen § 2.8 kan synes streng med tanke på at barnehagen allerede er tatt midlertidig i bruk (gyldig til 31.12.2010). I praksis vil ferdigattest først kunne gis når alle arbeidene er ferdigstilt. Fortauet vil trolig ikke bli opparbeidet innen gjeldende brukstillatelse går ut. Hvis opparbeidelse av fortauet må utsettes pga. årstida kan den midlertidige bruken vurderes forlenget på bakgrunn av søknad. Fortauet vil for øvrig bli tema i utbyggingsavtalen, som ennå ikke foreligger.

Følgende er også anmerket i den midlertidige brukstillatelsen av 01.07.2010:
Det forutsettes at støyavbøtende tiltak er bygd i henhold til rapport fra COWI AS av
13.03.2009, revidert 18.03.2009.
Støyskjermingstiltak er ikke inntegnet på plankartet, og vi forutsetter at tiltakshaver har vurdert planendringen i fht. dette.

Endring fra gang- og sykkelveg til fortau innebærer formålsendringer, men vi anser likevel at saken kan behandles som en mindre endring. Intensjonen med en gang-forbindelse langs fylkesvegen beholdes, og vi kan ikke se at det er behov for ROS-analyse i forhold til dette.  

Reguleringsplanen for Reemyra ble først vedtatt 22.06.05 og endret den 28.01.09 da en la til rette for barnehage. Parkeringsplasser på terreng er sannsynligvis ikke tenkt regnet som bebygd areal, da regler om dette kom 01.07.09. Utnyttingsgraden er i utgangs-punktet høy, særlig for boliger, og hovedsaken nå er en enkel endring av trafikkarealer.

Utover det som er nevnt, kan vi ikke se at foreslåtte endringer medfører endrede konsekvenser for miljø og samfunn eller samfunnssikkerhet.

Plandokumentene er ikke endret etter høring, men som antydet ved første gangs behandling bør det foretas et par justeringer i plankartets tegnforklaring:

  • Hensynssone sikringssone suppleres med frisikt.
  • Gang-/sykkelveg endres til fortau.


Konklusjon
Det er ikke framkommet nye opplysninger i høringsperioden. Det går fram av veiledningen til plan- og bygningsloven at dersom det foreligger innvendinger til endringene fra de berørte myndigheter eller private (sannsynligvis eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av endringene), vil ikke endringene kunne anses som mindre. Vi kan ikke se at Eldres Råds betenkelighet og fylkesmannens anmodning vedrørende samfunnssikkerhet og ROS medfører at endringsforslaget ikke kan behandles som mindre endring. Foreliggende endringsforslag, med nevnte justeringer av plankartets tegnforklaring, tilrås vedtatt.

Det er ikke mottatt uttalelse fra Statens vegvesen. Evt. nedsatt skiltet hastighet, som forutsatt i planbeskrivelsen, forutsettes vurdert av vegmyndigheten.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 08.12.2010 18:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051