Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 06.05.09

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 06.05.2009
Tid: 14:00-17:10
Sakliste som PDF, hefte 1 (sak 42-49) OBS! 9MB - hefte 2 (sak 49-51) OBS! 6MB  -  hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 42/09 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 43/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 44/09 1719/202/4 - søknad om fradeling av 1.4 daa fra eiendommen Mossing Søndre - Åsen utredning vedtak
PS 45/09 1719/3/27 - Knut Olav Stornes - klage på vedtak om dispensasjon for ombygging og tilbygg til hytte utredning vedtak
PS 46/09 Oskars Pub & Bar - uteservering "Solsia" i Tollbugata  - 2009 utredning vedtak
PS 47/09 1719/7/64 - Roger Morten Storsve - Bolighus - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Kjønstadmarka boligområde del 1 utredning vedtak
PS 48/09 Reguleringsplan Torsbustaden - motocrossenter utredning vedtak
PS 49/09 Reguleringsplan - Levanger Stadion utredning vedtak
PS 50/09 Reguleringsplan Tronnofoten / område B1 i Kjønstadmarka - sluttbehandling utredning vedtak
PS 51/09 1719/207/1 - Reguleringsplan for barnehage - Reitbakken - Åsen utredning vedtak


Foreløpig oppmøte:

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf - forfall
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf x
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Guri Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x (Tove Irene Løvås)
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 h/v x (Einar Vandvik)


Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Alf B. HaugnesÅsmund Brygfjeld

Merknader

Protokolltilførsel fra DNA i forbindelse med behandling av sak 49/09:

Arbeiderpartiet er for fortetninger, men har betenkeligheter ang. høyden på bebyggelsen. Allmennhetens interesse må legges til grunn for alle fremtidige planer i Levanger sentrum.   Til toppen av siden
 

 

  

PS 42/09 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.   Til toppen av siden

 

 

 

PS 43/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Forslag i møte:

Til å godkjenne og underskrive protokoll: Guri Skjesol, SP og Gerd Haugberg, H

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne og underskrive protokoll: Guri Skjesol, SP og Gerd Haugberg, H   Til toppen av siden

 

 

 

PS 44/09 1719/202/4 - søknad om fradeling av 1.4 daa fra eiendommen Mossing Søndre - Åsen

Rådmannens forslag til vedtak:

”Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra gjeldende arealplans bestemmelser for fradeling av 2 parseller fra eiendommen ”Mossing søndre” 1719/202/4:

Parsell 1 ca. 1 da. til etablering av ny fritidsbebyggelse, og

Parsell 2 ca. 0,4 tilleggsareal til eksisterende eiendom 1719/202/15

Forutsetninger:

- Parsell 1som skal benyttes til fritidsbebyggelse skal tilknyttes kommunale vann- og avløpsledninger før ny fritidsbebyggelse kan tas i bruk

- Det skal etableres ny felles avkjørsel for de to fradelte parsellene og eiendommen 1719/202/15. Eksisterende avkjørsel skal stenges før ny fritidsbebyggelse kan tas i bruk.

- Parsell 2 som skal benyttes som tilleggsareal, skal sammenføyes med 1719/202/15

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nord Trøndelag innen 3 uker fra mottatt varsel.”

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

”Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra gjeldende arealplans bestemmelser for fradeling av 2 parseller fra eiendommen ”Mossing søndre” 1719/202/4:

Parsell 1 ca. 1 da. til etablering av ny fritidsbebyggelse, og

Parsell 2 ca. 0,4 tilleggsareal til eksisterende eiendom 1719/202/15

Forutsetninger:

- Parsell 1som skal benyttes til fritidsbebyggelse skal tilknyttes kommunale vann- og avløpsledninger før ny fritidsbebyggelse kan tas i bruk

- Det skal etableres ny felles avkjørsel for de to fradelte parsellene og eiendommen 1719/202/15. Eksisterende avkjørsel skal stenges før ny fritidsbebyggelse kan tas i bruk.

- Parsell 2 som skal benyttes som tilleggsareal, skal sammenføyes med 1719/202/15

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nord Trøndelag innen 3 uker fra mottatt varsel.”    Til toppen av siden

 

 

PS 45/09 1719/3/27 - Knut Olav Stornes - klage på vedtak om dispensasjon for ombygging og tilbygg til hytte

Rådmannens forslag til vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen har vurdert klagen, men kan ikke se at det foreligger nye momenter som gjør at vedtak i sak PS 21/09 bør oppheves eller endres.

Det bestemmes ikke utsatt virkning etter forvaltningslovens § 42. Spørsmålet om utsatt virkning oversendes til klageinstansen. Som begrunnelse vises det til saksframlegget med vurdering og konklusjon.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen har vurdert klagen, men kan ikke se at det foreligger nye momenter som gjør at vedtak i sak PS 21/09 bør oppheves eller endres.

Det bestemmes ikke utsatt virkning etter forvaltningslovens § 42. Spørsmålet om utsatt virkning oversendes til klageinstansen. Som begrunnelse vises det til saksframlegget med vurdering og konklusjon.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 46/09 Oskars Pub & Bar - uteservering "Solsia" i Tollbugata  - 2009

Rådmannens forslag til vedtak:

Oskars Pub & Bar gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for reetablering av uterestaurant i Tollbugata, Levanger (PBL § 7). Dispensasjonen gjelder for en tidsbegrenset periode fra 10. mai til 20. september 2009. 

Dispensasjonen innvilges under følgende forutsetninger:

Kulturminnemyndighetene gir tillatelse til tiltaket. Uterestauranten må ikke etableres uten at kulturminnemyndighetenes tillatelse er gitt.

Maks. 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til uteserveringssted.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Utdelt i møte i møte:

Brev av 05.05.09 fra Riksantikvaren PDF

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Oskars Pub & Bar gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for reetablering av uterestaurant i Tollbugata, Levanger (PBL § 7). Dispensasjonen gjelder for en tidsbegrenset periode fra 10. mai til 20. september 2009.   

Dispensasjonen innvilges under følgende forutsetninger:

Kulturminnemyndighetene gir tillatelse til tiltaket. Uterestauranten må ikke etableres uten at kulturminnemyndighetenes tillatelse er gitt.

Maks. 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til uteserveringssted.     Til toppen av siden
 

 

 

PS 47/09 1719/7/64 - Roger Morten Storsve - Bolighus - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Kjønstadmarka boligområde del 1

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka boligområde del 1 § 3.1 vedr. krav om sokkel innvilges (PBL § 7).

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Kjønstadmarka Boligområde del 1 vedr. avkjørsel innvilges (PBL § 7).

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka Boligområde del 1 § 3.1 vedr. takvinkel og takform avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens § 31 (virkninger av reguleringsplan).

Det må utarbeides nye tegninger som er i samsvar med dette vedtaket og hvor bygget inkl. veranda ligger innenfor byggelinje i reguleringsplan.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Olav Strid, DNA:

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka boligområde del 1 § 3.1 vedr. krav om sokkel innvilges ikke.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Strids forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka boligområde del 1 § 3.1 vedr. krav om sokkel innvilges (PBL § 7).

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Kjønstadmarka Boligområde del 1 vedr. avkjørsel innvilges (PBL § 7).

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka Boligområde del 1 § 3.1 vedr. takvinkel og takform avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens § 31 (virkninger av reguleringsplan).

Det må utarbeides nye tegninger som er i samsvar med dette vedtaket og hvor bygget inkl. veranda ligger innenfor byggelinje i reguleringsplan.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 28.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 48/09 Reguleringsplan Torsbustaden - motocrossenter

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       § 2.3, tilføyelse: ”Dersom senere støymålinger viser for høyt støynivå (Lden) over 45 dB må det etableres støyavbøtende tiltak før baneanleggene igjen kan tas i bruk av kjøretøy som medfører støy over nevnte grenseverdi.”

b)      § 3.2, 4. ledd, første punktum endres til: ”Banen kan benyttes med motorkjøretøy i perioden 15. april - 15. oktober.”

c)       § 3.2, tilføyelse: ”Ved varsel om rein i området fra og med den 30. september til Innherred motorsportsklubb, skal banen stenges umiddelbart.”

Reguleringsplan for Torsbustaden motocrossenter, datert 21.11.2008 og med reguleringsbestemmelser rev. i hht. vedtak i PUK den 21.01.09, sak 7/09, samt med endring som anført ovenfor vedtas.

Innstillingen legges fram for mekling før kommunestyrebehandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Gerd Talsnes Heggdal, V:

a)       § 2.3, tilføyelse:”Ved  støymålinger som viser støynivå (Lden) over 45 dB må det etableres støyavbøtende tiltak før baneanleggene igjen kan tas i bruk av kjøretøy som medfører støy over nevnte grenseverdi.”

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling med foreslått endring i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       § 2.3, tilføyelse:”Ved  støymålinger som viser støynivå (Lden) over 45 dB må det etableres støyavbøtende tiltak før baneanleggene igjen kan tas i bruk av kjøretøy som medfører støy over nevnte grenseverdi.”

b)      § 3.2, 4. ledd, første punktum endres til: ”Banen kan benyttes med motorkjøretøy i perioden 15. april - 15. oktober.”

c)       § 3.2, tilføyelse: ”Ved varsel om rein i området fra og med den 30. september til Innherred motorsportsklubb, skal banen stenges umiddelbart.”

Reguleringsplan for Torsbustaden motocrossenter, datert 21.11.2008 og med reguleringsbestemmelser rev. i hht. vedtak i PUK den 21.01.09, sak 7/09, samt med endring som anført ovenfor vedtas.

Innstillingen legges fram for mekling før kommunestyrebehandling.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 49/09 Reguleringsplan - Levanger Stadion

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Levanger Stadion, datert 20.04.09 m/bestemmelser rev. 20.04.09, legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Kommunal vedtekt til plan- og bygningslovens § 66 a, om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg gjelder.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Habilitet:

Olav Strid, DNA, ba om å få sin habilitet vurdert (Lederverv i IL Sverre).

Møtet vedtok at Strid var inhabil med 6 mot 4 stemmer. Strid fratrådte møtet.

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Gunnar Løvås, SV, på vegne av FRP, V og SV:

FRP, V og SV er av den oppfatning at området med utbygging av 72 leiligheter blir vel mye fortetting. Denne fortettingen vil i stor grad forårsake at det offentlige rommet mellom bebygde områder føles som private områder.

FRP, V og SV ønsker derfor en redusering av antall boenheter.

Forslag til tillegg fra Gunnar Løvås, SV, på vegne av FRP, V og SV:

Grøntarealene/-områdene og gangtraseer bør ferdigstilles først i den grad dette er mulig.

Avstemning:

Forslag til endring fra FRP, V og SV avvist med 7 mot 3 stemmer.

Forslag til tillegg fra FRP, V og SV enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Levanger Stadion, datert 20.04.09 m/bestemmelser rev. 20.04.09, legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Kommunal vedtekt til plan- og bygningslovens § 66 a, om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg gjelder.

Grøntarealene/-områdene og gangtraseer bør ferdigstilles først i den grad dette er mulig.    Til toppen av siden

 

 

 

PS 50/09 Reguleringsplan Tronnofoten / område B1 i Kjønstadmarka - sluttbehandling

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

a)      Tegnforklaringen: ”Planlagt bebyggelse med takfall, illustrasjon” endres til ”Planlagt bebyggelse med takfall, veiledende.”

b)       Det rektangulære området innenfor FL Felles leke- og oppholdsareal gis påskriften balløkke, i tråd med § 5.3 siste setning. Omriss av planlagt balløkke angis som veiledende i tegnforklaringen.

c)       Det legges inn byggegrense i område G2, langs garasjenes øst- og sydside mot framtidig nabogrense, i hht. vist plassering og § 2.3.

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

d)      § 2.2 tredje ledd endres til: ”Bygge-/rammetillatelse for område B1, B2 eller B3 i denne plan kan tidligst gis samtidig med eller etter at det er gitt ramme-/byggetillatelse for barnehage på område AB1 i reguleringsplan for Kjønstadmarka, vedtatt 16.04.08.”

e)       § 2.4 andre ledd begrenses til: ”Minimum 50 % av arealet skal dekkes opp på eget areal. Øvrige arealer kan dekkes opp med utenforliggende arealer, på tidligere innregulerte lekearealer.”

f)        § 3.3 første og andre ledd: Gesimshøyder på 7,5 m endres til 7,0 m og gesimshøyde 11 m endres til 9,5 m.

Forslag til reguleringsplan for Tronnofoten, datert 18.12.08, og med endringer som angitt ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen bør tilrettelegges for oppvarming med fornybar energi.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Ny saksordfører:

Gunnar Løvås, SV

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Olav Strid, DNA:

§ 3.3 1. ledd

”Bebyggelse i området B1, B2 og B3 tillates oppført.......
Bebyggelsen tillates oppført i 2 etasjer med maksimal gesimshøyde for høyeste gesims på 8,0 m.........”

2. ledd strykes

Slik vil bestemmelsen her komme i samsvar med reguleringsplan ”Kjønstadmarka boligfelt” vedtatt 16.04.08, sak 24/08.

Avstemning:

Strids forslag til endring avvist med 7 mot 4 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

g)      Tegnforklaringen: ”Planlagt bebyggelse med takfall, illustrasjon” endres til ”Planlagt bebyggelse med takfall, veiledende.”

h)       Det rektangulære området innenfor FL Felles leke- og oppholdsareal gis påskriften balløkke, i tråd med § 5.3 siste setning. Omriss av planlagt balløkke angis som veiledende i tegnforklaringen.

i)         Det legges inn byggegrense i område G2, langs garasjenes øst- og sydside mot framtidig nabogrense, i hht. vist plassering og § 2.3.

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

j)        § 2.2 tredje ledd endres til: ”Bygge-/rammetillatelse for område B1, B2 eller B3 i denne plan kan tidligst gis samtidig med eller etter at det er gitt ramme-/byggetillatelse for barnehage på område AB1 i reguleringsplan for Kjønstadmarka, vedtatt 16.04.08.”

k)      § 2.4 andre ledd begrenses til: ”Minimum 50 % av arealet skal dekkes opp på eget areal. Øvrige arealer kan dekkes opp med utenforliggende arealer, på tidligere innregulerte lekearealer.”

l)        § 3.3 første og andre ledd: Gesimshøyder på 7,5 m endres til 7,0 m og gesimshøyde 11 m endres til 9,5 m.

Forslag til reguleringsplan for Tronnofoten, datert 18.12.08, og med endringer som angitt ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen bør tilrettelegges for oppvarming med fornybar energi.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 51/09 1719/207/1 - Reguleringsplan for barnehage - Reitbakken - Åsen

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       Viste oppstillingsplasser for bil angis som veiledende på plankartet.

b)       Ny § 5.5: ”Rammetillatelse kan ikke gis før det foreligger en geoteknisk vurdering som dokumenterer at området har tilfredsstillende sikkerhet mot skred.”

c)       Ny § 5.6: ”Støynivå på barnehagens uteoppholdsareal skal ikke overstige grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2. Uteoppholdsarealene skal til en hver tid ha tilfredsstillende støyforhold.”

d)      Ny § 5.7: ”Barnehagens uteareal skal opparbeides før barnehagen tas i bruk.”

e)       Ny § 3.1 c): ”Skolens uteareal må sikres mot trafikkert veg, i samråd med skolen.”

Reguleringsplan for barnehage - Reitbakken - Åsen, datert 21.01.09, rev. 22.04.09, med bestemmelser rev. i hht. vedtak i PUK den 11.02.09, sak 16/09, og med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.05.2009

Utdelt i møte:

Plankart rev. 03.05.09 PDF

Brev av 27.04.09 fra Sigbjørn Aarnseth PDF

Forslag i møte:

Forslag til endring fra rådmannen:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       Viste oppstillingsplasser for bil angis som veiledende på plankartet.

b)       Ny § 5.5: ”Rammetillatelse kan ikke gis før det foreligger en geoteknisk vurdering som dokumenterer at området har tilfredsstillende sikkerhet mot skred.”

c)       Ny § 5.6: ”Støynivå på barnehagens uteoppholdsareal skal ikke overstige grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2. Uteoppholdsarealene skal til en hver tid ha tilfredsstillende støyforhold.”

d)      Ny § 5.7: ”Barnehagens uteareal skal opparbeides før barnehagen tas i bruk.”

e)       Ny § 3.1 c): ”Skolens uteareal må sikres mot trafikkert veg, i samråd med skolen.”

Reguleringsplan for barnehage - Reitbakken - Åsen, datert 21.01.09, rev. 03.05.09, med bestemmelser rev. i hht. vedtak i PUK den 11.02.09, sak 16/09, og med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Avstemning:

Rådmannens endrede forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

a)       Viste oppstillingsplasser for bil angis som veiledende på plankartet.

b)       Ny § 5.5: ”Rammetillatelse kan ikke gis før det foreligger en geoteknisk vurdering som dokumenterer at området har tilfredsstillende sikkerhet mot skred.”

c)       Ny § 5.6: ”Støynivå på barnehagens uteoppholdsareal skal ikke overstige grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2. Uteoppholdsarealene skal til en hver tid ha tilfredsstillende støyforhold.”

d)      Ny § 5.7: ”Barnehagens uteareal skal opparbeides før barnehagen tas i bruk.”

e)       Ny § 3.1 c): ”Skolens uteareal må sikres mot trafikkert veg, i samråd med skolen.”

Reguleringsplan for barnehage - Reitbakken - Åsen, datert 21.01.09, rev. 03.05.09, med bestemmelser rev. i hht. vedtak i PUK den 11.02.09, sak 16/09, og med endring som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.     Til toppen av siden

Publisert: 05.04.2009 01:03 Sist endret: 23.12.2009 16:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051