Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 28.08.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: rom 1008 (ved Servicekontoret i 1. etasje), Levanger rådhus
Dato: 28.08.13
Tid: 13:00 - 15:00

Sakliste som PDF   -   som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF - som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 45/13 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 46/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 47/13 Søknad om oppføring av basestasjon for mobil kommunikasjon - 1719/275/12 Ulve vestre - Mobile Norway AS utredning vedtak
PS 48/13 Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1719/54/1 Sunde nedre - Asbjørn Løvås - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan utredning vedtak
PS 49/13 Søknad om unnlatelse av frikjøp for parkering ved bruksendring fra sykehjem til hybelhus - 1719/315/177 - Jernbanegata 29 - Møllenberg Invest AS utredning vedtak
PS 50/13 Søknad om fasadeendring - 1719/315/201 - Håkon den godes gate 21 - Ola A Storaker utredning vedtak
PS 51/13 1719/228/2 - Planprogram for detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord utredning vedtak
PS 52/13 1719/331/1 - Planprogram for detaljregulering Sundberga - Ytterøy utredning vedtak
PS 53/13 Utbyggingsplan/-avtaler Levanger Havn (sak opprettet i møtet) - vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, Åsmund Brygfjeld

 

Merknader

Opprettet i møtet: Sak 53/13 Utbyggingsplan/-avtaler Levanger Havn

Spørsmål:

Alf Magnar Reberg, SP

 • Reguleringsplan Gråmyra, manglende retardasjonsfelt
  PUK gir leder fullmakt til atter å purre Statens Vegvesen
 • Møte avholdes med Statens Vegvesen (flere saker)
 • Omregulering tomter Ekne (til leiligheter).
  Omreguleres innen sommer 2014


Svein Erik Veie, AP

 • Gang og sykkelveg Korsbakken
 • Takst er til vurdering hos Statens Vegvesen


Gunnar Morten Løvås, SV

 • Eidsbotnvegen 43B, fra hytte (brann) til enebolig
  Tillatelse i henhold til plan


Gerd Haugberg, H

 • Estetikkutvalget, organisering, funksjon, evt. fritak og nyvalg
  Settes opp som sak på neste møte til PUK
  Til toppen av siden

 

 

PS 45/13 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 28.08.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 46/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 28.08.2013

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll:
Vebjørn Haugom, H. og Ingvill Berg Fordal, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll:
Vebjørn Haugom, H. og Ingvill Berg Fordal, AP
Til toppen av siden

 

 

 

PS 47/13 Søknad om oppføring av basestasjon for mobil kommunikasjon - 1719/275/12 Ulve vestre - Mobile Norway AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) avslås søknad om rammetillatelse for etablering av basestasjon for mobiltelefon og mobilt bredbånd på eiendommen gnr. 275 bnr. 12.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 28.08.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Astrid Juberg Vordal, AP, på vegne av AP, SP og KRF:

 1. Saken sendes tilbake
 2. Komiteen ber Mobile Norway AS om en ytterligere utredning av flere andre plasseringer. Når dette foreligger vil saken bli tatt opp til ny behandling.


Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møtet:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Saken sendes tilbake.
 2. Komiteen ber Mobile Norway AS om en ytterligere utredning av flere andre plasseringer. Når dette foreligger vil saken bli tatt opp til ny behandling.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 48/13 Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1719/54/1 Sunde nedre - Asbjørn Løvås - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune vedtatt 13.04.2011 til fradeling av to boligtomter i LNFR-område.

Søknaden avslås med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplan).

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning av vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 28.08.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP, på vegne av AP, SP og KRF:

 1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune vedtatt 13.4.2011 til fradeling av to boligtomter i LNFR-område, innvilges.
 2. Det legges særlig vekt på at det omsøkte arealet fremstår i dag som skogspreget lauvskog, og tilfredsstiller ikke kravene til innmarksbeite.
 3. Dyrkajord er ikke berørt av omdisponeringen.
 4. Komiteen ser at behovet for boliger i Skogn er prekært. Det er ingen tomter so m er klargjort for bygging.
 5. Dette vedtak vil legge føringer for neste revisjon av Kommuneplanen.


Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møtet:

Forslag fremmet i møtet vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune vedtatt 13.4.2011 til fradeling av to boligtomter i LNFR-område, innvilges.
 2. Det legges særlig vekt på at det omsøkte arealet fremstår i dag som skogspreget lauvskog, og tilfredsstiller ikke kravene til innmarksbeite.
 3. Dyrkajord er ikke berørt av omdisponeringen.
 4. Komiteen ser at behovet for boliger i Skogn er prekært. Det er ingen tomter so m er klargjort for bygging.
 5. Dette vedtak vil legge føringer for neste revisjon av Kommuneplanen.
  Til toppen av siden

 

 

PS 49/13 Søknad om unnlatelse av frikjøp for parkering ved bruksendring fra sykehjem til hybelhus - 1719/315/177 - Jernbanegata 29 - Møllenberg Invest AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad fra Møllenberg Invest AS om unnlatelse av frikjøp for parkering innvilges innenfor gjeldende vedtekter til pbl § 69 nr.4, jf. overgangsbestemmelsene i pbl. § 34-2 (9).

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 28.08.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Søknad fra Møllenberg Invest AS om unnlatelse av frikjøp for parkering innvilges innenfor gjeldende vedtekter til pbl § 69 nr.4, jf. overgangsbestemmelsene i pbl. § 34-2 (9).
Til toppen av siden

 

 

 

PS 50/13 Søknad om fasadeendring - 1719/315/201 - Håkon den godes gate 21 - Ola A Storaker

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) og reguleringsbestemmelsenes §§ 1, 19b og 19g avslås søknad om fasadeendring og dispensasjon fra reguleringsplan for Levanger sentrum. Begrunnelse for avslaget er gitt i dette saksfremlegget.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 28.08.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Børge Lund, KRF, på vegne av AP, SP og KRF:

Saken sendes tilbake til tiltakshaver.
Komiteen ber om at tiltakshaver og Riksantikvaren kommer tilbake med felles løsning.

Forslag til vedtak fra Gerd Haugberg, H:

Det gis dispensasjon for omsøkte vinduer i fasade. Det gis dispensasjon for omsøkte dør med glassfelt

Avstemning:

Forslag til vedtak fra Haugberg avvist med 9 mot 2 stemmer.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Lund:

Lunds forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes tilbake til tiltakshaver.
Komiteen ber om at tiltakshaver og Riksantikvaren kommer tilbake med felles løsning.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 51/13 1719/228/2 - Planprogram for detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering av Fåraaunet fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 28.08.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering av Fåraaunet fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Protokolltilførsel fra AP:

Arbeiderpartiet har i utgangspunktet en restriktiv holdning i forhold til bygging innenfor 100-metersbeltet.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 52/13 1719/331/1 - Planprogram for detaljregulering Sundberga - Ytterøy

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i planprogrammet:

Planprogrammets utredningstema «Infrastruktur – vei, vann, avløp» suppleres med at annen adkomst og parkering ved nedre/østre del vurderes.

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering av Sundberga fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 28.08.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i planprogrammet:

Planprogrammets utredningstema «Infrastruktur – vei, vann, avløp» suppleres med at annen adkomst og parkering ved nedre/østre del vurderes.

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering av Sundberga fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.
Til toppen av siden

 

 

PS 53/13 Utbyggingsplan/-avtaler Levanger Havn (Sak opprettet i møtet)

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, fratrådte som inhabil.

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Lars Petter Holan, AP, på vegne av AP, SP og KRF:

 1. Komiteen er positiv til et eget næringsbygg, men tiltakshaver må forplikte seg til realisering gjennom f.eks. en rekkefølgebestemmelse
 2. Utbyggingsavtaler bør ferdigstilles snarest


Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt (10 stemmer)

VEDTAK:

 1. Komiteen er positiv til et eget næringsbygg, men tiltakshaver må forplikte seg til realisering gjennom f.eks. en rekkefølgebestemmelse.
 2. Utbyggingsavtaler bør ferdigstilles snarest.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:40 Sist endret: 22.01.2014 17:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051