Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 29.08.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 29.08.12
Tid: 13:00-15:15

Sakliste uten vedlegg som PDF   -  som EPUB (epub-format for eBok til nettbrett/mobil, best til tekstlesing)

Protokoll som PDF  -  som EPUB (epub-format for eBok til nettbrett/mobil, best til tekstlesing)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger) 

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 52/12 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 53/12

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 54/12 1719/314/375 m.fl. - Detaljregulering for Levanger sør utredning vedtak
PS 55/12 1719/6/114 - Detaljregulering Sjøsiden, Kjønstadmarka felt B2 utredning vedtak
PS 56/12 1719/18/74 - Detaljregulering / reguleringsplan Nossumhyllan felt D1 og D2 utredning vedtak
PS 57/12 Søknad om bruksendring av 1 etasje fra forretning til boligformål på eiendommen 1719/315/274 Sjøgata 11 B utredning vedtak
PS 58/12 1719/1/357 og del av 1/17 - Reguleringsplan Sjøbadet borettslag utredning vedtak
PS 59/12 Reguleringsplan for bolig og fritidsbebyggelse på eiendommen 363/5 på Ytterøya, Levanger kommune - forhåndsvurdering av mulig oppstart utredning vedtak
PS 60/12 Søknad om utvidelse av Ekne Småbåthavn - 1719/158/3 Kaia - Ekne Småbåthavn BA - Klage på vedtak av 13.06.12 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf - forfall
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf x
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem ap/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v/sv x
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Ingvill Berg Fordal ap varamedlem ap/sp/krf x Lars Petter Holan
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem ap/sp/krf x Lill Kristin Nordahl
Per Olav Gilstad h varamedlem h/v/sp/krf x Vebjørn Haugom


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, barn- og unges representant Berit Sunnset VoldsethÅsmund Brygfjeld  

Merknader

 • Kort orientering fra Estetikkutvalget v/Geir Tore Persøy, FRP
 • Kort om gatebruksplanen v/Alf Birger Haugnes (trafikkanalyser)
      Til toppen av siden

 

 

PS 52/12 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

 

PS 53/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Forslag i møte:
Til å godkjenne og underskrive protokoll:  Astrid Juberg Vordal, AP og Nina Bakken Bye, H

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne og underskrive protokoll:  Astrid Juberg Vordal, AP og Nina Bakken Bye, H
    Til toppen av siden

 

 

PS 54/12 1719/314/375 m.fl. - Detaljregulering for Levanger sør

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i plandokumentene (bestemmelser + plankart):

 •  Ny § 3.12 Utbyggingsavtale:
  Det skal inngås en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger som avklarer følgende:
  1. Vegløsning fra Moan-området inn på FV 125 (jf. reg.plan 14.05.2003), men med justering av trasévalg inklusive rundkjøring.
  2. Vann, avløp, overvann (evt. m/fordrøyning og sandfang)
  3.  Gang-/sykkelvei + belysning
  4.  Grønn infrastruktur; 2 parkområder innenfor reg.grensen samt i nærområdet
  5. Boligpolitiske tiltak
  6.  Belysning
 • § 3.3 suppleres med: ”Der annet ikke er angitt i planen følger byggegrenser formålsgrenser.” Best. ang. siktsoner og inntrekking av etasjer (i §§ 3.3, 3.4, 4.5) samles under samme paragraf.
 • Angi tillatt takform i bestemmelsene.
 • Angi hva maks kotehøyde i § 4.5 gjelder.
 • Interne kjøreveger og internt formål annen veggrunn angis som felles for planområdet.
 • § 5.3: Gang- og sykkelveg i vest angis som felles for planområdet.
 • Park 1 og tilliggende gang- og sykkelveg føres helt fram til plangrensen i vest, som kombinert formål med felles gang- og sykkelveg.
 • § 5.7 og 3.11: Areal i felt T/P2, sør for nedkjøringsrampa, opparbeides til 4 HC-plasser, sykkelparkering, urban lekeplass og urban park. Løsningen skal framgå av utomhusplan.


Vedlagte forslag til detaljregulering for Levanger sør, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Habilitet:
Møtet vedtok enstemmig at Geir Tore Persøy, FRP var inhabil i behandling av denne sak. Geir Tore Persøy fratrådte som inhabil.
Svein Musum, FRP, tiltrådte møtet under behandling av denne sak.

Orientering i møtet:
Tove Nordgaard, Arkideco AS, presenterte mulighetsstudien Levanger sør - presentasjon (14MB) - redusert kvalitet (9MB) PDF

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Alf Magnar Reberg, SP, på vegne av AP, SP og KRF:
Plan og utviklingskomiteen er positiv til planen slik den foreligger.
Planens høye utnyttelse av et verdifullt sentrumsnært næringsområde er positivt.
Komiteen ønsker en nærmere avklaring om eksisterende næring i planområdet.
Parkeringskjeller er viktig for planen. Boliger er positivt for aktivitet på området.
Planområdet ligger innenfor området som er vedtatt definert "sentrumsområdet", vedtatt av Kommunestyret i sak, Levanger sentrum - sentrumsstruktur 15-10-2003.
Det er tvilsomt og bør derfor sammen med Fylkesmannen vurderes hvorvidt planen faller inn under et område hvor kjøpesenterstoppen skal gjelde.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan og utviklingskomiteen er positiv til planen slik den foreligger.
Planens høye utnyttelse av et verdifullt sentrumsnært næringsområde er positivt.
Komiteen ønsker en nærmere avklaring om eksisterende næring i planområdet.
Parkeringskjeller er viktig for planen. Boliger er positivt for aktivitet på området.
Planområdet ligger innenfor området som er vedtatt definert "sentrumsområdet", vedtatt av Kommunestyret i sak, Levanger sentrum - sentrumsstruktur 15-10-2003.
Det er tvilsomt og bør derfor sammen med Fylkesmannen vurderes hvorvidt planen faller inn under et område hvor kjøpesenterstoppen skal gjelde.

Det gjøres følgende endringer i plandokumentene (bestemmelser + plankart):

 •  Ny § 3.12 Utbyggingsavtale:
  Det skal inngås en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger som avklarer følgende:
  1. Vegløsning fra Moan-området inn på FV 125 (jf. reg.plan 14.05.2003), men med justering av trasévalg inklusive rundkjøring.
  2. Vann, avløp, overvann (evt. m/fordrøyning og sandfang)
  3.  Gang-/sykkelvei + belysning
  4.  Grønn infrastruktur; 2 parkområder innenfor reg.grensen samt i nærområdet
  5. Boligpolitiske tiltak
  6.  Belysning
 • § 3.3 suppleres med: ”Der annet ikke er angitt i planen følger byggegrenser formålsgrenser.” Best. ang. siktsoner og inntrekking av etasjer (i §§ 3.3, 3.4, 4.5) samles under samme paragraf.
 • Angi tillatt takform i bestemmelsene.
 • Angi hva maks kotehøyde i § 4.5 gjelder.
 • Interne kjøreveger og internt formål annen veggrunn angis som felles for planområdet.
 • § 5.3: Gang- og sykkelveg i vest angis som felles for planområdet.
 • Park 1 og tilliggende gang- og sykkelveg føres helt fram til plangrensen i vest, som kombinert formål med felles gang- og sykkelveg.
 • § 5.7 og 3.11: Areal i felt T/P2, sør for nedkjøringsrampa, opparbeides til 4 HC-plasser, sykkelparkering, urban lekeplass og urban park. Løsningen skal framgå av utomhusplan.


Vedlagte forslag til detaljregulering for Levanger sør, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
    Til toppen av siden

 

 

PS 55/12 1719/6/114 - Detaljregulering Sjøsiden, Kjønstadmarka felt B2

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:
§ 2.1: …”opparbeidelse av utearealer” suppleres med /lek.
§ 2.3 suppleres med: Området skal utstyres med minimum sittebenk, sandkasse og huske.

Vedlagte forslag til detaljregulering for ”Sjøsiden”, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Saksordfører:
Torbjørn Andre Moe, AP

Forslag i møte:
Endring fra rådmannen:
§ 2.3 siste setning sløyfes. Tillegges: Lekearealet skal sikres med gjerde.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:
§ 2.1: …”opparbeidelse av utearealer” suppleres med /lek.
§ 2.3 suppleres med: Området skal utstyres med minimum sittebenk, sandkasse og huske.
§ 2.3 siste setning sløyfes. Tillegges: Lekearealet skal sikres med gjerde.

Vedlagte forslag til detaljregulering for ”Sjøsiden”, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
    Til toppen av siden


 

 

PS 56/12 1719/18/74 - Detaljregulering / reguleringsplan Nossumhyllan felt D1 og D2

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte forslag til detaljregulering for Nossumhyllan felt D1 og D2, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Saksordfører:
Svein Erik Veie, AP

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Bygningene skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.
Alternativt at boligene utstyres med skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Tilleggsforslag fra Gunnar Løvås, avvist med 9 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:
Vedlagte forslag til detaljregulering for Nossumhyllan felt D1 og D2, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
    Til toppen av siden


 

 

PS 57/12 Søknad om bruksendring av 1 etasje fra forretning til boligformål på eiendommen 1719/315/274 Sjøgata 11 B

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) avslås søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for bruksendring av deler av forretningsformål i 1. etasje til boligformål. Begrunnelse for avslaget er gitt i dette saksfremlegg.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28, jf. plan og bygningsloven § 1-9.
Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Astrid Juberg Vordal, AP:
Saken utsettes i påvente av tidligere omtalte revidering av sentrumsplanen.

Avstemning:
Utsettelsesforslaget vedtatt med 9 mot to stemmer.

VEDTAK:
Saken utsettes i påvente av tidligere omtalte revidering av sentrumsplanen.
    Til toppen av siden

 

 

PS 58/12 1719/1/357 og del av 1/17 - Reguleringsplan Sjøbadet borettslag

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte forslag til endring av reguleringsplan for Sjøbadet borettslag vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Saksordfører:
Ny saksordfører: Britt Tønne Haugan, KRF

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Vedlagte forslag til endring av reguleringsplan for Sjøbadet borettslag vedtas iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12.
    Til toppen av siden

 

 

PS 59/12 Reguleringsplan for bolig og fritidsbebyggelse på eiendommen 363/5 på Ytterøya, Levanger kommune - forhåndsvurdering av mulig oppstart

Rådmannens forslag til vedtak:
Det tilrådes oppstart av reguleringsprosess for inntil 10 boliger på oversiden av fv. 135 på eiendommen 1719/363 på Ytterøya. Det frarådes regulering for fritidsbebyggelse på nedsiden av fv. 135 på samme eiendom.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Det tilrådes oppstart av reguleringsprosess for inntil 10 boliger på oversiden av fv. 135 på eiendommen 1719/363 på Ytterøya. Det frarådes regulering for fritidsbebyggelse på nedsiden av fv. 135 på samme eiendom.
    Til toppen av siden


 

 

PS 60/12 Søknad om utvidelse av Ekne Småbåthavn - 1719/158/3 Kaia - Ekne Småbåthavn BA - Klage på vedtak av 13.06.12

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtaket av 13.06.12 opprettholdes og oversendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Klagen tas til følge. Vedtak av 13.06.12 opprettholdes ikke.

Begrunnelse:
Under behandling den 13.6.2012 manglet en vesentlig vurdering, vurdering og vektlegging av prinsipper for offentlig beslutningstaking i henhold til § 7 og §§ 8- 12 og § 9 i Naturmangfoldloven. Kommunen har selv påpekt dette i dagens saksfremlegg. I umiddelbar nærhet til småbåthavna ligger et fuglefredingsområde av regional og nasjonal interesse og en slik vurdering burde ha vært gjennomført ved behandling den 13.6.2012 for å vurdere hvordan dette fuglefredingsområde ville bli utsatt negativt ved en slik utvidelse. En slik vurdering kunne ha gitt en endret avstemming ved første gangs behandling. Med bakgrunn i dette fremmes vedlagte forslag da undertegnede mener at saken ikke var godt nok utredet og opplyst ved første gangs behandling.

Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Plan og utviklingskomiteen i Levanger beklager at ikke Naturmangfoldloven § 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking §§ 8- 12 ble vektlagt under saksutredningen i saken da den var til første gangs behandling den 13.6.2012. Vektlegging og vurdering av disse paragrafene i Naturmangfoldloven var utelatt i den første behandlingen, noe kommunen også beskriver i sin kommentar i dagens saksfremlegg.
Vurdering og vektlegging av prinsipper for offentlig beslutningstaking i henhold til § 7 og §§ 8 – 12 og § 9 i Naturmangfoldloven burde ha vært vurdert i saksframlegget ved første gangs behandling.
En slik vurdering i saksframlegget kunne ha endret resultatet på avstemmingen.

Begrunnelse:
Utvidelsen av småbåthavna på Ekne har pågått over tid og utvidet i flere etapper fra 24 plasser til i dag 75 plasser og en ny søknad om 20 nye båtplasser foreligger. Det som er riktig i denne saken er at kommunen kun har godkjent 40 båtplasser og at småbåthavna senere har blitt utvidet med 35 plasser til dagens 75 plasser uten at forholdene til fuglefredningsområdet i Falstad bukta har blitt vurdert. Heller ikke ved den siste søknaden har vi som politikere blitt forelagt en vurdering av prinsippene i Naturmangfoldloven § 7 og §§ 8- 12. Levanger kommune har plikt på seg til å utrede forholdene til Falstad bukta fuglefredningsområde med henhold til kravene i Naturmangfoldloven. En slik vurdering burde ha vært framlagt ved behandling den 13.6.2012. Når denne vurderingen manglet i saksframlegget den 13.6.2012 ble det gjort vedtak med mangelfulle opplysninger i saken.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag til vedtak fra  Gunnar Løvås, SV:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.
Tilleggsforslag fra Gunnar Løvås, SV, avvist med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Vedtaket av 13.06.12 opprettholdes og oversendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
    Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 19.09.2012 12:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051