Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 - sak 44/18 - Restaureringsfondet 2017 - Behandling av søknader

Tove Nordgaard - klikk for personkort
Saksbehandler:
Tove Nordgaard
Arkivsaknr: 2018/9848

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 44/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 Det foretas følgende tildeling av midler fra "Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum" 2017: 

 1. Atle Olav Naavik og Elin Svardal, Jernbanegata 26 A
  Støtte til tilbakeføring av fasade etter antikvariske prinsipper som omfatter kledning, listverk, vinduer, dører og maling:
  Kr. 50 000,-
 2. Hegstad -Steiro Eiendom AS, Sjøgata 11:
  Støtte til rehabilitering og utskifting av skifertak etter antikvariske prinsipper:
  Kr. 51 975,-  
 3. Eskil Hagen og Hege R. Nygård, Kirkegata 63
  Støtte til maling: 
  Kr. 5 000,- 
 4. Stig Strømberg og Tone Lill Arntsen, Håkon den godes gate 35
  Restaurering og oppgradering av stall/uthus   
  Kr. 20 000,-

 
I tillegg avsettes det kr. 10 000,- til byggeskikkspris neste år.

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jfr vedtektene § 8). Klagefrist er 3 uker fra søkeren mottatt melding om vedtak i Plan- og utviklingskomitèen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Restaureringsfondets vedtekter

Vedlegg:

1

Økonomioversikt Restaureringsfondet 2017 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad fra Atle Olav Naavik og Elin Svardal, Jernbanegata 26A, datert 30.10.2017
 2. Søknad fra Hegstad-Steiro Eiendom AS, Sjøgata 11, datert 01.11.2017
 3. Søknad Eskil Hagen og Hege R. Nygård, Kirkegata 63, datert 31.10.2017  
 4. Søknad fra Stig Strømberg og Tone Lill Arntsen, Håkon den godes gate 35B, datert 20.10.2017

 
Saksopplysninger:

Fakta om fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum:

Fondet har eksistert siden 1984, har nå en størrelse på kr.7,6 mill. Fondet er et viktig bidrag for bevaring av trehusbebyggelsen i Levanger i tillegg til midler fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond. 

Ved fristens utløp 01.11.2017 var det kommet inn 4 søknader om tilskudd til «Fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum.

I følge vedtektene § 4 skal grunnkapitalen stå urørt og 10% av rentene legges til kapitalen hvert år. De resterende 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum. I 2017 utgjør rentene totalt kr.152 194,00. 90 % av dette utgjør kr. 136 974,6 som er til fordeling.

I henhold til vedtektene §10, §11 og §12 skal det hvert år settes av kr. 10.000,- til byggeskikkprisen, samt avsettes en ramme for innleie av spesialkompetanse og dekning av utgifter til maling.

I 2013 ble det overført kr. 50 000 til innleie av spesialkompetanse og dekning av utgifter til maling som omfattet fortløpende søknader påfølgende år 2014. Det viste seg å ikke komme inn slike fortløpende søknader i denne kategorien i 2014, men to av søknadene som kom inn under den ordinære søknadsfristen 15. oktober omfattet tiltak som kunne dekkes av den avsatte rammen fra året før. I følge vedtektene § 11 og §12 skal beløp som ikke blir oppbrukt føres tilbake til fondet. Dette medførte en tilbakeføring av kr. 30 000,-

Erfaringen hittil viser at dette ikke er en gunstig ordning, og det anbefales at man foretar en helhetlig samlet vurdering av alle søknader samtidig. Dette omfatter maling og innleie av spesialkompetanse som også kan variere stort i omfang avhengig av tiltaket.

Det anbefales derfor at det ikke overføres særskilte midler (maling og innleie av spesialkompetanse jfr. vedtekten §11 og §12) til Restaureringsfondet 2018, da dette inngår i den totale rammen.

Det anbefales videre at vedtektene revideres med hensyn til §11 og §12, samt samordning med fredningsforskriften når fredningen av Levanger Kulturmiljø trår i kraft. Fredningen er fortsatt ikke stadfestet. Det er naturlig å vente med dette slik at forskriftsendringer skjer samtidig.

Til fordeling på de fire søknader til Restaureringsfondet gjenstår dermed kr. 126 975,-.

Vurdering:

Generelt

Det er samme antall søknader sett i forhold til foregående år. Fortsatt er det lite søknader om støtte fra restaureringsfondet noe som speiler byggeaktiviteten i sentrum. 

Alle de innkomne prosjektene er viktige tiltak for å bevare den unike trehusbebyggelsen i Levanger. Søkergruppen pleier å variere fra privatpersoner, investorer og frivillige lag og foreninger, men denne gangen er det kun søknader fra privatpersoner. Tiltakene har et stort spenn i omfang og kostnader.

Lav rente medfører at tilskuddene til hvert enkelt prosjekt blir små. To av prosjektene har i tillegg søkt Fylkeskommunen om støtte fra Riksantikvarens midler mens ett har søkt om støtte hos Kulturminnefondet.

For prosjektet i Kirkegata 63 foreslås at omsøkt beløp tildeles, mens resterende beløp fordeles mellom de resterende søkerne.


1. Atle Olav Naavik og Elin Svardal, Jernbanegata 26 A

Utsnitt som viser hvordan Jernbanegata 26A framstod i 1960 - klikk for større foto

Foto: Utsnitt som viser hvordan Jernbanegata 26A framstod i 1960

Bakgrunn:

Eiendommen Jernbanegata 26A, med gnr.315 og bnr.55, ligger inntil område regulert til hensynsone for bevaring og grenser til det kulturmiljøet som er foreslått fredet av Riksantikvaren.

Villaen ble tegnet og oppført av mur- og tømmermester John Johnsen Årvik og i 1911 for Tollbetjent Henrik Antonio Peter Seehuus.

Villaen i sveitser/jugendstil består av to plan, og er oppført med stående tømmerkasse i 1. etasje og liggende tømmerkasse i loftsetasjen. På kart over Levanger datert 1914 er Seehuus- gården det eneste huset i kvartalet øst for Jernbanegaten og nord for Sundgaten.

Huset er opprinnelig tegnet med to leiligheter, og det har hovedsakelig vært brukt slik frem til ca. 1970. En årringsdatering av tømmerveggene viser at det eldste tømmeret i husets yttergang er hugget ca. i 1897. Huset har krypkjeller, samt et lite kjellerrom med nedgang fra utsiden via lem og trapp. Utvendig hadde huset høvlet ytterkledning, liggende kledning ned til båndet under vinduene i 1 etasje, stående kledning mellom bånd og vassbord. 

Bygningens opprinnelige form er intakt, men fasadeuttrykket har blitt svekket gjennom endringer gjennom årene. Blant annet er opprinnelig T-postvinduene erstattet med mer moderne vinduer og ytterkledning er delvis erstattet av ny. Villaen har bevart sin originale ytterkledning på fasaden mot øst, og husets opprinnelige farger er identifisert.

Søknadens omfang:

Skiftning av utvendig kledning 3 vegger, skiftning av alle vinduer, skiftning av ytterdører/verandadør, maling av utvendig kledning med linoljemaling. Arbeidene utføres etter antikvariske prinsipper og er basert på fotodokumentasjon og undersøkelser av tradisjonshåndverker på stedet.

Kostnadsoverslag er beregnet til kr. 1 084 385 inkl. mva. Gårdeier har også sendt søknad til Kulturminnefondet. 

Vurdering/anbefaling

 «Formålet med å frede deler av Levanger by som kulturmiljø er å sikre og bevare et bymiljø av nasjonal verdi som viser et godt eksempel på norsk byutviklingshistorie, med hovedvekt på byplanhistorie, kulturhistorie og arkitektur. Spesielt gjelder dette det sammenhengende lave trehusmiljøet fra perioden 1896 fram til murtvangsloven av 1904.» 

By villaen har en høy kulturminneverdi da den ligger tett inntil det området som er under kulturmiljøfredning av Riksantikvaren, og er en viktig del av opplevelsen av det lave trehusmiljøet som oppstod i perioden 1896-1904.

Bygningen er et også et viktig bygg for opplevelsen av trehusmiljøet og bybildet langs Jernbanegata. Villaen har høy verneverdi som en del av et kulturmiljø som skal bevares, og en tilbakeføring til det opprinnelige fasadeuttrykket vil være av stor verdi for opplevelsen.

Det forutsettes at det benyttes håndverkere som har kompetanse innenfor bygningsvern: Kravet til håndverkerne som skal utføre arbeidet er studiepoeng eller fagskolepoeng innen bygningsvern, eller tilsvarende realkompetanse. Det må stilles krav til at utførende håndverkere har gjennomført minimum tre tilsvarende prosjekter. Videre må de oppgi referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Kommunikasjon og dokumentasjon må være på norsk.

Før arbeidene starter skal det være et oppstartsmøte hvor eier og håndverker deltar.

Det er allerede gjort et forbilledlig arbeid fra gårdeieres side for å skaffe til veie dokumentasjon, riktig kompetanse og grundige undersøkelser. 

Det anbefales å gi støtte til antikvarisk tilbakeføring: kr. 50 000,-


2. Hegstad -Steiro Eiendom AS, Sjøgata 11B:

Hegstad -Steiro Eiendom AS, Sjøgata 11B - klikk for større foto

Bakgrunn:

Sjøgata 11, gnr 315/bnr. 274 ligger innenfor det kulturmiljøet som er foreslått fredet av Riksantikvaren etter kulturminnelovens §20. 

Bygningen er SEFRAK registrert og er et toetasjes sjøhus i panelt trekonstruksjon med lappskifertekking datert 1901. Bygningen har gjennomgått flere endringer som har medført tap av originalitet. Den nordlige delen med separat saltak ble tilbygd i 1946 og metallplatekledning på vegger og vippevinduer ble innført i 1978.

Søknadens omfang:

Utbedring og utskifting av skifertak etter antikvariske prinsipper. Kostnadsoverslaget er på Kr. 1 363 250,-  inkl. mva. Eier har i tillegg søkt støtte hos Fylkeskommunen som forvalter Riksantikvaren midler.

Vurdering/anbefaling

Det er svært positivt at eier ønsker en tilbakeføring av av taket etter antikvariske prinsipper. Som bryggehus har bygningen en synlig og godt eksponert beliggenhet i bybildet, mellom den historiske Sjøgata/ allmenningen og Sundet

Selv om bygningen er endret fra sitt originale uttrykk er formen godt bevart.

Det forutsettes at det benyttes håndverkere som har kompetanse innenfor bygningsvern: Kravet til håndverkerne som skal utføre arbeidet er studiepoeng eller fagskolepoeng innen bygningsvern, eller tilsvarende realkompetanse. Det må stilles krav til at utførende håndverkere har gjennomført minimum tre tilsvarende prosjekter. Videre må de oppgi referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Kommunikasjon og dokumentasjon må være på norsk.

Før arbeidene starter skal det være et oppstartsmøte hvor eier og håndverker deltar.

Det anbefales å gi støtte til antikvarisk tilbakeføring: kr. 51 975,-


3. Eskil Hagen og Hege R. Nygård, Kirkegata 63

Kirkegata 63, grønt hus nr.2 fra venstre - klikk for større foto

Foto: Kirkegata 63, grønt hus nr.2 fra venstre

Bakgrunn:

Kirkegata 63, gnr 315/bnr. 259 ligger innenfor det kulturmiljøet som er foreslått fredet av Riksantikvaren etter kulturminnelovens §20. 

Bygningen er SEFRAK registrert fra 1900 og er et viktig bygg i fasaderekken som vender ut mot Kirkegata. Boligen er bygget i lafteverk og var opprinnelig bolig for to eler flere familier. Bygningen ble gjenoppbygget av Axel Lasse Bjørken etter bybrannen i 1897 og har gjennomgått flere endringer av fasader og tilbygg i 2 etasjer mot gårdsrom i 1990. Gården ble tilbakeført stilmessig i 1989, men har ingen originale bygningsdeler bevart i fasaden. Både inngangsparti og portrom ble endret i 1997.

Søknadens omfang:

Tiltaket omfatter maling av fasade med linoljemaling, og det søkes om et konkret beløp på kr. 5 000,-

Vurdering/anbefaling

Kirkegata 63 har stor betydning for opplevelsen av kulturmiljøet i Trehusbyen Levanger, og det er positivt at gårdeierne i dette tilfellet ønsker å benytte anbefalt malingstype på eldre bygg, linoljemaling.

Både fylkeskommunen og byantikvaren har vært på befaring og gitt råd om fargevalg.

Det anbefales å gi støtte til linoljemaling, kr. 5000,-


4. Stig Strømberg og Tone Lill Arntsen, Håkon den godes gate 35

Viser stallen slik den fremstår i dag - klikk for større foto

Foto: Viser stallen slik den fremstår i dag

Bakgrunn:

Kirkegata 63, gnr 315/bnr. 259 ligger innenfor det kulturmiljøet som er foreslått fredet av Riksantikvaren etter kulturminnelovens §20. 

Stallen i Kirkegata 35B er SEFRAK registrert og bygget i fjerde kvartal på 1800 tallet. Bygningen og er en av de få gjenværende uthus som har bevart sin originalitet. Stallen består av halvannen etasje med panelt trekonstruksjon, pulttak, liggende skyggepanel med fas, krysspanelte borddører med overlys og vinduer med sprosser. Bygningen er plassert i vernekategori 3 og utgjør en viktig del av kulturmiljøet i Trehusbyen Levanger.

Bygningen bærer preg av forfall og det er ønskelig å sette den i stand og etablere to hybelleiligheter.

Søknadens omfang:

Gårdeierne skriver i søknaden at de ønsker å restaurere stallen i bakgården i Håkon den godes gate 35B. Stallen er i dårlig forfatning og søknaden omfatter en restaurering som omfatter bordkledning, listverk, dører og vinduer. Gårdeier har søkt og fått godkjent byggesøknad med dispensasjon fra dagen bruk til boligformål og et takoppløft på 30 cm.  Det som ikke kommer tydelig fram er om restaureringen har et så stort omfang slik at det i prinsippet kan betraktes som nybygg. Gårdeier har derfor foreløpig ikke fått innvilget støtte fra fylkeskommunen (riksantikvarens midler).

Kostnadsoverslag er beregnet til kr. 483 555 inkl. mva.

Vurdering/anbefaling

Stallen er et av de få gjenværende uthus innenfor kulturmiljøet som er under fredning. En bevaring av dette kulturminnet er derfor svært viktig. Gjennom tilskuddsordninger skal gårdeiere motiveres til å ta vare på bygningene etter prinsipper som bevarer originaliteten, opprinnelig uttrykk og materialbruk.

Det har vært samtaler med gårdeier for å oppklare hvilke intensjoner de har med tilbakeføringen. Et tilskudd forutsetter at stallen ikke «rives» og framstår som nybygg, men bevares etter antikvariske prinsipper.  

Det forutsettes at det benyttes håndverkere som har kompetanse innenfor bygningsvern: Kravet til håndverkerne som skal utføre arbeidet er studiepoeng eller fagskolepoeng innen bygningsvern, eller tilsvarende realkompetanse. Det må stilles krav til at utførende håndverkere har gjennomført minimum tre tilsvarende prosjekter. Videre må de oppgi referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Kommunikasjon og dokumentasjon må være på norsk.

Før arbeidene starter skal det være et oppstartsmøte hvor eier og håndverker deltar.

Det anbefales å gi støtte til restaurering etter antikvariske prinsipper: kr. 20 000,-

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.06.2018 16:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051