Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 02.12.09

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 02.12.2009
Tid: 14:00-16:40 m/befaring

Sakliste som PDF sak 88-91 (5MB) - sak 92-95 (7MB)   -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 88/09 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 89/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 90/09 1719/315/4 - Levanger kommune - endring av tillatelse - oppfylling - ytre havn utredning vedtak
PS 91/09 1719/232/43 - Treco AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Sagtun og PBL § 70.2 for oppføring av fritidsbolig - Sagtun i Åsenfjord utredning vedtak
PS 92/09 1719/8/2 - Ole Kr. Barkhald - Deling av eiendommen Håa nedre - Dispensasjon fra reguleringsplan - Boligtomt i hytteområde utredning vedtak
PS 93/09 1719/232/15 - Janne og Frithjof Amundsen - Søknad om adkomstveg til fritidseiendommen Skjærvik utredning vedtak
PS 94/09 Reguleringsplan Åsvegen 27,  Skogn - 1719/37/226 utredning vedtak
PS 95/09 1719/275/845 - Reguleringsplan Alvestad utredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv - forfall
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Guri Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x Arman Rad
Hanne E. Lilleberg sv varamedlem 1 sv x Gunnar Morten Løvås
Ingen vara - - h/v - Einar Vandvik


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf B. Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, Åsmund Brygfjeld

Orienteringer:
Arbeidet med kommuneplanens arealdel PDF - powerpoint v/fagansvarlig Åge Isaksen    Til toppen av siden

 

PS 88/09 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 89/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Olav Strid, DNA og Tove Irene Løvås, DNA

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Olav Strid, DNA og Tove Irene Løvås, DNA    Til toppen av siden

 

PS 90/09 1719/315/4 - Levanger kommune - endring av tillatelse - oppfylling - ytre havn

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad endring av tillatelse av sak 849/09, oppfylling i samsvar med situasjonskart som følger som vedlegg til endringssøknad datert 9.11.2009.

De oppfyllinger som er høyere enn de kotehøyder som er angitt i denne søknaden og i sak 849/09 må snarest mulig reduseres slik at de blir i samsvar med gitte tillatelser.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Habilitet:
Geir Tore Persøy, FRP, ba komiteen vurdere sin habilitet.
Persøy ble av komiteen enstemmig erklært habil.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad endring av tillatelse av sak 849/09, oppfylling i samsvar med situasjonskart som følger som vedlegg til endringssøknad datert 9.11.2009.

De oppfyllinger som er høyere enn de kotehøyder som er angitt i denne søknaden og i sak 849/09 må snarest mulig reduseres slik at de blir i samsvar med gitte tillatelser.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.    Til toppen av siden

 

PS 91/09 1719/232/43 - Treco AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Sagtun og PBL § 70.2 for oppføring av fritidsbolig - Sagtun i Åsenfjord

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) og plan- og bygningslovens § 19-1 avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Sagtun § 2 (areal) og § 3 (raftehøyde).

Søknaden må revideres slik at den blir i samsvar med reguleringsbestemmelsene for Sagtun.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-1 gis det dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand fra nabogrense.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) og plan- og bygningslovens § 19-1 avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Sagtun § 2 (areal) og § 3 (raftehøyde).

Søknaden må revideres slik at den blir i samsvar med reguleringsbestemmelsene for Sagtun.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-1 gis det dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand fra nabogrense.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.    Til toppen av siden

 

PS 92/09 1719/8/2 - Ole Kr. Barkhald - Deling av eiendommen Håa nedre - Dispensasjon fra reguleringsplan - Boligtomt i hytteområde

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 12-4 (Rettsvirkning av reguleringsplan) etter plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) innvilges ikke. Bakgrunn for avslaget er gitt i dette saksframlegg.

Søknad om fradeling av boligtomt avslås, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-4.

Vedtaket kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. Klagefrist er 3 uker fra mottatt dato av dette vedtak.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:
Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 12-4 (Rettsvirkning av reguleringsplan) og etter plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) innvilges.

Med hjemmel i PBL §66 forutsettes godkjent søknad om utslipptillatelse og at tomta sikres vegadkomst fram til offentlig veg.

Det gis i tillegg dispensajon fra reguleringsplan for opparbeidelse av ny parkeringsplass.

Begrunnelse for dispensasjon er gitt i saksframlegget under.
Vurderinger: grunner som taler for dispensasjon.
En kan spesielt trekke fram, helsemessige grunner, og ønsker om å utvikle kunst i egnede lokaler tilknyttet boligen.
Landbruksenheten i samkommunen har i møte 27.10.2009 godkjent søknaden etter Jordloven.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Skjesol:
Skjesol sitt forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 12-4 (Rettsvirkning av reguleringsplan) og etter plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) innvilges.

Med hjemmel i PBL §66 forutsettes godkjent søknad om utslipptillatelse og at tomta sikres vegadkomst fram til offentlig veg.

Det gis i tillegg dispensajon fra reguleringsplan for opparbeidelse av ny parkeringsplass.    Til toppen av siden


 

PS 93/09 1719/232/15 - Janne og Frithjof Amundsen - Søknad om adkomstveg til fritidseiendommen Skjærvik

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med konklusjon og de vurderinger som er gjort i dette saksframlegget og i sak 789/09, opprettholdes det vedtak som ble gjort i delegert byggesak 789/09. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:
Saken utsettes. Rådmannen saksbehandler innkommede uttalelser, og det foretas befaring.

Avstemning:
Forslag til vedtak fra Reberg vedtatt med 9 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Saken utsettes. Rådmannen saksbehandler innkommede uttalelser, og det foretas befaring.    Til toppen av siden

 

PS 94/09 Reguleringsplan Åsvegen 27,  Skogn - 1719/37/226

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:
a)  Overskriften i § 4 endres til: ”Boligbebyggelse - åpen småhusbebyggelse.”

Forslag til reguleringsplan for Åsvegen 27, Skogn, datert 06.11.09, og revidert i hht. overnevnte, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:
a)  Overskriften i § 4 endres til: ”Boligbebyggelse - åpen småhusbebyggelse.”

Forslag til reguleringsplan for Åsvegen 27, Skogn, datert 06.11.09, og revidert i hht. overnevnte, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.    Til toppen av siden

 

PS 95/09 1719/275/845 - Reguleringsplan Alvestad

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
a) Punkt 2.1.1 Utomhusplan endres til: ”Sammen med søknad om byggetillatelse skal det legges ved en situasjonsplan som viser plassering av bygninger, adkomst, parkering, uteoppholdsareal inkl. evt. støyskjerming.”
b) Nytt punkt 2.1.5 Opparbeidelse av utomhusarealer: ”Parkering og uteoppholdsarealer skal være opparbeidet i hht. planen før ny bebyggelse tas i bruk.”
c) Nytt punkt 2.1.6 Støyskjerming: ”Lekeplassen skal tilfredsstille støykrav på maksimalt 55 dBA, jfr. retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442. Evt. nødvendig støyskjerming skal være etablert før ny bebyggelse tas i bruk.”
d) Punkt 3.1.3 første setning endres til: ”Maks prosent bebygd areal innenfor område for boligbebyggelse er %-BYA = 50 %.”
e) Nytt punkt 3.1.8 Parkering for enebolig: ”Enebolig skal ha minst 2 parkeringsplasser inkl. eventuell garasje.”
f) Gnr. 275/845 tas inn i plannavnet.

Regulert parkeringsfelt tas ut av plankartets tegnforklaring.

Forslag til reguleringsplan for Alvestad gnr. 275/845, datert 20.10.09, og med endring som angitt ovenfor, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 02.12.2009

Plankartet justeres slik at leikearealet knyttes sammen med tilsvarende areal på nabotomta, og arealet skjermes med egnet beplantning - klikk for større skisseForslag i møte:
Forslag til endring fra Olav Strid, DNA:
Plankartet justeres slik at leikearealet knyttes sammen med tilsvarende areal på nabotomta, og arealet skjermes med egnet beplantning, jfr. skisse. 

Avstemning:
Forslag til endring fra Strid enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
a) Punkt 2.1.1 Utomhusplan endres til: ”Sammen med søknad om byggetillatelse skal det legges ved en situasjonsplan som viser plassering av bygninger, adkomst, parkering, uteoppholdsareal inkl. evt. støyskjerming.”
b) Nytt punkt 2.1.5 Opparbeidelse av utomhusarealer: ”Parkering og uteoppholdsarealer skal være opparbeidet i hht. planen før ny bebyggelse tas i bruk.”
c) Nytt punkt 2.1.6 Støyskjerming: ”Lekeplassen skal tilfredsstille støykrav på maksimalt 55 dBA, jfr. retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442. Evt. nødvendig støyskjerming skal være etablert før ny bebyggelse tas i bruk.”
d) Punkt 3.1.3 første setning endres til: ”Maks prosent bebygd areal innenfor område for boligbebyggelse er %-BYA = 50 %.”
Plankartet justeres slik at leikearealet knyttes sammen med tilsvarende areal på nabotomta, og arealet skjermes med egnet beplantning - klikk for større skissee) Nytt punkt 3.1.8 Parkering for enebolig: ”Enebolig skal ha minst 2 parkeringsplasser inkl. eventuell garasje.”
f) Gnr. 275/845 tas inn i plannavnet.

Regulert parkeringsfelt tas ut av plankartets tegnforklaring.

Plankartet justeres slik at leikearealet knyttes sammen med tilsvarende areal på nabotomta, og arealet skjermes med egnet beplantning, jfr. skisse.

Forslag til reguleringsplan for Alvestad gnr. 275/845, datert 20.10.09, og med endring som angitt ovenfor, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.    Til toppen av siden

Publisert: 23.04.2009 12:37 Sist endret: 12.03.2010 10:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051