Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 - sak 23/17 - Restaureringsfondet 2016

Tove Nordgaard - klikk for personkort
Saksbehandler: Tove Nordgaard
Arkivsaknr: 2016/6975 - /242

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 23/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra « Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 2016:  

 1. Aud og Vidar Graadal, Jernbanegata 20B
  Støtte til restaurering/utskiftning  av tak etter antikvariske prinsipper, Jernbanegata 20B, kr. 40 443,-
 2. Nils Heitlo, Sjøgata 12
  Støtte til tilbakeføring av fasade som omfatter ny kledning, dør, vinduer og tak etter antikvariske prinsipper, kr. 55 000,-
 3. Bymuseet i Levanger, Dampskipsbrygga
  Støtte til restaurering port og malerarbeider etter  antikvariske prinsipper, kr. 7 000,-
 4. Orion Restaurant AS, Kirkegata 43
  Støtte til rullestolrampe kr. 23 000,-
  Totalt kr: 125 442,-  


I tillegg avsettes det kr. 10 000,- til byggeskikkspris neste år.

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.  

Vedtaket kan påklages til formannskapet ( jfr vedtektene § 8). Klagefrist er 3 uker fra søkeren mottatt melding om vedtak i Plan- og utviklingskomitèen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Restaureringsfondet 2016 økonomioversikt PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad fra Aud og Vidar Graadal, Jernbanegata 20B, datert 30.10.2016
 2. Søknad fra Nils Heitlo, Sjøgata 12, datert 31.10.2016
 3. Søknad Bymuseet i Levanger, Dampskipsbrygga 29.09.2016
 4. Søknad fra murer Viggo Ballo på vegne av Orion Restaurant AS, Kirkegata 43, datert 30.10.2016


Saksopplysninger:

Fakta om fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum:

Fondet har eksistert siden 1984, har nå en størrelse på kr. 7,6 mill. Fondet er et viktig bidrag for bevaring av trehusbebyggelsen i Levanger i tillegg til midler fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond. 

Ved fristens utløp 01.11.2016 var det kommet inn 5 søknader om tilskudd til « Fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum. Kirkegata 26 AS har i etterkant trukket søknaden da de ønsker å se på flere tiltak samtidig.

I følge vedtektene § 4 skal grunnkapitalen stå urørt og 10% av rentene legges til kapitalen hvert år. De resterende 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum. I 2016 utgjør rentene totalt kr.150 493,00. 90 % av dette utgjør kr. 135 443,70 som er til fordeling.

I henhold til vedtektene §10,§11 og §12 skal det hvert år settes av kr. 10.000,- til byggeskikkprisen, samt avsettes en ramme for innleie av spesialkompetanse og dekning av utgifter til maling. 

I 2013 ble det overført kr. 50 000 til innleie av spesialkompetanse og dekning av utgifter til maling som omfattet fortløpende søknader påfølgende år 2014. Det viste seg å ikke komme inn slike fortløpende søknader i denne kategorien i 2014, men to av søknadene som kom inn under den ordinære søknadsfristen 15. oktober omfattet tiltak som kunne dekkes av den avsatte rammen fra året før. I følge vedtektene § 11 og §12 skal beløp som ikke blir oppbrukt føres tilbake til fondet. Dette medførte en tilbakeføring av kr. 30 000,-

Erfaringen hittil viser at dette ikke er en gunstig ordning, og det anbefales at man foretar en helhetlig samlet vurdering av alle søknader samtidig. Dette omfatter maling og innleie av spesialkompetanse som også kan variere stort i omfang avhengig av tiltaket.

Det anbefales derfor at det ikke overføres særskilte midler (maling og  innleie av spesialkompetanse jfr. vedtekten §11 og §12)  til Restaureringsfondet 2017, da dette inngår i den totale rammen.

Det anbefales videre at vedtektene revideres med hensyn til §11 og §12, samt samordning med fredningsforskriften når fredningen av Levanger Kulturmiljø trår i kraft. Fredningen er fortsatt ikke stadfestet. Det er naturlig å vente med dette slik at forskriftsendringer skjer samtidig.

I tillegg oppfordrer fylkeskommunen i sin vurdering at Restaureringsfondets gjeldende vedtekter revideres, slik at § 7 som omhandler godkjenning av søknadspliktige tiltak av fylkeskommunen strykes. Begrunnelsen for dette er at Levanger kommune siden Riksantikvaren opprettet fredningsak i Levanger sentrum, har brukt store ressurser for å opparbeide lokal kulturminnekunnskap og kompetanse internt. Ved å ansette byantikvar i 2015, har kommunen satt kulturminnearbeid på den politiske dagsorden og vist at de tar ansvar for kulturminnene sine.

Til fordeling på de fire søknader til Restaureringsfondet gjenstår dermed kr. 125 443,-. 

Vurdering:

Generelt

Det er samme antall søknader sett ift foregående år. Fortsatt er det lite søknader om støtte fra restaureringsfondet. Alle de innkomne søknadene er gode og viktige tiltak for å bevare den unike trehusbebyggelsen i Levanger. Søkergruppen varierer fra privatpersoner, investorer og frivillige lag og foreninger.  Tiltakene har et stort spenn i omfang og kostnader. 

Lav rente medfører at tilskuddene til hvert enkelt prosjekt blir små. To av prosjektene har i tillegg søkt Fylkeskommunen om støtte fra Riksantikvarens midler. 

Ett av prosjektene Dampskipsbrygga ved Bymuseet foreslås tildelt omsøkt beløp. Mens resterende beløp fordeles mellom de resterende søkerne.

1. Aud og Vidar Graadal, Jernbanegata 20B

Aud og Vidar Graadal, Jernbanegata 20B - klikk for større foto

Bakgrunn:
Jernbanegata 20B er innenfor Levanger kulturmiljø som nå er under fredning etter kulturminnelovens §20. Bygningen ble bygget av Peder Graadal i 1916/17. 

Bakgrunn:
Graadalgården, Jernbanegata 20B, gnr. 315 og bnr.105 er innenfor Levanger kulturmiljø som nå er under fredning etter kulturminnelovens §20. Bygningen ble bygget av Peder Graadal i 1916/17 og er et vakkert eksempel på en hjørnegård.

Etter eierskifte i 1975 ble inngangspartiet fra gata og trappehuset i gårdsrommet revet og erstattet med ny inngang og trapp i bakgården. Den nye delen fikk shingel på taket. 

Taket på resten av huset er belagt med den orginale dråpeskifer. Det er ønskelig å ta vare på og benytte den orginale steinen etter antikvariske prinsipper, og skifte ut stein kun der det er nødvendig. Arbeidet med demontering, vasking og behandling for steinen monteres igjen er en omstendig prosess.


Søknadens omfang : 

Eierne ønsker å tilbakeføre huset slik det så ut da det ble bygget.  Søknaden gjelder støtte til restaurering/utskiftning  av tak etter antikvariske prinsipper.

Kostnadsrammen for dråpeskifer er er beregnet til 808 750 inkl.mva.

Vurdering anbefaling:

Det er svært positivt at eier ønsker en tilbakeføring av av taket etter antikvariske prinsipper. Som hjørnegård har bygningen en synlig og godt eksponert beliggenhet i bybildet, mot parkaksen/Tollbugata og Jernbanegata. Det anbefales i tillegg å søke støtte fra fylkeskommunen som forvalter Riksantikvarens tilskuddsordning. 

Det forutsettes at det benyttes håndverkere som har kompetanse innenfor bygningsvern.med de samme krav som  Fylkeskommunen  stiller: Kravet til håndverkerne som skal utføre arbeidet er studiepoeng eller fagskolepoeng innen bygningsvern, eller tilsvarende realkompetanse. Det må stilles krav til at utførende håndverkere har gjennomført minimum tre tilsvarende prosjekter. Videre må de oppgi referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Kommunikasjon og dokumentasjon må være på norsk.

Før arbeidene starter skal det være et oppstartsmøte hvor eier og håndverker deltar.

Vi anbefaler at prosjektet støttes med, kr. 40 443,-


2. Nils Heitlo, Sjøgata 12

Nils Heitlo, Sjøgata 12 - klikk for større foto

Bakgrunn:

Eiendommen Sjøgata 12, med gnr. 315 og bnr. 275 ligger innenfor kulturmiljøet som er foreslått fredet av Riksantikvaren etter kulturminnelovens §20. Bygården er tegnet Peter Hofstad og oppført i 1898 

Sjøgata 12 er en todelt bygning, hvor den østre delen er i dag Hveding Auto. Bygningen er ligger i det som tidligere ble omtalt som «Øverbyen» og fremstod som en påkostet arbeiderbolig rik på detaljer både i interiør og eksteriør.  Opprinnelig var det snekkerverksted i 1. etasje, men det har vært bilverksted på eiendommen så tidlig som i 2015. Fasadene er endret flere ganger siden 1898. I 1937 ble gulvet i østre del senket og det ble innsatt port mot Sjøgata. Bygningen er SEFRAK registrert 1719001136. I bakgården ligger det også et SEFRAK registrert uthus med byggeår ca. 1900. Dette ble endret i 1955 med lavere høyde og mindre lengde.  

I 1954 ble det lagt inn vannklosett og i 1977 ble fasaden endret vesentlig til slik den fremstår i dag. Mot bakgården og på gavlvegg er det orginalkledning og vannbrett. Det er et par orginale vinduer på tak og i takoppløftet mot bakgården. I interiørene er det flere eksempler på orginale detaljer med paneler, dører og listverk. Dagens kledning mot Sjøgata og bygningens øvrige vinduer og ytterdør er ikke orginal, og fikk ny form i ombyggingen i 1977.

Bygningsmassen framstår som «rufsete» med synlige skader og råte i eksteriøret. Behovet for vedlikehold er stort. Hovedkonstruksjonen ser ut til å være i god stand, uten vesentlig råte eller skade. Fasadeutrykket mot Sjøgata er endret i så stor grad at forholdet til Hveding Auto, og opplevelsen av at dette i utgangspunktet var en bygning, er svekket.

Søknadens omfang :

Tiltaket er en tilbakeføring til opprinnelig uttrykk i eksteriøret basert på orginale arkitekttegninger og fotodokumentasjon:

Fundament

 • Istandsette grunnmur
 • Istandsette kjellernedgang og kjellertrapp
 • Istandsette innvendige kjellervegger og grue


Vegg

 • Rive kledning, lekter og isolasjon inn til planklaftet              
 • Bygge opp ny vegg med vindsperre og tynne lekter for luftlag, deretter liggende panel på alle vegger.
 • Skifte ut dagens originale vannbrett med ny av samme dimensjon og med samme profil.
 • Etablere etasjebånd på tre sider av bygningen
 • Rekonstruere vinduslister og fasadepynt med utgangspunkt i arkitekttegningen og originale deler fra nabohuset (Hveding Auto)
 • Male eksteriøret med linoljemaling.


Dør og vinduer

 • Rive overbygg over inngangsdør
 • Erstatte dagens dør med en tofløyet dør
 • Skifte ut dagens vinduer med t-postvinduer. Vinduene kittes med linoljekitt og males med linoljemaling.


Tak

 • Endre taktekking fra bølgeblikk til skifer
 • Restaurere takvindu i jern og tilføre en innerramme for bedre isolasjon
 • Skifte ut blikk på tak og takrenner med tidsriktig blikk og takrenner
 • Istandsette pipe over tak


Vurdering/anbefaling:

Bygården har en høy kulturminneverdi da den ligger innenfor det området som er under kulturmiljøfredning av Riksantikvaren, og er en del av det lave trehusmiljøet som oppstod i perioden 1896-1904. 

Bygården er et viktig bygg for trehusmiljøet og bybildet langs Sjøgata generelt, og som nærmeste nabo til Hveding Auto spesielt. Bygården har høy verneverdi som en del av et kulturmiljø under fredning, og en tilbakeføring til det opprinnelige fasadeuttrykket vil være av stor verdi for opplevelsen. Uthuset har også høy verneverdi som en del av et miljø i en stor bakgård.

Eier viser gjennom en grundig og god søknad høye ambisjoner om å tilbakeføre bygningen innenfor de rammer som fredningen gir.

Det forutsettes at det benyttes håndverkere som har kompetanse innenfor bygningsvern.med de samme krav som  Fylkeskommunen  stiller: Kravet til håndverkerne som skal utføre arbeidet er studiepoeng eller fagskolepoeng innen bygningsvern, eller tilsvarende realkompetanse. Det må stilles krav til at utførende håndverkere har gjennomført minimum tre tilsvarende prosjekter. Videre må de oppgi referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Kommunikasjon og dokumentasjon må være på norsk.

Valg av tremateriale ved utskifting må gjennomføres etter antikvariske prinsipper.

I overflatebehandlingen forutsettes det at det benyttes linoljemaling i tilsvarende farge som tidligere.

Tilskuddet forutsetter godkjent byggesak.

Før arbeidene starter skal det være et oppstartsmøte hvor eier og håndverker deltar.

Kostnadsrammen er beregnet til 2 150 166  ,- inkl mva. 

Vi anbefaler støtte til tilbakeføring av fasade som omfatter ny kledning, dør, vinduer og tak etter antikvariske prinsipper , kr. 55 000,-


3. Bymuseet i Levanger, Dampskipsbrygga

Bymuseet i Levanger, Dampskipsbrygga - klikk for større foto

Bakgrunn:

Damskipsbrygga, Sjøgata 19 med gnr. 315 og bnr.316 ligger innenfor kulturmiljøet som er foreslått fredet av Riksantikvaren etter kulturminnelovens §20.

Dampskipsbrygga er et av de eldste hus i Levanger by og er viktig å bevare for å forstå kulturmiljøet. Brygga er viktig for å belyse Levangers utvikling fra markedsplass til modeme sentrum med nærhet til sjø, handel og næringsliv i i fortid og nåtid.

Bygningen eies av Bymuseet Levanger, og fremstår som svært autentisk.

Porten og et vindu har råteskader og behov for istandsetting.

Søknadens omfang:

Tiltaket omfatter en istandsetting og maling av råteskadet dør og vindu. Det søkes konkret om et beløp på på kr. 7 000,- 

Vurdering anbefaling:

Dampskipsbrygga har en meget høy verneverdi og er en viktig del av det som oppleves som et mangfoldig og verdifullt kulturmiljø i Trehusbyen Levanger. Den historiske Sjøgata har stor betydning for forståelsen av Major Seiersteds byplan fra 1846, og bryggebebyggelsen er en viktig del av kulturmiljøet. 

Det forutsettes at det benyttes håndverkere som har kompetanse innenfor bygningsvern.med de samme krav som  Fylkeskommunen  stiller: Kravet til håndverkerne som skal utføre arbeidet er studiepoeng eller fagskolepoeng innen bygningsvern, eller tilsvarende realkompetanse. Det må stilles krav til at utførende håndverkere har gjennomført minimum tre tilsvarende prosjekter. Videre må de oppgi referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Kommunikasjon og dokumentasjon må være på norsk.

I overflatebehandlingen forutsettes det at det benyttes linoljemaling i tilsvarende farge som tidligere.

Valg av tremateriale ved utskifting må tas av bygningshåndverker etter antikvariske prinsipper. 

Før arbeidene starter skal det være et oppstartsmøte hvor eier og håndverker deltar.

Kostnadsrammen er beregnet til  21 250,- inkl mva. Det søkes konkret om støtte på kr. 7000,-

Vi anbefaler støtte til restaurering port og malerarbeider etter antikvariske prinsipper, kr. 7 000,-


4. Orion Restaurant AS, Kirkegata 43 

Orion Restaurant AS, Kirkegata 43 - klikk for større foto

Bakgrunn:

Eiendommen Kirkegata, med gnr. 315 og bnr. 264 ligger innenfor kulturmiljøet som er foreslått fredet av Riksantikvaren etter kulturminnelovens §20. Bygården er signert Axel Guldahl og oppført i 1899. Både plan og fasader er endret med ombygginger gjennom årene. Bygningen har en sentral beliggenhet og er godt eksponert i bybildet.

Søknadens omfang :

Det søkes om å etablere en forbilledlig rampe mot Kirkegata som spiller på lag med karakteren i Trehusbyen Levanger. Rampen vil bestå av sidevanger av mur pusset med kalksementpuss i side og opptrinn, og skifer i fallende lengder på horisontale flater. Det ønskes også et svartlakkert rekkverk som er lite dominant.

Vurdering anbefaling:

Universell utforming er et overordnet samfunnshensyn som i større grad legitimerer endringer av kulturminner og kulturmiljøer. Det er svært positivt at eier ønsker å etablere en rampe som ivaretar både hensynet til brukere med bevegelsesvansker og det unike kulturmiljøet.  

Det forutsettes at det benyttes håndverkere som har kompetanse innenfor bygningsvern.med de samme krav som  Fylkeskommunen  stiller: Kravet til håndverkerne som skal utføre arbeidet er studiepoeng eller fagskolepoeng innen bygningsvern, eller tilsvarende realkompetanse. Det må stilles krav til at utførende håndverkere har gjennomført minimum tre tilsvarende prosjekter. Videre må de oppgi referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Kommunikasjon og dokumentasjon må være på norsk.

Det forutsettes det at rekkverk får en enkel utforming i smijern/stangjern som gjenkjennbare materialer i byen.

Før arbeidene starter skal det være et oppstartsmøte hvor eier og håndverker deltar.

Kostnadsrammen er beregnet til 115 000  ,- inkl mva. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 04.05.2017 09:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051