Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.01.12 - sak 8/12 - 1719/32/198 m.fl. - Klage på reguleringsplan for Handballvegen 11

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2010/7488 - /L2010011
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 18.01.12 8/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage fra Anny Holta Tounsi, på Levanger kommunestyres vedtak av reguleringsplan for Handballvegen 11, vedtatt den 28.09.2011, sak 41/11, tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg:

  1. Klage fra Anny Holta Tounsi PDF
  2. Norgeshus - Kjølen og Nydal Bygg, 09.12.11 PDF
  3. Plankart vedtatt 28.09.2011 PDF
  4. Reguleringsbestemmelser vedtatt 28.09.2011 PDF
  5. Illustrasjoner som også viser Blilivegen 19 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Anny Holta Tounsi har påklaget Levanger kommunestyres vedtak av reguleringsplan for Handballvegen 11, vedtatt den 28.09.2011, sak 41/11. Klagen ble mottatt i kommunen den 28. november 2011, ca. 3 uker etter at klagefristen var gått ut. Klagen ble først feilsendt til fylkesmannen.

I reguleringsplan for Handballvegen 11 i Skogn er det lagt til rette for boliger (to bygg med til sammen 16 boenheter) med tilhørende fellesområder og parkering i kjeller. Det vises til sakspapir med vedlegg for nærmere informasjon.

Utbygger ble informert om klagen med brev datert 06.12.2011, og gitt anledning til uttalelse. Utbygger har i brev av 09.12.2011 kommet med kommentarer til klagen. De stiller bl.a. spørsmål ved om kommunen har gjort en vurdering av om det er grunnlag for å ta klagen opp til behandling og forventer at den avvises pga. utgått frist. Brevet ble besvart den 20.12.2011, hvor vi konkluderte med at det fortsatt syntes rimelig å ta klagen opp til behandling.

Klagens innhold
Klager er hjemmelshaver av gnr. 32 bnr. 101 (Blilivegen 19), ovenfor/sørvest for planområdet. Bliliv. 20, som også nevnes i klagen, ligger like nord for planområdet.

Ifølge klager er problemet størrelsen på bygningene. Planlagte øverste bygg (kalt B1) begynner 4 meter fra tomtegrensa på ene siden, og går til 4 meter fra tomtegrensa på andre siden. Dette ødelegger veldig mye for naboene. Deres høyeste ønsker var 1 etg. bygninger, men:
De ber om at øverste bygning innskrenkes med 2 boenheter, og midtstilles på tomta.
Det vil gjøre en kjempeforskjell (for naboen som får ødelagt for sin balkong, utsikt, snuplass i enden av gata, uteareal, gjøre bygningen mindre dominerende osv...).

Tounsi kjøpte hus i den tro at det ikke ville komme noe på tomta nedenfor som ville ødelegge for utsikten.

Tounsi har overfor oss også påpekt at ønsket endring vil gi følgende fordeler:

  • Blilivegen 20 sin balkong ville fortsatt være trivelig for dem å bruke, og lysforholdene på deres eiendom ville bli bedre.
  • Det er selvfølgelig også bedre for min utsikt.
  • Det ville bli lettere for søppelbilen og alle andre å snu, for det blir veldig trangt i gata slik det nå er planlagt (dette ville bedre situasjonen for alle i den gata, og alle som går snarveien fra Blilivegen og ned).


I forhold til NorgesHus sin kommentar om at naboer alltid reagerer negativt når en vil bygge noe nytt i nabolaget sier Tounsi følgende: Ingen av naboene er negative til leiligheter, men planlagt 2-etasjes bygg 4 meter fra tomtegrenser i nord og sør er temmelig stort i et nabolag med eneboliger i 1 og 1,5 etasje.

Tidligere uttalelser fra klager
I forbindelse med offentlig ettersyn av planen mottok vi den 11.05.2011 uttalelse fra naboer ved Anny Holta Tounsi (totalt 15 underskrifter). Høringsuttalelsen tar blant annet opp det samme forholdet som nå er påklaget. Flere forhold gjorde at vi anså utbyggingen som akseptabel og aktuell nabomerknad ble ikke imøtekommet. Det vises til vår vurdering i kommunestyresak 41/11. Høringsuttalelsene ble også kommentert av utbygger den 24.05.11. Naboer ved Tounsi uttalte seg også til oppstartsvarselet, og dette var oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen.

Angående planvedtak
I kommunestyrets planvedtak (gjengitt nedenfor) er utbygger henstilt om å frigjøre område til snuplass for renovasjonskjøretøy samt å ta hensyn til naboer mht. plassering av bygg, jfr. uttalelse nr. 7 i saken. Dette for å minimere bortfall av utsikt.
Uttalelsen fra Tounsi var nr. 8 i saken. Uttalelse nr. 7 var fra naboer i Blilivegen 20 og 22, nord for planområdet. I øvre del av planområdet (felt B1, nærmest klager) er illustrativt omriss av planlagt bebyggelse tegnet helt ut til byggegrensene i nord og sør. I nedre del av planområdet (felt B2) er forholdene romsligere, fordi Plan- og utviklingskomiteen vedtok at det største bygget skulle reduseres med to boenheter fra 10 til 8 boenheter før offentlig ettersyn.
 
Kommunestyrets vedtak:
Levanger kommunestyre har i møte den 28.09.2011, sak 41/11, vedtatt overnevnte reguleringsplan ved følgende vedtak:
Vedlagte forslag til reguleringsplan vedtas, iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Utbygger bes vurdere underjordisk renovasjon og oppvarming basert på fornybare energikilder.
Det henstilles om at utbygger frigjør område til snuplass for renovasjonskjøretøy.

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om fjernvarme i Skogn sentrum basert på fornybare energikilder.

Det henstilles til utbygger om å ta hensyn til naboer mht plassering av bygg, jfr. uttalelse nr. 7 i saken. Dette for å minimere bortfall av utsikt.

Vurdering:
Rettslig klageinteresse
Planvedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. blant annet fvl. § 28 første ledd. Vi er av den oppfatning at klager, som er gjenboer til planområdet, har rettslig klageinteresse. Det er rimelig å anta at klager vil bli berørt av utbyggingen, og dermed har klageadgang.

Klagefrist
Brev om planvedtaket ble sendt ut til berørte parter med brev datert 12. oktober 2011.
Det var tre uker klagefrist fra kunngjøring lørdag 15. oktober 2011.
Klagefristen blir følgelig lørdag 5. november - eller mandag 7. november om nærmeste følgende virkedag kan regnes.

Tounsi´s e-post til fylkesmannen, som vi tolker som en klage og ikke bare en beklagelse, er datert/sendt 11. november 2011. Hun ønsker konkrete endringer og ber fylkesmannen om å ta opp saken.
Kommunen mottok klagen pr. e-post den 28. november 2011.
Klagen er dermed ikke fremsatt rettidig til kommunen, men den ble sendt til det overordna klageorganet (fylkesmannen) bare få dager etter utløpet av fristen.

Se følgende lovkommentar: 
Det forutsettes i forarbeidene at klagen bare kan anses avgitt i tide dersom den er stillet til riktig organ, jfr Ot prp nr 38 (1964—65) s 104. Det vil som regel være underinstansen, jfr § 32 første ledd bokstav a. Dette kan neppe tas på ordet. Sendes klagen feilaktig til klageinstansen og den er avgitt i tide, må det være tilstrekkelig. Annerledes kan saken stå dersom klagen verken er sendt til underinstans eller kIageinsans. I så fall kan den som regel ikke anses avgitt i tide, selv om den er postlagt innen fristen. Men i slike tilfelle kan det etter omstendighetene være rimelig å gi oppreisning for fristoversittelsen, jfr § 31.  

Vurdering av om klagen skal realitetsbehandles eller avvises
Forvaltningslovens § 31 sier følgende:
§ 31. (oversitting av klagefristen).
Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt

a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.
Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet.

Klagefristen er oversittet. Vi anser likevel at klagen kan tas opp til behandling, da klagen kan gis oppreisning jf. fvl. § 33 a). Sen levering av klagen er begrunnet med personlige forhold (sykdom), som også nevnes som en aktuell grunn i lovkommentarer. På bakgrunn av begrunnelsen anser vi det som sannsynlig at klager ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå, og at det dermed foreligger grunnlag for å ta klagen opp til behandling.

At klagen kun tar opp forhold som er tatt opp tidligere i planprosessen er sannsynligvis ikke tilstrekkelig grunnlag for å avvise klagen. Videre antar vi at 4-6 dager for sen levering ikke er overveiende mye i en slik plansammenheng.

Når en klage tas opp til behandling skal det også legges vekt på om vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. Et forslag om privat detaljregulering er å anse som kommunens eget forslag fra det tidspunkt det vedtas utlagt til offentlig ettersyn. Utbygger blir følgelig sannsynligvis ikke å regne som motpart i denne klagesaken. Vi har likevel forståelse for at en klagebehandling kan medføre ulemper for utbygger.

På bakgrunn av en helhetsvurdering synes det fortsatt rimelig at klagen tas opp til realitetsbehandling.

Vurdering av klagen
Vi ser at naboer kan oppnå fordeler gjennom at planen endres iht. klagers ønske, men dette er tatt opp tidligere i planprosessen og ikke imøtekommet.

I planens felt B1 er planens marginer knappe, og vi antar følgelig at kommunestyrets henstilling om å ta spesielle hensyn ikke vil komme naboer til felt B1 særlig til gode.

Eventuelt nedsatt utsikt er forståelig nok sårt, men det synes vanskelig å imøtekomme alles interesser ved en slik utbygging. Se også vedlagte illustrasjoner, men vær oppmerksom på at huset lengst unna klager viser et noe større hus enn planen tillater.

Konklusjon
Vi kan ikke se at det er mottatt nye opplysninger som tilsier at klagen bør tas til følge.
Vi tilrår at klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.
    Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 28.08.2012 13:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051