Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 04.11.09

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 04.11.2009, kl. 14:00-15:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 85/09 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 86/09

Valg til godkjenning/signering av protokoll

- vedtak
PS 87/09 1719/315/104 m.fl. - Reguleringsplan for hotell og kulturhus - Levanger havn utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv - forfall
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf - forfall
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x habilitetsvurdering sak 87
Guri Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x Tove Irene Løvås
Sverre Ronglan sp varamedlem 7 dna/sp/krf x Arman Rad
Hanne Lilleberg sv varamedlem 1 sv x Gunnar Morten Løvås


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf B. Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, Åsmund Brygfjeld    Til toppen av siden 

 

 

PS 85/09 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 04.11.2009

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 86/09 Valg til godkjenning/signering protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 04.11.2009

Forslag i møte:
Siv By, SP og Lill Kristin Nordahl, DNA

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Siv By, SP og Lill Kristin Nordahl, DNA    Til toppen av siden

 

PS 87/09 1719/315/104 m.fl. - Reguleringsplan for hotell og kulturhus - Levanger havn

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer på plankartet:
a) Grense for rekkefølgeområde endres til hensynssone infrastruktursone. Tekst på hensynssonen spesifiseres i tegnforklaringen.

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:
b) Punkt 3.6: Bestemmelsen om at bl.a. tekniske installasjoner fortrinnsvis skal plasseres i fasade tas ut. Siste setning om flaggstenger tas ut.
c) Punkt 6.4, tilføyelse: ”Parkeringsformålet i omr. L er privat/felles for område K og L.”
d) Punkt 8.1, tilføyelse. ”Dette gjelder hensynssone vist på planen.”
e) Punkt 8.3 endres til: ”Kaipromenaden skal være opparbeidet i hht. planen, før ny bebyggelse tas i bruk.”
f) Nytt punkt 3.14: ”Ved søknad om ramme- eller byggetillatelse skal det vedlegges en geoteknisk dokumentasjon på at omsøkte prosjekt har tilfredsstillende sikkerhet /stabilitet. Det vises til NVEs retningslinjer 1/2008, jfr. også sikkerhetsnivå mot skred gitt i TEK.”
g) Nytt punkt 3.15: ”Ny bebyggelse skal tilrettelegges for vannbåren oppvarming og tilknyttes eventuelt fjernvarmeanlegg.”

Forslag til reguleringsplan for ”Levanger havn – del 1 – Hotell/kulturhus”, datert 08.10.09 og revidert i hht. overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 04.11.2009

Habilitet:
Geir Tore Persøy, FRP, ble enstemmig erklært inhabil, og fratrådte under behandling av saken.

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Einar Vandvik, V:
Privat reguleringsplan fra Levanger Fjordhotell Eiendom AS, sak 87/09 - Reguleringsplan for hotell og kulturhus - Levanger havn, avslås.

Begrunnelse:
Levanger Venstre er positiv til etablering av nytt hotell og kulturhus i Levanger.
Havneområdet er en av Levangers mest attraktive utviklingsområder og disponering av området vil få betydning for kommunen i generasjoner framover.
Levanger kommune ved Levanger næringsselskap AS arbeider med en helhetlig reguleringsplan for området. Plan- og utviklingskomiteen mener at en ikke skal gjennomføre en stykkevis og delt regulering av området, før den helhetlige planen foreligger.

Forslag til tillegg fra Hanne Lilleberg, SV:
En ferdigbehandling av reguleringsplanen (hotell/kulturhus) må ses i sammenheng med arbeidet med reguleringsplanen for hele området, blant annet med tanke på infrastrukturen.

Saksordfører:
Olav Strid, DNA

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Vandvik:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.
Tilleggsforslag fra Lilleberg vedtatt med 9 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer på plankartet:
a) Grense for rekkefølgeområde endres til hensynssone infrastruktursone. Tekst på hensynssonen spesifiseres i tegnforklaringen.

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:
b) Punkt 3.6: Bestemmelsen om at bl.a. tekniske installasjoner fortrinnsvis skal plasseres i fasade tas ut. Siste setning om flaggstenger tas ut.
c) Punkt 6.4, tilføyelse: ”Parkeringsformålet i omr. L er privat/felles for område K og L.”
d) Punkt 8.1, tilføyelse. ”Dette gjelder hensynssone vist på planen.”
e) Punkt 8.3 endres til: ”Kaipromenaden skal være opparbeidet i hht. planen, før ny bebyggelse tas i bruk.”
f) Nytt punkt 3.14: ”Ved søknad om ramme- eller byggetillatelse skal det vedlegges en geoteknisk dokumentasjon på at omsøkte prosjekt har tilfredsstillende sikkerhet /stabilitet. Det vises til NVEs retningslinjer 1/2008, jfr. også sikkerhetsnivå mot skred gitt i TEK.”
g) Nytt punkt 3.15: ”Ny bebyggelse skal tilrettelegges for vannbåren oppvarming og tilknyttes eventuelt fjernvarmeanlegg.”

Forslag til reguleringsplan for ”Levanger havn – del 1 – Hotell/kulturhus”, datert 08.10.09 og revidert i hht. overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.

En ferdigbehandling av reguleringsplanen (hotell/kulturhus) må ses i sammenheng med arbeidet med reguleringsplanen for hele området, blant annet med tanke på infrastrukturen.    Til toppen av siden

Publisert: 23.04.2009 12:36 Sist endret: 23.12.2009 16:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051