Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.03.19 - sak 13/19 - Endring detaljregulering for Gamle Kongeveg 102


Saksbehandler: Odin Magnus Johnson
Arkivref. 2018/5572 - /L2016010

 

 

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.03.19 13/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til endring av detaljregulering for Gamle Kongeveg 102, vedtas. Vedtaket er i medhold av Plan og bygningsloven §12-14

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Søknad om endring av reguleringsplan PDF

2

Reviderte planbestemmelser PDF

3

Støyrapport PDF

4

Revidert plankart PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Høringsuttalelser fra Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Statens vegvesen.


Saksopplysninger:

På vegne av Støre Eiendom AS, søker Arkplan AS, om mindre endring av detaljregulering for «Gamle Kongeveg 102». 

Detaljreguleringen for «Gamle Kongeveg 102» ble vedtatt i kommunestyret den 18.10.2017, saknr: 53/17. Hensikten med planene var å fortette eksisterende eneboligtomt og tilrettelegge for 6-8 boenheter.

Den omsøkte endringen består i å endre fra konsentrert småhusbebyggelse til frittliggende småhusbebyggelse. Dette medfører at boligtettheten går fra 6-8 boenheter til 4 enkeltstående boenheter. Strøkets karakter pr. dag dato viser at det i størst grad består av frittstående eneboliger. Slik sett vil en omdisponering av dagens arealplan til dette formålet, innebære en mindre endring av boområdet sett opp mot vedtatt reguleringsplan.

Klikk for større illustrasjon

Gateløp - Gamle Kongeveg (Illustrasjon

Klikk for større illustrasjon

Perspektiv Nord (Illustrasjon)

Klikk for større illustrasjon

Situasjon (Illustrasjon)

Det legges fortsatt opp til et felles lekeområde på omtrent samme størrelse som eksisterende plan, mens private uteoppholdsareal på bakkeplan øker fra 21m2 til 89m2 pr. boenhet. (170 til 355m2) Dette, i tillegg til at de nye planene legger opp til gode størrelser på balkonger, burde tilsi at kvaliteten og størrelsen på beboernes oppholdsareal er tilfredsstillende. 

Areal avsatt til bolig- og parkeringsformål vil også bli lavere i endret arealplan og går fra 667 m2 til 485m2. Dette medfører et mer åpent område i form av et moderne gårdstun. Områder avsatt til boligbebyggelse vil i endret plan kunne ha 100% utnyttelse.

Klikk for større illustrasjon

Gårdstun (Illustrasjon) 

Det legges opp til eneboliger med flate tak i endret plan, hvor eksisterende plan kun tillater saltak og pulttak. Dette medfører mindre påvirkning av kveldsol på eiendommen sør-øst for planområdet, kontra pulttak eller saltak. Takhøyden endres fra 9.5m til 7.5m i endret plan.

Klikk for større kart

Eksisterende plankart    Revidert plankart    

 
Vurdering:

Endringene er vurdert til å i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planene for øvrig, og hensikten med fortetting av eksisterende eneboligtomt, vil ikke bli endret. Endringene vil heller ikke påvirke naboer og omgivelser på en mere negativ måte sammenlignet med eksisterende plan.

Søknaden om endring er behandlet etter saksbehandlingsreglene til «mindre endring» etter plan- og bygningslovens §12-14. Endringsforslaget har blitt sendt på høring til berørte myndigheter og eiere/festere av eiendommer som blir direkte berørt av endringen. Både fylkeskommunen og fylkesmannen har uttalt at de ikke har noen vesentlige innvendinger til saken.

Endringene i plankartet og reguleringsbestemmelsene vil etter kommunens vurdering ikke medføre negative konsekvenser, og være i tråd med hovedintensjonene

Rådmannen foreslår at søknad om mindre endring av detaljregulering, vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.03.2019 15:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051