Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 - sak 41/18 - Kommunedelplan for E6 Åsen nord - Mære

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2018/5641

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 41/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende legges frem for høring og offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningsloven § 11-14:

1.      Anbefalt alternativ fra Statens vegvesen, datert 19.12.2017.  

Det gjøres følgende endringer i plandokumentene før utlegging: I plankartet tas områdene som er båndlagt for regulering der det er tuneller ut, unntatt et område på 150 meter ved hver tunnelmunning. I reguleringsbestemmelsene § 1.1 tas følgende inn: «Normale drifts- og vedlikeholdstiltak på og langs jernbanen unntas fra bestemmelsen». I reguleringsbestemmelsene § 3.1 tas følgende inn: «Dagens sidespor jernbane på Verdal skal opprettholdes til nytt sidespor jernbane er ferdig etablert.» 

2.      Alternativ D fra Hotran til Moan. Alternativet skal inneholde «miljøtunell» gjennom Nossum. Det utarbeides plankart for dette alternativet før utlegging til høring og offentlig ettersyn. 

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse med plankart, datert 18.12.2017 PDF
   
 2. ROS-analyse datert 25.04.2017 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Prosjketside hos Statens vegvesen:

 • KU Temarapport for prissatte konsekvenser, datert 30.11.2017
 • KU Temarapport for landskapsbilde, datert 09.06.2017
 • KU Temarapport for nærmiljø og friluftsliv, datert 09.06.2017
 • KU Temarapport for naturmangfold, datert 26.09.2017
 • KU Temarapport for kulturmiljø, datert 13.07.2017
 • KU Temarapport for naturressurser, datert 01.12.2017
 • KU Fagrapport for lokal og regional utvikling, datert 31.03.2017
 • Optimaliseringsrapport, datert 15.20.2017


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E6 mellom Åsen nord i Levanger kommune og Mære i Steinkjer kommune.  

Målet med kommunedelplanarbeidet har vært å utarbeide en kommunedelplan hvor man anbefaler en korridor for ny E6 mellom Åsen nord (Ronglan) i sør og Mære i nord.

Planforslaget er en kommunedelplan, det vil si en oversiktsplan, som har som formål å velge trase og plassere kryss. Nærmere detaljering vil bli fulgt opp gjennom mer detaljerte detaljreguleringer. Detaljreguleringsplanene skal videre gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som atkomster, over-/underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak, osv.

I og med at planarbeidet berører fire kommuner, er strekningen delt opp i delstrekninger med egne forslag til plankart. Planbeskrivelsen er felles for alle kommunene.

Kommunedelplanen omfatter juridisk bindende plankart med bestemmelser. I tillegg er det utarbeidet en planbeskrivelse, inkludert konsekvensanalyse (KU) og i alt 8 temarapporter:

 • Landskapsbilde
 • Naturmangfold
 • Nærmiljø og friluftsliv
 • Kulturmiljø
 • Naturressurser inkl. landbruk
 • Prissatte konsekvenser
 • Lokal og regional utvikling
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)


Alle fagrapporter er ikke vedlagt saken, men kan leses i sin helhet på vegvesenets hjemmeside til prosjektet

Kommunedelplanene faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger, jf. forskrift om konsekvensutredninger av 1. januar 2015. Det vil si at det kreves et planprogram i forkant av planleggingen, og at konsekvenser av planen må dokumenteres særskilt.

Planprogram med endringer ble fastsatt av Levanger kommunestyre den 21.09.2016, sak 43/16.

Planområdet

Planområdet omfatter strekningen langs eksisterende E6, og starter ca. 6 km nord for Åsen sentrum i Levanger kommune, og fram til Mære i Steinkjer kommune. Det vil si at planen strekker seg over både Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommune. Levanger kommune berøres fra Ronglan i sør til kommunegrensa mot Verdal i nord.

Planforslaget

Gjennom planforslaget anbefaler Statens vegvesen en trase for framtidig E6, og fremmer samtidig plassering av framtidige E6-kryss.

Arbeidet frem til planforslaget har vært gjennom en omfattende prosess både når det gjelder medvirkning og utredningsarbeid. Det overordnete målet for prosessen har vært å finne den beste traséen for en fremtidig ny E6 på strekningen.

Planlagt vegstandard er 4-felts veg med kurvatur tilpasset fartsgrense 110 km/t. Ny E6 planlegges fri for avkjørsler, og alle kryss skal være i to plan.

Anbefaling/valg av trase

Anbefalt trase er valgt etter en konsekvensutredningsprosess gjennomført i henhold til Vegvesenets håndbok V712-Konsekvensanalyser.

Klikk for større grafikk

Samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser kalles ofte samfunnsøkonomisk analyse, og er hovedbegrunnelsen for anbefalingen. 

De prissatte konsekvensene er vurdert samlet i en nytte-/kostnadsanalyse. Nytte-elementene er i hovedsak kortere reisetid og bedre trafikksikkerhet, mens kostnadselementet er hovedsakelig knyttet til utbyggingskostnader.

Det er flere aktuelle traseer som er konsekvensutredet. Hvilke traseer som skulle konsekvensutredes ble i utgangspunktet bestemt gjennom planprogrammet. I ettertid gjennomførte imidlertid Vegvesenet en «siling» hvor de mest uaktuelle alternativene ble utelukket. For Levanger sin del ble alternativene som er vist på kartet under konsekvensutredet.

Klikk for større kart

Strekningen gjennom Levanger er delt i 3 delstrekninger: Skogn, Levanger og Rinnleiret.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er gjennomført en ROS-analyse som tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven, Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging og krav til risikovurderinger stilt i NS 5814:2008.

Foreliggende ROS-analyse gjelder for kommunedelplan. I neste planfase, reguleringsplan for valgt alternativ, skal det også gjennomføres en ROS-analyse som vil gå mer i dybden og ha et større detaljnivå. Hovedpoenget med kommunedelplanarbeidet og ROS-analysen er å få fram relevante forskjeller mellom alternativene for å vise beslutningsgrunnlaget.

Hendelser og konsekvenser knyttet til friluftsliv, gang-/sykkelvegnett, kulturmiljø, osv. er dekket av konsekvensutredningen. For ulykker på midlertidige anleggsveger og omkjøringsveger i anleggsfasen forutsettes det at det utarbeides faseplaner som sikrer tilfredsstillende sikkerhet på disse vegene i anleggsfasen.

Følgende kategorier med ulike hendelser er vurdert i ROS-analysen:

 1. Naturrisiko
 2. Sårbare naturområder og kulturmiljøer
 3. Teknisk og sosial infrastruktur
 4. Virksomhetsrisiko
 5. Spesielle forhold ved utbygging (anleggsfase)

 
Innenfor delstrekningene (Skogn og Levanger) finnes flere fareområder for kvikkleire rundt Hottranelva og opp mot Nossum. Linje B går nær Fiborgtangen industriområde, og linje D går nær Eidsbotn fuglefredningsområde. Alternativene passerer Hotranvassdraget og Levangervassdraget, og går gjennom områder med mye dyrka mark.

Innenfor delstrekningen Rinnleiret finnes flere identifiserte fareområder for kvikkleire, særlig rundt Rinnelva, men også ned mot Mule

Vegvesenets anbefaling og vurdering på delstrekning Skogn

På delstrekningene Skogn og Levanger er det i prinsippet to hovedalternativer:

 • Alternativ D som går langs dagens E6 over Gråmyra og fortsetter langs dagens veg over Nossumhyllan.
 • Alternativer sør for dagens E6 og jernbanen både på Gråmyra og Nossumhyllan 

 
Delstrekning Skogn starter ved Ronglan og går til Nossum. Delstrekningen har en lengde på ca. 11,8 km målt langs dagens E6.

Klikk for større kart

Vegvesenets konklusjon av de samfunnsøkonomiske vurderinger for delstrekningen er vist i tabellen nedenfor.

Vegvesenets konklusjon av de samfunnsøkonomiske vurderinger for delstrekningen er vist i tabellen - klikk for større tabell

Etter en samlet vurdering rangerer vegvesenet alternativ C med lang tunnel under Skogn sentrum som det beste alternativet. Alternativ D langs dagens E6 over Gråmyra og videre over Nossumhyllan vurderes som det nest beste alternativet.

Vegvesenets anbefaling og vurdering på delstrekning Levanger

Delstrekning Levanger går fra Nossum til Austvoll, ca. 1,2 km sør for dagens rundkjøring på Mule. Delstrekningen har en lengde på ca. 6,2 km målt langs dagens E6.

Klikk for større kart

Vegvesenets konklusjon av de samfunnsøkonomiske vurderinger for delstrekningen er vist i tabellen nedenfor.

Klikk for større tabell

Alternativ A med 1,5 km tunnel under Høgberget, rangeres samlet som det mest gunstige alternativet. Alternativ D med miljøtunnel på Nossumhyllan rangeres som det nest beste.

Vegvesenets anbefaling og vurdering på delstrekning Rinnleiret

Delstrekningen går fra Austvoll sør for Mule i Levanger kommune fram til bru over Verdalselva i Verdal kommune. Delstrekningen har en lengde på ca. 9,2 km målt langs dagens E6.

Klikk for større kart

Vegvesenets konklusjon av de samfunnsøkonomiske vurderinger for delstrekningen er vist i tabellen nedenfor.

Klikk for større tabell

På delstrekning Rinnleiret vurderes alternativ B i Levanger kommune, og alternativ C i Verdal kommune, som det samfunnsøkonomisk beste alternativet.

Vegvesenets anbefaling og vurdering i forhold til antall kryss og kryssplassering

Alternativene som ble konsekvensutredet hadde for Levanger sin del kryss på Hottran, Gråmyra, Moan og Mule. Etter at KU arbeidet ble ferdig og alternativ ble anbefalt, ble det gjennomført en optimalisering av alternativene. Den prosessen resulterte i færre kryss på strekningen.

Det foreslås følgende kryss på ny E6 fra Åsen til Mære:

 • Skogn
 • Levanger
 • Verdal
 • Røra


Dette gir en avstand på ca. 10 km mellom kryssa.  

Nytt kryss på Skogn er plassert på Hotran sør for Holåsen.

Klikk for større bilde

Nytt kryss på Levanger er plassert ved Levanger-elva, nord for dagens kryss på Moan.

Klikk for større bilde

Klikk for større kart

Anbefalt linje vist i rødt med kryss som røde prikksymbol

Planprosess

Medvirkning

I forkant av arbeidet med planprogrammet høsten 2015, ble det innledet et samarbeid mellom kommuner og regionale myndigheter. I den sammenheng ble det avviklet to «idéverksted» med fagpersoner. Det ble videre i 2016 opprettet en ekstern samarbeidsgruppe som besto av fagpersoner fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NVE, Jernbaneverket og de fire kommunene som blir berørt.

Planutvalgene i kommunene ble orientert i forbindelse med ferdigstillelse av planprogram våren 2016 og ved presentasjon av foreløpig anbefaling våren 2017. I etterkant av den politiske orienteringen ble det gjennomført åpne informasjonsmøter i alle kommunene. Statens Vegvesen har i tillegg hatt møter med sammenslutninger av bondelag langs strekninger, samt aksjonsgrupper og næringsforeninger.

Intern høring i kommuneadministrasjonen før første gangs behandling

Følgende er gitt anledning til å uttale seg til planforslaget, mottatt i desember 2017:

Barne- og ungdomsrepresentanten, Kommunalteknikk, Landbruk, ROS-ansvarlig, Bygg og eiendom, Forebyggende brann og redning, Folkehelsekoordinator og Byantikvar.

Innherred brann og redning:

 • Med de foreslåtte kryss (Magneten, Vinne og Røra) for adkomst til ny E6 så vil behovet for oppgradering av lokal vei til ny E6 oppgraderes betydelig for at utrykningskjøretøyer skal få god adkomst til E6.
 • Med den foreslåtte reduksjonen av kryss for adkomst til E6 (Magneten, Vinne og Røra) så vil trafikkbelastningen på lokalveiene øke betydelig. Dette vil med stor sannsynlighet øke antall trafikkuhell på lokalveiene vesentlig samt at større trafikkbelastning også vil føre til utfordringer for utrykningskjøretøyer å komme frem i trafikken.


Vurdering:

Generelt

Dette dreier seg om en stor og viktig plansak på så vel nasjonalt, som regionalt og lokalt nivå. Som bakgrunn for valgte trasé er det gjennomført et omfattende utredningsarbeid. Det har blitt foretatt en gradvis utsiling av alternativer slik at vi nå sitter igjen med det endelige trasévalget som blir anbefalt av Statens Vegvesen.  

Kommunedelplanen legger til rette for:

 • Bedre trafikksikkerhet
 • Kortere reisetid
 • Bedre samfunnssikkerhet
 • Et gjennomgående gang- og sykkelveinett
 • Forbedret tilbud for kollektivtrafikken


Som bakgrunn for de valg vegvesenet har gjort, er det foretatt skjønnsmessige vurderinger i de utarbeidede temarapportene og i vektleggingen av disse. Det kan derfor delvis være vanskelig å få tak på hvorfor konklusjonene har blitt som de har blitt.  

Dette er en sak som har stor betydning for Levanger kommune. Tiltaket er et stort inngrep i kultur- og landbrukslandskapet gjennom kommunen. Det berører også en rekke grunneiere, og skaper engasjement og følelser blant de berørte og innbyggere generelt. Det kommer til å bli viktig for kommunen at saken blir best mulig opplyst gjennom høringsperioden, og at beslutningsgrunnlaget blir best mulig frem til vedtak. Samtidig er det viktig å huske på at det er et nasjonalt tiltak som har stor betydning ut over kommunens egne interesser.

For Levanger befolkning vil ny E6 bety kortere reisetid både nordover og sørover. Det vil også bety tryggere reise enn hva som er tilfellet med dagens E6. Samtidig vil valg av trase ha betydning for utviklingen av lokalsamfunnet, og for det interne trafikkbildet. Ny E6 vil påvirke utviklingen av sentrumsområdene på Skogn og på Levanger. Den vil også forandre lokalvegsystemet. Med færre kryss vil E6 bli mindre tilgjengelig for innbyggerne enn den er i dag ved kortere lokale turer. Dette er utfordrende når vi vet at store deler av trafikkmengden på dagens E6 er lokaltrafikk mellom småbyene på Innherred (70%), og at målet er mest mulig trafikk på ny E6.

Kryssplassering og antall kryss

Kryssplasseringene, og antallet kryss, er også utfordrende i forhold til sentrumsutvikling av både Skogn og Levanger sentrum. Ett Skogn-kryss sør for Holåsen gjør at lokaltrafikken som skal nordover fra Skogn mest sannsynlig vil bruke lokalvegsystemet, og ikke kjøre tilbake sørover for å komme seg ut på E6. Dermed vil det fortsatt være betydelig trafikkmengder på lokalvegen mellom Skogn og Levanger over Nossum, og mindre trafikk fra Skogn som benytter E6 på denne strekningen. Plasseringen av «Levangerkrysset» i anbefalt alternativ, er også lenger unna Levanger sentrum enn i dag. Dette gir dårligere tilgjengelighet til sentrum, og til handelsområdet på Moan, for trafikkanter på E6. Stengingen av Okkenhaugskrysset og Mulekrysset for påkjøring til E6 fører til mer lokaltrafikk gjennom Levanger sentrum. Allerede i dag er det miljømessige utfordringer med trafikkmengden i Kirkegata, og det er derfor utfordrende at forslaget legger opp til mer trafikk gjennom bykjernen.

Når det blir få kryss på E6 vil også områdene rundt kryssene bli veldig attraktive i forhold til næringsutvikling. På sikt kan man da se for seg at det etableres nye steder for næringsutvikling der E6-kryssene er plassert, og at det skapes et press på dyrkajorda rundt kryssområdene. I utgangspunktet ønsker vi at næring og handel videreutvikler seg ut ifra der de er i dag, fremfor at det skapes nye områder unna dagens lokasjoner. Særlig for næringsområdene på Gråmyra og Moan vil det være en fordel om kryssene på ny E6 blir nærmest mulig.

Jordvern

Uansett valg av trase vil tiltaket være utfordrende i forhold til jordverninteressene. Dette gjelder både i forhold til nedbygging av god dyrkajord, og store arronderingsmessige endringer. Anbefalt trase inneholder lange tunneler som er med på å gjøre konflikten mindre, men en ny trase gir ny oppstykking av areal, med de ulemper dette medfører for driverne.

Plankart og bestemmelser

I plankartet er det lagt inn en båndleggingssone på 300 meter. Innenfor denne sonen innføres i realiteten et bygge- og deleforbud inntil detaljregulering for ny E6 foreligger. En slik båndlegging varer i 4 år med mulighet for en forlengelse på ytterligere 4 år. Også arealene over tunnelene er i forslaget båndlagt. Dette gjør at de store boligområdene på Holåsen, Høgberget og Momarka får byggerestriksjoner, og at det er mange boligeiendommer som blir berørt. Administrasjonen har vært i dialog med vegvesenet om nødvendigheten av båndleggingssoner over tunellene og har fått forståelse for å ikke båndlegge disse områdene. Derfor foreslås det en endring av dette før planen sendes ut på høring.

I siste fasen før behandling har vegvesenet vært i dialog med BaneNor om forslaget. Resultatet av denne prosessen er at de ønsker noen mindre endringer av bestemmelsene knyttet til jernbanen. I reguleringsbestemmelsene § 1.1 foreslås følgende inn: «Normale drifts- og vedlikeholdstiltak på og langs jernbanen unntas fra bestemmelsen». I reguleringsbestemmelsene § 3.1 foreslås følgende inn: «Dagens sidespor jernbane på Verdal skal opprettholdes til nytt sidespor jernbane er ferdig etablert.»(det er felles bestemmelser for hele planområdet).

Konklusjon/tilråding

Valg av alternativ:

Innenfor delstrekningene Skogn og Levanger er rådmannen i tvil om anbefalt alternativ fra vegvesenet er det beste for Levanger. Vi ser at det er en fordel å komme seg vekk fra Nossum, og at de lange tuneller har sine fordeler, men alternativet i dagens trase (alternativ D) har etter vår vurdering flere fordeler med seg. Dette forslaget innebærer fortsatt E6-kryss på Gråmyra, og at «Levanger-krysset» kan plasseres der dagens E6-kryss er. Dette gir større muligheter for å utvikle dagens eksisterende næringsområder på Gråmyra og Moan, og gir en bedre tilgjengelig både til ny E6 og til sentrumsområdene på Skogn og Levanger. At reisende langs E6 kan se Levanger, kan også være positivt for byen. Selv om dette alternativet kanskje ikke tar mindre dyrkajord, innebærer det å gå i eksisterende trase mindre oppdeling av gårdsbrukene som blir berørt. 

Rådmannen ønsker derfor at alternativ D på strekningen Skogn-Levanger skal sendes på høring slik at også dette alternativet blir belyst best mulig før kommunen fatter sitt endelige planvedtak. Dette forutsetter at de lokale utfordringene på Nossum løses gjennom en miljøtunell gjennom området.

Fra Mule til kommunegrensa i nord er rådmannen enig i at anbefalt løsning fra vegvesenet er den beste selv om at forslaget er utfordrende i forhold til jordvern og gir en utfordrende kryssing av jernbanen ved Rindsem. Utfordringene i Mulelia med grunnforhold og nærføring til jernbanen gjør at det vil være fornuftig å komme seg bort fra dette området med E6.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 20.03.2019 08:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051