Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 30.09.15 - sak 56/15 - Restaureringsfondet 2014

Tove Nordgaard - klikk for personkort
Saksbehandler: Tove Nordgaard
Arkivsaknr: 2014/7169 - /242


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 30.09.15 56/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra «Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum» 2014:

 1. Styret i Musikkens hus, Kirkegata 16, støtte til maling og innleie av kompetanse - kr. 15 000.-
 2. Eiendomsinvest i Trøndelag AS, Kirkegata 26, støtte til tilbakeføring av fasade – kr. 40 000,-
 3. Asbjørn D.K. Eklo, Kirkegata 45 A, støtte til maling – kr. 5 000,-
 4. Galleri Fenka, Kirkegata 66, tilbakeføring av fasade- kr. 45 000,-
 5. Eli B. og Per Einar Weiset, Håkon den godes gate 32, støtte til uthus og bakgård – kr. 24 891,-
 6. Hilmar A. Hagen, Jernbanegata 28 B, støtte til skifte av tak – kr. 12 900,-
 7. IL Sverre Sykkel, Levanger Stadion Klubbhus – kr. 25  000,-


Det avsettes i tillegg kr. 10.000,- til byggeskikkprisen 2015.  

Totalt kr. 177 791,-

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak. 

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes §7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato til dette vedtaket.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Restaureringsfondet 2014 - Fylkeskommunens uttalelse PDF

2

Restaureringsfondet 2014 - økonomioversikt PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad fra Styret i Musikkens hus, Kirkegata 16, datert 07.10.2014 PDF
   
 2. Søknad fra Eiendomsinvest i Trøndelag AS, Kirkegata 26, datert 14.10.2014 PDF
   
 3. Søknad fra Asbjørn D.K. Eklo, Kirkegata 45 A, datert 14.10.2014 PDF
   
 4. Søknad fra Galleri Fenka, Kirkegata 66 A, mottatt 01.10.2014 PDF
   
 5. Søknad fra Eli Bjøraas Weiseth og Per Einar Weiseth, Håkon Den Godes gate. 32 B, mottatt 15.10.2014 PDF
   
 6. Søknad fra Hilmar A. Hagen, Jernbanegata 28 B, datert 14.10.2014 PDF
   
 7. Søknad fra IL Sverre Sykkel v/ Inge Johansen, Levanger Stadion Klubbhus, datert 14.10.2014 PDF


Saksopplysninger:

I følge vedtektene til Restaureringsfondet (§ 5), skal behandling skje innen 1. juni og kunngjøring om tildeling må skje før 1. september. Saksbehandlingen for Restaureringsfondet ble overført til Byantikvaren når denne stillingen ble besatt 10.08.2015. Behandlingen for søknader innsendt i 2014 er derfor forsinket. 

Ved fristen utløp 15.10.2014 var det kommet inn 8 søknader om tilskudd til «Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger Sentrum». I ettertid har en søker trukket sin søknad i påvente av en vurdering av omstendighetene rundt byggesaken.

I følge vedtektenes §4 skal grunnkapitalen stå urørt og 10 % av rentene legges til kapitalen hver år. De resterende 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum. I 2014 utgjør rentene totalt kr. 175 324, 02. 90% av dette utgjør kr. 157 791,62 som er til fordeling.

I henhold til vedtektenes § 10, § 11 og §12 skal det hvert år settes av kr. 10.000,- til byggeskikkprisen, samt avsettes en ramme for innleie av spesialkompetanse og dekning av utgifter til maling.

I 2013 ble det avsatt en ramme på 50.000 til innleie av spesialkompetanse og dekning av utgifter til maling for fortløpende søknader påfølgende år 2014. Det viser seg at det ikke har kommet inn søknader i denne kategorien i løpet av 2014. I henhold til § 11 skal oppbrukt beløp som ikke brukes opp, føres tilbake til fondet (dvs. kr. 50.000). Søknaden fra styret i Musikkens hus omfatter i sum kr. 15.000 til dekning av maling og innleie av spesialkompetanse. Søknaden fra Asbjørn D.K. Eklo omfatter dekning av maling på kr. 5000,-  Det anbefales å dekke disse beløpene fra den avsatte rammen fra 2013, slik at kr. 30.000 føres tilbake til fondet.

Vi anbefaler at det avsettes et beløp på 10.000 til byggeskikkprisen 2015. Med bakgrunn i erfaringen fra 2014 og hittil i 2015 med ingen fortløpende søknader, anbefales det at det ikke avsettes ramme til dekning av maling og spesialkompetanse som overføres til tildelinger i 2015. Dette begrunnes også med forsinkelsen i saksbehandlingen for tildelinger 2014. Det er også lite sannsynlig at det vil komme inn fortløpende søknader for 2015 i tillegg til den ordinære fristen satt 15. oktober. 

Vi anbefaler at videre økonomisk ramme til dekning av maling og spesialkompetanse vurderes når tildelingen av tilskudd for 2015 behandles i 2016.

Til fordeling på gjenstående fem søknader til Restaureringsfondet 2014 blir dermed kr. 147 791,62.

Vurdering:

Det er mottatt 8 søknader med forespørsel om tilskudd fra restaureringsfondet 2014. En av søknadene fra Stig Strømberg og Tone-Lill Arntsen er i ettertid trukket i påvente av en vurdering av omstendigheter rundt byggesaken.  

To av søknadene, fra styret i Musikkens Hus og Asbjørn D.K Eklo, er vurdert til ligge innenfor den avsatte økonomiske rammen avsatt i 2013, til dekning av maling og innleie av spesialkompetanse i 2014.

Det er en liten økning i søkermassen fra 2013. Lav rente medfører at tilskuddene til hvert enkelt prosjekt blir små. Flere av prosjektene har imidlertid fått tilskudd fra Riksantikvaren. Flere av prosjektene er allerede utført.


Til toppen av siden1. Styret i Musikkens hus, Kirkegata 16

Klikk for større foto

Foto: Levanger kommune

Bakgrunn:

Musikkens hus i Kirkegata 16 er et praktbygg i sveitserstil fra 1887 og er et av Levangers eldste hus. Bygningen omfattes av kulturminnefredningen. Sammen med Byskolen og Festiviteten omtales bygningen ofte som en del av Levangers kulturkvartal. 

I 1995 ble bygget solgt til Musikkens hus BA, og fungerer i dag som verksted og samlingspunkt for musikklivet i Levanger. Musikkens hus benyttes aktivt med 200 sangere og musikere som har ukentlige øvinger i huset. Kulturskole i Levanger sørger for at 80-100 barn er innom huset i løpet av en uke. I helgene benyttes huset til intimkonserter og andre mindre arrangementer.

Musikkens hus ble malt like etter overtakelsen i 1995, men fremstår i dag som slitt sammenlignet med nabogårdene. Det er derfor ønskelig å få en skikkelig ytre oppussing. Søker ser for seg en trinnvis utførelse på fire år med bakgrunn i den trange økonomiske situasjonen.

Tiltakets omfang:

Tiltaket omfatter maling av fasade og rekonstruksjon av opprinnelig rekkverk av smijern. Prosjektet har et budsjett på kr. 150 000,-.

Musikkens hus søker støtte på kr. 5000,- til dekning av maling, samt kr.10 000,-  til tilbakeføring av rekkverk i smijern og konsulenthjelp.

Vurdering/Anbefaling:

Det er veldig positivt for bybildet at bygningen males og at dagens rekkverket blir tilbakeført til smijern slik det var opprinnelig. Søknaden anbefales av Fylkeskommunen. 

Vi anbefaler at tiltaket støttes med kr. 15 000,- og at disse midlene finansieres fra den overførte rammen fra 2013.


Til toppen av siden2. Eiendomsinvest i Trøndelag AS, Kirkegata 26

Klikk for større foto

Bakgrunn

Thomassengården, på hjørnet mellom Sundgata og Kirkegata, ble oppført i 1898. Bygården har en meget sentral og eksponert beliggenhet og er godt synlig i bybildet. Bygningen omfattes av kulturminnefredningen.  Bygningen ble modernisert til nåværende fasade i 1961 og  rommer leiligheter i 2. og 3. etasje, samt forretningsvirksomhet i 1. etasje.

Tiltakets omfang

Det er planlagt å tilbakeføre bygårdens fasade mest mulig slik den var opprinnelig. Tiltaket omfatter utskiftning av vinduer, ytterdører, bordkledning, profilert listverk og pynteknekter både mot gate og i bakgård.

Tiltaket har en totalkostnad på kr.1 559 806 ,- hvor merkostnadene for tilbakeføring utgjør kr. 747.795 ,-

Riksantikvaren  har støttet prosjektet med kr. 500.000,-

UNI har støttet prosjektet med kr. 100 000,- .

Vurdering/anbefaling

Bygningen er en av de mest synlige og sentrale bygårder i Levanger sentrum, og er et meget positivt og viktig tiltak for kulturmiljøet i Levanger.  Det vil ha stor betydning for bybildet at bygningen settes i stand og tilbakeføres så mye som mulig til det opprinnelige. For å sikre en best mulig tilbakeføring er det viktig med en god og fyldig dokumentasjon på hvordan bygget så ut tidligere. Vi anbefaler at tiltaket støttes med kr. 40 000,-.


Til toppen av siden3. Asbjørn Douglas Eklo, Kirkegata 45 A

Klikk for større foto

Bakgrunn

Bygården ble oppført i 1899 og er bygget i Sveitser/ Jugendstil. Nåværende eier kjøpte gården i 1971 og den er malt to ganger siden da. Sist gang for 18 år siden. Orginalkledningen er bevart. Bygningen omfattes av kulturminnefredningen.

Søknadens omfang

Søknaden gjelder tilskudd til maling. Det vil males i samme tre farger som før. På grunn av bygningen størrelse og høyde er dette et omfattende tiltak. Det foreligger ikke anbud, men eier anslår kostnadene til å være over kr. 150 000,- 

Vurdering/anbefaling

Det er veldig positivt at gården holdes ved like og males opp i samme farger som før. En velholdt fasade er til berikelse for byen. I hht vedtektenes § 12 kan hvert prosjekt får dekt inntil kr. 5000.- dersom anbefalt malingstype og farge(r) benyttes. Anbefalt type maling er i utgangspunktet linoljemaling. I dette tilfellet er det dokumentert at bruk av denne type moderne maling har vært holdbar og ikke forårsaket problemer på det orginale furu panelet. Samme farger som før er i tillegg benyttet. Fylkeskommunen har i sin vurdering anbefalt søknaden. Vi anbefaler at prosjektet støttes med kr. 5000 ,- som dekkes av rammen overført fra 2013. 


Til toppen av siden4. Galleri Fenka, Kirkegata 66 A

Klikk for større foto

Bakgrunn

Den gamle brannstasjonen, Kirkegata 66 A er en murbygning fra 1902. Lokalisert langs Kirkegata i nordøst er den sentral i bybildet. Bygningen er et eksempel på den nye urbane bebyggelse om kom i den korte byggeperioden mellom bygningsloven av 1896 og 1904. Brannstasjonen ble ombygd i 1955, og utseendet ble vesentlig endret da det ble bygd både i høyde og lengderetning. Bygningen omfattes av kulturminnefredningen.   

Søknadens omfang

Det søkes om støtte til fasadeendring og restaurering av eksisterende tak og utskifting av tak over trafodelen. Tiltaket er å anse som en delvis tilbakeføring. Det er ønske om å ta i bruk 1. etasje i den « nye» brannstasjonen til kunskafè evt. utleieatelier og ytterligere utstillingslokaler.

Kostnadsoverslag viser at arbeidene er beregnet til totalt kr. 2 000 000,- . Konkret er det søkt om et tilskudd fra restaureringsfondet på kr. 200 000,- .

Riksantikvaren har støttet prosjektet med kr. 400 000 ,-.

Vurdering/anbefaling

Brannstasjonen, ved inngangen til Levanger by fra nord, er en svært viktig bygning i bybildet og kulturmiljøet. Det er veldig positivt at fasaden tilbakeføres og åpnes mot Kirkegata. Dette bidrar til at både kulturhistorien og dagens aktivitet formidles på mer spennende og bedre måte. Vi anbefaler at prosjektet støttes med kr. 45 000,-.


Til toppen av siden5. Eli Bjøraas Weiseth og Per Einar Weiseth, Håkon Den Godes gate. 32B

Klikk for større foto

Bakgrunn

Bjøraasgården ble oppført i 1911. Gården hadde opprinnelig et uthus som ble revet.  Eksisterende uthus ble oppført etter 1945 og bestod delvis av en «tyskerbrakke « i bakkant. Bygningen omfattes av kulturminnefredingen.

Søknadens omfang

Det søkes om støtte til tilbakeføring og vern av utomhusareal og uthus i Bjøraasgården. Tiltaket omfatter riving og gjennoppføring av uthuset.

Riksantikvaren har tidligere gitt støtte på kr. 500 000,- til tiltak på hovedhuset.

Vurdering/anbefaling

Riksantikvaren har i forbindelse med byggesøknaden uttalt at uthuset har begrenset verdi i forhold til hva kulturminnefredningen skal sikre. «For denne eiendommens del er det av større verdi at eiendommen har uthusbebyggelse som i dimensjon og plassering forholder seg tradisjonelt til hovedhusene enn å bevare det nye og meget dårlige uthuset». Riksantikvaren anmoder om at panel, vinduer og dører som ikke er helt kondemnable gjenbrukes i det nye uthuset. Det er viktig å få gode eksempler på gjennoppbygging og vern av utomhusarealer i Levanger sentrum for å forsterke kulturmiljøet. Prosjektet er et eksempel på god dimensjonering og detaljering og vi anbefaler at prosjektet støttes med kr. 24 891,-.


Til toppen av siden6. Hilmar A. Hagen, Jernbanegata 28 B

Klikk for større foto

Bakgrunn

Eneboligen i Jernbanegata 28 B ble oppført i 1921, og har siden den gang blitt restaurert flere ganger. Bygningen fremstår i dag som kraftig ombygd. Eierne ønsker å tilbakeføre huset til opprinnelig form når det gjelder tak, bordkledning, vinduer og dører. Bygningen ligger utenfor Kulturminnefredningen.

Søknadens omfang

Det søkes om tilskudd til skifte av utvendig tak på eneboligen. Kostnadsrammen er vurdert til kr.41 553,- og det søkes konkret om støtte på kr. 12 900,-.

Vurdering/anbefaling

Det er positivt for kulturmiljøet at eier ønsker å tilbakeføre huset til opprinnelig form.

Eier har søkt råd hos kommunen og ønsker å tekke med sementstein som var vanlig omkring 1920 da huset ble bygget. Vi anbefaler at det gis et tilskudd på kr. 12 900,-  under forutsetning av at opprinnelig utforming og farge på original takstein dokumenteres og at ny takstein er tilsvarende. 


Til toppen av siden7. IL Sverre Sykkel v/ Inge Johansen, Levanger Stadion Klubbhus

Klikk for større foto

Bakgrunn

Huset ble bygget i 1924 og har siden vært uendret, med orginal laftet tømmerkasse  og vinduer.  I 1970 årene ble taket endret og det ble lagt blikkplater. Det er ønskelig å tilbakeføre taket i samme stil som byggeåret. Bygningen omfattes av kulturminnefredningen.

Søknadens omfang

Det søkes støtte til skifte av tak. Kostnadsrammen er vurdert til kr. 301 822 ,-

Vurdering/anbefaling

Levanger Stadion har stor kulturhistorisk verdi, og fremstår omtrent slik det gjorde da det ble oppført i 1924. Vi anbefaler at det gis et tilskudd på kr. 25 000,-  under forutsetning av at opprinnelig utforming og farge på original takstein dokumenteres og at ny takstein er tilsvarende.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 30.09.2015 15:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051