Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene i PUK 13.06.18

Meninger (4):


13.06.18 - PS 41/18 Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære 

Det er et nasjonalt mål at støyplager skal reduseres innen 2020. I følge den nasjonale handlingsplanen mot støy står det at antallet svært støyutsatte personer skal reduseres med 30 prosent innen 2020.

Som beboere på Nossum er vi også bekymret for adkomsten for omtrent 120 boenheter i området Vi er også bekymret for den økte trafikkmengden og trafikkstøyen, noe som en 4 felts motorvei gjennom et boligområde vil bidra til. Dette vil også ha betydning samtlige beboere rundt Eidsbotn, som vil få et betydelig forhøya støybilde.

I følge en forskningsrapport fra Sintef trekker forskningsleder Odd Pettersen og forsker Truls Berge fram en studie fra Canada, publisert i The Lanclet, som påviser en økt risiko for utviklig av demens for personer som bor nært trafikkert vei. Denne risikoen skyldes antagelig en kombinasjon av støy og luftforurensing. I tillegg gir støy økt risiko for bl.a hjerte/kar-sykdommer.

Konsekvensutredning for dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal, med tilhørende forslag til kommunedelplan, ble 30. januar 2018 sendt til Trondheim og Malvik kommuner for behandling. Bakgrunn for prosjektet er at jernbanestrekningen mellom Trondheim S og Stjørdal har begrenset kapasitet. Dobbeltspor trengs for å få økt frekvens og hastighet på Nordlandsbanen fra Trondheim. Ved en mulig framtidig utbygging av dobbeltspor fra Stjørdal til Steinkjer, vil det være vanskelig å få plass til både 4 spors motorvei og dobbeltspor for jernbane i område mellom Nossumhyllan og Momarka. Det har tidligere blitt utredet for å få plass til 4 felt + lokaltrafikksvei i svingen på E6 ved Magneten. Resultatet var at man måtte flytte jernbanen for å få plass

Ved å beholde dagens E6 som lokalvei kan videre utbygging rundt Eidsbotn opprettholdes og Levanger kan ekspandere mot sør, og Eidsbotn kan fortsatt være en perle i Levanger, for både lokalbefolkning og som fuglefredingsområde.

Martha Husbyn Aarsand og Guttorm Grøneg Til toppen av siden 


12.06.18 - PS 41/18 Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære

Som beboer på Nossumhyllan vil alternativ D være et dårlig alternativ da veien vil bli en belastning for oss beboerne både under anleggstiden og senere. Veien vil også gå i nærheten av fuglereservat. Det er ellers mye elg og rådyr i området. Uansett alternativ er det viktig å påse at det blir trygg adkomst til E6 for beboerne på Nossumhylkan.

Jostein Flatgård Til toppen av siden 


12.06.18 - PS 41/18 Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære

  1. Vi er svært fornøyd med at rådmannen vil utrede nærmere Alternativet D, altså utbedring av eksisterende E6. Vi støtter rådmannens begrunnelse og vil i tillegg tilføye:
    Vi trenger ikke 4-felts motorveg med hastighet 110 Km /t forbi Levanger.
    Ny teknologi vil redusere trafikken på veiene. Vegvesenets anbefalte forslag er derfor lite fremtidsrettet, og er styrt av regjeringens pålegg om å planlegge med utgangpunkt i 4 felt motorvei med hastighet 110 km/t.
    I og med at lokaltrafikken fortsatt vil gå på eksisterende E6, forsvinner også mye av trafikkgrunnlaget for vegvesenets overdimensjonerte ny E6.
  2. Vegvesenets forslag blir en kostbar gjennomgangsvei som innbyggerne i Levanger får liten nytte av, men må betale dyrt for i form av bompenger.
  3. Mindre matjord går med til utvidelse av eksisterende E6. Og lokalnettet ligger der slik at bruk av matjord til nye tilknytningsveier blir minimale.
  4. Miljøtunell ved Nossumhyllan vil bedre nåværende trafikkforhold betraktelig. Boforholdene der blir dermed også bedre.


Ingrid Hoøen og Hilde Løvås Til toppen av siden 


12.06.18 - PS 41/18 Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære

Kommentar til kommuneldelplan for E6 Åsen nord-Mære - rådmannens saksfremlegg.

Statens vegvesen anbefaler alternativ A, å flytte E6 vekk fra Nossumhyllan og legge den i tunnel gjennom Høgberget.

Dette er basert på en lang rekke vurderinger og betraktninger. I absolutt alle rangeringene i vegvesenets rapport kommer alternativ A best ut. Denne løsningen innebærer at nåværende E6 kan beholdes som lokalveg med god tilgjengelighet både nord og sørover inkl muligheter for lettvinnt kollektivtrafikk. I tillegg kan nåværende E6 fungere som omkjøringsveg for ny E6, ikke minst i anleggsfasen. (Man viser til den aktuelle problematikken på Langstein (bilulykke), hvor man ved stegning av E6 mangler omkjøringsmuligheter)

Rådmannen ønsker alternativ D utredet, altså en løsning som innbærer at en 4-felts motorvei 20 meter bred+veiskulder, legges rett forbi og delvis mellom nåværende og planlagte boligfelt på Nossum i nåværende E6 trasè, dog delvis noe nedgravd i en miljøtunnel på en del av strekningen.

Denne løsningen vil ha den alvorlige konsekvensen at det ikke vil bli igjen noen gammel E6 som kan fungere som lokalvei til og fra området, noe som vil gi omfattende utfordringer knyttet til lokaltrafikk, tilgjengelighet, kollektivtrafikk omkjøringsmuligheter mm.

I saksframlegget synes det å presenteres en forestilling om at flytting av «Levangerkrysset» noen hundre meter lenger øst ved alternativ A kontra alternativ D vil ha store negative ringvirkninger for næringslivet/næringsutvikling i området.

Det er vel greit i denne sammenheng å minne om at en ny E6 ikke vil endre behovet for varer/tjenester som tilbys i de aktuelle områdene. Eventuelt konkurrerende virksomhet i nabokommuner vil ikke plutselig befinne seg nærmere heller. Det er vanskelig å se for seg at noen sekunder ekstra i bilen skal endre folks geografiske kjøpemønster.

Ved alternativ A vil jo dessuten gammel E6-beholdes med den enkle adkomsten til Moan/sentrum som den gir. På mange måter vil alternativ A således opprettholde den gode tilgjengeligheten man har til Moan/sentrum i dag, gjennom at nåværende E6 i egenskap av «gammel-E6».

Rådmannens antydning knyttet til at forbipasserende vil kunne svinge av mot Levanger fordi de «ser byen» ,kommenteres ikke ytterligere, da det vel neppe skulle være nødvendig?

Rådmannens bekymring synes da også allerede å bli tilbakevist i rapporten fra vegvesenet under drøfting av anbefalte tiltak Alternativ A, side 81:

Lokal og regional utvikling (ved alternativ A)

Trafikkberegninger viser også at det blir lite lokal trafikk til og fra kryss på Gråmyra. Da er noe av begrunnelsen for alternativ over Gråmyra og Nossumhyllan borte.

Tunnel gjennom Høgberget medfører at nytt E6 kryss må komme noe lenger nord enn dagens kryss sør for Levanger.

Adkomsten til Levanger sentrum og handelssenter på Moan blir som i dag, det vil si langs dagens E6, som blir lokalveg.

Alternativet gir også mulighet for mye bedre og sikrere forbindelse for lokaltrafikken og myke trafikanter mellom eksisterende og planlagte boliger i området Momarka – Høgberget - Nossum, og handelssenter med boliger på Moan og videre mot Levanger sentrum.

Risiko og sårbarhet:

Risikoen knyttet til bygging i Nossum området med dårlig grunnforhold er tillagt stor vekt - mange boliger og jernbane i området, og nærhet til fuglefredningsområdet i Eidsbotn.

Det vil bli svært vanskelig for kommunen å se bort i fra ovenevnte beskrivelse fra vegvesenet.

Rasfaren på Nossum ved evt alternativ D er et hovedmoment i Ros-analysen ved Asplan Viak. Det forutsettes konkret sikring av boligene i området ved denne løsningen. Vil kommunen ta sjansen på et større kvikkleireskred i den tett bebygde skråningen ned mot Eidsbotn?

Det er uansett påfallende at rådmannen i sitt framlegg ensidig fokuserer på næringsinteresser og ikke med et ord kommenterer de unektelig store konsekvensene alternativ D ville ha hatt for et større boligområde på Nossum .

Framlegget kan i verste fall også på andre måter ha et preg av å være tendensiøst.

Man siterer følgende påstand i rådmannens saksfremlegg:

«Som bakgrunn for de valg vegvesenet har gjort, er det foretatt skjønnsmessige vurderinger i de utarbeidede temarapportene og i vektleggingen av disse. Det kan derfor delvis være vanskelig å få tak på hvorfor konklusjonene har blitt som de har blitt.»

Det er svært vanskelig å kjenne seg igjen i dette utsagnet. Dette kan i verste fall sees på som et forsøk på å diskreditere vegvesenet. Rapporten fra vegvesenet er svært omfattende, men strukturert og har en systemstisk gjennomgang med rangeringer av forskjellige alternativer. Det veies for og i mot på en ryddig måte og konkluderes altså i alle ledd med at Alternativ A er best.

Ved Alternativ A får man ved at nåværende E6 beholdes som lokalvei «både pose og sekk», mens v alternativ D fremstår som en løsning med langt større utfordringer og usikkerhet.

Basert på dette er det vanskelig å forstå hvorfor kommunen skal bruke store ressurser på å utrede alternativ D

Arne Bye, Nossum Til toppen av siden 

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 13.06.2018 07:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051