Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 30.09.15 - sak 58/15 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - 1719/156/5 Grønvold Eknesvegen 223 - Lars Stavrum - Fradeling av boligtomt


Saksbehandler: Gunnar Vatn
Arkivsaknr: 2015/2285 - /1719/156/5


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 30.09.15 58/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis Lars Stavrum dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune angående kriterier for spredt boligbygging i LNFR-områder. Dispensasjonen gjelder krav til godkjent avløpsløsning. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjonen er gitt i dette saksframlegg.

Endelig delingstillatelse kan gis når søknad om utslippstillatelse er innvilget etter Forurensningsforskriften, samt at nødvendige rettigheter til å ha atkomst og vann- og avløpsledninger på annen privat grunn er sikret med avtaler.

Vedtaket kan påklages jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Lars Stavrum har søkt om fradeling av ei boligtomt fra eiendommen Grønvold med gnr/bnr 156/5 på Ekne. Søknaden er i strid med kommuneplanen for Levanger. Det er planlagt avløpsløsning i strid med Forurensningsforskriften, noe som også vil være i strid med kommuneplanens kriterier for spredt boligbygging i LNFR-områder. Det er søkt om dispensasjon. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag miljøvernavdeling fraråder sterkt at dispensasjon gis, og forutsetter at ny tomt blir tilkoblet kommunalt avløp. 

Vedlegg:

1

Søknad om deling av eiendom PDF

2

Situasjonskart vedlagt søknaden PDF  -  JPG

3

Oversiktskart 1:50 000 PDF

4

Oversiktskart 1:7 500 med tomt, sted for utslipp og kommunal ledning PDF  -  JPG

5

Utsnitt kommuneplan PDF

6

Omfang og kriterier for spredt boligbygging PDF

7

Søknad om dispensasjon PDF

8

Uttalelse Fylkesmannen i Nord-Trøndelag datert 18.06.2015 PDF

9

Notat fra Levanger kommune angående kloakkering av området, datert 16.09.2015 PDF

10

Naturbase - Byaelva naturtype PDF

11

Naturbase - Falstadbukta naturtype PDF

12

Naturbase - Falstadbukta fuglefredningsområde PDF

13

Vann-nett: Byaelva øvre del PDF

14

Vann-nett: Byaelva nedre del PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Andre søknadspapirer mottatt 15.04.2015
  2. Høringsbrev datert 01.06.2015
  3. Foreløpig svar datert 02.06.2015
  4. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune datert 08.06.2015
  5. Uttalelse fra Statens vegvesen Region midt datert 18.06.2015
  6. Behandling etter Jordloven sak 16/15 datert 14.09.2015
  7. Div korrespondanse med Levanger kommune angående kloakkering av området
  8. Div korrespondanse med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag


Saksopplysninger:

Innherred samkommune mottok 15.04.2015 en søknad om deling av eiendommen Grønvold med gnr/bnr 156/5 på Ekne i Levanger kommune. Det er grunneier Lars Stavrum som er søker. Det søkes om fradeling av en parsell på ca. 1240 m2 som skal benyttes som boligtomt for ny bebyggelse. 

Veg, vann og avløp:

Parsellen skal ha atkomst via eksisterende privat veg som har avkjørsel fra fylkesveg 112 som går mellom Ekne og Ronglan. Vanntilførsel skal være fra privat fellesvannverk, mens avløp skal knyttes til Bakken kloakklag, som medfører at det settes i felles ledning for alle boligene i område som er satt ut i Byaelva. Det er ikke planlagt renseanlegg. En slik avløpsløsning vil ikke være i samsvar med kravene til rensing gitt i Forurensningsforskriftens § 12-8.

Det er opplyst at de eksisterende boligene i dette området har samlet alt avløp i en fellesledning som er satt ut i Byaelva. Fellesledningen skal være lagt for å imøtekomme den dagen kommunalt avløp blir lagt fram. Avstand fra denne fellesledningen til kommunalt avløp er ca. 850 meter i luftlinje (se oversiktskart i målestokk 1:7500) og det er 13 husstander som er tilknyttet fellesledningen. Det ligger også ytterligere noen husstander mellom fellesledningen og den kommunale ledningen.

Planstatus:

Omsøkte parsell omfattes av kommuneplanen for Levanger kommune. Parsellen ligger i et område for Landbruks-, Natur-, Frilufts- og Reindriftsformål (LNFR) hvor det er åpnet for spredt boligbebyggelse innenfor et omfang av 8 boenheter i planperioden. Dette omfanget er ikke nådd ennå. I bestemmelsene til kommuneplanen er det angitt et sett med forutsetninger som må være oppfylt for at slik fradeling til spredt boligbebyggelse kan tillates. Blant kriteriene er at det må kunne etableres godkjente løsninger for avkjørsel, vann og avløp. I og med det ikke skal benyttes avløpsanlegg som tilfredsstiller kravene i Forurensningsforskriftens § 12-8 vurderes søknaden være i strid med forutsetningene for spredt boligbebyggelse. Søknaden blir med det i strid med kommuneplanen. Det er søkt om dispensasjon.

Evt. videre saksgang:

Dersom det blir innvilget dispensasjon fra kommuneplanen som omsøkt, må det etterpå innvilges en søknad om utslippstillatelse etter Forurensningsforskriftens kapitel 12 før delingstillatelse eventuelt kan gis. I følge Plan- og bygningslovens § 27-2 kan ikke tomt til beboelse opprettes før bortledning av avløpsvann er sikret i samsvar med forurensningsloven.

En slik utslippssøknad må fremmes av et foretak med kompetanse på spredt avløp. Forurensningsforskriftens § 12-8 angir de rensekrav som gjelder for avløp når utslippsstedet ligger i følsomt område og det er knyttet brukerinteresser til resipienten. Forurensningsforskriftens § 12-5 sier at kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker blant annet § 12-8, og når kommunen skal avgjøre andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Tidligere sak:

I 2005 ble det søkt om fradeling av to tomter fra eiendommen Grønvold med gnr/bnr 156/5. Det ble gitt tillatelse til kun en tomt, og i vedtaket ble det anført at ytterligere fradelinger ikke kunne påregnes godkjent før det forelå godkjent avløpssystem for området.

I 2007 ble det søkt om fradeling av tomta som ikke ble godkjent fradelt i 2005. Det er også den samme tomta som det søkes om nå i 2015. Det ble i Plan- og utviklingskomiteen i sak 102/7 i møte 10.10.2007 gitt dispensasjon fra den gang gjeldende kommuneplan, men det måtte gis utslippstillatelse før delingstillatelse kunne gis. Vedtaket ble påklaget. Det ble søkt om utslipp for anlegg hvor avløpet skulle settes rett i Byaelva uten rensning etter slamavskiller. Rådmannen innstilte avslag, mens Plan- og utviklingskomiteen innvilget søknaden i sak 111/07 i møte 14.11.2007. Det ble også vedtatt et oversendelsesforslag hvor det ble ønsket en sak på prioriteringer/fremdriftsplan på kloakknettet/sanering.

Det ble ikke gjennomført kartforretning, og de gitte tillatelser er nå ugyldige. Vedtak etter Plan- og bygningsloven er gyldig i 3 år, jf. Plan- og bygningslovens § 21-9.

Mulig framtidig boligfelt:

Lars Stavrum har planer om å komme med et forslag til reguleringsplan for boligområde på eiendommen sin. Situasjonskartet vedlagt fradelingssøknaden viser da også flere boligtomter enn den omsøkte. Det er også mottatt kopi av brev mellom Expo-nor Eiendom AS og Norconsult. Norconsult gir der tilbud på utarbeidelse av detaljreguleringsplan for deler av eiendommen gnr/bnr 156/5. Det planlegges i størrelsesorden 25-30 tomter.

Planavdelingen i ved enhet for Samfunnsutvikling i Innherred samkommune har hatt henvendelse fra enhet for Kommunalteknikk angående nye boligtomter på Ekne, da det nå begynner å fylles opp i boligfeltet på Falstadberget. En utvidelse av Falstadberget er vanskelig å gjennomføre uten at det må omdisponeres dyrka jord eller kommunalt friområde.

Et mulig alternativ til nytt boligområde kan være dette arealet som Lars Stavrum har planer om å regulere.

Nabovarsling:

Det er ikke mottatt merknader i forbindelse med nabovarslingen.

Andre myndigheter:

I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-1 og § 21-5 ble saken i brev datert 01.06.2015 sendt andre myndigheter til uttalelse og til behandling etter andre lovverk.

Nord-Trøndelag fylkeskommune skriver i brev datert 08.06.2015 at de har ingen merknader til søknaden ut fra hensynet til plan- og friuftsforhold.

Fylkeskommunen skriver videre at de i forholdet til kulturminner velger å prioritere å gi uttalelse der tiltaket er nærmere automatisk freda kulturminne enn 100 meter. De forutsetter at kommunen har avklart dette. Det minnes om aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminnelovens § 8-2. Kulturminner som oppdages under arbeider skal meldes til kulturminnemyndigheten, og tiltakshaver skal stanse arbeidet umiddelbart. 

Statens vegvesen Region midt skriver i brev datert 18.06.2015 at de har ingen innvendinger til omsøkte fradeling. Utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 112 kan påregnes gitt etter søknad forutsatt at siktkrav på stedet oppfylles.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling skriver i brev datert 18.06.2015 at de ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser ikke har merknader til søknaden.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin miljøvernavdeling skriver i samme brev følgende:

«Omsøkte tiltak ligger i tilknytning til et område med flere boliger. Det er i naturbase eller artsdatakart ikke funnet registreringer av biologisk mangfold-verdier av nasjonal og regional verdi i selve området for omsøkte bolig.

I søknaden er det anført at tomta skal knyttes til Bakken kloakklag, hvor avløpsvannet går i Byaelva uten rensing. Anlegget oppnår med det ikke kravene til rensing gitt Forurensningsforskriften. I følge Naturbase er Byaelva registrert som naturtypen viktig bekkedrag (B-verdi), hovedsakelig på grunn av viktige gyteområder for fisk, og Byaelva er en viktig sjøørretbekk. I følge Vann-nett er elva klassifisert med moderat økologisk tilstand og med risiko (rød) for at miljømålet ikke nås inne 2021. Elva er med hensyn til næringsforhold klassifisert som ‘svært dårlig’.

Byaelva har utløp i Trondheimsfjorden i Falstadbukta som er fredet gjennom Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag – Falstadbukta fuglefredningsområde. På grunn av nærheten til verneområdet, må kommunen vurdere også hvorvidt virksomheten kan innvirke på verneverdiene i området, jfr. § 49 i NML.

Det er ikke kjent at verneområdet har store utfordringer med overgjødsling, så vi finner ikke grunnlag for å hevde at økt utslipp vil ha store negative konsekvenser for området, men det må likevel være med i en samlet vurdering av tiltakets virkninger for naturmangfoldet.

Kommunen opplyser at omsøkte tomt ble godkjent fradelt i 2007, og det blir gitt dispensasjon til en midlertidig avløpsordning, den samme løsningen som det søkes om nå. Tomta ble aldri oppmålt, og de gitte tillatelser er ikke gyldig lenger.

Miljøvernavdelingen vil her vise til at kommunen i ettertid har fått en ny kommuneplan fra 2011. I planen er det satt kriterier for spredt boligbygging i området, blant annet at det må kunne etableres godkjente løsninger for avløp. Kommuneplanen sikrer en helhetlig vurdering av ulike forhold knyttet til arealbruk i kommunen, og er med de kriterier som er satt der, et godt verktøy for å ivareta bla biologisk mangfold.

Miljøvernavdelingen vil derfor uttrykke bekymring for at det helhetlige plangrepet som er tatt gjennom kommuneplanens arealdel undergraves gjennom stadige dispensasjoner. I kommuneplanen er det foretatt en konsekvensvurdering av miljøeffekter av de ulike arealene avsatt til spredt boligbygging, både med hensyn til biologisk mangfold og i forhold til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. En helhetlig vurdering av disse forholdene er vanskeligere å ivareta ved spredt utbygging gjennom dispensasjoner.

Miljøvernavdelingen vil ut fra hensynet til regionale og nasjonale miljøverninteresser, da særlig hensynet til Byaelva som viktig sjøørretbekk, sterkt fraråde at det innvilges dispensasjon som omsøkt.

Om kommunen ønsker en videre utbygging i dette området, vil miljøvernavdelingen forutsette at det bygges ut kommunal avløpsledning frem til fellesledningen, evt. sørger for samlet avkloakkering innenfor regelverkets rammer.

Miljøvernavdelingen vil for ordens skyld minne om at kommunen er forurensningsmyndighet, og har ansvar for å behandle saken etter forurensningslovverket.»

Fylkesmannens kommunalavdeling har ingen kommentar til søknaden.

Innherred samkommunes enhet for Landbruk har behandlet søknaden etter Jordloven. I sak 16/15 datert 14.09.2015 ble søknaden innvilget som omsøkt.

Samfunnssikkerhetshensyn:

I følge de kart kommunen har tilgjengelige så ligger ikke det omsøkte arealet i noen faresone for verken ras, skred eller flom. Kommunen er heller ikke kjent med at endret klima vil ha noen innvirkning på området.

Naturmangfoldloven - Biologisk mangfold:

I følge Naturmangfoldlovens § 7 skal det i saker som behandles etter Plan- og bygningsloven fremgå at prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert. Det foreligger ingen vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser direkte i det aktuelle området hvor omsøkte tomt ligger.

Siden 2007 når saken ble godkjent forrige gang er det skjedd en del med hensyn til behandling av avløp. EUs vannrammedirektivet er gjort gjeldende for Norge, og hovedmålet er å sikre en god tilstand på bla vassdrag innen 2021. Alle enheter i Levanger kommune og i Innherred samkommune som jobber med ulike typer forurensning har et ansvar å gjøre tiltak innen sitt fagområde for å prøve å nå målene i vannrammedirektivet. Samkommunestyret behandlet i sak 24/13 i møte 03.10.2013 implementering av vannrammedirektivet i ISK og Levanger og Verdal kommuner. Et av tiltakene som ble vedtatt prioritert var fokus på avkloakkering i Levanger kommune.

Vann-nett er en internettløsning med informasjon om vann i Norge. Vann-nett eies av miljøforvaltningen i Norge og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). I følge Vann-nett er det risiko for at miljømålet ikke nås innen 2021. Det oppgis at forurensning i stor grad skyldes avløp fra spredt bebyggelse.

Naturbase er internettløsning hvor Miljødirektoratet gir en oversikt over viktige data som arter av nasjonal forvaltningsinteresse, naturvernområder, statlige sikra friluftsområder, kartlagte områder med viktige naturtyper og verdifulle kulturlandskap. Leverandører er kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, konsulenter og andre institusjoner.

I følge Naturbase er Byaelva registrert som naturtypen viktig bekkedrag på grunn av viktige gyteområder for fisk. Byaelva er et sjøørretvassdrag og noe laks, og vurdert viktig med bakgrunn i vannføring, anadrom strekning, registrert gyting og vannkvalitet.

Byaelva ender opp i Falstadbukta som er registrert som viktig naturtype, og da viktig for sjøfugl og ålegress. Falstadbukta er også vernet gjennom Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag – Falstadbukta fuglefredningsområde.

Sanering av spredt avløp i området:

Det er i underkant av ca. 1 km fra området omsøkte tomt ligger til den kommunale avløpsledningen som er tilknyttet kommunens renseanlegg på Ekne. I vedtaket i saken fra 2007 ble det tatt med et oversendelsesforslag hvor det ble ønsket en sak på prioritering/fremdriftsplan på kloakknettet/sanering. Området rundt Bakken/Byaelva er ikke blitt med i planene som er lagt fram i forbindelse med budsjettbehandlingene hvert år siden det.

28.07.2015 ble det sendt henvendelse til enhet for kommunalteknikk som har ansvar for det kommunale avløpsnettet. Med bakgrunn i saken med omsøkte tomt, vannrammedirektivet og de evt. mulighetene for et nytt boligfelt ei området, ble det spurt om snarlig ville bli planer om å legge en kommunal ledning til området.

I svar fra e-post 04.09.2015 svarer enhetsleder Øyvind Nybakken at det kan være aktuelt å fremføre kloakk til område forutsatt at eksisterende boliger får påbud om tilkobling.

Svaret ble videresendt miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i e-post datert 09.09.2015 med spørsmål om dette er tilstrekkelig til å kunne være positiv til å kunne gi dispensasjon.

I e-post datert 15.09.2015 sier Fylkesmannens miljøvernavdeling at de ikke kan se at de vurderinger som her er fremlagt, gir grunnlag for å gi dispensasjon etter avløpsforskriften. Det virker å være høyst usikkert hvorvidt det innen rimelig tid vil bli bygget kommunalt avløpsnett i området. Lovlig løsning for den aktuelle boligen vil da være minirenseanlegg (evt. infiltrasjon). Et dispensasjonsvedtak vil være i strid med vannforskriftens § 4.

I notat datert 16.09.2015 viser fungerende kommunalsjef i Levanger kommune til tidligere kontakt og skriver følgende:

«Ei presisering. På den ene side er det umulig å gi politisk behandla svar før saken er politisk behandla. Det vil ikke formelt skje før ved budsjettbehandling før jul.

På den andre side. Administrativ ledelse ved rådmann og politisk ledelse ved ordfører og varaordfører er kjent med saken og er positive til saken. Begge leirene vil arbeide for å få dette inn så fort som mulig, i praksis bygging av anlegg i 2017. Både rådmann og ordfører vil kunne kontaktes om dette, og vil stå på for at saken kan behandles nå.

Rådmannen er innstilt på ut fra dette, å behandle saken nå og diskutere med sektormyndighet i etterkant. Rådmannen oppfatter ikke de punkt enhetsleder Nybakken har nevnt i sin epost som en begrensning for anlegget, mer som en presisering av arbeidsgang for et slikt anlegg. Med den administrative og politiske tyngde som da ligger bak dette notatet, grenser det til urimelig at dette ikke kommer tiltakshaver til gode.»

Fylkesmannens miljøvernavdeling har sagt at de kommer til å følge nøye med den videre behandling av saken, og spesielt behandlingen av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften. Pr. telefonsamtale har Fylkesmannen muntlig sagt dersom søknaden innvilges etter Forurensningsforskriften, vil de vurdere om de vil omgjøre vedtaket uten klage, jf. Forvaltningslovens § 35. I følge e-post datert 18.09.2015 har de bedt om å få oversendt kopi av de vedtak kommunen gjør i saken, både etter Plan- og bygningsloven og etter Forurensningsforskriften.

Når kommunalt avløp blir framført til Bakken, vil en legge behandlingsreglene som ble drøftet i felles møte tilbake i 2003 mellom det som den gang var resultatenhet for vann og avløp (i dag enhet for kommunalteknikk) og resultatenhet for teknisk saksbehandling (idag enhet for samfunnsutvikling). I disse reglene var det prinsippet om frivillig tilkobling skulle benyttes før tvungen tilkobling skal vurderes, tilsvarende slik det gjøres i Verdal kommune. 

Kulturminner:

I følge Riksantikvarens database over automatisk freda kulturminner, Askeladden, ligger nærmeste registrerte kulturminne ca. 600 meter unna.

Vurdering:

Vurdering Naturmangfoldloven:

I følge Naturmangfoldlovens § 7 skal det i saker som behandles etter Plan- og bygningsloven fremgå at prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert. Det er tidligere nevnt at det ikke foreligger registreringer av biologisk mangfold på og ved selve tomta.

Når det gjelder forholdet de naturtyper som det i Naturbase er registreringer på i Byaelva og Falstadbukta, så vil økt utslipp kunne ha en viss betydning for disse naturtypene. Det er allerede utslipp av urenset avløpsvann i Byaelva fra et større antall husstander fra før, men det er ikke heldig og akseptabelt med økt utslipp hvis dette vedvarer over lengre tid. Dersom kommunalt avløp blir ført fram til området i løpet av 2017, finner Rådmannen likevel at det kan være akseptabelt med den påvirkning som avløp fra en ekstra bolig gir, da dette kun blir i et kort tidsrom. Den påvirkning som avløp fra spredt boligbebyggelse har på forurensningssituasjonen i Byaelva, vil bli vesentlig forbedret når husstandene blir tilknyttet offentlig avløp. Dette vil være et viktig tiltak som kan bidra at vannrammedirektivets miljømål for Byaelva kan nås innen 2021. Videre vil forurensningspåvirkningen fra spredt avløp på fuglefredningsområdet bli redusert.

Vurdering dispensasjon:

Søknaden er i strid med kommuneplanens kriterier for spredt boligbygging i LNFR-områder ved at det ikke skal etableres avløp i tråd med rensekravene i forurensningsforskriften.

I henhold til Plan- og bygningslovens kapitel 19 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av Plan- og bygningsloven, som betyr at kommunen kan gi dispensasjon fra kommuneplanen. Det må da foreligge en begrunnet søknad.

Kommunens dispensasjonsadgang er imidlertid ikke ubegrenset. PBL § 19-2 sier at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet bak lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at terskelen for å gi dispensasjon skal være høy. Dette bekreftes i bestemmelsenes forarbeider i Ot.prp. nr. 32 s.207-208), hvor det uttales at det ikke skal være noen kurant sak å få dispensasjon. Det vises til at planene er gjenstand for en omfattende beslutningsprosess og at disse omhandler konkrete forhold. En utstrakt dispensasjonsbruk, vil over tid kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsverktøy.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter fra loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt regional eller statlig myndighet har uttalt seg negativt om søknaden.

Grunnlaget for at kriteriet om godkjente avløpsløsninger er satt i kommuneplanens bestemmelser er at miljøtilstanden til vassdrag og sjø ikke skal forverres.

I dispensasjonssøknaden vises det til at tomta og avløp er godkjent tidligere, men på grunn av misforståelser er det ikke blitt satt i gang byggeplaner før nå. Det er allerede utført en del arbeid med tomten i forhold til graving/tilrettelegging av vatn, kloakk og bygging av veg.

Søker anfører at det anses som viktig for Ekne og Bakken at de får opprettholdt bosetting og tilrettelegging av ny bosetning, slik at de kan videreutvikle med hensyn på skole, butikk, idrettsanlegg og småbåthavn for å nevne noe.

Søker sier videre at de på Bakken har opprettet et privat kloakksameie for en del år siden. De har samlet avløpsvann i fellesledning for å imøtekomme den dagen kommunen skulle ta over og koble dem inn på det kommunale anlegget.

Videre har søker sendt over tilbudsbrev de har fått fra Norconsult som for å vise at de har konkrete planer for videre boligbygging i dette området. De håper med det at det at det vil bli litt enklere å gi dispensasjon til omsøkte tomt.

Det har ikke vært noe oppstartsmøte med planavdelingen i samkommunen om planene for dette området. Det er ikke gitt hva resultatet blir av en slik reguleringsprosess. Det er flere andre myndigheter som må høres i en slik reguleringssak. Det ble i 2007 også anført at det var planer om videre utbygging i området, uten at dette har skjedd. I mellomtiden er boligfeltet på Falstadberget snart blitt ferdig utbygd, og området på Bakken er et mulig alternativ som kan vurderes for videre utbygging på Ekne. En utbygging hele område blir av et slikt omfang at det betinger tilknytning til kommunalt avløp.

Grunner som taler mot at det kan gis dispensasjon vil være at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin miljøvernavdeling sterkt fraråder at det gis dispensasjon, og den begrunnelse de legger vekt på i sin uttalelse. Plan- og bygningslovens § 19-2 sier at kommunen ikke bør gi dispensasjon når statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt i saken.

Dersom det ikke blir lagt en ledning som knytter husstandene i Bakken og omsøkte tomt til kommunalt avløp, vil det faglige rådet fra administrasjonen hos enhet for Samfunnsutvikling helt klart være at det ikke må gis dispensasjon som omsøkt.

Blant grunner som taler for at det kan gis dispensasjon kan være den vilje som nå vises fra administrativ ledelse og politisk ledelse i Levanger kommune i saken til å arbeide for å få kloakkering av området inn på planene så fort som mulig. En utbygging av kommunalt avløp opp til Bakken i løpet av 2017 vil medføre at en dispensasjon som omsøkt være midlertidig og gjelde for en kort periode.

Med bakgrunn i ovennevnte, og hovedvekt på notat fra fungerende kommunalsjef i Levanger kommune som viser både administrativ og politisk vilje til å få sanert kloakk i området i løpet av 2017, finner administrasjonen at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon i fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at det gis dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det anbefales derfor at er dermed anledning til å gi dispensasjon i saken.

Dersom det gis dispensasjon, må de i ettertid sendes inn søknad om utslippstillatelse fremmet av foretak med kompetanse på spredt avløp. Det må også foreligge avtaler til å ha atkomst og vann- og avløpsledninger over annen privat eiendom. Det må også forutsettes at Statens vegvesens krav til utsikt i avkjørselen fra fylkesvegen blir tilfredsstilt, slik at det blir gitt endelig tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Endelig delingstillatelse kan gis når dette er avklart.

Alternativet til å innvilge dispensasjonssøknaden vil være å avslå den og henvise til at det må benytte et minirenseanlegg eller avvente fradeling som omsøkt til kommunalt anlegg er bygget.  Avslaget må begrunnes.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 30.09.2015 15:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051