Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.06.17 - sak 36/17 - Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva. Strakstiltak i anledning elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2016/6727

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.06.17.17 36/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende bestemmelse legges inn i planen:

Bevaring av vegetasjon i utvalgt naturtype:

Eksisterende vegetasjon, død ved og avrenning fra utvalgt naturtype registrert som gråor/heggeskog skal søkes bevart sin opprinnelige tilstand i størst mulig grad.  

Detaljregulering for ny E6 Åsen sør – Kleiva legges deretter frem til høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 23.05.2017 PDF
 2. Plankart, datert 24.05.2017 PDF
 3. Reguleringsbestemmelser, datert 19.04.2017 PDF
 4. ROS-analyse PDF
 5. Tegningshefte PDF
 6. Støyrapport PDF
 7. Miljøtekniske grunnundersøkelser PDF
 8. Datarapport Geoteknikk PDF
 9. Geoteknisk rapport PDF
 10. Ingeniørgeologisk rapport PDF
 11. Uttalelse jordloven PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Oversendelsesbrev
 • Forprosjekt konstruksjoner


Saksopplysninger:

Bane NOR har iverksatt arbeid med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Det dreier seg om banestrekningene Trondheim-Steinkjer, Hell-Storlien og Stavne-Leangen. Planleggingen er godt i gang og byggestart for strekningen Trondheim – Steinkjer forventes etter planen å bli i 2017/2018. Overordnet mål er å få elektrifiseringen ferdigstilt innen utgangen av 2023.

Det er et omfattende prosjekt og en del av arbeidet vil være å sikre tilstrekkelig høyde for kabelføring langs de ulike banestrekningene. I den forbindelse har Bane NOR gjennomgått samtlige krysninger. Det er iverksatt reguleringsarbeid på de krysningene hvor høyden ikke er tilstrekkelig og endringene krever omlegging eller andre tiltak utover allerede etablerte traséer.

E6 Åsen sør – Kleiva er det første prosjektet nord for Stjørdal hvor det hittil er avklart at det må påregnes en vesentlig omlegging. Dette er det første reguleringsprosjektet i en rekke av flere langs jernbanen i Levanger kommune.

Bane NOR er tiltakshaver og har engasjert Sweco Norge AS som konsulent for å utarbeide

reguleringsplanforslaget. Levanger kommune er planmyndighet og har ansvaret for saksbehandling av planforslaget etter plan- og bygningsloven. I etterkant av vedtatt reguleringsplan vil Statens vegvesen ta over som tiltakshaver og vil med det være ansvarlig for utarbeidelse av byggeplan og utbygging hvor det angår etablering av ny veg eller utbedring av eksisterende veg.

Planforslaget

Forslag til detaljregulering er mottatt fra Sweco Norge AS den 20.04.2017.

Planforslaget består av følgende dokument:

 • Planbeskrivelse
 • Plankart
 • Planbestemmelser
 • ROS-analyse
 • Tegningshefte
 • Forprosjekt - konstruksjoner
 • Støyrapport
 • Miljøtekniske undersøkelser
 • Geoteknisk rapport
 • Datarapport Geoteknikk
 • Ingeniørgeologisk rapport


Planforslaget gjør godt rede for dagens situasjon i området, tiltakets omfang samt konsekvensene dette forventes å medføre. Avbøtende tiltak er skissert hvor det er dokumentert behov. 

Hensikten med reguleringen

Dagens E6 har planskilt kryssing med bru over jernbanen like sør for Åsen sentrum. Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen krever større frihøyde under overgangsbruene for jernbanen enn tidligere og den må bygges om eller rives. Brua har stor trafikkmengde og en utfordrende vertikal- og horisontalkurvatur. I tillegg er det to lokale avkjøringer på toppen av brua som i kombinasjon med vertikal- og horisontalkurvaturen utgjør en trafikkrisiko.

Utdrag fra planbeskrivelsen viser kryss E6-Grennebakken bru sett fra sør mot nord

Utdrag fra planbeskrivelsen viser kryss E6-Grennebakken bru sett fra sør mot nord (kartkilde: google.no/maps, 17.03.2017).

To alternativ

Det er sett nærmere på to alternativ – begge med utgangspunkt i å rive dagens bru. Det ene alternativet innebærer at man bygger en ny bru i tilnærmet samme trasé som dagens E6 går etter, men etter ny og bedre standard. Det andre alternativet innebærer at man erstatter dagens bruløsning med en omlegging av E6 på vestsiden av jernbanelinjen forbi Følkesgrenna.

Planforslaget som nå ligger til behandling har skissert begge alternativene som mulige, men tar kun utgangspunkt i omleggingsalternativet på vestsiden av jernbanen. Bakgrunn er at dette stikker seg frem som det klart beste alternativet. Omleggingen er begrunnet og argumentert for i planbeskrivelsens pkt. 2.3 – side 9. I tillegg er det gjort utredninger og befaringer i området som avklarer området for utbyggingen som er valgt. Resultatene fra disse går frem av planbeskrivelsen og egne rapporter på enkelttema.

Planforslaget

Ny trasé foreslås lagt vest for jernbanen og vil gå parallelt jernbanelinjen fra nordenden av Vuddudalen og frem til gnr. 212 bnr. 32 – Lein, like før Åsen kirke - hvor den vil være sammenfallende med dagens trasé. Dagens øst/vest-forbindelse fra Grennebakken til Grennegrenda vil bli opprettholdt i form av en ny ett-felts bru som settes i spenn over både jernbanen og ny E6. Avkjørsel til ny bru vil komme inn på E6 i plan fra vest. Deler av gammel E6-trasé skal tilbakeføres til jordbruksareal, men en ny og smalere adkomstveg vil bli anlagt inntil og gå parallelt med jernbanen på østsiden for å opprettholde dagens nord/sør-forbindelse mellom Grennebakken, Innlegget og Vuddudalen. Bebyggelsen ved Følkesgrenna og Grennegrenda vil få etablert egen avkjørsel direkte til E6 fra vest.

Utbedring av eksisterende trase i Vuddudalen

Det er i tillegg til omlegging av E6 foreslått en utbedring av eksisterende trasé nord i Vuddudalen. Nærføringen mellom E6 og Jernbanelinjen oppleves som problematisk i denne delen av dalføret og det er uansett behov for utbedringer på strekningen på sikt. Statens vegvesen har inngått samarbeid med Bane NOR i prosjektet for å se nærmere på denne delen av strekningen. En utbedring av kurvaturen fra Vuddudalen til ny E6 vest for jernbanen vil medføre større plass mellom jernbane og E6. 

Dimensjoneringsklasse

Valgt dimensjoneringsklasse for ny trase er et avvik i vegnormalene til Statens vegvesen. Det vil bli sendt inn søknad til Statens vegvesen og Vegdirektoratet for å få dette godkjent.

Det vises for øvrig til vedlagt planbeskrivelse for nærmere detaljer i prosjektet.

Mangelfulle utredninger

Det er ikke utarbeidet en egen kulturminnerapport pr. dags dato. Det er tatt sikte på å befare området våren 2017, og at klargjøring og godkjenning av ansvarlig myndighet foreligger før sluttbehandling av planen.

Naturmangfold har vært et tema siden oppstart. Det er ikke utarbeidet en egen rapport om naturmangfold, men området er befart og området er godt vurdert i planbeskrivelsen. Det er gjennom utredningsarbeidet blitt avdekt en lokalt viktig naturtype med potensiale for sjeldne fuglearter.

Planprosess

 • 29.06.2016 - Oppstartsmøte mellom kommune og tiltakshaver
 • 20.09.2016 - Melding om oppstart
 • 09.11.2016 – Folkemøte (varslet 27.10.2016)
 • 14.11.2016 – Frist for uttalelse til melding om oppstart
 • 20.04.2017 – Komplett planforslag mottatt av kommunen
 • 24.05.2017 – Revidert planforslag mottatt av kommunen


Det vises for øvrig til egne møter i regi av Bane NOR, hvor statlige myndigheter og kommunen har vært representert. 

Innkomne merknader til planoppstart

Planbeskrivelsen gjør systematisk rede for innkomne merknader og svarer ut det som går frem av uttalelsene til melding om oppstart.

Medvirkningsprosess:

Medvirkningsprosessen har til hensikt å sikre ivaretakelse av hensyn i området og begrense muligheten for uforutsette hendelser. Tiltakshaver og forslagsstiller har involvert berørte parter og interesser gjennom møtevirksomhet og folkemøter. Kommunen og statlige myndigheter har hatt anledning å påvirke prosjektet aktivt gjennom arbeidsmøter. I tillegg er saken sendt på intern høring til de ulike fagenhetene i kommunen for uttalelse. Enkelttema, innkomne merknader og innspill har blitt vurdert i planforslaget. Høringsperioden med påfølgende merknadsbehandling skal også fange opp eventuelle andre forhold i prosjektet som ikke er vurdert.

Eiendomsforhold

Hjemmelshavere i området går frem av vedlagt naboliste. Konsekvensene disse vil få som følge av planarbeidet går frem av vedlagt planforslag. Det er skissert behov for erverv av landbruksområder, men ikke innløsing av bebyggelse i prosjektet som nå foreslås.

Brualternativet forutsetter innløsing av en boligeiendom. 

Forhold til overordna plan

Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Området er avsatt til LNF-formål i overordna plan. Tiltaket vil i all hovedsak legge opp til nytt vegformål i et eksisterende landbruksområde, samt tilhørende anleggsområder for bl.a. midlertidig lagring av masser og rigganlegg i forbindelse med anleggsfasen. Det legges videre opp til et nytt massedeponi for rene masser i et nedlagt steinbrudd lengst sør i planområdet, samt boligformål på en eksisterende eneboligtomt ved Innlegget. Disse formålene er i sin helhet samsvarer ikke med LNF-formålet i gjeldende kommuneplan.

Det legges for øvrig opp til et område med permanent lagring av masser med sikte på oppdyrking. Dette ligger helt nord i Vuddudalen og anses å være i tråd med LNF-formålet. 

Gjeldende reguleringsplan

Kommunens planregister viser vedtatt detaljregulering for området – Detaljregulering ny adkomstveg til Følkesgrena med ikfrafttredelse 02.09.2015. Denne også i strid med kommuneplanen. Reguleringsplanen er ikke realisert og viser ny adkomstveg til Følkesgrenda som erstatning for Grennemarken bru over jernbanen ved Følke på bekostning av dyrka mark. Brua er i dårlig stand og har i likhet med brua over E6 for lav høyde til at jernbanen kan passere med høydekravene som går frem av elektrifiseringsprosjektet. Hensikten med den vedtatte reguleringsplanen er å bedre adkomsten for eiendommene vest for jernbanen i det aktuelle området. Adkomstvegen er planlagt å gi landbruksnæringa en veg som bedre kan tåle store og tunge maskiner og kjøretøy.

Planforslaget som nå foreligger til behandling vil erstatte vedtatt detaljregulering i sin helhet ved at ny E6-trasé blir lagt i samme løp som den nye planlagte adkomstvegen. Intensjonen i gjeldende detaljplan vurderes som videreført og ivaretatt.

Gjeldende temaplaner

Temaplan for gående og syklende i Levanger kommune

Gjeldende temaplan for gående og syklende i Levanger kommune gjelder for området.

Det er ikke registrert andre temaplaner eller vedtak for området som anses å berøre eller bli berørt av planforslaget.

Planer under arbeid/Andre planer og vedtak

Kommunen opplever for tiden stor aktivitet i området i og rundt Åsen sentrum. Planforslaget er vurdert opp mot vedtatte planer og planer under arbeid. Det er spesielt mye aktivitet rundt veg- og jernbaneutbygging, men også boligutvikling har den siste tiden tatt seg opp.

Boligutvikling

Planforslaget berører ikke planer for boligutvikling.

Dobbeltspor Stjørdal - Åsen

Planforslaget vil berøre området hvor det planlegges nytt dobbeltspor for jernbane mellom Stjørdal og Åsen – henholdsvis mellom nordre del av Vuddudalen og inn til Åsen sentrum. Planforslaget har ikke nevnt dette planarbeidet konkret, men kommunen har stilt spørsmålstegn til utbyggingsrekkefølgen på disse to prosjektene allerede i tidlig fase og drøftet problemstillingen med Bane NOR.   

Bane NOR har begrunnet problemstillingen med at det er skilt mellom elektrifiseringsprosjektet og anlegging av dobbeltspor fra sentralt hold.  Elektrifiseringsprosjektet regnes som et strakstiltak og man har en konkret dato å forholde seg til i forhold til når prosjektet skal være ferdigstilt. Dobbeltsporprosjektet er på sin side ikke avklart nærmere enn at det er meldt oppstart på et planområde og at det er antydet en fremtidig omlegging av dagens jernbanelinje mot vest. Tidshorisonten for dette prosjektet er langsiktig og er foreløpig anslått til å kunne være så mye som 50 år frem i tid, men det kan også komme tidligere. Man har per i dag ikke nok informasjon om området til å si om det er realiserbart å flytte jernbanesporet lengre vest. Ergo er usikkerheten rundt fremtidig jernbaneløsning for stor til at det kan tas utgangspunkt i når man nå planlegger en omlegging.

En eventuell omlegging som følge av elektrifiseringsprosjektet vil medføre at E6 (fremtidig lokalveg) legges på vestsiden av dagens jernbanelinje. Dersom signalene om en omlegging av jernbanen mot vest blir realitet vil man ende opp med mye av det samme utgangspunktet som man sitter med i dag, hvor E6 krysser jernbanelinjen på to punkt over et relativt kort strekke og at det må krysses med bru ved Grennegrenda/Grennebakken. Ideelt sett ville kommunen ønsket at man allerede i elektrifiseringsprosjektet hadde lagt opp til en løsning som kan være ressursbesparende for dobbeltsporprosjektet på sikt. Eksempelvis å ha forutsett fremtidig kryssing i planforslaget som nå foreligger til behandling, men dette er avhengig av at ny trasé for dobbeltspor er avklart – noe den ikke er.

Av hensyn til fremdriften i elektrifiseringsprosjektet har kommunen derfor valgt å behandle planforslaget uavhengig av den kommende reguleringen for nytt jernbanespor og kun tatt utgangspunkt i en omlegging. 

E6 Kvithamar – Åsen

Berøres ikke av planforslaget.

Dispensasjoner

Det er ikke registrert dispensasjoner eller vedtak om byggesak som anses å berøre eller bli berørt av planforslaget.

Vurdering:

Medvirkningsprosessen

Medvirkningsprosessen fremstår i sin helhet som ryddig og god, og legger et godt grunnlag for prosessen videre.

Krav til konsekvensutredning/ROS-analyse:

Tiltaket framgår ikke i kommuneplanens arealdel. I følge forskrift om konsekvensutredninger (FOR

2009-06-26 nr. 855) blir dette en detaljregulering iht. § 3 d) som skal vurderes etter forskriftens § 4.

Kommunen har vurdert at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og/eller samfunn.

Planen trenger derfor ikke konsekvensutredes etter forskriften. Det er imidlertid lagt vekt på at enkelttema skal utredes gjennom egne rapporter. I denne konkrete saken omfatter det følgende tema;

 • Kulturminner
 • Naturmangfold
 • Grunnforhold
 • Støy


Det er i tillegg utarbeidet en ROS-analyse som avdekker risiko- og sårbarhet knyttet til planforslaget. 

Kommunen har med bakgrunn i dette konkludert med at planforslaget gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

Dyrka mark:

Jordvernet er innskjerpet og det er vesentlig at planforslaget har til hensikt å redusere beslaget av dyrka mark til et minimum. Dette går frem av Fylkesmannens uttalelse til melding om oppstart.

Begge alternativene i dette prosjektet vil berøre dyrka mark i større eller mindre grad. I tillegg har man i tidlig fase sett at en omlegging generelt oppleves som en mer helhetlig og bedre løsning enn om ny bru etableres. Det er uheldig i seg selv at jordbruksområder går tapt som følge av utbygging. I enkelte tilfeller vil det derimot være nødvendig å beslaglegge noe areal for å oppnå riktig utforming. Nasjonal jordvernstrategi vektlegger også at det skal trekkes en mer tydelig linje mellom utbyggingsformål for hva som går til infrastruktur og hva som går til boligformål. I dette tilfellet er det snakk om infrastruktur. Planforslaget har fokusert på å tilbakeføre deler av gammel E6 for å få større sammenhengende jordbruksenheter og man har forsøkt å legge nye vegformål så tett inntil jernbanelinjen som mulig for å begrense beslaget av dyrka mark. Ved et eventuelt valg av brualternativet vil fortsatt dyrka mark gå bort på vestsiden som følge av den allerede godkjente detaljreguleringen for ny adkomst til Følkesgrenna. Man vil heller ikke få en sammenføying av jordbruksarealet på østsiden av jernbanen som i dag er delt av E6.

Kommunens landbruksavdeling uttalt følgende til planforslaget:

«Dyrka jord skal ha et sterkt vern. I hht § 9 i jordloven kan dyrka jord omdisponeres dersom det er samfunnsmessig stor interesse. I dette tilfellet er det planlagt ny E6 trasse, som vil medføre en bedret trafikksituasjon for ganske mange.

Vi ser at det går med dyrka jord i planen, og at det er gjort tiltak for å redusere nedbygging og det er også planlagt avbøtende tiltak for bruken av dyrka jord.

Den lokale tilførselsveien som tar av sør på planen, kunne vært sløyfet til fordel for jordvernet».

Tilførselsvegen er ikke tatt ut av prosjektet.

Kommunen vurderer helheten i prosjektet å kunne aksepteres av hensyn til jordvernet.  

Støy og støyskjerming, eksisterende bebyggelse

Planforslaget legger til grunn at anbefalt grenseverdi fra ny vegstrekning skal vurderes for støytiltak. Når hus vurderes for tiltak går det frem av planforslaget at støybidraget fra eksisterende veg og jernbane skal tas i betraktning.  

Kommunen er gjennom arealforvaltning og forskrift om miljørettet helsevern opptatt av å sikre gode støyforhold i arealplanleggingen gjennom boligutbygging. Når infrastruktur legges nærmere boligbebyggelse må det forventes at støyskjerming blir satt opp av vegbygger og støyverdiene vurderes på tilsvarende vis som når eksempelvis en bolig settes opp i nærheten av en veg.

Bestemmelsene vurderes å ivareta berørt bebyggelse tilstrekkelig.

Eksisterende bebyggelse

Bildet nedenfor viser deler av dagens situasjonen langs E6 og jernbanen – sett fra Grennebakken i nord mot Vuddudalen i sør. E6 ligger i dag tett inntil tre eneboliger mellom Grennebakken og Vuddudalen. Ny E6-trasé vil bli liggende inntil gårdsbruket gnr. 216 bnr. 4 – jf. bildet nedenfor. Grunneier har i tidlig fase uttrykt ønske om innløsing av eiendommen dersom E6 blir lagt inntil eiendommen. Gårdsbruket har en idyllisk beliggenhet i kulturlandskapet som vil bli betydelig redusert som følge av nærføringen til ny E6. I tillegg må det forventes økt støy som vil kunne oppleves forringende på bomiljøet på eiendommen. Konsekvensene knyttet til nærføringen av omleggingsalternativet er vurdert og hensynet til bebyggelsen er forsøkt ivaretatt gjennom planforslaget i form av lokal støyskjerming. I tillegg er E6 lagt i skjæring lavere i terrenget enn bebyggelsen på eiendommen, noe som også vil ha betydning for støymiljøet. Det legges videre opp til at støyskjermen skal tilpasses eiendommen i samråd med grunneier.

Kommunen ser at omleggingsalternativet vil oppleves som en belastning for grunneier, men oppfatter at det som er nevnt ovenfor og i planforslaget langt på vei tilstreber å ivareta hensynet til bomiljøet på eiendommen. Det faktum at samfunnsinteressen i prosjektet er såpass stor, samtidig som andre bygg i området får støymiljøet betydelig utbedret har også vært utslagsgivende for kommunens konklusjon.

Kommunen konkluderer med at omleggingen vil kunne aksepteres i forhold til eksisterende bebyggelse under forutsetning at eiendommen 216/4 får tilstrekkelig støyskjerming.

Viser dagens situasjon langs E6. Gårdsbruket 206/4 til høyre i bakgrunnen.

Bilde 1. Viser dagens situasjon langs E6. Gårdsbruket 206/4 til høyre i bakgrunnen.

Gang- og sykkel

Vedtatt kommuneplan for gående og syklende viser at kommunens hovednett for gang- og sykkel skal gå fra Vuddudalen, gjennom planområdet og inn til Åsen sentrum – for å deretter gå videre nordover til Ronglan. Det eksisterer ikke sammenhengende gang- og sykkelfelt gjennom planområdet per i dag. Gang- og sykkelfelt er etablert fra Åsen Kirke og videre gjennom Åsen sentrum - frem til Gullberget (nord for Åsen sentrum). Derifra må lokalvegnettet benyttes nordover til Ronglan og Skogn. Det er ikke alternativt lokalvegnett gjennom Vuddudalen som kan benyttes til gang- og sykkeltrafikk.  Dagens tilbud for gående og syklende må derfor foregå langs E6 gjennom Vuddudalen og frem til Grennebakken.

Bane NOR har i samråd med kommunen valgt å ikke ta utgangspunkt i utbedring av tilbudet for gående og syklende i form av gang- og sykkelveg. Dette med bakgrunn i at man bør avklare ny gang- og sykkelforbindelse gjennom Vuddudalen i en egen sak –i forbindelse med utbyggingen av E6 og ikke jernbanen. Det er imidlertid fordelaktig for myke trafikanter at vegen nord for Vuddudalen nå legges om. Adkomstvegen i øst vil ha liten trafikkmengde og vil på den måten fungere som en god forbindelse for syklister og fotgjengere. Man vil også oppleve mer plass langs E6 nord i Vuddudalen som følge av kurveutrettingen. Løsningen vil fortsatt ikke være optimal, men er å betrakte som en forbedring sammenlignet med dagens situasjon. Det legges også opp til trafikkbelysning.

Tiltaket vurderes å ha positiv virkning på myke trafikanters forhold og ivareta intensjonen i gjeldende temaplan tilstrekkelig i påvente av en ny E6-utbygging.

Naturmangfoldloven:

Vilttrekk

Figur 4-6 (s. 30 i planbeskrivelsen) viser et registrert vilttrekk mellom Vuddudalen og Følkesgrenna. Konsekvensene på vilttrekket vurderes å ikke være av vesentlig grad. Vilttrekket er vurdert i planbeskrivelsen og kommunen opplever det som tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.

Vassdrag/gytende fisk

Planforslaget vil berøre bekken Taura. Bekken er trukket frem som en viktig gytebekk for bl.a. sjøørret. Undersøkelser utført i 2016 (Sweco) viser at det er lite fisk i bekken Taura, men at nedre deler er egnet for sjøørret. Potensialet for gyting stopper i dag allerede 2 km oppstrøms utløpet i Hopla, ved Frostavegen, ca. 4 km nedstrøms planområdet. På grunn av avrenning av næringsstoffer fra landbruk har Taura dårlig økologisk tilstand. Med utgangspunkt i dagens situasjon vurderes tiltaket å ikke berøre vassdraget i nevneverdig grad.

Viktige naturtyper

Utvalgte naturtyper klassifiseres på tilsvarende måte som rødlista naturtyper gjennom at de gis A-verdi (svært viktig), B-verdi (viktig) og C-verdi (lokalt viktig). Det skilles mellom utvalgte naturtyper og naturtyper som går frem av norsk rødliste 2011, ved at utvalgte naturtyper ikke nødvendigvis er truet med utryddelse eller står i umiddelbar fare for å forsvinne. Utvalgte naturtyper kan være vanlig, men anses likevel som såpass viktig sett i økologisk sammenheng at de bør søkes bevart. Det er generelt stort potensial for funn av rødlista arter i slike områder. Hyppigheten av rødlista arter i et slikt område kan påvirke verdisettingen.

Det er registrert en utvalgt naturtype etter DN-håndbok 13 i området ved befaring i perioden august-september 2016. Naturtypen som er registrert er av typen gråor/heggeskog og er klassifisert med verdi C – lokalt viktig. Det er også registrert en ravine i samme område, men denne vurderes ikke til å ha stor nok avgrensning til å betegnes som en viktig utvalgt naturtype. Ny veg vil gå gjennom naturtypelokaliteten med gråor/heggeskog, og berøre utkanten av lokaliteten.  Det er vurdert at naturtypens verdi i all hovedsak fortsatt bestå etter utbyggingen av vegen.

Fugl

Potensialet for at det kan være forekomster av rødlista fuglearter i naturtypen gråor/heggeskog vurderes som stor. Planbeskrivelsen viser at det er registrert rødlista arter som Vipe, gulspurv, fiskemåke og gjøk innenfor planområdet, men dette gjelder ikke området innenfor den konkrete naturtypen. Hyppige forekomster av rødlista arter kan være med på å øke verdien på området.

Samlet vurdering:

Kommunen står overfor flere utfordringer i området. Det foreligger interessemotsetning mellom hensynet til dyrka mark og en lokalt viktig naturtype, og ønsket om en bedre vegløsning samt høyere og mer miljøvennlig standard på regionalt jernbanenett. Det er i tillegg påvist kvikkleire i området som skaper utfordringer til prosjektet.

Vekt på samfunnsinteressen om en bedre vegløsning og en høyere og mer klimavennlig standard på eksisterende jernbanenett er lagt til grunn for forslaget til vedtak i saken. Bedring av trafikksikkerheten er også et moment har betydning for kommunens beslutning. I tillegg vurderes jordvernet å bli ivaretatt på en akseptabel måte ut i fra de avbøtende tiltakene som er skissert i prosjektet.

Konsekvensene for dyrka mark og habitatreduksjon på den registrerte naturtypen ved Følkesgrenna, vil være en nødvendig konsekvense av tiltaket. En må også forvente redusert bokvalitet på gårdsbruket 216/04. Dette er imidlertid vurdert opp mot at en omlegging vil øke bokvaliteten for bebyggelsen som allerede ligger nært E6 i dagens trasé betydelig. Det er videre lagt inn bestemmelser som sikrer lydmiljøet på bebyggelsen som blir berørt som følge av nærføring av E6.

Kommunen vurderer for øvrig planforslaget til å gi en grundig innføring i tiltakets omfang, og dagens situasjon. Kvaliteten i det foreslåtte alternativet med omlegging av E6 på vestsiden av jernbanelinjen er for øvrig også vurdert som godt, selv om det foreligger interessemotsetninger i saken.

Rådmannen vil foreslå at planforslaget for detaljregulering for E6 Åsen sør – Kleiva legges frem til høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 30.11.2017 13:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051