Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 28.08.13 - sak 49/13 - Søknad om unnlatelse av frikjøp for parkering ved bruksendring fra sykehjem til hybelhus - 1719/315/177 - Jernbanegata 29 - Møllenberg Invest AS


Saksbehandler: Hilde Røstad
Arkivsaknr: 2013/3778 - /1719/315/177
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 28.08.13 49/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad fra Møllenberg Invest AS om unnlatelse av frikjøp for parkering innvilges innenfor gjeldende vedtekter til pbl § 69 nr.4, jf. overgangsbestemmelsene i pbl. § 34-2 (9).

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Søknad fra Møllenberg Invest AS om unnlatelse av frikjøp for parkering.

Vedlegg:

  1. Søknad om unnlatelse av frikjøp for parkering ved planlagt hybelhus PDF
  2. Vedtekter til PBL §69 nr. 3 og 4 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Tiltaket:

Møllenberg Invest AS har hatt samtaler med St. Eystein Sykehjem vedrørende utvikling og drift av bygningsmasse for utleie av hybler. Bygningen er pr. i dag ikke i bruk og har stått slik i 6 år.

Bygningsmassen er planlagt med 11 boenheter/ hybler. Bygningsmassen har i dag 4 parkeringsplasser foran bygget. Det er også 2-3 parkeringsplasser ved prestehuset.

Utleie vil basere seg på hovedsakelig utleie til studenter uten bil. De ser derfor ikke behov for flere parkeringsplasser enn det som bygningsmassen har pr. i dag. Hvis kommunen krever frikjøp vil prosjektet ikke bli realisert på grunn av at eiendomsbesitter, St. Torfinn Kirke, ikke har tilstrekkelige midler til frikjøpskrav.

Planstatus:

Klikk for større kart
Utsnitt av reguleringsplan for Levanger sentrum

Området omfattes av reguleringsplan for Levanger sentrum, og er regulert til bolig/offentlig formål. Tiltaket vil være i samsvar med eksisterende reguleringsplan.

Vedtekter:

Gjeldende vedtekter til plan- og bygningsloven for Levanger kommune ble sist endret 13.10.2004, kom-sak 067/04 (se vedlegg).

Vedtektene er gitt med hjemmel i pbl § 69 nr.4. Etter overgangsbestemmelsene i pbl § 34-2 (9) er vedtekter etter denne bestemmelsen gjeldende i inntil 8 år etter ikrafttreden av plandelen til ny pbl den 1.7.2009.

Institusjoner (sykehjem) skal i følge vedtektene ha oppstillingsplasser for biler som kommunen i hvert enkelt tilfelle krever. For hybler skal det være en plass pr. hybel.

Satsen for frikjøp for parkering ble i kommunestyrets sak 62/12 fastsatt til kr. 300.000,- for manglende plass i henhold til Levanger kommunes vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr.4. Beløpet justeres årlig ihht SSB sin byggekostnadsindeks. Som basis benyttes indeksen pr. 1.1.13.

Uttalelse fra enhet for kommunalteknikk:

Saken er sendt enhet for kommunalteknikk for uttalelse. Enhet for kommunalteknikk skriver i sin uttalelse datert 17.6.2013 følgende:

«Fra kommunalteknikk er vi av den formening at de nylig politisk vedtatte bestemmelsene om frikjøp parkeringsplasser må følges. Og vi kan ikke basere et vedtak på å tro at beboere/leietakere er uten bil (og det at studenter er uten bil er vel historie...?).

Som alternativ til frikjøp vil det vel være økonomisk mer gunstig for tiltakshaver om de selv greier å etablere / bygge de resterende P-plasser.»

Vurdering:

Opparbeidelse av flere parkeringsplasser på egen tomt:

Klikk for større foto

Det er teknisk mulig å opparbeide flere parkeringsplassen «på kirkebakken» foran inngangspartiet til kirka. Eierne ønsker imidlertid å beholde den grønne lungen/ kirkebakken foran inngangspartiet. Estetisk er den grønne lungen er viktig for å fremheve den flotte bygningen.

Følgende står i estetikkveilederen:

«Den katolske kirken i Jernbanegata 29 fra 1965, har ingen likhetstrekk med trehusbyen Levanger. Den har en helt spesiell posisjon og ligger tilbaketrukket fra tverrgaten, men i fasadelinjen mot Jernbanegata. Den tilbaketrukne posisjonen danner et lite torg som fungerer som en kirkebakke foran kirken. Sammen med tilhørende kontor og boligfløy danner den en helhet, som til tross for stilavvik i dimensjon, passer fint inn i trehusbyen og er med på å berike den.»

Praksis ved bruksendringer av bygninger:

Ved bruksendringer av bygninger er praksis å se på forskjellen i «behovet for parkeringsplasser» ved tidligere og ny bruk av bygningene for å fastsette krav om opparbeidelse av nye parkeringsplasser/ fastsetting av frikjøpsbeløp. Dersom ny bruk medførte behov for flere plasser enn tidligere bruk har det vært krevd opparbeidelse av flere parkeringsplasser eller frikjøp.

Her er «tidligere bruk» institusjon (sykehjem) og «ny bruk» bolig (hybler). I følge vedtektene skal institusjoner ha de oppstillingsplasser som kommunen i hvert tilfelle krever. For hybler skal det være en plass pr. hybel.

Det er i henhold til vedtektene vanskelig å fastsette krav om antall parkeringsplasser for «tidligere bruk» institusjon (sykehjem) i og med at det ikke står noe eksakt tall i vedtektene.

Sykehjemmet har hatt 30-32 sengeplasser i henhold til tegninger. På det meste på dagtid vil det kunne være 8 pleiere (inkl. administrasjon), 2 ansatte på kjøkken, 1 vaktmester og 1 renholder på jobb. I tillegg kommer 3-4 besøkende. Behovet for parkeringsplasser vil derfor være mindre ved ny omsøkt bruk. 11 hybler gir et behov på 11 parkeringsplasser.

Med bakgrunn i ovennevnte vurdering anbefaler plan- og byggesakssjefen at det ikke kreves frikjøp for parkering ved denne bruksendringen. Bruksendringen kan gjøres innenfor gjeldende vedtekter til pbl. 

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 28.08.2013 16:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051