Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.10.11

Møtested: Møterom 3. etg. Herredshuset, Verdal
Dato: 19.10.11
Tid: kl. 14:00-19:00

Sakliste som PDF (7MB)   -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 mening)

Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 60/11 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 61/11

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 62/11 Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre utredning vedtak
PS 63/11 Klage på drift av Danielsborg. Forslag til sanksjoner. utredning vedtak
PS 64/11 1719/314/375 m.fl. - Planprogram for detaljregulering og konsekvensutredning Levanger sør utredning vedtak
PS 65/11 Klage på avslått dispensasjon fra reguleringsplan 1719/276/5 - Kathrines Minde utredning vedtak
PS 66/11 Plan- og utviklingskomiteen`s valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. – oppnevning av valgnemnd utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9+1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf - forfall
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf medlem ap/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v/sv x
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem ap/sp/krf x Torbjørn Andre Moe


Fra administrasjonen møtte:
Enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld

Merknad:
Komiteen ble vist rundt hos PBOM, Herredshuset, Verdal.
Thomas Møller informerte om ny bygningslov, Plan og Prosess, del 1 PDF

Møtetidspunkt framover settes til kl. 13:00. 
    Til toppen av siden

 


PS 60/11 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.10.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden


 

 

PS 61/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.10.2011

Forslag i møte:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Ingrid Brattgjerd, SP og Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Ingrid Brattgjerd, SP og Gunnar Morten Løvås, SV
    Til toppen av siden

 

 

 
PS 62/11 Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:

 • Eksisterende g/s-veg skilles ut som eget formål (pga. annen eierform).
 • I felt B2 legges det inn byggegrense minst 1,0 m fra grønnstrukturen i felt G2.
 • Plankartet oppdateres med formålsgrense mellom vegene f_KV2 og f_KV3.
 • Parkeringskrav for barnehagen endres til 1 plass pr. ansatt pluss minst 8 plasser for henting-/bringing. Plankartets parkeringsløsning endres som forklart i saken. Planområdet må dermed utvides.
 • § 15 h) (nytt punkt): Alle kjøreveger og gang- og sykkelveger skal opparbeides i samsvar med planen, før barnehagen tas i bruk.


Forslag til reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre, med endringer som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.10.2011

Utdelt i møte:
Administrasjonens skisseforslag til ansattparkering/henteområde, jfr. skisse PDF
Administrasjonens forslag til forskyving av formålsgrense G2, jfr. skisse PDF

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Alf Magnar Reberg, SP:
Adkomstveg legges slik at minst mulig dyrkamark berøres/deles opp, det vil si i kanten av dyrkamarka.

Avstemning:
Rebergs forslag til endring enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak med utdelte skisser, og endring vedtatt i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:

 • Eksisterende g/s-veg skilles ut som eget formål (pga. annen eierform).
 • I felt B2 legges det inn byggegrense minst 1,0 m fra grønnstrukturen i felt G2.
 • Plankartet oppdateres med formålsgrense mellom vegene f_KV2 og f_KV3.
 • Parkeringskrav for barnehagen endres til 1 plass pr. ansatt pluss minst 8 plasser for henting-/bringing. Plankartets parkeringsløsning endres som forklart i saken. Planområdet må dermed utvides.
 • § 15 h) (nytt punkt): Alle kjøreveger og gang- og sykkelveger skal opparbeides i samsvar med planen, før barnehagen tas i bruk. 
 • Ansattparkering/henteområde, jfr. skisse PDF.
 • Forskyving av formålsgrense G2, jfr. skisse PDF.
 • Adkomstveg legges slik at minst mulig dyrkamark berøres/deles opp, det vil si i kanten av dyrkamarka.

Forslag til reguleringsplan for barnehage Gjemble søndre, med endringer som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl § 12-10.
    Til toppen av siden

 

 

PS 63/11 Klage på drift av Danielsborg. Forslag til sanksjoner.

Rådmannens forslag til vedtak:
Det sendes forhåndsvarsel etter Pbl §32-2 der det varsles om pålegg og tvangsmulkt.
Med hjemmel i Pbl §32-2 varsles pålegg:

 • Eiendom gnr/bnr 265/18, Levanger ryddes innen 1 måned etter pålegg er gitt. Hjemmel for pålegg § 32-3.


Med hjemmel i Pbl §32-2 varsles tvangsmulkt:

 • Beløp pr. uke kr 1500,- pr kalenderuke dersom pålegget ikke følges. Hjemmel for tvangsmulkt § 32-5.


Det gis anledning til å uttale seg innen 3 uker fra mottatt forhåndsvarsel.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.10.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det sendes forhåndsvarsel etter Pbl §32-2 der det varsles om pålegg og tvangsmulkt.
Med hjemmel i Pbl §32-2 varsles pålegg:

 • Eiendom gnr/bnr 265/18, Levanger ryddes innen 1 måned etter pålegg er gitt. Hjemmel for pålegg § 32-3.


Med hjemmel i Pbl §32-2 varsles tvangsmulkt:

 • Beløp pr. uke kr 1500,- pr kalenderuke dersom pålegget ikke følges. Hjemmel for tvangsmulkt § 32-5.


Det gis anledning til å uttale seg innen 3 uker fra mottatt forhåndsvarsel.
    Til toppen av siden

 

 

PS 64/11 1719/314/375 m.fl. - Planprogram for detaljregulering og konsekvensutredning Levanger sør

Rådmannens forslag til innstilling:
Forslag til planprogram for detaljregulering av Levanger sør fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.10.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til planprogram for detaljregulering av Levanger sør fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.
    Til toppen av siden

 

 

 

PS 65/11 Klage på avslått dispensasjon fra reguleringsplan 1719/276/5 - Kathrines Minde

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Klagen fra Kathrines Minde tas til følge og vedtak i Plan- og utviklingskomiteens sak 50/11 oppheves.

2. Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges Kathrines Minde AS dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse § 5.4 Utbygging vedtatt 25.05.11 for oppføring av 13 boenheter i felt A under følgende vilkår:


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.10.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:
Vedtak i Plan- og utviklingskomiteens sak 50/11 opprettholdes og klagen fra Kathrines Minde tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Bakgrunnen for å avslå klagen går fram av sakspapir 50/11 samt denne sak.

Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, DNA:
Det forutsettes at planavklaring for vegløsning blir gjennomført snarest.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Rebergs forslag:
Rebergs forslag til vedtak vedtatt med 5 mot 5 stemmer (leders stemme).
Veies tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedtak i Plan- og utviklingskomiteens sak 50/11 opprettholdes og klagen fra Kathrines Minde tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Bakgrunnen for å avslå klagen går fram av sakspapir 50/11 samt denne sak.

Det forutsettes at planavklaring for vegløsning blir gjennomført snarest.
    Til toppen av siden

 

 

PS 66/11 Plan- og utviklingskomiteen`s valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. – oppnevning av valgnemnd

Rådmannens forslag til vedtak:
Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra plan- og utviklingskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i plan- og utviklingskomiteen.

Følgende representanter foreslås til valgnemnd: _______________

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.10.2011

Forslag i møte:
Forslag til medlemmer til valgnemnda fra Lars Petter Holan, AP:
Alf Magnar Reberg, SP, Svein Erik Veie, AP og Nina Bakken Bye, H

Avstemning:
Holans forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra plan- og utviklingskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i plan- og utviklingskomiteen.

Representanter til valgnemnd:
Alf Magnar Reberg, SP, Svein Erik Veie, AP og Nina Bakken Bye, H
    Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 20.10.2011 08:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051