Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: 13:00 - 16:45

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 20/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 21/17 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 22/17 Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata 2017 - 1719/315/264 - Orion Restaurant AS utredning vedtak
PS 23/17 Restaureringsfondet 2016 utredning vedtak
PS 24/17 Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - høring utredning vedtak
PS 25/17 Detaljregulering garasjer i Jernbanegata - 2. gangs behandling utredning vedtak
PS 26/17 Detaljregulering for sentrumsboliger Åsen - 2. gangs behandling utredning vedtak
PS 27/17 Detaljregulering Levanger brygge 1 - Behandling av klage utredning vedtak
PS 28/17 Utbyggingsavtale Levanger brygge 1 utredning vedtak 
PS 29/17 Sluttbehandling av mindre reguleringsendring for Sagtun L1983016 utredning vedtak
PS 30/17 Sluttbehandling - mindre reguleringsendring for Tinbuen friområde utredning vedtak
PS 31/17 Kommunedelplan Levanger sentrum utredning vedtak
 FO 1/17 Spørsmål fra Randi Johanne Nessemo (AP) - Oppgradering / Asfaltering av kommunal veger i Levanger tekst behandl.

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp - forfall
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Bo Vidar Rotmo mdg varamedlem mdg/sv   x Gunnar Morten Løvås
Asgeir Persøy frp varamedlem frp x Geir Tore Persøy


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken, Åsmund BrygfjeldRoar Eriksen ansvarlig veg og parkering, Per Anders Røstad Samfunnsutvikling, fagansvarlig plan, Mona Saursaunet Samfunnsutvikling, plan, Kirstine Karlsaune Samfunnsutvikling plan, Audhild Slapgård Utviklingsstaben, jurist (sak 29 og 30)      

Merknader
Befaringer ble foretatt før møtet.
Dokumenter:


Orienteringer i møte:
Status E6 Åsen-Mære v/Statens vegvesen - Bernt Arne Helberg og Arnfinn Tangstad -  presentasjon PDF

Eva Høyem Anderssen, SP, fikk permisjon fra kl. 16:20, før avstemning i sak 31/17.

Sak 29/17 og sak 30/17 ble behandlet etter sak 21/17


Ny sak:

Bakgrunn og evt. forslag til saksframlegg som legges fram som sak på neste møte

Reguleringsbestemmelser i Tronnofoten - renovasjon

Saksopplysninger:

Reguleringsplan for Tronnofoten ble endelig vedtatt av Levanger kommunestyre den 20.05.2009 – med reguleringskart og reguleringsbestemmelser.

PUK er blitt gjort kjent med at reguleringsbestemmelse ikke følges når det gjelder felles miljøstasjon – med nedgravd løsning. Det vises til at administrasjonen (gjennom en forespørsel), i komiteens møte den 18.1.2017 ble gjort kjent med de faktiske forhold, jfr notat datert 16.1.2017. Videre ble det den 3.2.2017 avholdt møte mellom PUKs leder Nina Berget, PUKs medlem Svein Erik Veie og kommunalsjef Unni Storstad samt enhetsleder for samfunnsutvikling Petter Voll fra kommunens administrasjon. Det ble gitt klare politiske signaler om en holdning der reguleringsbestemmelser skal overholdes! Dersom dette ikke lar seg gjøre må det søkes dispensasjon eller reguleringsendring. Det ble bestemt i møtet at tiltakshaver skulle tilskrives brev fra administrasjonen der det fremkom at det måtte søkes dispensasjon eller reguleringsendring, dette slik at intensjonen med nedgravd miljøstasjon kunne overholdes. I PUKs møte den 15.2.2017 ble det avgitt svar fra administrasjonen ved enhetsleder Petter Voll, jfr. notat fremlagt i møtet.

Når det gjelder brevet som administrasjonen skulle sende tiltakshaver, er dette til tross for flere påminnelser ikke gjort.

Vurdering:

Tiltak for å bevirke at reguleringsbestemmelser blir overholdt er et stort fokus i kommunen. I dette konkrete tilfellet er det gitt ferdigattest på bygget – men miljøstasjon er ikke overholdt når det gjelder de vedtatte reguleringsbestemmelser. At det av praktiske årsaker ikke lar seg gjøre med nedgravd løsning, med en plassering slik kartet viser, medfører ikke at tiltakshaver ut fra eget forgodtbefinnende selv kan vedta de løsninger man selv måtte mest hensiktsmessig. Bunntømte containere skiller seg betydelig fra en nedgravd miljøstasjon og bryter med estetikken i planområdet.

Plan- og bygningsloven har bestemmelser vedr. det estetiske. Det vises til Plan- og bygnigslovens § 29-2 – Visuelle kvaliteter, som sier: Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens vurdering innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Kravet til god arkitektonisk utforming er et overordnet prinsipp i byggesaksbehandlingen, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 229. Kravet gjelder ikke bare selve tiltaket, men også tilhørende innretninger og uteområde.

I tilfellet med reguleringsplanen for Tronnofoten inngår nedgravd containerløsning som en del av planen for uteområde – ikke bunntømte containere. Bunntømte containere er har en visuell karakter som bryter betydelig med nedgravd løsning.

Med basis i at nedgravd løsning ikke kan plasseres som forutsatt i reguleringsplanen, må den derfor plasseres mer hensiktsmessig, dette i forhold til Innherred renovasjon sine krav for tilgjengelighet.

Det presiseres at disse vurderinger omhandler forholdet medllom kommunen og tiltakshaver – ikke tiltakshaver og Sameiet Kjønstadmarka

Konklusjon:

En slik sak skal løses gjennom dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan eller som en mindre reguleringsendring. Under henvisning til liten vilje fra administrasjonen til å finne løsning – samt at det tiltakshavers side ikke ser ut til å løse seg, bør PUK gi en godkjenning av dispensasjon om å flytte nedgravd miljøstasjon til en mer hensiktsmessig plassering.

Forlag til vedtak

 1. Tiltakshaver pålegges løsning med nedgravd miljøstasjon. Gitt at det kan plasseres der bunntømte i dag er plassert, godkjennes dispensasjon fra reguleringsplanen, jfr Plan- og bygningslovens § 19-2
 2. PUK slutter seg til de vurderinger som fremkommer i saksfremlegget.


Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 20/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP og Ola Skilbrigt, SP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP og Ola Skilbrigt, SP
Til toppen av siden

 

 

PS 21/17 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 22/17 Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata 2017 - 1719/315/264 - Orion Restaurant AS

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 under følgende vilkår: 

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009 – 2016.
 • Maksimalt 40% av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet.
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2017.02.15


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jf. plan- og bygningsloven (heretter kalt pbl.) § 23-1.  

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.


Til toppen av siden

 

 

PS 23/17 Restaureringsfondet 2016

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Det foretas følgende tildeling av midler fra Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 2016:  

 1. Aud og Vidar Graadal, Jernbanegata 20B
  Støtte til restaurering/utskiftning  av tak etter antikvariske prinsipper, Jernbanegata 20B, kr. 40 443,-
 2. Nils Heitlo, Sjøgata 12 :
  Støtte til tilbakeføring av fasade som omfatter ny kledning, dør, vinduer og tak etter antikvariske prinsipper, kr. 55 000,-
 3. Bymuseet i Levanger, Dampskipsbrygga
  Støtte til restaurering port og malerarbeider etter  antikvariske prinsipper, kr. 7 000,-
 4. Orion Restaurant AS, Kirkegata 43
  Støtte til rullestolrampe kr. 23 000,-

 
Totalt kr: 125 442,-  

I tillegg avsettes det kr. 10 000,- til byggeskikkspris neste år.

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.  

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jfr. vedtektene § 8). Klagefrist er 3 uker fra søkeren mottatt melding om vedtak i Plan- og utviklingskomitèen.
Til toppen av siden

 

 

PS 24/17 Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - høring

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Lars Petter Holan, AP:

Fylkesveg 121 Markabygd-Hjelmstadbakk prioriteres som nr. 1

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP:

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til innstilling med endringer i møte enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag tas til etterretning med følgende endringer/tilføyninger som tas inn i grunnlagsdokumentet:

 1. Fylkesveg 121 Markabygd-Hjelmstadbakk
 2. Kryssing av jernbane Skogn, Fv. 753
 3. Utbedring av Brusve bru, Fv. 126
 4. Avlastningsveg Kirkegata, ny veg Sørvegen - Branes
  Til toppen av siden

 


PS 25/17 Detaljregulering garasjer i Jernbanegata, 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 2 stemmer. 

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Garasjer i Jernbanegata vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg: 

I reguleringsbestemmelsene legges til:

 • «Rapport fra geoteknisk prosjektering skal være ferdig før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak innen planområdet. Av rapporten skal det framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.»
 • «Kommunal hekk langs østsiden av tomt med gårds- og bruksnr. 315/139 skal bevares under anleggsfasen for bygging av garasjerekke innenfor bestemmelsesområde #3. Dette skal videreformidles til de som skal utføre byggearbeidet.»


I plankartet legges til:

 • Utvidelse av bestemmelsesområde #1 mot vest med ytterligere 5 plasser, slik det legges opp til i PUKs vedtak 9/17 15.02.2017: «Utvidelse av garasjeanlegget. Da gis det mulighet til forhandlinger i forhold til hvordan garasjene ønskes å plasseres.»
  Til toppen av siden

 

 

PS 26/17 2. gangs behandling - Detaljregulering for sentrumsboliger Åsen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for sentrumsboliger Åsen vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende tillegg:

I reguleringsbestemmelsene, under rekkefølgebestemmelser legges til:

 • For å oppfylle kravene om sikker byggegrunn i Plan og bygningsloven § 28-1 skal det gjennomføres en geoteknisk vurdering av fagkyndige før det blir gitt igangsettingstillatelse til tiltak innen planområdet. Av rapporten skal det framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. Råd og anbefalinger i den geotekniske rapporten skal legges til grunn ved tiltaksrealisering.
  - Som retningslinje til ovennevnte bestemmelse tilføyes: Geoteknisk rapport skal oversendes Norges Vassdrags- og Energidirektorat når denne foreligger.


Under rekkefølgebestemmelser tredje ledd legges til: 

 • Som trafikksikkerhetsfremmende tiltak skal garasjerekke BG skal ikke bygges før ny kommunal veg fra E6 til planområdet er ferdigstilt.


Plankart oppdateres med nordpil i tegnforklaringen.
Til toppen av siden

 

 

PS 27/17 Behandling av klage - Detaljregulering Levanger brygge 1

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Klage datert 27.03.2017 fra Styreleder ved Borettslaget Sagas hall, på detaljregulering for Levanger brygge, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
Til toppen av siden

 

 

PS 28/17 Utbyggingsavtale Levanger brygge 1

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende «Levanger brygge 1» inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4
Til toppen av siden

 

 

PS 29/17 Sluttbehandling av mindre reguleringsendring for Sagtun L1983016

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Knut Sigurd Hjelmstad, H:

Det gis tillatelse til at planen tilpasses omkringliggende planer. Det vil si at det på hver tomt eller tomtefeste tillates at samlet bebygd areal kan være inntil 120 kvadratmeter.

I dette arealet inngår også uthus/anneks/naust. Uthus/anneks/naust skal ikke være større enn 30 kvadratmeter. Nye naust tillates bare oppført som erstatning for eksisterende naust. I tillegg til dette kan det oppføres terrasse i tilknytning til hytte og anneks med bebygd areal inntil 30 kvadratmeter.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Hjelmstad:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Forslag til mindre endring av reguleringsbestemmelsene for Sagtun L1983016 avvises.
Til toppen av siden

 

 

PS 30/17 Sluttbehandling - mindre reguleringsendring for Tinbuen friområde

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Knut Sigurd Hjelmstad, H:

For eiendommen 1719/232/17 tillates det at hytte har et BYA på inntil 110 kvadratmeter. Totalt BYA for hele eiendommen skal ikke overstige 120 kvadratmeter.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Hjelmstad:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt. med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Forslag til mindre endring av reguleringsbestemmelsene for Tinbuen friområde avvises.
Til toppen av siden

 

 

PS 31/17 Kommunedelplan Levanger sentrum

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Orientering i møte:

Orientering ved Per Anders Røstad, fagansvarlig plan  -  presentasjon PDF

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP:

Områdene KU 4, 14, 17, 23 og 28 i kap. 2.4:

«Sammendrag av foreslåtte omdisponeringer av arealformål» omdisponeres ikke p.g.a. sin LNF-status og hensynet til jordvernet.

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP

Avstemning:

Endringsforslag fra Boneng avvist med 7 mot 3 stemmer (10 stemmer).

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2030, datert 20.04.2017, legges fram for høring og offentlig ettersyn. 
Til toppen av siden

 

 

FO 1/17 Spørsmål fra Randi Nessemo (AP) - Oppgradering / Asfaltering av kommunal veger i Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 03.05.2017

Roar Eriksen, ansvarlig veg og parkering, besvarte spørsmålene.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 07.01.2019 11:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051