Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 30.09.15 - sak 61/15 - Andregangs behandling/egengodkjenning i kommunestyret - 1719/4/1 - Mindre endring - Detaljregulering Gjemble lille


Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2009/2394 - /L12

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 07.09.15 684/15
Plan- og utviklingskomiteen 30.09.15 61/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas mindre endring av detaljregulering for Gjemble lille, slik det er fremvist i revidert plankart - datert 17.09.2015.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forslag til endring av reguleringsplan for Gjemble lille, datert 18.06.2014, har vært ute til høring og offentlig ettersyn. Endringsforslaget har blitt behandlet som en mindre endring og sendt på høring med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd. Det har ikke vært ansett som et behov å sende saken til statlige myndigheter for uttalelse. 

Vedlegg:

1

Plankart endring av gjeldende detaljregulering for Gjemble lille rev. 17.09.2015 PDF  -  JPG

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Endringen innebærer en utvidelse av dagens formålsgrense, internt i området - avsatt til «kombinert forretning, kontor og tjenesteyting» i gjeldende plan. Utvidelsen blir på totalt 46m2. Utvidelsen vil gå på bekostning av et område avsatt til parkering, deriblant to plasser reservert for personer med bevegelsesvansker. Tiltakshaver har supplert disse i nytt planforslag, på bekostning av to ordinære plasser. Den totale parkeringskapasiteten vil dermed reduseres fra 40 til 38 plasser. 

Det er ikke mottatt merknader til planforslaget fra berørte parter. Saken sendes nå til plan- og utviklingskomitéen og kommunestyret i Levanger for sluttbehandling.

Vurdering:

Rådmannen viser til sin tidligere vurdering i saken. Det har ikke kommet inn merknader i høringsperioden. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til planendringen.

Rådmannen konkluderer med at de prosessuelle formkravene er innfridd og at reguleringsendringen, vist i plankart datert 17.09.2015, kan egengodkjennes.

Til toppen av siden

FØRSTEGANGS BEHANDLING

Førstegangs behandling - Mindre endring av detaljregulering Gjemble lille 

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Håvard Kvernmo
havard.kvernmo@innherred-samkommune.no
74048512

Arkivref:
 2009/2394 - /L12

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Plan- og byggesakssjefen - delegert sak

 

684/15

 


Rådmannens vedtak:

Forslag til endring av gjeldende reguleringsplan sendes på høring til berørte parter for uttalelse. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd. 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Komplett prosjektering AS har fremmet forslag til endring av gjeldende detaljregulering for Gjemble lille, opprinnelig egengodkjent i kommunestyrets sak 33/14 den 18.06.2014. Bakgrunn for endringen er at det ønskes etablert inngangsparti på det planlagte forretningsbygget på eiendommen. 

Endringen innebærer en utvidelse av dagens formålsgrense, avsatt til «kombinert forretning, kontor og tjenesteyting» i gjeldende plan. Utvidelsen blir på totalt 46m2.

Utvidelsen vil gå på bekostning av et område avsatt til parkering, deriblant to plasser reservert for personer med bevegelsesvansker. Tiltakshaver har supplert disse i nytt planforslag, på bekostning av to ordinære plasser. Den totale parkeringskapasiteten vil dermed gå fra 40 til 38 plasser.

Gjeldende bestemmelser sier ingenting om krav til parkeringsdekning. Dette er imidlertid hjemlet i de lokale forskriftene for Levanger kommune, knyttet til plan- og bygningsloven 1985, § 69 nr.3.

Vurdering:

Kommunen tar sikte på å behandle saken som en mindre endring. 

Rådmannen har ingen merknader til utvidelsen av FKT-formålet.

Parkering

Når det kommer til parkeringsdekning, stiller de kommunale vedtektene krav til minimum 1 bil pr. 50m2 brutto gulvflate i bebyggelsen eller 75 bilplasser pr. 100 ansatte – største antall skal benyttes. Resultatet av utvidelsen blir en reduksjon fra 40 til totalt 38 parkeringsplasser. Det totale bruksarealet på bygget er i byggesaken oppgitt til å være ca. 1250 m2. Noe som utløser et krav på til sammen 26 parkeringsplasser. En arealdisponering med 38 plasser, slik det er foreslått i endringen, oppfyller dermed kravene i vedtektene - samtidig som parkering for personer med bevegelsesvansker er ivaretatt.

Rådmannen konkluderer med at saken sendes på høring iht. plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 30.09.2015 15:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051