Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 12.06.19

Møtested/tidspunkt:
12:00 Befaring Gottås-feltet
13:30 - 16.00 PUK-møte, Levanger rådhus, formannskapssalen

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 29/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 30/19 Referatsaker  utredning vedtak
PS 31/19 Etablering av Inn-Trøndelag vannområde utredning vedtak
PS 32/19 Søknad om dispensasjon for å la vindehus på naust stå - Hopla - Andre Tømmerbakk utredning vedtak
PS 33/19 Reguleringsplan for Finnåsen hyttefelt utredning vedtak
PS 34/19 Detaljregulering for Fergemannsvegen 1 utredning vedtak
PS 35/19 Detaljregulering fortetting Falstadberget utredning vedtak
PS 36/19 Kommunedelplan Levanger sentrum utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf - Forfall  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h - Forfall 
Ingebjørg Roel Bye ap vara ap/sp/krf x Randi Johanne Nessemo 
Per Olav Gilstad vara x Knut Sigurd Hjelmstad 

 

Merknader:

Enstemmig vedtak:
Administrasjonen legger fram en sak om revidering av regulerings-/planbestemmelsene for Gottås, Ronglan.
Planen er fra 80-tallet, og kravet til standard på tomt og infrastruktur er endret siden den gang.

Plan- og utviklingskomiteens møte berammet til 25.09.19 framskyndes, møtedato kommer (19.09.19). 

Til toppen av siden

 

PS 29/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 12.06.2019

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Lars Petter Holan, AP, og Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Lars Petter Holan, AP, og Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP
Til toppen av siden 


 

PS 30/19 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 12.06.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 

 

PS 31/19 Etablering av Inn-Trøndelag vannområde

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune går inn for at det ansettes en koordinator for Inn-Trøndelag vannområde i treårig prosjektstilling med stillingsandel på 100 %. 
 2. Levanger kommune bidrar med driftsmidler til vannområdet i henhold til oppgitt budsjett. Beløpet innarbeides i driftsbudsjettet.
 3. Levanger kommune gir tilslutning til at arbeidssted for koordinatoren avklares i løpet av tilsettingsprosessen.  Levanger kommune kan, dersom det er hensiktsmessig, påta seg ansvar som vertskommune.
 4. Rådmannen bes oppnevne administrative kontaktpersoner innenfor landbruk, avløp og naturforvaltning, som koordinator kan samarbeide med i relevante saksområder.
 5. Følgende personer oppnevnes som politisk representant med vara til vannområdeutvalget:

 
Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune går inn for at det ansettes en koordinator for Inn-Trøndelag vannområde i treårig prosjektstilling med stillingsandel på 100 %. 
 2. Levanger kommune bidrar med driftsmidler til vannområdet i henhold til oppgitt budsjett. Beløpet innarbeides i driftsbudsjettet.
 3. Levanger kommune gir tilslutning til at arbeidssted for koordinatoren avklares i løpet av tilsettingsprosessen.  Levanger kommune kan, dersom det er hensiktsmessig, påta seg ansvar som vertskommune.
 4. Rådmannen bes oppnevne administrative kontaktpersoner innenfor landbruk, avløp og naturforvaltning, som koordinator kan samarbeide med i relevante saksområder.
 5. Følgende personer oppnevnes som politisk representant med vara til vannområdeutvalget:
  Til toppen av siden 

    

PS 32/19 Søknad om dispensasjon for å la vindehus på naust stå - Hopla - Andre Tømmerbakk

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det avslag på søknad om vindehus for samtlige naust.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 12.06.2019

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Geir Tore Persøy, FRP:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om vindehus for samtlige naust, Hopla

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Persøy:

Persøys forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer. 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om vindehus for samtlige naust, Hopla
Til toppen av siden 

 

PS 33/19 Reguleringsplan for Finnåsen hyttefelt

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsplanen for Finnåsen hyttefelt legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende endringer i bestemmelsene:

-pkt. 3.3.1. første linje endres til: «Totalt BYA skal ikke overstige 120 m2 per tomt.»

-pkt. 3.3.1 åttende avsnitt, endres til: «Hyttebebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 3,5 m og maksimal mønehøyden på 5,5m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade»

-pkt. 3.3.1. sjuende avsnitt, «Gesims- og mønehøyde skal måles fra toppen av grunnmur/fundament», tas bort.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 12.06.2019

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Det anbefales bruk av solcellepanel til lys og oppvarming i hyttefeltet.

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:

Reguleringsplanen for Finnåsen hyttefelt legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10

Avstemning:

Aternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Veie:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Tilleggsforslag fra Løvås avist med 8 mot 3 stemmer. 

VEDTAK:

Reguleringsplanen for Finnåsen hyttefelt legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende endringer i bestemmelsene:

-pkt. 3.3.1. første linje endres til: «Totalt BYA skal ikke overstige 120 m2 per tomt.»

-pkt. 3.3.1 åttende avsnitt, endres til: «Hyttebebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 3,5 m og maksimal mønehøyden på 5,5m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade»

-pkt. 3.3.1. sjuende avsnitt, «Gesims- og mønehøyde skal måles fra toppen av grunnmur/fundament», tas bort.

 

PS 34/19 Detaljregulering for Fergemannsvegen 1

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Fergemannsvegen 1 sendes ut på høring og legges frem for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende endring:

 • Planbestemmelsen 2.4 Lek- og uteoppholdsareal endres slik:

 
Privat uteoppholdsareal og a Areal avsatt til lekeplass kan medregnes i beregnet uteoppholdsareal pr. boenhet.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Fergemannsvegen 1 sendes ut på høring og legges frem for offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende endring:

 • Planbestemmelsen 2.4 Lek- og uteoppholdsareal endres slik:

 
Privat uteoppholdsareal og a Areal avsatt til lekeplass kan medregnes i beregnet uteoppholdsareal pr. boenhet.
Til toppen av siden 

 

PS 35/19 Detaljregulering fortetting Falstadberget

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering fortetting Falstadberget vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 12.06.2019

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV

Detaljregulering fortetting Falstadberget vedtas ikke i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.  

Begrunnelse:

I denne saken mener jeg det er god grunn til å lytte til de som bor i dette området og som kjenner bruken av områdene best. I tillegg er det viktig å lytte til Barne- og ungdomsrepresentanten, Enhet barnehage i kommunen, fylkeskommunen og Fylkesmannen. Områdene F3 og F2 er i gjeldende plan avsatt til friområder og en totalvurdering tilsier at det er uklokt å ta i bruk godt etablerte friområder til boligbygging. Det må derfor jobbes videre med å få regulert andre områder til boligbygging på Ekne som er mindre omstridt en dette området. 

Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, AP:

Kommunestyret henstiller til at en eventuell gang- og sykkelsti mellom de nye tomtene, og forbi eiendommene Falstadberget 17-19-21-23-29-31, må bruke arealet nærmest det dyrkede arealet. Dette vil begrense ulempen for dagens beboere mest mulig.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

Tillegg fra Veie vedtatt med 10 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Detaljregulering fortetting Falstadberget vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.

Kommunestyret henstiller til at en eventuell gang- og sykkelsti mellom de nye tomtene, og forbi eiendommene Falstadberget 17-19-21-23-29-31, må bruke arealet nærmest det dyrkede arealet. Dette vil begrense ulempen for dagens beboere mest mulig.
Til toppen av siden 

 

PS 36/19 Kommunedelplan Levanger sentrum

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte kommunedelplanforslag, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget, legges fram for mekling før kommunestyrebehandling.

Det mekles om følgende:

 • Fortetting boligområde B15-Matbergfeltet.
 • Nytt forretningsareal BF4 på Moan.
 • Eksisterende boligområde B3 på Gjeitingsvollen.
 • Innholdet i reguleringsbestemmelsene punkt 8.1.2 som omhandler bestemmelsesområde #1-bykjernen.

 
Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Planen med de endringer som er beskrevet i saksframlegget vedtas med rettslig bindende virkning, jf. plan- og bygningslovens § 11-16 første ledd.
 2. Forhold det foreligger innsigelse til, skilles ut for videre behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 
Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 12.06.2019

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP, på vegne av SP og SV:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas med følgende endringer:

 1. Punkt 7.2.3 Område 3, (BF 4) 45 dekar dyrkajord mellom Fv. 125 og Eidsbotn omdisponeres ikke, beholdes som landbruk.
 2. Punkt 7.2.4 Område 5 (B 3) Geitingsvollen endres fra boligformål til LNFR område.
 3. Punkt 7.3.7 Område 17 (B 10) Gjemble N. V. Beholdes fortsatt som LNFR område.


Begrunnelse:
Det er store områder utenfor planen, men likevel sentralt, som kan benyttes til framtidig næring / boligformål, Nossummarka, nordvest for Halsan skole, Rinnanmarka m.fl. Derfor er det unødvendig å omdisponere dyrka jord til disse formål. 

Rådmannen endret sitt forslag til vedtak:

Tillegg: Det mekles om område B10 

Avstemning:

Punktvis avstemning av forslag fra Boneng:

 1. A.    Avvist med 7 mot 4 stemmer
 2. B.    Avvist med 7 mot 4 stemmer
 3. C.    Vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

  
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til innstilling, med endring i møtet, enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Vedlagte kommunedelplanforslag, med de endringer som er beskrevet i saksframlegget, legges fram for mekling før kommunestyrebehandling. 

Det mekles om følgende:

 • Fortetting boligområde B15-Matbergfeltet.
 • Nytt forretningsareal BF4 på Moan.
 • Eksisterende boligområde B3 på Gjeitingsvollen.
 • Innholdet i reguleringsbestemmelsene punkt 8.1.2 som omhandler bestemmelsesområde #1-bykjernen.

 
INNSTILLING:

 1. Planen med de endringer som er beskrevet i saksframlegget, og vedtatt i møtet, vedtas med rettslig bindende virkning, jf. plan- og bygningslovens § 11-16 første ledd.
  Punkt 7.3.7 Område 17 (B 10) Gjemble N. V. Beholdes fortsatt som LNFR område.
 2. Forhold det foreligger innsigelse til, skilles ut for videre behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Til toppen av siden 

Publisert: 20.11.2018 08:47 Sist endret: 13.06.2019 10:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051