Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 - sak 40/18 - Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend

Odin Magnus Johnson
Arkivsaknr: 2018/5491 - /L2017013

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 40/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10, med følgende foreslåtte endring. 

Planbestemmelse punkt 2.1 bokstav C, endres til:

«Hver hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal på 120 m2 (BYA) inkludert uthus/garasje eller anneks. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal på 90 m2(BYA).

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse Stamnhaugen PDF

2

Forslag plankart Stamnhaugen PDF

3

Forslag planbestemmelser Stamnhaugen PDF

4

Uttalelser til varsel om oppstart reguleringsplan Stamnhaugen PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn:

Traktene ved Grønningen har lenge vært et populært område for hytter. I Grønningen statsallmenning, gnr 371 bnr 1 i Levanger kommune, la daværende Statens skoger ut tomter for hytter og naust på 1960 og -70-tallet. Planen viste den gang tomtene plottet inn på flyfoto. Etter dette har det i mange år vært skranker i forhold til ytterligere hyttebygging ved Grønningen, særlig på grunn av begrensninger innen det som har vært nedbørsfelt for drikkevatn. 

I kommuneplanens arealdel (KPA) for Levanger, vedtatt 13/4 – 2011, er det satt av et areal «F02» for fritidsbebyggelse ved Grønningen. Rammetall for nye hytter er satt til cirka ti. Samtidig forutsetter kommunens bestemmelser og føringer for fritidsbebyggelse blant annet at nye tomter knyttes til eksisterende hytteområder, fortrinnsvis plasseres i grupper og at det legges til rette for vegadkomst.

Statskog har gjennom flere befaringer i traktene vurdert arealene satt av i KPA i forhold til landskapsbilde, eksisterende hytter, byggegrunn, skogbruksinteresser og annen bruk av området, med referanse til ovennevnte føringer. Konklusjonen er at det som peker seg ut som best egna areal for å gruppere nye hyttetomter er i Stamnhaugen, lengst nordaust i F02:

Klikk for større kart

Seks av de ti tomtene ligger klart innenfor F02. De tre østligste tomtene ligger litt øst for grensestreken, men mer enn 50 meter fra stranda i Grønningen. Sørøstligste tomta ligger inntil F02-avgrensninga og har sentrumspunkt ca. 45 meter fra strandlinja. Tidligere kjerreveg langs stranda ble for noen år siden rustet opp til bilveg i forbindelse med arbeid på dammen. Midtvegs på denne strekningen ligger fiskebrygge og toalettbygg tilpasset rullestol-brukere.

Landskapsform, vegetasjonsbilde og bruk av området gjør det naturlig og hensiktsmessig å inkludere i reguleringsplanområdet også det skogkledde arealet like aust for avgrensninga i kommuneplankartet. Det er samtidig viktig å beholde god avstand fra vatnet til planlagt bebyggelse og begrense trefelling.

Planstatus:

Området omfattes av kommuneplanens arealdel for Levanger kommune, plan-id: L2008018. Formålet er delvis sett satt av til fremtidig fritidsbebyggelse, mens resten kommer inn under LNFR-areal. Planforslaget er således delvis i samsvar med overordnet plan. 

Planforslaget:

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for hytter/fritidsboliger ved Grønningen. Det planlegges innregulert 10 tomter. Arealene i planområdet er regulert til følgende formål: 

  • Fritidsbebyggelse
  • Veg
  • LNFR-areal

 
Adkomst vil være på skogsbilveg med bomvegavgift fram til området fra Hjelmen i Markabygda. Sideveg fra denne mot dammen («stamn») i Grønningen følges til avtak for ny veg inn mot tomtene. Det vises forøvrig til detaljer beskrevet i planbeskrivelsen. 

ROS-analyse og vurderingen opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12 er gjort i vedlagte planbeskrivelse.

Planprosess:

Medvirkning:

Planarbeidet er varslet i samsvar med plan- bygningslovens krav med annonsering i Trønder-Avisa og på kommunen sin hjemmeside.

Innkomne innspill til oppstartvarsel:

Det har kommet inn uttalelser til oppstartvarsel fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget. Innspillene er lagt med som vedlegg til saksframlegget.

Vurdering:

Generelt:

Planforslaget gjør tilstrekkelig rede for hvordan området ønskes tilrettelagt for hytte/fritidsboliger på Stamnhaugen ved Grønningen. Planen åpner opp for 10 nye hyttetomter, samt adkomstveg til disse.

Forhold til eksisterende plan:

Området omfattes av kommuneplanens arealdel for Levanger kommune, plan-id: L2008018. Planområdet vil komme innenfor formålene «fremtidig fritidsbebyggelse» (F02) og «LNFR-areal».

Det er i planarbeidet vurdert at det mest hensiktsmessige området for planlegging av nye hyttetomter ved Grønningen vil være på området Stamnhaugen. Dette til tross for at deler av planområdet vil komme under LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. Sannsynligvis er ikke formålsgrensen, for avgrensningen av formålet for «fremtidig fritidsbebyggelse» satt i kommuneplanen, planlagt i detalj. Slik at det er litt tilfeldig hvor grensen mellom «fremtidig fritidsbebyggelse» og «LNFR-areal» er satt. Det er derfor ikke lagt avgjørende vekt på at deler av planområdet havner innenfor LNFR-areal. Det vises forøvrig til vurdering gjort i planbeskrivelsen.

Endringer:

Rådmannen foreslår at pkt. 2.1 bokstav C, endres til: «Hver hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal på 120 m2 (BYA), inkludert uthus/garasje eller anneks. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal på 90 m2(BYA). 

Denne endringen foreslås for at planbestemmelsene skal være i samsvar med bestemmelsene angående hyttebebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Konklusjon:

Rådmannen tilrår at planforslaget sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn med følgende endring i planbestemmelsene:

- Planbestemmelse punkt 2.1 bokstav C, endres til:

«Hver hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal på 120 m2 (BYA) inkludert uthus/garasje eller anneks. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal på 90 m2(BYA).

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.06.2018 16:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051