Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 28.08.13 - sak 51/13 - 1719/228/2 - Planprogram for detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2012/7136
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 28.08.13 51/13
Kommunestyret    

 

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering av Fåraaunet fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Vedlegg:

 1. Forslag til planprogram revidert 12.06.2013 PDF
 2. 13027-130318 Planskisse PDF - som jpg, nettbrett
 3. 13027-130320 Illustrasjon PDF
 4. 13027-130612 Vedlegg - innspill høring PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Solem Arkitektur har oversendt planprogram revidert 12.06.2013 for behandling/fastsetting. Dette er gjort på vegne av Ragnhild Eggen og Jonas Viken. Planprogrammet inngår i prosessen med å detaljregulere deler av eiendommen gnr. 228 bnr. 2 i Åsenfjord til fritidsbebyggelse m.m.

Intensjonen med planarbeidet er å skape et attraktivt og særpreget område der bærekraftig utnyttelse av ressursene skal være overordnet. Planen er tenkt å legge til rette for fritidsbebyggelse ved fortetting med ca. 9 nye tomter ifb. eksisterende fritidsbebyggelse samt erstatte eksisterende tunbebyggelse med ny «kompakt» fritidsbebyggelse (frittstående bygninger eller sammenbygd) med 8-12 enheter. Eksisterende dyrkajord vest for gårdstunet forutsettes benyttet til ca. 10-12 parsellhager for de som etablerer seg innenfor området. Ny tunbebyggelse, parsellhagene og strandområdet planlegges med gode uterom for lek og opphold. Det tas også sikte på å sikre allmennhetens tilgang til strand- og sjøområdene. Adkomst til området vil skje via eksisterende privat veg fra fylkesveg 753. En større parkeringsplass (ca. 45-50 biler) planlegges ved adkomsten til planområdet. Det planlegges kjørbar adkomst fra parkeringsplassen langs ytterkant av dyrkajorda mot vest ned til sjøen og videre til eksisterende fritidsbebyggelse lengst mot sør. Naust og flytebrygger vil også inngå i planen. I foreløpig planskisse er det illustrert 22 båtplasser.

De skisserte tiltakene, 9 fritidsboliger, naustrekke og tunbebyggelse med 8-12 boenheter, ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet langs sjø.

Planen utløser krav om konsekvensutredning iht. pbl § 4-2 andre ledd og iht. forskrift om konsekvensutredninger §§ 3 b), d) og 4 d). Det vil si at dette er en detaljregulering av et hytteområde som innebærer endringer ift. gjeldende kommuneplan, og som er i konflikt med statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, Flere kriterier i § 4 kan være aktuelle: § 4 b) pga. lokalt viktig bløtbunnområde, § 4 h) pga. fare for steinsprang.

Ifølge overnevnte statlige planretningslinjer er det i Levanger kommune press på arealene i strandsonen. Som hovedregel skal byggeforbudet praktiseres strengt. Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, landskap m.v. Nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som mulig, alternative plasseringer skal vurderes.

Når det gjelder naturmangfold berører planens sjøareal et lokalt viktig bløtbunnområde, som er sårbart for utslipp.

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 er det utarbeidet forslag til planprogram.

Planområdet

Planområdet ligger ved Leangsfjorden, innerst i Åsenfjorden. Planområdet omfatter gnr. 228, bnr. 2 som er på ca. 80 daa og består av 7,9 daa dyrka jord, 63,5 daa skog og ca. 9 daa anna areal. Jorda har de senere år vært drevet ved bortleie, med unntak av siste år,

2012, da det ikke har vært drift på eiendommen. Planområdet omfatter også eksisterende hytter og tilliggende sjøareal. Eksisterende bebyggelse består av 5 fritidsboliger med egne parseller (tomter) samt hovedbruket med 3 bygninger på tunet, naust ved sjøen og et mindre bygg vest i planområdet. Se planavgrensning i planprogrammet.

Planstatus

Planområdet omfattes av kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.2011. Området er i denne planen avsatt som landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift.

Kommuneplanens arealdel har bestemmelser og retningslinjer som gir føringer for planarbeidet, blant annet om estetikk/landskapstilpassing, parkering, størrelser på fritidsbebyggelse og naust.

I nordøst grenser planområdet til reguleringsplan Faara II, vedtatt 18.10.2006.

Planprogram og konsekvensutredning

Planen utløser krav om konsekvensutredning, da den kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Det må framgå hvilke metoder som skal benyttes og utformingen skal være slik at det kan tas stilling til om reguleringsplanen er utarbeidet i samsvar med planprogrammet.

Ved oversendelse av planforslag skal planbeskrivelsen beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn.

Det er foreslått at følgende forhold skal utredes:

Natur-, klima- og miljøforhold

 • Naturverdier, biologisk mangfold, vannmiljø
 • Grunnforhold
 • Havstigning og stormflo
 • Kulturlandskap, jordvern, kulturminner
 • Friluft og rekreasjon, tilgang til strandsonen


Transport og infrastruktur

 • Adkomst langs land, trafikk
 • Adkomst fra sjø, kaianlegg
 • Annen infrastruktur (vann og avløp)


Andre forhold

 • Barn og unge
 • Forurensing
 • Støy
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)


Se tabell i planprogrammet for mer info.

Kommunen har signalisert at avfallsløsning, vann og avløp, allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen, landskapsvirkninger (nær- og fjernvirkning), konsekvenser for viktig bløtbunnområdet, småbåtanleggets inngrep på sjøbunn og fare for steinsprang/snøskred bør redegjøres for i planbeskrivelsen.

Utbyggingsavtale

Det er opplyst at planområdet vil få vann fra offentlig vannverk eller via privat brønn (grunnvann). Avløp forutsettes løst via privat godkjent avløpsløsning.

Det er ikke varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Evt. behov for utbyggingsavtale er omtalt ifb. tema annen infrastruktur. Allmennhetens adkomst til strandsonen kan evt. avtales, med mindre dette går fram av planen.

Planprosess

Medvirkning

Det foreligger en forhåndsuttalelse fra Innherred samkommune av 15.01.13, med grunnlag i forhåndsuttalelser fra regionale myndigheter.

Forhåndskonferanse mellom tiltakshaver og kommunen ble gjennomført 21. mars 2013.

Høring av planprogram

Varsel om planoppstart med høring av planprogram ble kunngjort i Levangeravisa den 23.04.13 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 18.04.13. Kunngjøring med planprogram og mulighetsstudie/arealskisse ble lagt ut på kommunens hjemmeside den 18.04.13. Høringsfristen var 04.06.13.

I planprogrammet er det signalisert at det i forbindelse med konsekvensutredning og utarbeiding av planforslag er aktuelt med samrådsmøte med offentlige instanser, basert på de innspill som kommer inn ved varsel oppstart planarbeid.

I forbindelse med høringen mottok forslagsstiller uttalelse fra Kystverket, NTNU Vitenskapsmuseet, Sametinget, Norges vassdrags- og energidirektorat, Sigurd Ingvaldsen og Arne Ødegaard, Bjørn Ola Dragset, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Kirsti Berg, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag samt NTE Nett AS.

Uttalelsene er oppsummert og kommentert i eget vedlegg.

Innspillene gjelder bl.a. behov for arkeologiske befaringer, sikkerhetsforhold i sjø, risiko- og sårbarhetsanalyse (steinsprang, snøskred, klimaendringer som f.eks. intens nedbør og stormflo), medvirkning (ift. hytteeiere og allmennhetens friluftsinteresser), framdriftsplan for planprosessen, strømforsyning samt miljøhensyn (landskap, friluftsliv og biologisk mangfold) i 100-metersbeltet langs sjøen.

Eiere av tre hytteeiendommer i planområdet er skeptisk til omfattende videre utbygging.

Fylkesmannen påpeker at det må sees på plangrep som kan bidra til en samlokalisering og fortetting av nye tiltak inn mot eksisterende inngrep. Tunet på gården kan utvikles til aktuelle boenheter forutsatt at friarealer og allmenhetens adkomst til sjøen sikres gjennom planen. Når det gjelder naustformål er det tradisjonelle naustet en bygningstype som ikke er tilpasset dagens fritidsbåter og bruk. Det bør derfor vurderes andre lagringsplasser for båter utenfor 100-metersbeltet langs sjø, og i stedet tilrettelegge for friområde på det aktuelle arealet.

Fylkeskommunen påpeker at når det gjelder fortetting av hytteområdet på nordsida, bør hytter som gir silhuettvirkning unngås. Videre bør en unngå store inngrep til naustbygninger. De synes også at planarbeidet har endret fokus der ny fritidsbebyggelse har blitt det dominerende og at fortetting ikke bør innebære mer enn en fordobling av antall hytter. Skissert nytt område C for fritidsbebyggelse vil i praksis bli en stengsel i den åpne og langstrakte landskapsformen som er sammenhengende helt fra østgrensa ved parkeringsplassen og ned til sjøen. Planprogrammet bør inneholde et alternativ der planlagte tiltak har fokus på mest mulig utnyttelse til parsellhager/kolonihager, og der ny fritidsbebyggelse begrenses til fortetting/lokalisering i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Når det gjelder utredningstema påpekes det at:

 • under kulturlandskap og jordvern bør det fokuseres på hvordan ulike alternativer ivaretar jordvernet, og på nær- og fjernvirkning av plassering av ny fritidsbebyggelse.
 • under transport og infrastruktur bør mulighet til atkomst for ulike brukergrupper uavhengig av alder og funksjonsevne utredes, spesielt til friområde, brygge og badeplass.


Planprogrammet er forelagt Landbruk og naturforvaltning samt Kommunalteknikk. Det er ikke mottatt innspill.

Endringer av planprogrammet etter høring

Rådmannen finner at det er gjort følgende endringer i planprogrammet etter høring:

 • Under overskriften planlagte tiltak er innspill fra fylkeskommunen kommentert.
 • Punkt 5.2 Grunnforhold er supplert med snøskred som aktuell problemstilling.
 • Punkt 5.2 er supplert med vurdering ift. hvordan ulike alternative utbygginger ivaretar jordvernet, og på nær- og fjernvirkning av plassering av ny fritidsbebyggelse.
 • Punkt 5.2 er supplert med vurdering av mulighet til adkomst for ulike brukergrupper uavhengig av alder og funksjonsevne, spesielt til friområde, brygge og badeplass.
 • Punkt 6.2 er tilføyd (om mottatt innspill og kommentarer til disse).
 • Punkt 6.3 (viktige milepæler) er tilføyd.


Vurdering:

Etter høring er planprogrammet supplert på bakgrunn av innspill fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Flere innspill er imidlertid tenkt innarbeidet i planforslaget, mens noen vil bli vurdert nærmere ved utarbeidelse av planforslaget.

Fylkeskommunen har varslet behov for arkeologisk befaring i planområdet og NTNU Vitenskapsmuseet har varslet behov for marinarkeologisk avklaring. Rådmannen ber om at dette gjennomføres før planforslaget oversendes til kommunen for første gangs behandling.

Rådmannen finner at forslag til planprogram på en tilfredsstillende måte gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosess, opplegg for medvirkning og behov for utredninger. Rådmannen tilrår at det innstilles på at forslag til planprogram for detaljregulering av Fåraaunet fastsettes i medhold av pbl §§ 4-1 og 12-9.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 28.08.2013 16:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051