Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.10.11 - sak 63/11 - Klage på drift av Danielsborg. Forslag til sanksjoner.

Øivind Holand - klikk for personkort
Saksbehandler: Øivind Holand
Arkivsaknr: 2011/945 - /1719/265/18
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.10.11 63/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det sendes forhåndsvarsel etter Pbl §32-2 der det varsles om pålegg og tvangsmulkt.
Med hjemmel i Pbl §32-2 varsles pålegg:

  • Eiendom gnr/bnr 265/18, Levanger ryddes innen 1 måned etter pålegg er gitt. Hjemmel for pålegg § 32-3.


Med hjemmel i Pbl §32-2 varsles tvangsmulkt:

  • Beløp pr. uke kr 1500,- pr kalenderuke dersom pålegget ikke følges. Hjemmel for tvangsmulkt § 32-5.


Det gis anledning til å uttale seg innen 3 uker fra mottatt forhåndsvarsel.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Klager fra Danielsborg velforening. Kommunens tilsynsplikt.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det har over mange år hvert klaget på driften av Danielsborg ved Mulekrysset. Første vedtak i PUK ble fattet 10/12- 2003. Etter mange runder både i PUK og hos fylkesmannen som klageinstans, ble saken avsluttet med fylkesmannsvedtak fattet 1.3.2006. Fylkesmannens vedtak var endelig og saken ble avsluttet.
Fylkesmannens vedtak:

"Med hjemmel i plbl § 7 gis midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan E6 Rundkjøring Mule med tilhørende bestemmelser for del av eiendommen Danielsborg som vist på situnsjonskart.
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
1) Det gis en dispensasjon med varighet på 3 år
2) Forsøpling av området er ikke tillatt.
3) Det skal oppføres et gjerde rundt hele den del av eiendommen hvor det gis dispensasjon. Gjerdet mot E6 og mot vest skal være tett, og minimum 160 cm høyt. Mot Fv 132 skal det også oppføres et tett gjerde, men dette skal oppføres 1,5 meter fra gang- og sykkelvegen og minimum være 160 cm høyt målt fra nivået på gang- og sykkelvegen. Mot øst skal det minlinum oppføres et nettinggjerde.
4) Gjerdet skal være oppført innen 01.06.06.

Levanger kommunes vedtak i sak 065/05, andre del om tillatelse til å sette opp gjerde oppheves på grunn av saksbehandingsfeil, og hjemvises til ny behandling.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen.."

I ettertid av dette ble det ordnet med driftsplass for Per Kåre Hjelmstadbakk på Heir, og han benyttet denne. Grunnlaget for klager opphørte. Hjelmstadbakk gjennomførte ingen tiltak i forhold til dispensasjon og vilkårene i vedtaket. Dispensasjonen var gitt med varighet på 3 år og tidspunkt for oppføring av gjerde var fastsatt i vedtaket. Dispensasjonen er med andre ord gått ut på tid.

I senere tid har det vært tiltakende lagring på området. Danielsborg velforening har klaget til PBOM både via telefon og mail, første gang i februar.

Med bakgrunn i klagen og kommunens tilsynsplikt befarte enhetsleder PBOM området den 16/4 d.å. og konfronterte grunneier med klager og utgått dispensasjon. 31.5.2011 ble det sendt beskjed om at opprydding måtte skje innen 15. juli 2011. Klagefrist ble angitt, men ikke benyttet. Etter utgått frist for opprydding ble enheten oppringt for å be om forlenget frist. Grunneier ble muntlig gitt ny frist 1. august (fastsatt etter eget ønske). På tross av dette har det ikke skjedd noen opprydding på området. Grunneier har i 2 telefonsamtaler imidlertid i klare ordelag gitt uttrykk for hva han synes om pålegget, administrasjonen og velforening. Han har også gitt klar beskjed om at det ikke blir oppryddet. Han har også gitt beskjed om at enhetsleder PBOM skal gi tilbakemelding om hva han kan drive med innen reguleringsformålet.

Bildedokumentasjon tatt ca 1. august:

Bildedokumentasjon tatt ca 1. august - klikk for større foto

Bildedokumentasjon tatt ca 1. august - klikk for større foto

Vurdering:
Forholdet rundt uønsket og uriktig bruk av området Danielsborg i forhold til formålet i reguleringsplanen har versert over mange år. Fylkesmannen har behandlet og oppsummert saken fram til 1.3.2006 samt fattet vedtak med vilkår. Saksbehandlingen følger vedlagt som bakgrunnsmateriale, og en finner ikke noen grunn til gjengi eller kommentere tidligere saksbehandling. En vil allikevel trekke fram noen essensielle sider ved saken:

Området er regulert til forretning. Det framgår av reguleringsbestemmelsene § 1 pkt. 1.2 at området er ment brukt til butikk – parkering – grøntareal. I tilknytning til dette skriver fylkesmannen:

"I veileder for reguleringsplan/bebyggelsesplan utgitt av Miljøvamdepartementet, er forretning definert som “bygninger, lokaler og arealer der det skal drives detalj- eller engrossalg av bearbeidede produkter til kunder som selv henter varene i lokalene.” Slik Fylkesmannen forstod Hjelmstadbakk drives det lite salg direkte fra eiendommen, da varene i hovedsak transporteres til kundene. En forretning er forbundet med stor trafikk og folketilstrømming, noe som etter Fylkesmannens syn ikke er karakteristisk for gjeldende eiendom. Eiendommen brukes i hovedsak til å lagre varer som Hjelmstadbakk kjøper opp før han selger de videre. Et lager som i all hovedsak brukes til oppbevaring faller slik Fylkesmannen ser det, utenfor formålet forretning. Det legges da også vekt på at det ikke er noen bestemte åpningstider på eieadommen, noe som vil være typisk for en forretning. Ut fra reguleringsbestemmelsene er området ment å skulle omfatte en butikk med tilhørende parkering og grøntareal. Den virksomhet som drives i dag faller utenfor dette. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen kommet til at den virksomhet som Hjelmstadbakk driver faller utenfor fomålet i
reguleringsplanen."

Driftsmåten i dag er tilsvarende den som er beskrevet ovenfor. Hjelmstadbakk har ikke benyttet mulighetene som dispensasjonsvedtaket ga. Han må dermed forholde seg til reguleringsplanen.
Dette medfører pålagt rydding/endring av drift for området. Det er ikke Plan- og byggesaksmyndighetens ansvar/rolle å skaffe/vurdere hva grunneier kan bruke tomta til.

Kommunen skriver i brev av 15.5.2006: Det vises til vedtak som fastsetter vilkår for drift/ bruk av eiendommen Danielsborg, 265/18 og særlig til frist for gjennomføring av tiltak. Plan – og byggesakssjefen i Innherred samkommune understreker viktigheten av dette og ber om at vilkårene bringes i orden innen fristens utløp. Eventuelle brudd på dette vil medføre sanksjoner fra bygningsmyndighetenes side. Hjelmstadbakk har med andre ord fått 3 beskjeder om opprydding etter fylkesmannens vedtak.

Fylkesmannen sendte brev til kommunen 3.5.2006 hvor det bl.a. sto:
”(…) Fylkesmannen fattet vedtak med vilkår. Så lenge Hjelmstadbakk oppfyller vilkårene, foreligger tillatelse til drift/bruk av eiendommen som omsøkt. At vilkårene blir oppfylt er imidlertid en forutsetning for lovlig bruk/drift, og dersom vilkårene ikke overholdes, har ikke Hjelmstadbakk tillatelse til å bruke eiendommen som omsøkt. Det følger av plan- og bygningsloven § 10-1 at kommunen skal føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen holdes i kommunen. Det er følgelig Innherred samkommune sitt ansvar å påse at de vilkår som ble stilt i Fylkesmannens vedtak blir oppfylt”.

Klagen fra Danielsborg velforening gjelder de generelt skjemmende omgivelsene, det klages ikke i forhold til noe vedtak.

Ulovlighetsoppfølging:
Kapitel 32 i Plan- og bygningsloven omhandler ulovlighetsoppfølging.

§ 32-2 Forhåndsvarsel:
”Den ansvarlige skal varsles før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges, og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig.
Forhåndsvarselet skal opplyse om at dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil forholdet kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom”.

Eier av eiendommen har allerede fått 3 varsel om at det vil bli foretatt en ulovlighetsoppfølging hvis vedkommende ikke forholder seg til dispensasjonsvedtaket. Allikevel har en kommet til at det først skal gis et formeldt forhåndsvarsel.

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans:
”Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.
Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.

Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelse av pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.
Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom”.

Forslag til vedtak:
Det sendes forhåndsvarsel etter Pbl §32-2 der det varsles om pålegg og tvangsmulkt.
Med hjemmel i Pbl §32-2 varsles pålegg:
- Eiendom gnr/bnr 265/18, Levanger, ryddes innen 1 måned etter pålegg er gitt. Hjemmel for pålegg § 32-3
Med hjemmel i Pbl §32-2 varsles tvangsmulkt:
- Beløp pr. uke kr 1500,- pr kalenderuke dersom pålegget ikke følges. Hjemmel for tvangsmulkt § 32-5.
Det gis anledning til å uttale seg innen 3 uker fra mottatt forhåndsvarsel.

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 28.08.2012 13:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051