Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 30.09.15 - sak 57/15 - Kommunedelplan for E6 og Kvithammar - Åsen

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2013/4733

Astrid Juberg Vordal
Saksordfører: Astrid Juberg Vordal, AP


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.06.15 45/15
Plan- og utviklingskomiteen 30.09.15 57/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Følgende endres i plandokumentene:

 • Det middelalderske kirkestedet Vang avsettes til hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven, SOSI kodeH-730.
 • Følgende formulering tas inn i bestemmelsene: «Automatisk fredet kulturminne: middelaldersk kirkested. Området er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr. 50 (kml.) § 4. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet, er ulovlig uten særskilt tillatelse fra Kulturminnemyndighetene.»
 • Alle andre automatiske freda kulturminner innenfor planområde tas også inn på samme måten som Vang kirkeruin, i bestemmelser og på plankart.


Deretter vedtas kommunedelplan for E6 Kvithamar – Åsen i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Vedlegg:

1.         Planbeskrivelse med bestemmelser, datert 30/4 2015 PDF

2.         Plankart, revidert etter PUK sitt vedtak 10. juni 2015 PDF  -  JPG

3.         ROS-analyse, datert 13/3 2015 PDF

4.         Samlet KU-rapport, datert 26/3 2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Høringsuttalelser


Saksopplysninger:

Sammendrag.

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E6 mellom Kvithammar i Stjørdal kommune og Åsen i Levanger kommune.  

Planstrekningen starter ved Kvithammarkrysset i Stjørdal kommune og ender i Vassmarka nord for Åsen sentrum i Levanger kommune. I og med at planarbeidet berører to kommuner, og dermed også to separate planmyndigheter, er det laget to forslag til plankart. Planbeskrivelsen er felles for begge kommunene.

Målet med kommunedelplanarbeidet har vært å utarbeide en kommunedelplan hvor man anbefaler en korridor for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Vedtatt alternativ vil bli fulgt opp av mer detaljerte reguleringsplaner.

Underveis i arbeidet har det blitt foretatt en «utsiling» av alternativer. De alternativene som gjenstod etter silingsprosessen ble så konsekvensutredet. Stekningene som ble utredet i Levanger var 2 alternative traseer forbi Langstein og 3 alternative traseer forbi Åsen.

Vegvesenets anbefaling og forslag til kommunedelplan omfatter tunell gjennom Forbordsfjellet til Vuddudalen og det østligste alternativet forbi Åsen sentrum.

Plan- og utviklingskomiteen vedtok i møte den 10/6 2015, sak 45/15, å sende forslaget ut på høring, samt legge det ut til offentlig ettersyn.

I løpet av høringsperioden kom det inn 12 uttalelser til planforslaget. 

Rådmannen konkluderer med at dette dreier seg om en stor og viktig plansak på så vel nasjonalt, som regionalt og lokalt nivå. Valg av trase er gjennomført etter et omfattende utredningsarbeid. Det har blitt foretatt en gradvis utsiling av alternativer slik at vi nå sitter igjen med det endelige trasevalget som blir foreslått av Statens vegvesen. Rådmannen er enig i de vurderinger og konklusjoner som Statens vegvesen har kommet frem til, og mener valgte trase er beste løsning. Rådmannen foreslår derfor at kommunedelplanen vedtas.

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr 45/15. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag. Uttalelsene er kommentert av Statens vegvesen og kommunen under hver uttalelse.

1.      IL Aasguten, datert 26.6.2015

IL Aasguten mener det er viktig å ta vare på Volstien fra Stokkmyra til toppen av Stokkvola, og vil at kommunen skal se på alternative løsninger slik at stien og folket som bruker stien ikke blir skadelidende.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Alle kryssinger av E6 i framtiden må skje over på bru, eller under i kulvert. Nødvendige kryssinger kan være lokalveger, driftsveger for landbruket og tilbud til gående og syklende, og disse kan i mange tilfeller samlokaliseres. Nødvendige kryssinger inngår ikke i denne kommunedelplanen, men det forutsettes utredet i reguleringsplanfasen. Det forutsettes at adkomst til Stokkvola vil inngå i den vurderingen.

Kommentar fra kommunen:

Kommunedelplanens hovedhensikt er å fastlegge de store linjene. Det vil si at valg av trase skal fastsettes. Neste steg i prosessen vil være at Statens vegvesen starter et detaljreguleringsarbeid som avklarer detaljene før utbygging starter. Som vegvesenet skriver så vil aktuelle krysningspunkt, og hvor disse skal være, høre naturlig med i den prosessen. Det forutsettes fra kommunen sin side at vegvesenet i det videre arbeidet tar hensyn til Volstien.

2.      Jernbaneverket, datert 30.6.2015

Jernbaneverkets alternativer som foreligger for framtidig jernbanetrase må tas hensyn til av Statens vegvesen i den videre planleggingen.

Kommentar fra Statens vegvesen:

I forbindelse med utarbeidelse av foreslått veglinje har Jernbaneverket vært aktivt med i planprosessen, og det er tatt hensyn til dagens jernbanetrase elektrifisert, og eventuelle framtidige jernbanetraseer i konsept 1 eller 2. Ny E6 vil bli liggende i tilstrekkelig avstand fra dagens jernbanelinje, og vil ikke hindre en eventuell ny jernbanetrase. Krav til avstand mellom linjene og rømningsveger vil bli vurdert og tatt hensyn til i reguleringsplanfasen, en prosess som det forutsettes Jernbaneverket vil bli involvert i.

Kommentar fra kommunen:

Det forutsettes fra kommunen sin side at Statens vegvesen og Jernbaneverket har en god dialog i det videre reguleringsarbeidet.

3.      Sametinget, datert 6.7.2015

Sametinget har ingen vesentlige merknader.

4.      Statens vegvesen, datert 7.7.2015

Etter kommunens behandling av planen har det blitt tilføyd fire punkter som er foreslått gjort som endringer i plankartet. Det første punktet omhandler hensynssone for videreføring av reguleringsplan for Vassmarka. Vegvesenet har ingen merknader til dette. At klausulering av gammel E6-trase nord for Åsen sentrum oppheves har de heller ingen innvendinger til. Vurdering av etablering av miljøtunell, samt eventuell oppgradering av gang- og sykkelvegtilbud nord i Åsen, kan de ikke ta stilling til på nåværende tidspunkt, men de vil ta det med seg som innspill i den videre planprosessen.

Kommentar fra kommunen:

Det forutsettes at en mer detaljert vurdering om framtidig bruk av dagens E6 og det framtidige gang- og sykkelvegnettet inngår i det videre detaljreguleringsarbeidet.

5.      NVE, datert 9.7.2015

NVE har vært tidlig inne i planprosessen for kommunedelplanen og det har vært et bredt og godt samarbeid med sektorinteressene gjennom hele prosessen. NVE har ingen vesentlige merknader til planforslaget

6.      Tore og Rune Reinås, datert 18.7.2015

Reinås er kritisk til forholdet til elva Vulu og dens sårbarhet. Området er også viktig for hjortevilt, gaupe og rein. Den trange dalen mellom Kleiven og Stokkmyra vil bli veldig påvirket av både støy og luftforurensning. Det vil også medføre ødeleggelse av utmarka/friområdet i nærmiljøet ved Stokkvola, der også den mye brukte "Volstien" ligger. Valget av trase 8 forbi gnr. 213/11 og 213/35 vil medføre at disse eiendommene blir verdiløse. Vanntilførsel/brønn til gnr. 213/35 blir også trolig ødelagt.

De foreslår derfor at en kombinasjon mellom alt. 7 og alt. 8 velges i stedet, med tunnel gjennom Grøbbåsen med innslag ved Kleiven, der den tar av fra alt. 8 og går inn på alt. 7 ved Ryddningenkrysset.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Fylkesmannens Miljøvernavdeling har vært aktivt med i planprosessen, og har ikke vesentlige merknader til planforslaget knyttet til naturmiljøet. Reindriftsavdelingen hos fylkesmannen har heller ingen merknader til planen. Tiltaket vil legge til rette for at fiskens frie vandring i Vulua blir opprettholdt, og avbøtende tiltak forutsettes utredet i reguleringsplanfasen. Det samme gjelder eventuelle tiltak med hensyn på viltpåkjørsler.

Tiltak mot støy og luftforurensning forutsettes utredet i reguleringsplanfasen.

Eventuelt behov for ny vanntilførsel til eiendommen vil inngå i byggeprosjektet.

Grunnerverv igangsettes først i reguleringsplanprosessen, og forhandlinger gjennomføres etter at reguleringsplanen er vedtatt. I grunnervervet avklares det hva som skal avstås, hva erstatningen blir og hvilke avbøtende tiltak vegbygger skal gjennomføre.

Når det gjelder friluftsliv og adkomst til Stokkvola, vises det til vurdering av uttalelse 1 fra Aasguten. 

Kombinasjon av alternativ 7 og 8?:

 En løsning med tunnel gjennom Grøbbåsen er teknisk gjennomførbart, men en slik løsning vil i all hovedsak få de samme konsekvensene som gjorde at alternativ 7 ble forkastet. Hovedbegrunnelsen for at vi ikke anbefaler kombinasjonsalternativet 7/8 er følgende:

 • Jordvern: alternativ 7 og kombinasjonsalternativ 7/8 medfører et betydelig større beslag av dyrkajord, anslagsvis en dobling av de 45 daa som det anbefalte alternativ 8 vil beslaglegge.
 • Grunnforhold: grunnforholdene for alternativ 7 og 8 er i utgangspunktet stort sett sammenlignbare. Tunnelen i alternativ 7 går imidlertid for det meste under bebyggelse, noe som medfører at det må gjøres omfattende tiltak på strekningen for å unngå setninger på bebyggelsen. Vi snakker her om injisering av sprekker, noe som det blir betydelig mindre behov for i alternativ 8 siden et fåtall boliger blir liggende over tunnelen.
 • Jernbanen: en av grunnene for at alternativ 7 ikke ble valgt var utfordringer knyttet til nærheten til jernbanen øverst i Vuddudalen. Utfordring med kombinasjon 7/8 vil bli minst like store som for alternativ 7, siden Grøbbåsen må passeres nært jernbanen.
 • Kostnader: alternativ 7 har de største investeringskostnadene av de tre alternativene som har vært vurdert på Åsen, relativt liten nytte for trafikantene og små innsparinger av ulykkeskostnader. Kombinasjonsalternativ 7/8 vil riktignok medføre at man kan unngå kostnader i forbindelse med omlegging av lokalvegnettet sør i Vuddudalen, men samtidig vil tunnel gjennom Grøbbåsen gi en ny kostnad. Den største usikkerheten i forhold til kostnader vil imidlertid være knyttet til eventuell omlegging av jernbanelinja.


For øvrig vil et kombinasjonsalternativ 7/8 gjøre at Rydningenkrysset vist i alternativ 7, ikke kan bygges. Avstand mellom tunnelene vil bli for kort for å opprettholde stoppsiktkravet, noe som medfører at det anbefalte krysset i alternativ 8 i Vuddudalen uansett ville blitt løsningen. 

Kommentar fra kommunen:

Rådmannen har stor forståelse for at grunneiere som blir berørt kjemper mot foreslåtte trase. Uansett valg av trase vil det være grunneiere som blir berørt, av ulik grad, i et slikt stort veiprosjekt. Berørte vil ha krav om erstatning av de tap som vegprosjektet medfører. Dette er imidlertid en prosess som først starter når detaljreguleringen er vedtatt. Valget av trase er et resultat av de konsekvensutredningene som er gjennomført. I dette arbeidet har det både regnet på reelle kostnader (prissatte konsekvenser), og samfunnsmessige virkninger (ikke-prissatte konsekvenser). Valgte trase er det alternativet som etter en samlet og omfattende vurdering er det beste.

7.      Frosta kommune, datert 24.7.2015

Frosta har et rikt og aktivt næringsliv som er avhengig av gode transportløsninger til og fra kommunen. Frosta kommune er derfor tilfreds med at det er valgt tilførselsmuligheter til E6 gjennom kryssløsninger både sør og nord for Åsen. Det er spesielt viktig at den foreslåtte løsningen for krysset Åsen Sør er hensiktsmessig med tanke på tungtransporten, slik at denne transporten ikke vil velge Åsen nord, noe som vil føre til mye tungtransport gjennom Åsen sentrum. Frosta kommune tilrår at det opprettes dialog med transportnæringen for å finne best mulige løsninger for Åsen sør.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Tungtransporten til og fra Frosta vil også nyte godt av den kortere kjøretiden som tunnel gjennom Forbordfjellet gir. Når det gjelder strekningen videre fra Vuddudalen vil situasjonen for tungtransporten til Frosta stort sett bli som i dag, bortsett fra at du får et ekstra kryss. Dette vil bli et fullverdig toplanskryss med av og påkjøringsramper, men det er viktig at lokalvegen kobles til krysset på en god måte og får en god kurvatur. Dette vil bli detaljert i reguleringsplanfasen, og det forutsettes at transportnæringa involveres i den prosessen.

Kommentar fra kommunen:

Det forutsettes at det finnes gode detaljløsninger i Åsen sør-krysset som gjør at tungtransporten ikke vil kjøre omveien om Åsen nord. Det er positivt at vegvesenet involverer transportnæringen i prosessen med detaljutformingen.

8.      Åsen bygdeforum, datert 29.7.2015

ÅBF støtter Plan- og utviklingskomiteen tilleggs vedtak punkt 2,3,og4 i Puk møte10.6.15- sak45/15. Det samsvarer med de synspunkter som kom frem på møtet i Åsen samfunnshus. ÅBF vil presisere at tidsplan for vedtak i kommunestyrene i høst holdes. Det er viktig slik at fastsatt klausuleringen av gammel E6-trase nord for Åsen sentrum oppheves slik at arbeidet med områdereguleringsplanen for Åsen kan fullføres. Etter 20 års klausulering er det på tide at dette området ikke skal være til hinder for utviklingen i Åsen.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Åsen bygdeforum fikk svar angående klausulering i gammel trasé i mail datert25. juni 2015. Det opplyses der om at vegvesenet ikke har noe imot at klausuleringen tas ut, og at kommunen vil fjerne klausuleringen i forbindelse med den pågående revideringen av reguleringsplan for Åsen sentrum.

Kommentar fra kommunen:

Arbeidet med reguleringsplan for Åsen sentrum har tatt lengre tid enn forventet, men forventes å komme til sluttbehandling i løpet av høsten. Når ny E6 trase er valgt vil det ikke være noen heftelser knyttet til områdene hvor «gamle» traseer lå.

9.      Fylkeskommunen, datert 30.7.2015 og 14.8.2015

FK har medvirket i hele planprosessen og har ingen merknader til foreslått trase for ny E6. Området har ingen store konsentrasjoner av kulturminner. FK kan heller ikke se at det finnes andre områder med stort potensiale for funn av hittil ikke registrerte kulturminner – med unntak av Vang. Det middelalderske kirkestedet på Vang er et kulturminne av nasjonal verdi. Riksantikvaren forutsetter at kirkestedet ikke vil bli berørt av tiltaket, verken direkte eller visuelt. Det middelalderske kirkestedet ligger innenfor plangrensen, og skal derfor avsettes til hensynssone, båndlagt etter kulturminneloven.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Riksantikvarens uttalelse tas til etterretning, og det foreslås endringer av planen.

Statens vegvesen sitt forslag til endring av planforslaget:

 • Det middelalderske kirkestedet Vang avsettes til hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven, SOSI kodeH-730.
 • Følgende formulering tas inn i bestemmelsene: «Automatisk fredet kulturminne: middelaldersk kirkested. Området er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr. 50 (kml.) § 4. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet, er ulovlig uten særskilt tillatelse fra Kulturminnemyndighetene.»
 • Alle andre automatiske freda kulturminner innenfor planområde tas også inn på samme måten som Vangkirkeruin, i bestemmelser og på plankart.


Kommentar fra kommunen:

Statens vegvesens forslag til endring foreslås tatt inn i planen. 

10.  Jørgen Undlien, datert 30.7.2015

Foreslåtte veitrase kommer ca. 50 meter unna boligen på eiendommen Stokksve (213/2). Frykter at det blir mye trafikkstøy, og forventer kompensasjon for ulempene nyvegen medfører.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Statens vegvesen har ikke som praksis å utføre støymålinger, men vil gjennomføre detaljerte støyberegninger i reguleringsfasen som vil dannegrunnlag for eventuelle støyreduserende tiltak. Eventuelle støyreduserende tiltak vil bli etablert som en del av byggetiltaket.

Kommentar fra kommunen:

Kravene til støynivå på uteoppholdsarealer og utenfor rom med støyfølsom bruk, for nærliggende bebyggelse, må dokumenteres og overholdes i detaljreguleringsfasen.  Eventuelle tiltak for å redusere støybelastningen må beskrives i detaljplanleggingen og gjennomføres i byggefasen.

11.  May E. Fiskvik, datert 21.7.2015

Eier og bor i Kleiven øverst i Vuddudalen. Mister all dyrkamarka og grunnlaget for næring. Gården mister all verdi som odelsgård for fremtiden. Ønsker at eiendommen blir innløst, da det ikke vil være beboelig eller driverdig som gård lenger. Ber om at dette tas til etterretning og at det blir foretatt en befaring øverst i dalen.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Når reguleringsplanarbeidet starter vil hver enkelt grunneier bli kontaktet og involvert i prosessen, og da vil nødvendige befaringer inngå. Slik vi ser det i dag kan ny E6 bygges uten at eiendommen blir innløst, men dette vil bli vurdert nærmere videre i planprosessen.

12.  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Landbruksavdelingen mener, etter den prosess som har gått, at det ut fra regionale- og nasjonale jordverninteresser er de klart beste trase-valgene som er tatt på de tre delstrekningene. De lange tunellene innebærer at jordvernet i stor grad skånes sammenlignet med alle andre alternativer. Landbruksavdelingen ber om at planlegger som en del av reguleringsplanprosessen vektlegger å ha en tett og god dialog med grunneiere og kommunens landbruksmyndighet for konkrete driftsmessige vurderinger og løsninger langs traseen.

Miljøvernavdelingen vurderer planprosessen som har vært gjennomført som svært god. De største konsekvensene, og verdiene, er knyttet til viktige naturtypelokaliteter som Fættenelva/Vulua (sjøørretvassdrag og gyting av laks). Miljøvernavdelingen slutter seg til konklusjonene i KU-rapporten for naturmiljø. I tilknytning til reguleringsplanen vil det bli utarbeidet en plan for Ytre miljø (miljøoppfølgingsprogram) for å ivareta de sårbare områdene og begrense negative konsekvenser i videre plan- og gjennomføringsarbeider. Miljøvernavdelingen forutsetter at kunnskapsgrunnlaget vil bli ytterligere forbedret i den forbindelse. Miljøvernavdelingen stiller spørsmål om ikke flere av retningslinjene i planforslaget, i stedet kunne vært utformet som bestemmelser til kommunedelplanen, da det ville sikret en sterkere juridisk binding.

Reindriftsavdelingen har ingen merknader til planen.

Kommentar fra Statens vegvesen:

I reguleringsplanarbeidet forutsettes det at grunneiere og landbruksmyndighetene hos kommunen og fylkesmannen, blir involvert i planprosessen. Vi er i en overordna planfase med liten detaljeringsgrad så når det gjelder spørsmålet om en del retningslinjer skulle vært bestemmelser, så har vi vurdert det slik at de ulike fagområdene er tilstrekkelig sikret. Retningslinjene er riktignok veiledende, men de sikrer samtidig at temaet blir vurdert nærmere i reguleringsplanfasen.

Vurdering:

Dette dreier seg om en stor og viktig plansak på så vel nasjonalt, som regionalt og lokalt nivå. En ny E6 utenom Åsen sentrum vil ha stor betydning for den framtidige utviklingen av Åsen. Den vil korte ned reisetidene sørover mot Stjørdal og Trondheim, noe som vil gi større muligheter for en vekst og utvikling av Åsen som tettsted. At traseen legges utenom sentrum, og at den «gamle» traseen ned mot Hammervatnet utgår, vil gi miljø- og sikkerhetsmessige gevinster i Åsen sentrum. Det gir også flere muligheter for en videreutvikling av sentrum nordover mot Hammervatnet.

Valg av trase er gjennomført etter et omfattende utredningsarbeid. Det har blitt foretatt en gradvis utsiling av alternativer slik at vi nå sitter igjen med det endelige trasevalget som blir foreslått av Statens vegvesen. Rådmannen er enig i de vurderinger og konklusjoner som Statens vegvesen har kommet frem til og mener valgte trase er beste løsning.

Som høringsinnspillene viser er det flere private grunneiere som blir berørt av den framtidige E6 traseen. I en slik stor vegutbygging, med de krav som stilles til bl.a. kurvatur, er det vanskelig å få til løsninger som ikke berører private grunneiere negativt. Valgte løsning inneholder 2 lange tuneller, noe som fører til mindre konflikter i forhold til grunneierne. Løsningen berører spesielt noen grunneiere i Vuddudalen, og kommunen har forståelse for de argumenter de bruker i forhold til sine eiendommer, men lokale skadevirkninger må ses i sammenheng med den samfunnsnyttige virkning som det nye vegprosjektet skaper.

Rådmannen tilrår at kommunedelplan for E6 Kvithammar-Åsen med foreslåtte endringer vedtas.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.06.2015

Saksordfører:

Astrid Juberg Vordal, AP

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Alf Magnar Reberg, SP på vegne av SP, AP og KRF:

Kulepunkt 2. Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan for ny E6-trase bør det vurderes miljøtunell fra tunellinnslag ved Stokksve og i retning sørover inntil traseen kommer over terreng ved gnr 213/11. Store og dype skjæringer i terrenget unngås med dette, samt at dyrket mark kan tilbakeføres over miljøtunellen. Videre kan den mye brukte «Volstien» videreføres over ny E6.

Kulepunkt 3. Fra kryss nord i Åsen må eksisterende trase inn mot dagens E6 oppgraderes og få gang og sykkelveg på strekningen. Det vil bli sterk økning i trafikken på strekningen som også er mye brukt av gående og syklende.

Kulepunkt 4. Når Kommuneplan for ny E6-trase er vedtatt må klausuleringen av gammel E6-trase nord for Åsen sentrum oppheves slik at arbeidet med områdereguleringsplanen for Åsen kan fullføres. 

Avstemning:

Lars Petter Holan, AP, fikk permisjon før avstemning i sak 45/15

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggspunkt 2. fremmet av Reberg enstemmig vedtatt

Tilleggspunkt 3. fremmet av Reberg enstemmig vedtatt

Tilleggspunkt 4. fremmet av Reberg enstemmig vedtatt 

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

 • Det legges inn en hensynssone for videreføring av reguleringsplan for Vassmarka for berørte områder utenfor området regulert til samferdselsanlegg.
 • Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan for ny E6-trase bør det vurderes miljøtunell fra tunellinnslag ved Stokksve og i retning sørover inntil traseen kommer over terreng ved gnr 213/11. Store og dype skjæringer i terrenget unngås med dette, samt at dyrket mark kan tilbakeføres over miljøtunellen. Videre kan den mye brukte «Volstien» videreføres over ny E6.
 • Fra kryss nord i Åsen må eksisterende trase inn mot dagens E6 oppgraderes og få gang og sykkelveg på strekningen. Det vil bli sterk økning i trafikken på strekningen som også er mye brukt av gående og syklende.
 • Når Kommuneplan for ny E6-trase er vedtatt må klausuleringen av gammel E6-trase nord for Åsen sentrum oppheves slik at arbeidet med områdereguleringsplanen for Åsen kan fullføres.


Forslag til kommunedelplan for E6 Kvithammar - Åsen sendes deretter på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 11-14.. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

 • Det legges inn en hensynssone for videreføring av reguleringsplan for Vassmarka for berørte områder utenfor området regulert til samferdselsanlegg.


Forslag til kommunedelplan for E6 Kvithammar - Åsen sendes deretter på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 11-14

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse med bestemmelser, datert 30/4 2015 PDF
   
 2. Plankart, datert 30/4 2015 PDF
   
 3. ROS-analyse, datert 13/3 2015 PDF
   
 4. Samlet KU-rapport, datert 26/3 2015 PDF


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E6 mellom Kvithammar i Stjørdal kommune og Åsen i Levanger kommune.  

Planstrekningen starter ved Kvithammarkrysset i Stjørdal kommune og ender i Vassmarka nord for Åsen sentrum i Levanger kommune. I og med at planarbeidet berører to kommuner, og dermed også to separate planmyndigheter, er det laget to forslag til plankart. Planbeskrivelsen er felles for begge kommunene.

Målet med kommunedelplanarbeidet har vært å utarbeide en kommunedelplan hvor man anbefaler en korridor for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Vedtatt alternativ vil bli fulgt opp av mer detaljerte reguleringsplaner. 

Reguleringsplanene skal videre gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som atkomster, over-/underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak osv.

Kommunedelplanene faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger (jf. forskrift om konsekvensutredninger av 1. januar 2015). Det vil si at det kreves et planprogram i forkant av planleggingen, og at konsekvenser av planen må dokumenteres særskilt.

Planprogram «E6 og Nordlandsbanen Stjørdal– Åsen» ble fastsatt av Levanger kommunestyre den 20.november 2013, med endringer vedtatt i Levanger kommunestyre den 17.september 2014.

Planområdet.

Planområdet til kommunedelplanarbeidet strekker seg fra Kvithamar på Stjørdal til Vassmarka i Åsen. Det vil si at planen strekker seg over både Stjørdal og Levanger kommune. Den delen av planområdet som berører Levanger kommune strekker seg fra kommunegrensa mot Stjørdal sør for Fættenfjorden til Vassmarka ved Hammervatnet.

Planforslaget.

Generelt.

Arbeidet frem til planforslaget har vært en omfattende prosess med bred medvirkning og utredningsarbeid. Det overordnete målet for prosessen har vært å finne den beste traséen for en fremtidig ny E6 på strekningen.

Underveis i arbeidet har det blitt foretatt en «utsiling» av alternativer. Det ble utarbeidet en egen rapport (Silingsprosess med valg av alternativer for KU, datert 11.04.2014) som dokumenterer arbeidene som er gjort, og som begrunner hvilke alternativer man har valgt å videreføre i kommunedelplanarbeidet. Rapporten begrunner også hvorfor noen av de alternativene som ble presentert i planprogrammet utgår.

De alternativene som gjenstod etter silingsprosessen ble så konsekvensutredet. Stekningene som ble utredet i Levanger var 2 alternative traseer forbi Langstein og 3 alternative traseer forbi Åsen.

Vegvesenets anbefaling og forslag til kommunedelplan omfatter tunell gjennom Forbordsfjellet til Vuddudalen og det østligste alternativet forbi Åsen sentrum.

Det vises til vedlagte planbeskrivelse og konsekvensutredninger for nærmere informasjon.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Det er utarbeidet en egen ROS-analyse for strekningen som foreslås i Levanger. Denne er vedlagt. 

Støy

Det er i forbindelse med konsekvensutredningene utført overordnede støyvurderinger. Detaljerte støyvurderinger og fastsetting av nødvendige tiltak vil avklares i den videre detaljreguleringen.

Kulturminner.

Det er utført en overordnet vurdering i forhold til kulturminner. Disse vurderingene er en del av de «ikke prissatte konsekvensene» i vedlagte konsekvensutredning.

Biologisk mangfold.

Disse vurderingene er også en del av de «ikke prissatte konsekvensene» i vedlagte konsekvensutredning.

Planprosess.

Medvirkning.

Planprogrammet ga føringer for medvirkning og disse er fulgt gjennom planprosessen.

Statens vegvesen har hatt som målsetting å gi god informasjon om planarbeidet, slik at alle parter har god innsikt i prosessen og i foreslåtte løsninger, samt konsekvensene av disse.

Informasjon er gitt gjennom referansegruppene, åpne møter og andre møter med spesielt interesserte. I tillegg er det opprettet en egen internettside om prosjektet der viktige dokumenter og informasjon er lagt ut.

Det ble avholdt et åpent folkemøte i Åsen samfunnshus den 22/8 2013. Det vil også bli arrangert et åpent folkemøte hvor det informeres om det endelige forslaget den 3/6 2015.

Kommunens administrasjon har deltatt i den «kreative» fasen fram til endelig planforslag.

Vurdering:

Generelt:

Dette dreier seg om en stor og viktig plansak på så vel nasjonalt, som regionalt og lokalt nivå. Som bakgrunn for valgte trase er det gjennomført et omfattende utredningsarbeid. Det har blitt foretatt en gradvis utsiling av alternativer slik at vi nå sitter igjen med det endelige trasevalget som blir foreslått av Statens vegvesen.

Kommunedelplanene legger til rette for:

 • Ny møtefri E6 med to til tre felt
 • Nye toløpstunneler
 • Eget lokalvegnett
 • Gang-/sykkel, park & ride og kollektivholdeplasser
 • E6 skal gå utenom Åsen sentrum
 • Etablering av to planskilte kryss
 • Mindre sårbarhet
 • Bedre trafikksikkerhet
 • Bedre kapasitet
 • Kortere reisetid


Valg av trase:

Når E6 kommer ut av Forbordsfjelltunellen, sør i Vuddudalen, følger den dalen ut til området ved Stokkmyra hvor den går i ny tunell som ender i Vassmarka. Valget av endelig trase er et resultat av de konsekvensutredningene som er gjennomført. I dette arbeidet har det både regnet på reelle kostnader (prissatte konsekvenser), og samfunnsmessige virkninger (ikke-prissatte konsekvenser). Rådmannen er enige i de vurderinger og konklusjoner som Statens vegvesen har kommet frem til og mener valgte trase er beste løsning.

Kryssområder:

Planforslaget inneholder 2 nye kryss på en framtidig E6. Ett nytt kryss sør for Åsen, og ett nytt kryss nord for Åsen. Det legges opp til komplette ruterkryss (overgangsbru over fire felt) inkl. ramper og rundkjøringer i begge planskilte kryss. Ramper vil inkludere akselerasjons- og retardasjonsfelt. For både Åsen kryss sør og Åsen kryss nord legges det opp til bussholdeplass på rampene og eget felt med parkering (Park & ride). Lokalvegnett knyttes til kryssområdene.

Klikk for større kart

Åsen kryss sør

Åsen kryss sør etableres sør for dagens avkjøring til Fv. 101 ved Vordalen. Det nye krysset vil legge beslag på en del dyrkamark, men vil i liten grad ha negative konsekvenser for eksisterende bebyggelse.

Klikk for større kart

Åsen kryss nord 

Åsen kryss nord etableres nord for Vassmarka ved Hammer gård. Her vil krysset også beslaglegge noe dyrkamark, men det vil delvis etableres i dagens fjellskjæring gjennom Hammerberga. Dette krysset vil medføre en endret situasjon rundt Hammer gård. Gården vil få et større vegkryss i nærheten av gården, noe som kan ha støymessige konsekvenser. Det er imidlertid vanskelig å finne et bedre egnet sted for kryssplasseringen da det kreves en minsteavstand fra tunnelåpningen.

Virkning for eksisterende reguleringsplan i Vassmarka.

Den nye vegtraseen vil berøre regulert industriområde i Vassmarka. Den nye E6 traseen vil begrense området avsatt til kontor og industriformål, og berører dessuten adkomstvegen inn i området. Det forutsettes at det finnes konstruktive løsninger på dette når vegvesenet fremmer detaljreguleringen for ny E6.

I planforslaget er områdene rundt selve vegtraseen regulert til LNFR, også der hvor eksisterende reguleringsplan for Vassmarka blir berørt. Her må plankartet endres slik at reguleringsplanen videreføres utenfor selve vegtraseen.   

Klikk for større kart

Konklusjon:

Rådmannen foreslår at planforslaget, med foreslått endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, slik at berørte får uttale seg til planforslaget.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 30.09.2015 15:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051