Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.06.17

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid - 13:00 - 15:05

  • 11:30 Oppmøte formannskapssalen for orientering før befaring.
  • 12:00 Befaring i Sjøgata (fra gamle Felleskjøpet og til ferjeleie)
  • 13:00 PUK-møtet settes, formannskapssalen

 
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 32/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 33/17 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 34/17 Detaljregulering for Eidslunden utredning vedtak
PS 35/17 Detaljregulering Jamtvegen 22 - 1719/275/125 utredning vedtak
PS 36/17 Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva. Strakstiltak i anledning elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen utredning vedtak
PS 37/17 Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 6 utredning vedtak
PS 38/17 Detaljregulering Birkelund, Markabygda utredning vedtak
PS 39/17 Oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Levanger sentrum utredning vedtak
PS 40/17 Behandling av forslag til planprogram - Detaljregulering av Tørøya utredning vedtak 
PS 41/17 Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig 1719/3/488 Strandstua - Robert og Gerd Jenssen utredning vedtak
PS 42/17 Orientering om Friluftslivskartleggingen utredning vedtak
PS 43/17 Lokal luftforurensning i Levanger sentrum utredning vedtak
PS 44/17 Reguleringsbestemmelser renovasjon - Tronofoten utredning vedtak
PS 45/17 Utsetting av ulovlighetsoppfølging Hopla (saken opprettet i møtet) -

vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 0 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h - forfall
Ingen vara       - Knut Sigurd Hjelmstad

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll,  Samfunnsutvikling, fagansvarlig plan Per Anders Røstad, Åsmund Brygfjeld      

Merknader

  • 11:30 Oppmøte formannskapssalen for orientering før befaring - presentasjon PDF - Tove Nordgaard, byantikvar
  • 12:00 Befaring i Sjøgata (fra gamle Felleskjøpet og til ferjeleie)


Ny sak opprettet i møtet sak 45/17 Utsetting av ulovlighetsoppfølging Hopla
Til toppen av siden

 

 

 

PS 32/17 Godkjenning/signering protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP og Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP og Gunnar Morten Løvås, SV
Til toppen av siden

 

 

PS 33/17 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 34/17 Detaljregulering for Eidslunden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Saksordfører:

Randi Johanne Nessemo, AP

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Nina Elisabeth Berget, AP, på vegne av AP og SP:

Det stilles rekkefølgekrav om etablering av nytt fortau langs Eidsbotnvegen frem til eksisterende fortau før anleggsarbeidet tar til.

Begrunnelse

Dette da det mangler tilfredsstillende løsning for gående og syklende på ca. 200 meter. Det er viktig å ha en tilfredsstillende trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Avstemning:

Endringsforslag i møtet enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak med endringer i møtet enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Eidslunden legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende tillegg i reguleringsbestemmelsene: 

Under punkt om Estetikk i fellesbestemmelsene legges til:

Som tiltak for å dempe inntrykket av dominerende fjellskjæringer skal skjæringene tildekkes med en form for beplantning. Dette kan for eksempel være klatrende vegetasjon eller gabionvegg med beplantning. Alternativt kan skjæringene delvis tildekkes med mur av naturstein og en form for beplantning. Det forutsettes at dette løses på en estetisk tiltalende måte. 

Endring:

Det stilles rekkefølgekrav om etablering av nytt fortau langs Eidsbotnvegen frem til eksisterende fortau før anleggsarbeidet tar til. 

Begrunnelse

Dette da det mangler tilfredsstillende løsning for gående og syklende på ca. 200 meter. Det er viktig å ha en tilfredsstillende trafikksikkerhet for myke trafikanter.
Til toppen av siden

 

 

PS 35/17 Detaljregulering Jamtvegen 22 - 1719/275/125

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Jamtvegen 22 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, AP, på vegne av AP og SP:

Saken sendes tilbake.

Begrunnelse

Det foreligger uttalelse fra barnerepresentanten om at det ikke er avsatt tilstrekkelig med uteareal pr/boenhet, samt at planen heller ikke oppfyller kravene for en kvartalslekeplass innenfor en avstand på 250 meter, tiltakshaver bes foreta endringer i reguleringsplanen for å imøtekomme kravene.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Saken sendes tilbake. 

Begrunnelse

Det foreligger uttalelse fra barnerepresentanten om at det ikke er avsatt tilstrekkelig med uteareal pr/boenhet, samt at planen heller ikke oppfyller kravene for en kvartalslekeplass innenfor en avstand på 250 meter, tiltakshaver bes foreta endringer i reguleringsplanen for å imøtekomme kravene.
Til toppen av siden

 

 

PS 36/17 Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva. Strakstiltak i anledning elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende bestemmelse legges inn i planen:

Bevaring av vegetasjon i utvalgt naturtype:

Eksisterende vegetasjon, død ved og avrenning fra utvalgt naturtype registrert som gråor/heggeskog skal søkes bevart sin opprinnelige tilstand i størst mulig grad.

Detaljregulering for ny E6 Åsen sør – Kleiva legges deretter frem til høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Saksordfører:

Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Følgende bestemmelse legges inn i planen:

Bevaring av vegetasjon i utvalgt naturtype:

Eksisterende vegetasjon, død ved og avrenning fra utvalgt naturtype registrert som gråor/heggeskog skal søkes bevart sin opprinnelige tilstand i størst mulig grad.  

Detaljregulering for ny E6 Åsen sør – Kleiva legges deretter frem til høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 37/17 Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 6

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 6 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Saksordfører:

Randi Johanne Nessemo, AP

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Randi Johanne Nessemo, AP på vegne av AP og SP:

Planen sendes på høring med følgende forslag til endring i forhold til parkering:

Parkering skal være delvis nedgravd parkeringsetasje.

Begrunnelse

Dette vil gi gevinst både i forhold til trafikksikkerhet, estetikk og arealbruk.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tillegg fremmet i møtet vedtatt med 8 mot 2 stemmer 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 6 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

Planen sendes på høring med følgende forslag til endring i forhold til parkering:

Parkering skal være delvis nedgravd parkeringsetasje.  

Begrunnelse

Dette vil gi gevinst både i forhold til trafikksikkerhet, estetikk og arealbruk.
Til toppen av siden

 

 

PS 38/17 Detaljregulering Birkelund, Markabygda

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Birkelund Markabygda, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende tillegg:

Rekkefølgebestemmelse:

-         Boliger på tomtene med nr. 4, 5 og 6 skal ikke tas i bruk før høyspentledning sørøst for planområdet er lagt i jordkabel.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Birkelund Markabygda, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende tillegg:

Rekkefølgebestemmelse:

- Boliger på tomtene med nr. 4, 5 og 6 skal ikke tas i bruk før høyspentledning sørøst for planområdet er lagt i jordkabel.
Til toppen av siden

 

 

PS 39/17 Oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Levanger sentrum

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag om oppheving av 118 planer i henhold til vedlagte liste datert 19. mai 2017, inkludert alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planidentene, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-10

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Saksordfører:

Gunnar Morten Løvås, SV

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag om oppheving av 118 planer i henhold til vedlagte liste datert 19. mai 2017, inkludert alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planidentene, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-10
Til toppen av siden

 

 

PS 40/17 Behandling av forslag til planprogram - Detaljregulering av Tørøya

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til planprogram for Tørøya fastsettes ikke.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1. 

VEDTAK:

Vedlagte forslag til planprogram for Tørøya fastsettes ikke.
Til toppen av siden

 

 

PS 41/17 Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig 1719/3/488 Strandstua - Robert og Gerd Jenssen

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det avslag på søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolig. Vurdering og begrunnelse er gitt i saksfremlegget.  

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningslovens § 29.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Geir Tore Persøy, FRP

Det innvilges bruksendring for 1719/3/488 Strandstua fra fritidsbolig til bolig.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag i møtet:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det avslag på søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolig. Vurdering og begrunnelse er gitt i saksfremlegget.   

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningslovens § 29.
Til toppen av siden

 

 

PS 42/17 Orientering om Friluftslivskartleggingen

Rådmannens forslag til innstilling:

Rapporten om friluftslivkartleggingen og temakartet tas til orientering.

Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert uten avveiing mot øvrig arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas i planlegging og enkeltsaksbehandling.

Friluftslivkartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplans arealdel ved behov.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Saksordfører:

Olav Strid, AP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING

Rapporten om friluftslivkartleggingen og temakartet tas til orientering. 

Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert uten avveiing mot øvrig arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas i planlegging og enkeltsaksbehandling.

Friluftslivkartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplans arealdel ved behov.
Til toppen av siden

 

 

PS 43/17 Lokal luftforurensning i Levanger sentrum

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Nina Elisabeth Berget, AP, på vegne av AP og SP:

Fylkeskommunen m/Statens Vegvesen skal sette inn nødvendige tiltak og midler for å få redusert støvmengden. Spesielt oppfordres det til å gi økte midler for å kunne bedre renholdet (vasking av gate og fortau), som er et viktig og nødvendig langsiktig tiltak.

Begrunnelse/bakgrunn

Kirkegaten er en fylkesveg, Nord-Trøndelag fylkeskommune er eier, og Statens vegvesen er ansvarlig for drift og tiltak ift luftkvalitet. I denne saksrapportern er det listet opp både kortsiktige og langsiktige tiltak for å bedre luftkvaliteten. Dette innebærer selvfølgelig økte kostnader og økt ressursbruk.

Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV

Fylkeskommunen m/Statens Vegvesen, sammen med kommunen, må se på tiltak for å redusere gjennomgangstrafikk i Levanger sentrum

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Begge tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken tas til etterretning. 

Fylkeskommunen m/Statens Vegvesen skal sette inn nødvendige tiltak og midler for å få redusert støvmengden. Spesielt oppfordres det til å gi økte midler for å kunne bedre renholdet (vasking av gate og fortau), som er et viktig og nødvendig langsiktig tiltak.
Begrunnelse/bakgrunn
Kirkegaten er en fylkesveg, Nord-Trøndelag fylkeskommune er eier, og Statens vegvesen er ansvarlig for drift og tiltak ift luftkvalitet. I denne saksrapportern er det listet opp både kortsiktige og langsiktige tiltak for å bedre luftkvaliteten. Dette innebærer selvfølgelig økte kostnader og økt ressursbruk.

Fylkeskommunen m/Statens Vegvesen, sammen med kommunen, må se på tiltak for å redusere gjennomgangstrafikk i Levanger sentrum
Til toppen av siden

 

 

PS 44/17 Reguleringsbestemmelser renovasjon - Tronofoten

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
Til toppen av siden

  

 

PS 45/17 Utsetting av ulovlighetsoppfølging Hopla (saken opprettet i møtet)

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, AP, og Eva Høyem Anderssen, SP:

Ulovlighetsoppfølging vedrørende naust i Åsenfjord (Hopla) utsettes til etter at reguleringsplan for naustrekke er vedtatt, og at man utsetter å sende de innkomne klagene til fylkesmannen.

Dette ønsker vi for å få en ryddig prosess. Vi anmoder tiltakshaver om at reguleringsplanen kommer så raskt som mulig til kommunen slik at vi får en rask saksgang.

Begrunnelse

Det oppleves uryddig å kjøre parallelle prosesser med ny reguleringsplan og ulovlighetsoppfølginga.

Reguleringsplanen må framskyndes og det må være en dialog med fylkesmannen.

PUK bør ta en temadag i løpet av høsten når reguleringsplanen foreligger der vi får samlet trådene.

Avstemning:

Forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Ulovlighetsoppfølging vedrørende naust i Åsenfjord (Hopla) utsettes til etter at reguleringsplan for naustrekke er vedtatt, og at man utsetter å sende de innkomne klagene til fylkesmannen.

Dette ønsker vi for å få en ryddig prosess. Vi anmoder tiltakshaver om at reguleringsplanen kommer så raskt som mulig til kommunen slik at vi får en rask saksgang. 

Begrunnelse

Det oppleves uryddig å kjøre parallelle prosesser med ny reguleringsplan og ulovlighetsoppfølginga.

Reguleringsplanen må framskyndes og det må være en dialog med fylkesmannen.

PUK bør ta en temadag i løpet av høsten når reguleringsplanen foreligger der vi får samlet trådene. 

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 08.09.2017 14:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051