Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.06.17 - sak 44/17 - Reguleringsbestemmelser renovasjon - Tronnofoten


Saksbehandler: Siri Lunnan
Arkivsaknr: 2017/4000


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.06.17 44/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

I Plan- og utviklingskomiteens (heretter PUK) møte 18.01.2017 satte Svein Erik Veie, AP, frem en forespørsel som gjaldt avfallsløsning ved Tronnofoten, Kjønstadmarka. I et notat, datert 16.01.2017, ble det vist til kontakt med Sameiet Tronnofoten, Kjønstadmarka, som mente at reguleringsplan for Tronnofoten ikke var overholdt hva gjaldt løsning med nedgravde containere for oppsamling av avfall.

Forslag til reguleringsplan for Tronnofoten, datert 18.12.08, og med endringer ble vedtatt av kommunestyret i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1 i møte 20.05.2009. Punkt 5.5 i reguleringsbestemmelsene viser at arealet for felles miljøstasjon skal benyttes til felles oppsamling av avfall gjennom en løsning med nedgravde containere.

I sitt notat opplyste Veie om at avfallshåndteringen løses med bunntømte containere plassert på et annet sted enn det fremgår av plankartet. Det vises til notatet i sin helhet. 

I PUK-møte 15.02.2017 besvarte enhetsleder Samfunnsutvikling, Petter Voll, forespørselen fra Veie gjennom et notat datert 10.02.2017. I notatet ble det gjort rede for saksgangen i byggesaken og reguleringssaken for Tronnofoten, herunder at «(o)ppføring av blokk A, B, C og D er godkjent av kommunen og ferdigattest er utstedt. Byggesaken er avsluttet. Viktig å være oppmerksom på at en ferdigattest ikke er en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på myndighetenes avslutning av saken.

Søknaden om byggetillatelse/ ferdigattest for blokk A, B, C og D omfattet ikke om renovasjonsløsning. Det er heller ikke vanlig at det søkes om byggetillatelse for plassering/ oppføring av avfallsløsninger.» Videre opplyser notatet om at entreprenør har mottatt råd og veiledning for hvordan de må gå frem dersom dagens avfallsløsning skal kunne vurderes godkjent av Innherred samkommune, men at det ikke er mottatt fullstendig søknad per dato for notatet. Avslutningsvis i notatet står følgende; «For øvrig ser kommunen at blir søknaden om reguleringsendring gjenopptatt, og området blir omregulert fra Felles grøntareal til område for Felles miljøstasjon, så vil det også være greit å få plassert nedgravde avfallscontainere på dette område. Innherred renovasjon er også positiv til denne plasseringen for nedgravde avfallscontainere.»

Det vises til notatet i sin helhet.

Den 03.05.2017 ble det fremmet ny sak i PUK-møte, og det ble oppgitt bakgrunn og evt. forslag til saksframlegg til neste PUK-møte. I det foreslåtte saksframlegget er det vist til liten vilje fra administrasjonen og tiltakshaver til å finne løsning på saken, og det er foreslått en konklusjon om at PUK skal godkjenne dispensasjon fra reguleringsplanen slik at nedgravd miljøstasjon kan plasseres mere hensiktsmessig.

Vedlegg:

1

Notat Veie Tronnofoten 160117 PDF

2

Notat Samfunnsutvikling Tronnofoten 100217 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd slå fast at «Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse. Dette gjelder også hvis tiltaket er unntatt fra søknadsplikt etter §§ 20-5 og 20-6.» 

Miljøstasjon er i utgangspunktet ikke søknadspliktig, men da denne ikke er i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser må det søkes om dispensasjon eller endring av reguleringsplan. Det bemerkes at det ikke er angitt noen tidsbestemmelse i reguleringsbestemmelsene som angir når avfallsløsningen skal være på plass. Det er heller ikke angitt hvem som skal være ansvarlig for å få på plass avfallsløsningen.

Ifølge plan- og bygningsloven § 23-1 er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltak utføres i samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i, eller i medhold av, loven. Tiltakshaver kan videreføre sitt ansvar til ansvarlige foretak dersom tiltaket krever ansvarlig foretak etter pbl. § 20-3.

Området, gnr. 6 bnr. 127 er overtatt fra Tronnofoten Eiendom AS og eies i dag av de 28 beboerne som har leilighetene i Tronnofoten.  Som følge av at tiltakshaver har overlevert eiendommen, vil det i dag være dagens eier av eiendommen som er ansvarlig for å søke.

Vurdering:

Dagens plassering av avfallshåndteringen er ikke omsøkt eller godkjent av Innherred samkommune. Uten fullstendig søknad og saksbehandling kan det ikke fattes vedtak om reguleringsendring, og som det går frem av pbl. § 19-1 krever også dispensasjon en grunngitt søknad og saksbehandling. Det vises her til sak SOM-2011-2256 hvor Sivilombudsmannen anbefalte fylkesmannen å oppheve vedtak om dispensasjon da dette var innvilget uten at det var omsøkt. Kravet til grunngitt søknad må videre ses i sammenheng med bygningsmyndighetenes utredningsplikt etter forvaltningsloven § 17 og § 33.

Etter det ovenstående kan det ikke innvilges dispensasjon eller vedtas reguleringsendring uten at kommunen har mottatt fullstendig søknad om dette, og søknaden er saksbehandlet etter gjeldende regelverk.

Som det går frem av notatet fra Samfunnsutvikling, datert 10.02.2017 er ansvarlig entreprenør veiledet av Innherred samkommune om alternative fremgangsmåter, men har ikke fulgt opp de råd som er gitt for at en søknad skulle kunne tas til videre behandling.

Området, gnr. 6 bnr. 127 ble tinglyst overtatt fra Tronnofoten Eiendom AS 28.04.2015 og eies i dag av de 28 beboerne som har leilighetene i Tronnofoten.  Det er beboerne som har rettighetene til området og som kan/må søke om endret plassering av et nedgravd anlegg. Hvorvidt beboerne ved kjøp av de enkelte leilighetene eller ved kjøpet av eiendommen gnr. 6 bnr. 127 har noen rettigheter ovenfor tidligere eier av området, f.eks. angående bygging av et nedgravd avfallsanlegget og som ikke er oppfylt, må det bli et privatrettslig forhold som kommunen ikke kan blande seg inn i.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 14.06.2017 16:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051