Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.04.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 18.04.12
Tid: kl. 13:00

Sakliste som PDF    -  som EPUB (epub-format for eBok til nettbrett/mobil, best til tekstlesing)
Protokoll som PDF  -  som EPUB

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger) 

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 25/12 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 26/12

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 27/12 Ulovlighetsoppfølging - Politisk forankring utredning vedtak
PS 28/12 Søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av kartforretning - 1719/55/1 - Gunnar Jermstad utredning vedtak
PS 29/12 Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/346/3 Sandsørsveet - Håvar Myhr - Dispensasjon fra kommuneplan utredning vedtak
PS 30/12 1719/315/106 m.fl. - Detaljregulering for Sjøgata 33 C utredning vedtak
PS 31/12 1719/315/106 - Utbyggingsavtale Sjøgata 33 C utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 + 3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf - forfall
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf medlem ap/sp/krf - forfall
Nina Bakken Bye h medlem h/v/sv - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Ingvill Berg Fordal ap varamedlem 1 ap/sp/krf x Britt Tønne Haugan
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem 2 ap/sp/krf x Lill Kristin Nordahl
Hilde Skavdahl ap varamedlem 6 ap/sp/krf x Torbjørn Andre Moe


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, plan-, byggesak Elisabeth Marø Holand (sak 27/12), Åsmund Brygfjeld  
    Til toppen av siden

 

PS 25/12 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.04.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 26/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.04.2012

Forslag i møte:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Lars Petter Holan, AP og AsAstrid Juberg Vordal, AP

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Lars Petter Holan, AP og AsAstrid Juberg Vordal, AP
    Til toppen av siden

 

 

PS 27/12 Ulovlighetsoppfølging - Politisk forankring

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Kommunen iverksetter ulovlighetsoppfølging i Åsenfjord i samsvar med plan- og bygningslovens regler i kapittel 32.
 2. Forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven skal rettes. Dette gjelder både eksisterende og fremtidige forhold.
 3. Ved brudd på plan- og bygningsloven skal kommunen gjennomføre ulovlighetsoppfølging, samt eventuelt varsling og anmeldelse til politiet og Økokrim.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.04.2012

Forslag i møte:
Endring fra rådmannen:
Saken behandles av Samkommunestyret

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

 1. Samkommunen iverksetter ulovlighetsoppfølging i samsvar med plan- og bygningslovens regler i kapittel 32.
 2. Forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven skal rettes. Dette gjelder både eksisterende og fremtidige forhold.
 3. Ved brudd på plan- og bygningsloven skal samkommunen gjennomføre ulovlighetsoppfølging, samt eventuelt varsling og anmeldelse til politiet og Økokrim.


Behandling i PUK, Levanger
Endret forslag til vedtak fra rådmannen:

 1. Plan- og utviklingskomiteen tar saken til etterretning.
 2. Plan- og utviklingskomiteen anbefaler ovenfor Samkommunestyret at administrasjonssjefens forslag blir vedtatt.


Avstemning:
Rådmannens endrede forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Plan- og utviklingskomiteen tar saken til etterretning.
 2. Plan- og utviklingskomiteen anbefaler ovenfor Samkommunestyret at administrasjonssjefens forslag blir vedtatt.
      Til toppen av siden


 

 

PS 28/12 Søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av kartforretning - 1719/55/1 - Gunnar Jermstad

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) gis Gunnar Jermstad dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det forutsettes at eksisterende vei flyttes og dyrkes opp.

Med bakgrunn i plan og bygningslovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknaden fra Gunnar Jermstad om fradeling av tomt til boligformål på inntil 800 m2, fra gnr 55 bnr 1 i Levanger kommune.         

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.04.2012
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt 9 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) gis Gunnar Jermstad dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det forutsettes at eksisterende vei flyttes og dyrkes opp.

Med bakgrunn i plan og bygningslovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknaden fra Gunnar Jermstad om fradeling av tomt til boligformål på inntil 800 m2, fra gnr 55 bnr 1 i Levanger kommune.     
    Til toppen av siden

 

 

PS 29/12 Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/346/3 Sandsørsveet - Håvar Myhr - Dispensasjon fra kommuneplan

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom i LNFR-område. Avslaget hjemles i kommuneplanen for Levanger kommune med tilhørende bestemmelser, Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanen) og Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon).

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages, jf forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.04.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

VEDTAK:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom i LNFR-område. Avslaget hjemles i kommuneplanen for Levanger kommune med tilhørende bestemmelser, Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanen) og Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon).

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages, jf forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.
    Til toppen av siden

 

 

PS 30/12 1719/315/106 m.fl. - Detaljregulering for Sjøgata 33 C

Rådmannens forslag til innstilling:
ForForslag til reguleringsplan datert 25.11.11, sist rev. 22.03.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.04.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til reguleringsplan datert 25.11.11, sist rev. 22.03.2012, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
    Til toppen av siden

 

 

PS 31/12 1719/315/106 - Utbyggingsavtale Sjøgata 33 C

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende ”Sjøgata 33 C” godtas.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.04.2012

Habilitet:
Geir Tore Persøy, FRP, ble av møtet enstemmig ansett inhabil og fratrådte under behandling av denne sak.

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Nina Bakken Bye, H.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. (9 stemmer).

INNSTILLING:
Vedlagte utbyggingsavtale vedrørende ”Sjøgata 33 C” godtas.
    Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 07.06.2012 17:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051