Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 - sak 27/17 - Detaljregulering Levanger brygge 1 - Behandling av klage

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2015/6866 - /L2015011
   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 27/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage datert 27.03.2017 fra Styreleder ved Borettslaget Sagas hall, på detaljregulering for Levanger brygge, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1 Sagas Hall Borettslag – klage vedrørende Fidestomta B.nr 315 g.nr. 112 PDF

2 Uttalelse vedrørende Levanger Brygge PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Vedtatt reguleringsplan – Levanger brygge
  • Innspill til områdeplan – Sagas hall 


Saksopplysninger:

Styreleder, Jørgen Aune, har på vegne av Borettslaget Sagas hall fremmet en klage på vedtak av detaljregulering for Levanger brygge 1. Reguleringsplanen ble vedtatt av Levanger kommunestyre den 01.03.2017 – sak PS 10/17

Planvedtaket ble kunngjort i avisa Innherred den 18.03.2017 og sendt ut til berørte parter samme dag. Frist for klage var på tre uker fra kunngjøringen eller ved mottakelse av brev om vedtaket. Klagen er datert 27.03.2017 og vurderes med det som mottatt innen klagefristen.

Det vises for øvrig til klagers uttalelse til høring/offentlig ettersyn datert 12.10.2016. 

Klagebrevet går primært på byggehøyden i den nye detaljreguleringen, hvor det åpnes for at deler av bygget kan etableres med inntil kote +21,45 - 5 etasjer inkludert høy næringsetasje. Dvs. 5 meter over hva som opprinnelig er tillatt gjennom gjeldende områdeplan samt hva som er etablert praksis med nylig oppført bebyggelse i området – jf. Sjøgata 33 C, Sjøgata 33 Lensmannsgården samt Kirkegata 73. Klager viser også til fylkeskommunens uttalelse som er kritisk til byggehøyden, samt vurdering fra Norconsult som peker på at etasjeantall må vurderes og grunngis i forhold til omkringliggende bebyggelse. Norconsult er imidlertid ikke part i saken, men er engasjert i forbindelse med arbeidet for å revidere den nye områdeplanen for Levanger havn.

Klager peker på at disse forholdene ikke er godt nok ivaretatt og viser til at utsikten til Levangersundet og Trondheimsfjorden vil reduseres vesentlig, noe som vil ha konsekvenser for både bokvaliteten så vel som prisverdien på den eksisterende bebyggelsen i Kirkegata 73.

Se vedlagte klage for utfyllende informasjon. 

Den bakenforliggende bebyggelsen grenser ikke direkte til planområdet som nå er detaljregulert, men konsekvensene i form av tapt utsikt vurderes likevel i den retning at de er part i saken.

Andre saksopplysninger:

Borettslaget Sagas hall uttrykte også sin bekymring til byggehøydene den gang områdereguleringen ble vedtatt.

Gjeldende områdeplan for Levanger havn ble egengodkjent av kommunestyret den 25.05.2011. Kirkegata 73 ble tildelt ferdigattest 30.04.2010.

Vurdering:

Byggehøyde har vært tema i tidligere saker som har angått Levanger havn og det er generelt et stort fokus på at man søker å bevare utsikten ut mot Levangersundet og Trondheimsfjorden. Kommunen har forståelse for at det kan oppleves som dramatisk at man nå bygger ut området og reduserer utsikten til beboerne i Kirkegata 73 i såpass stor grad, tatt i betraktning at Levanger havn i dag består av lavtliggende næringsbygg på henholdsvis 1-2 etasjer - fordelt med store parkeringsflater som genererer mye luft mellom bebyggelsen. Det hører også med at Kirkegata 73 ble oppført for ca. 7 år siden, slik at dagens beboere naturligvis har tilpasset seg de gode utsiktsforholdene som nå er i ferd med å bli redusert.

Gjeldende områdeplan har på sin side lagt opp til lavblokkbebyggelse på inntil 4 etasjer, fordelt på enkeltstående kvartal på både indre og ytre havn. Kirkegata 73 er det første bygget som ble etablert i området og står i dag med 4 etasjer. Sjøgata 33 Lensmannsgården har tilsvarende høyde, mens sjøgata 33 C har 3 etasjer med tilbaketrukket fjerde etasje. Levanger brygge vil derimot ha varierende høyde fra 3 – 5 etasjer, med opptrapping fra Levangersundet samt en fasade mot Kirkegata 73 på henholdsvis 4 og 5 etasjer inkludert sikteakser i høyden. Man begynner allerede nå å se konturene av den nye bydelen, gjennom disse prosjektene. Som en umiddelbar konsekvens av en slik fortetting vil man kunne oppleve tettere bebyggelse som naturligvis også vil medføre større høyder og tapt utsikt for noen sammenlignet med området slik det fremstår i dag.

Kommunen har vurdert hensynet til utsikt som allerede tilsidesatt gjennom gjeldende områdeplan, hvor det legges opp til to nye kvartal på inntil 4 etasjer mellom Levangersundet og Kirkegata 73. Konsekvensene av at man nå øker til 5 etasjer på deler av bygget vurderes ikke å sette hensynet til utsikt til side i vesentlig større grad enn om man etablerer bygget i 4 etasjer. Eksisterende bebyggelses tap av utsikt vil høre naturlig med som en konsekvens av en slik økt fortetting.

Med bakgrunn i ovenfor nevnte og det faktum at det ikke er kommet inn nye momenter som setter saken i nytt lys sammenlignet med det som allerede er vurdert ved tidligere anledning, konkluderer kommunen med at klagen ikke tas til følge.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 04.05.2017 10:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051