Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 - sak 22/17 - Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata 2017 - 1719/315/264 - Orion Restaurant AS

Mari Høvik - klikk for personkort
Saksbehandler: Mari Høvik
Arkivsaknr: 2017/1194 - /1719/315/264

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 22/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 under følgende vilkår: 

  • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009 – 2016.
  • Maksimalt 40% av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet.
  • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2017.02.15


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jf. plan- og bygningsloven (heretter kalt pbl.) § 23-1.  

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Orion Restaurant AS søker om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum og tillatelse til oppføring av midlertidig restaurant i Tollbugata. Søknaden behandles som dispensasjon etter pbl. § 19-1 og tiltak etter pbl. § 20-1.

Det er gjennom flere år gitt tilsvarende midlertidig dispensasjon for plassering av tiltaket.

Vedlegg:

1    Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata – 1719/315/264 Kirkegata 43 A – Orion Restaurant AS PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Samtykke fra naboer.

Saksopplysninger:

Tiltaket:

Orion Restaurant AS søker om tillatelse til å oppføre uterestauranten Solsia med samme konstruksjon og vilkår som tidligere år. Søknaden gjelder for tidsrommet 5. mai til 20. september.

Planstatus og dispensasjonssøknad:

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Levanger sentrum, med planident 2013014. Området hvor uterestauranten søkes oppført er markert som kjøreveg samt fortau, gang/sykkelveg. Det søkes om dispensasjon fra dette formålet.

I planens bestemmelse pkt. 22.11 under «Fellesbestemmelser generelt» er det gitt følgende føringer for utendørs salgsboder og serveringssteder:

«Utendørs salgsboder og serveringssteder kan bare tillates midlertidig, under ingen omstendighet for mer enn ½ år av gangen, og bare på steder der de ikke kan bli til ulempe for omgivelser og vanlig ferdsel. 

Byggverk over fortau skal utføres med lette og åpne konstruksjoner, og legges på fortausnivå. Fast takkonstruksjon tillates ikke, kun markiser tillates.»

Tilgjengelighet og universell utforming:
I henhold til reguleringsplanens bestemmelse i pkt. 20.12 skal prinsippene for universell utforming ligge til grunn for utforming av både bygg og utearealer. Konkrete krav til tilgjengelighet finnes i byggteknisk forskrift (TEK 10) kapittel 12. Det vises blant annet til TEK 10 § 12-1 vedrørende krav til universell utforming. Tegningene som er vedlagt i tidligere søknader er ikke så detaljerte at adkomst med mer vises i detalj, og det forutsettes derfor at regelverket følges.

Andre myndigheter:
Enhet for kommunalteknikk v/Roar Eriksen, Levanger kommune, har som lokal veimyndighet gitt godkjennelse. Enheten har ingen merknader til tiltaket.

Høring til andre myndigheter anses unødvendig. Det vises til Riksantikvarens uttalelse fra 2009 vedrørende samme tiltak, samt rundskriv fra Fylkesmannen datert 03.06.1996 vedrørende høring til Fylkesmann og Fylkeskommune.

Nabovarsling:
Det foreligger positiv uttalelse fra nabo i Sjøgata 16, Stiftelsen studentboliger i Levanger. Nabo Inge Fagerhaug, Kirkegata 43, har mottatt nabovarsel. Det er ikke kommet merknader til tiltaket. Kommunen anser ytterligere nabovarsling som unødvendig, jf. pbl. § 21-3.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 04.05.2017 09:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051