Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 30.09.15

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Dato: 30.09.15
Tid: 13:00 - 14:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 54/15 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 55/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 56/15 Restaureringsfondet 2014 utredning vedtak
PS 57/15 Kommunedelplan for E6 og Kvithammar - Åsen utredning vedtak
PS 58/15 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - 1719/156/5 Grønvold Eknesvegen 223 - Lars Stavrum - Fradeling av boligtomt utredning vedtak
 PS 59/15 Utbyggingsavtale Sjøgata 33 utredning vedtak
PS 60/15 Detaljregulering for Kvilstad - (tilleggsinformasjon utlagt 29.09.15) utredning vedtak
PS 61/15 1719/4/1 - Mindre endring - Detaljregulering Gjemble lille utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf - forfall
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Hallvard Svendgård  ap  vara  ap/sp/krf  Lars Petter Holan 


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Øystein Lunnan, fagansvarlig plan enhet Samfunnsutvikling Per Anders Røstad, enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken, Åsmund Brygfjeld

Merknader:

Øyvind Nybakken, kommunalteknikk informerte om status avlastningsveger i/rundt Levanger sentrum.

Spørsmål fra Svein Erik Veie, AP:

Finansiering av Byantikvar

Svar fra kommunalsjefen:

Noe inntekt fra «byggesaksbehandling», ingen inntekt fra rådgivning som Byantikvar.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 54/15 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 30.09.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 55/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 30.09.2015

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Alf Magnar Reberg, SP og Astrid Juberg Vordal, AP

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Alf Magnar Reberg, SP og Astrid Juberg Vordal, AP
Til toppen av siden

 

 

 

S 56/15 Restaureringsfondet 2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra «Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum» 2014:

 1. Styret i Musikkens hus, Kirkegata 16, støtte til maling og innleie av kompetanse - kr. 15 000.-
 2. Eiendomsinvest i Trøndelag AS, Kirkegata 26, støtte til tilbakeføring av fasade - kr. 40 000,-
 3. Asbjørn D.K. Eklo, Kirkegata 45 A, støtte til maling – kr. 5 000,-
 4. Galleri Fenka, Kirkegata 66, tilbakeføring av fasade- kr. 45 000,-
 5. Eli B. og Per Einar Weiset, Håkon den godes gate 32, støtte til uthus og bakgård – kr. 24 891,-
 6. Hilmar A. Hagen, Jernbanegata 28 B, støtte til skifte av tak – kr. 12 900,-
 7. IL Sverre Sykkel, Levanger Stadion Klubbhus – kr. 25  000,-


Det avsettes i tillegg kr. 10.000,- til byggeskikkprisen 2015.  

Totalt kr. 177 791,-

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes §7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato til dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 30.09.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Det foretas følgende tildeling av midler fra «Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum» 2014:

 1. Styret i Musikkens hus, Kirkegata 16, støtte til maling og innleie av kompetanse - kr. 15 000.-
 2. Eiendomsinvest i Trøndelag AS, Kirkegata 26, støtte til tilbakeføring av fasade - kr. 40 000,-
 3. Asbjørn D.K. Eklo, Kirkegata 45 A, støtte til maling – kr. 5 000,-
 4. Galleri Fenka, Kirkegata 66, tilbakeføring av fasade- kr. 45 000,-
 5. Eli B. og Per Einar Weiset, Håkon den godes gate 32, støtte til uthus og bakgård – kr. 24 891,-
 6. Hilmar A. Hagen, Jernbanegata 28 B, støtte til skifte av tak – kr. 12 900,-
 7. IL Sverre Sykkel, Levanger Stadion Klubbhus – kr. 25  000,-


Det avsettes i tillegg kr. 10.000,- til byggeskikkprisen 2015.  

Totalt kr. 177 791,-

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes §7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato til dette vedtaket.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 57/15 Kommunedelplan for E6 og Kvithammar - Åsen

Rådmannens forslag til innstilling:

Følgende endres i plandokumentene:

Det middelalderske kirkestedet Vang avsettes til hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven, SOSI kodeH-730.

Følgende formulering tas inn i bestemmelsene: «Automatisk fredet kulturminne: middelaldersk kirkested. Området er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr. 50 (kml.) § 4. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet, er ulovlig uten særskilt tillatelse fra Kulturminnemyndighetene.»

Alle andre automatiske freda kulturminner innenfor planområde tas også inn på samme måten som Vang kirkeruin, i bestemmelser og på plankart.

Deretter vedtas kommunedelplan for E6 Kvithamar – Åsen i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 30.09.2015

Bemerkning i møte:

Vebjørn Haugom, H, etterlyste to høringsdokumenter i saken.

Per Anders Røstad opplyste at disse dokumentene ikke er registrert mottatt av kommunen tidligere.

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Vebjørn Haugom, H:

Ny trasé for E6, Åsen, velges med en kombinasjon av vegalternativ 7 og 8 som vist i høringens punkt 6.

Begrunnelse:

Elva Vulu er ei gyte-elv for sjø ørret og er ei av landets mest betydningsfulle elver for reproduksjon. Å legge en ny 4 felts E 6 mellom Kleiven og Stokkmyra vil føre til at Vulu må legges om flere steder med stor fare for å ødelegge gytemulighetene for all fremtid. Det er liten hjelp i å legge anleggsperioder utenfor gytetider, da både rogn og yngel krever flere år i elva før de går til sjøen.

Strekningen mellom Kleiven og Stokkmyra er et yndet tilholdssted for hjortevilt (elg, rådyr og hjort). Området er trekkvei for disse dyrene. Dyrenes gener fører til at trekkveiene opprettholdes uavhengig om det kommer en vei eller ikke. Trekk av hjortevilt over veien kan i stor grad føre til påkjørsler og økt trafikkfare.

Strekningen Kleiven-Stokkmyra er i tillegg revirområde for gaupe. Dette er gaupas matfat. Gaupa er på Nasjonal rødlista over truede arter og er utryddingstruet.

Det er med stor sannsynlighet sett storsalamander i område for foreslått vegtrasé langs Stokkvola. Storsalamander er også på Nasjonal rødliste over truede arter. Den er ansett som sårbar.

Området Kleiven – Stokkmyra er som vist over svært bevaringsverdig. Det bør ikke i sak PS 57/15 velges 4 felts veg med veg-alternativ 8 av miljøhensyn.

Strekningen Kleiven – Stokkmyra er uten sol-lys i perioden oktober-mars. Dette kan føre til ising bare på denne strekningen. Stor trafikkfare med mange ulykker kan bli en konsekvens.

Trafikkstøy vil gi gjenlyd mot fjellsiden i Stokkvola. Det vil føre til økt ubehag med ekstra trafikkstøy for innbyggere i vid omkrets. Forskning viser at støy fra vei kan føre til menneskelig sykdom.

Vegkryss Åsen sør i alternativ 8 er uhensiktsmessig for avkjørsel til Frosta og Åsen ved at det vil bli kraftig stigning fra vegkryss mot dagens/eksisterende E-6. Vegkryss sør vil bli langt bedre med kryssløsning i Rydningen.

Forslag til tillegg fra fra Astrid Juberg Vordal, AP på vegne av AP, Kfr, Sp:

Det anbefales at eiendommen Kleiven, øverst i Vuddudalen, innløses i forbindelse med detaljreguleringplanen.

Avstemning:

Alternativ avstemning melom rådmannens forslag og forslag fra Haugom:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 2 stemmer.

Tilleggsforslaget fremmet i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Følgende endres i plandokumentene:

Det middelalderske kirkestedet Vang avsettes til hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven, SOSI kodeH-730.

Følgende formulering tas inn i bestemmelsene: «Automatisk fredet kulturminne: middelaldersk kirkested. Området er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr. 50 (kml.) § 4. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet, er ulovlig uten særskilt tillatelse fra Kulturminnemyndighetene.»

Alle andre automatiske freda kulturminner innenfor planområde tas også inn på samme måten som Vang kirkeruin, i bestemmelser og på plankart.

Deretter vedtas kommunedelplan for E6 Kvithamar – Åsen i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Det anbefales at eiendommen Kleiven, øverst i Vuddudalen, innløses i forbindelse med detaljreguleringplanen.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 58/15 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - 1719/156/5 Grønvold Eknesvegen 223 - Lars Stavrum - Fradeling av boligtomt

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis Lars Stavrum dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune angående kriterier for spredt boligbygging i LNFR-områder. Dispensasjonen gjelder krav til godkjent avløpsløsning. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjonen er gitt i dette saksframlegg.

Endelig delingstillatelse kan gis når søknad om utslippstillatelse er innvilget etter Forurensningsforskriften, samt at nødvendige rettigheter til å ha atkomst og vann- og avløpsledninger på annen privat grunn er sikret med avtaler.

Vedtaket kan påklages jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 30.09.2015

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis ikke Lars Stavrum dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune angående kriterier for spredt boligbygging i LNFR-områder.

Begrunnelse:

Søknaden er i strid med kommuneplanen for Levanger. Det er planlagt avløpsløsning i strid med Forurensningsforskriften, noe som også vil være i strid med kommuneplanens kriterier for spredt boligbygging i LNFR-områder. Denne saken er tidligere behandlet i 2005 og 2007. I 2005 ble fradeling ikke godkjent. Saken kom opp på nytt i 2007 og 10.10.2007 ble saken godkjent fradelt med knappes mulig flertall og i møtet i Plan- og utviklingskomiteen den 14.11.2007 vedtok også utvalget å se bort fra rådmannens innstilling i saken med hensyn til utslipp og forurensning. Rådmannens innstilling i saken den gang var: Søknad om utslippstillatelse og dispensasjon fra forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriftens) avslås. Denne saken ble også vedtatt med knappes mulig flertall mot stemmene til Gunnar Løvås SV, Einar Vandvik V, Armand Rad AP, Flemming Rehtmar AP og Geir Tore Persøy FRP.

Under saksbehandlingen i 2007 ble det vedtatt et oversendelsesforslag fra Plan- og utviklingskomiteen som var som følger: Ønsker en sak på prioritering/fremdriftsplan på kloakknettet/sanering. Føler usikkerhet rundt hvilke plan det er og ønsker å påvirke/prioritere denne planen. Dette er ikke blitt gjennomført.

Slik jeg ser det har ikke situasjonen endret seg. Det er usikkert når kommunalt avløpsnett blir bygget i området. Det å bygge ut kommunalt avløpsnett er en budsjettsak og før det gis dispensasjon må utbygging av avløpsnett være på plass, eller at utbygger bygger et minirenseanlegg i tilknytning til fradeling og utbygging.

Byaelva er registrert som et viktig bekkedrag og gyteområde for sjøørret og laks og renner ut i Falstadbukta som er et vernet område for sjøfugl. Dette bør være viktige momenter i saken.

Forslag til tillegg fra Nina Elisabeth Berget, AP på vegne av AP, SP og KRF:

Puk har registrert at rådmann og ordfører sterkt antyder igangsetteing av kommunalt kloakkering av området i 2017, og legger det til grunn for at dispensasjon gis.

Vi ber om å få en statusoppdatering i et PUK-møte ila 2015, vedrørende utbygging av kommunalt kloakknett i dette området.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Forslag til tillegg fremmet i møte vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis Lars Stavrum dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune angående kriterier for spredt boligbygging i LNFR-områder. Dispensasjonen gjelder krav til godkjent avløpsløsning. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjonen er gitt i dette saksframlegg. 

Endelig delingstillatelse kan gis når søknad om utslippstillatelse er innvilget etter Forurensningsforskriften, samt at nødvendige rettigheter til å ha atkomst og vann- og avløpsledninger på annen privat grunn er sikret med avtaler.

Vedtaket kan påklages jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Puk har registrert at rådmann og ordfører sterkt antyder igangsetteing av kommunalt kloakkering av området i 2017, og legger det til grunn for at dispensasjon gis.

Vi ber om å få en statusoppdatering i et PUK-møte ila 2015, vedrørende utbygging av kommunalt kloakknett i dette området.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 59/15 Utbyggingsavtale Sjøgata 33

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende ”Sjøgata 33” inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 30.09.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende” Sjøgata 33” inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 60/15 Detaljregulering for Kvilstad

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, legges reguleringsplan for Kvilstad ut til høring og offentlig ettersyn med følgende tilleggspunkt og endringer i bestemmelsene.

Bestemmelsene

Regulert fortau langs Alosavegen, Fagerbakkvegen og Kvilstadvegen skal være etablert før ny bebyggelse innenfor området kan tas i bruk.

Prosjektering for fundamentering av bebyggelsen skal legges ved byggesøknaden og godkjennes av kommunen før bygging kan iverksettes.

Det skal settes av minimum 4 boenheter som tilgjengelige boenheter.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 30.09.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, legges reguleringsplan for Kvilstad ut til høring og offentlig ettersyn med følgende tilleggspunkt og endringer i bestemmelsene. 

Bestemmelsene

Regulert fortau langs Alosavegen, Fagerbakkvegen og Kvilstadvegen skal være etablert før ny bebyggelse innenfor området kan tas i bruk.

Prosjektering for fundamentering av bebyggelsen skal legges ved byggesøknaden og godkjennes av kommunen før bygging kan iverksettes.

Det skal settes av minimum 4 boenheter som tilgjengelige boenheter.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 61/15 1719/4/1 - Mindre endring - Detaljregulering Gjemble lille

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas mindre endring av detaljregulering for Gjemble lille, slik det er fremvist i revidert plankart - datert 17.09.2015.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 30.09.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtas mindre endring av detaljregulering for Gjemble lille, slik det er fremvist i revidert plankart - datert 17.09.2015.--- slutt på saksprotokoll --- 

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 30.09.2015 15:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051