Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.01.12 - sak 4/12 - Reguleringsplan Fv. 119, gang-/sykkelveg Lysaker - Korsbakken. Klage

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2009/9428 - /L12
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.01.11 4/11
Plan- og utviklingskomiteen 15.06.11 44/11
Kommunestyret 22.06.11 35/11
Plan- og utviklingskomiteen 18.01.12 4/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Klagene fra John Løvås, Karianne og Eirik Bakken på kommunestyrets vedtak i sak nr. 35/11 tas ikke til følge.
Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunestyresak nr. 35/11

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak nr. 35/11

Saksopplysninger:
Levanger kommunestyre har i møte den 22.06.2011 vedtatt reguleringsplan for fv. 119, Lysaker – Korsbakken, gang- og sykkelveg. Vedtaket er kunngjort 25.06.2011 og berørte parter er tilskrevet med opplysninger om klageadgang. Innen klagefristens utløp har vi mottatt klage fra John Løvås eier av 1719/31/8 og fra Karianne og Eirik Bakken eier av 1719/22/38. Klagerne er parter i saken da de får sine eiendommer berørt av tiltaket.

Kommunestyrets vedtak i saken har følgende formulering:

”Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv 119, Lysaker – Korsbakken, gang-/sykkelveg, datert 12.10.2010 (plankart rev. 16.12.2010).

Kommunen ber vegvesenet erstatte medgåtte arealer/deler av arealer til g/s-veg/sideareal for de berørte eiendommene. Dette gjennom utvidelse av tomtene på motsatt side og/eller ved en noe endret veglinjeføring.

Det henvises til Fylkestinget sak nr. 09/20 Fylkesvegplan 2010-2013– oppsummering av høringsuttalelser:
Så lenge byggherre anbefaler at strekningen over jernbanebru tas ut av planen, endres forutsetningen om at traktorer henvises til å kjøre Fv 119. E-6 Holsand – Gråmyra kan ikke stenges for traktorer, før hele strekningen på Fv 119 har G/S veg.”

Klagen fra John Løvås dat. 16.07.2011.
Det kreves at fv. 119 flyttes i forbindelse med bygging av ny gang-/sykkelveg. Den nye gang-/sykkelvegen kommer så nært boligen at dette blir til stor ulempe og foringer eiendommen. Viss ikke kravet blir tatt til følge vil det gjennom advokat bli krevd innløsning av eiendommen.

Klagen fra Karianne og Eirik Bakken, dat. 14.07.2011.
Forventer at det velges fortausløsning forbi eiendommen da dette vil redusere arealinngrep i boligtomta. Slik løsning er også valgt for andre deler av gang-/sykkelvegen.

En annen mulighet som bør vurderes er en noe endret veglinjeføring ved å benytte den brede grøfta (5meter) på andre siden av vegen i forhold til vår eiendom. Dette vil føre til følgende fordeler:

 • Unngår å kjøpe jordbruksareal for å kompensere for tapt areal, samt opparbeide dette arealet til hage. Slipper å rive og bygge nytt gjerde (ca. 50 m), samt hogge/flytte/plante om store mengder trær og busker.
 • Slipper å kompensere for verdifall på eiendommen som følge av at gang-/sykkelvegen kommer svært nær.
 • Det spares jordbruksareal ved at man hovedsakelig bruker veggrøft til å utvide veg. Det blir ikke nødvendig å kjøpe jordbruksareal på andre siden av vår eiendom for å kompensere for tapt hageareal. Dersom vår hage blir brukt til gang- sykkelveg, vil kompensasjonen medføre tapt jordbruksareal.
 • Vi slipper å få folk tett innpå huset vårt og beholder hagen som er viktig for oss.
 • Fartsgrensen settes ned til 50 km/t på hele strekningen. Dette er vi som bor i området for. Strekningen som trenger å reduseres er ikke mye mer enn 1 km. Det vil altså ikke medføre store tidsmessige endringer for de som bruker vegen.


Klagene er oversendt Statens vegvesen ved brev dat. 30.08.2011, der vi ber om vurdering av de forhold det klages over. Statens vegvesen har i brev dat. 08.12.2011 gitt følgende svar;

”Statens vegvesen kan ikke se at det gjennom klagene er fremmet momenter som ikke var tilstrekkelig belyst ved kommunestyrets behandling av saken, eller at det er påvist feil i saksbehandlingen. Et vedtak kan ikke påklages på grunnlag av de rammene for en nærmere utnyttelse, plassering og utforming som framgår av en reguleringsplan. Selv om Vegvesenet har forståelse for at klagerne er uenige i vedtatt planløsning, står våre vurderinger av høringsuttalelsene og tilhørende saksforhold ved lag. Våre vurderinger er belyst i saksdokumentene.

Konklusjonen er begrunnet i følgende:
Så vidt vi kan se, er begge klagene begrunnet i argumenter noenlunde identiske med hva som ble framført i de respektive høringsuttalelser. Begge merknader ble oppsummert og vurdert i vårt brev av 21.desember 2010. I hovedsak knytter problemstillingene seg til flytting av gang- og sykkelveg (eller fortau) lenger bort fra eksisterende boliger, noe som medfører at fylkesvegen her må flyttes og bygges på nytt. Dette har store økonomiske og arealmessige konsekvenser.

Eier av 31/8 krever at fylkesvegen flyttes lenger bort fra boligen fordi gang-/sykkelvegen
(egentlig fortauet) kommer så nært boligen at dette blir til stor ulempe og forringer eiendommen. Dette har vi forståelse for, og det er også derfor gang-/sykkelvegen er foreslått etablert som fortau forbi denne eiendommen spesielt - som den eneste på hele strekningen. Med hensyn til krav om innløsing er dette forhold som naturlig hører inn under grunnervervsprosessen, og kravet vil bli vurdert og behandlet i tråd med reglene for dette.

For eiendommen 22/38 medfører etablering av gang-/sykkelvegen inngrep i hage, opparbeidet med hekk og øvrig beplantning. Ønsker fortausløsning og utflytting av fylkesvegen i stedet for vedtatt løsning. Valg av standard (fartsgrense, vegbredde mv.) er omtalt i planbeskrivelsen og planens øvrige dokumenter. Statens vegvesen ønsker en helhetlig standard på strekningen med færrest mulig brudd og avvik. Separat tilbud til myke trafikanter på landeveg er etter vegnormalene gang-/sykkelveg ved skiltet fartsgrense 60 km/t eller høyere. Fv. 119 er en typisk bygdeveg, og med etablert gang-/sykkelveg er 60 km/t en fartsgrense som balanserer trafikksikkerhet og framkommelighet på en tilfredsstillende måte.

Flytting av hovedvegen for å redusere omdisponering av tomteareal vil i praksis si nybygging av fylkesvegen på disse partiene. Dette gir store kostnadsmessige og arealmessige utslag, særlig hvor vegen ligger i sving. Med anslagsvis behov for 200 meter omlegging pr tilfelle, og kostnad pr meter ny veg på kr 5000,- (forsiktig anslått), gir dette en merkostnad på minst to mill. kroner. Dette er kostnader som vi ikke har dekning for innen de bevilgete rammer.

Med hensyn til det juridiske aspektet er forholdet mellom forvaltningsloven og plan- og
bygningsloven (pbl) omtalt i pb1 § 1-9. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage over forhold som ikke er avgjort. Statens vegvesen mener at forholdene som her fremmes som klage, ble avgjort med kommunestyrets planvedtak den 22. juni 2011, etter forutgående planprosess med offentlig ettersyn. Innspillene fra høringen ble vurdert av både Vegvesenet og planmyndigheten forut for den politiske behandlingen. Statens vegvesen anser derfor de bindende rammene for planen som avklart, og mener at klagene må avvises på dette grunnlag.”

Vurdering:
Utarbeiding og behandling av reguleringsplan er en omfattende prosess, der det blir vurdert alternative løsninger for å komme fram til et resultat som er til det beste for den enkelte og samfunnet. Statens vegvesen mener de forhold som det klages over er vurdert i forbindelse med utarbeidelse og behandling av reguleringsplanen.

Forskyvning av fylkesvegen bort fra de aktuelle eiendommer for å redusere inngrepet i boligtomtene, er den løsning begge klagerne ønsker gjennomført. Løsningen er vurdert i forbindelse med planarbeidet, og det har kommet klare signaler fra landbruksmyndighetene om at inngrepet i dyrka mark må reduseres til det som er minimum for at kravene til sikkerhet for gang-/sykkeltrafikken blir oppfylt. Flytting av fylkesvegen er dessuten et langt større anleggsmessig grep, som betyr økte kostnader for sikring av gang-/sykkeltrafikken på denne strekningen. Situasjonen i dag er slik at bevilgninger til gang-/sykkelveger er knappe i forhold til de behov som er registrert i fylkets kommuner. Det vil derfor være en målsetting å få bygget mest mulig gang-/sykkelveg for de midler som stilles til rådighet.

Bygging av fortau er akseptert som løsning forbi boligtomtene nærmest Lysaker, som blir hardest rammet av tiltaket. På den øvrige strekning mener vegvesenet at inngrepene i tomtene ikke blir så betydelig at fortausløsning kan forsvares. Gang-/sykkelveg adskilt fra hovedvegen med trafikkdeler er den mest trafikksikre løsning, og når det skal investeres betydelige midler på nytt anlegg, er det ønskelig at den beste løsning kan etableres i størst mulig grad. Fortausløsning medfører dessuten at fartsgrensen må skiltes ned til 50 km/t, og det er ikke ønskelig med hyppige sprang i fartsgrenseskiltingen over så korte strekninger som det i tilfelle ville bli her.

Vi finner ut fra dette i likhet med Statens vegvesen at klagene ikke inneholder nye forhold som ikke har vært vurdert i tidligere behandlinger. Klagene tilrås derfor ikke tatt til følge.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.06.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv 119, Lysaker – Korsbakken, gang-/sykkelveg, datert 12.10.2010 (plankart rev. 16.12.2010).

Kommunen ber vegvesenet erstatte medgåtte arealer/deler av arealer til g/s-veg/sideareal for de berørte eiendommene. Dette gjennom utvidelse av tomtene på motsatt side og/eller ved en noe endret veglinjeføring.

Det henvises til Fylkestinget sak nr. 09/20 Fylkesvegplan 2010-2013– oppsummering av høringsuttalelser: (vedtak)
Så lenge byggherre anbefaler at strekningen over jernbanebru tas ut av planen, endres forutsetningen om at traktorer henvises til å kjøre Fv 119. E-6 Holsand – Gråmyra kan ikke stenges for traktorer, før hele strekningen på Fv 119 har G/S veg.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2011

Forslag i møte:
Guri Skjesol (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det henvises til Fylkestinget sak nr. 09/20 Fylkesvegplan 2010-2013– oppsummering av høringsuttalelser, (vedtak):
Så lenge byggherre anbefaler strekningen over jernbanebru tas ut av planen, endres forutsetningen om at traktorer henvises til å kjøre Fv 119. E-6 Holsand – Gråmyra kan ikke stenges for traktorer, før hele strekningen på Fv 119 har G/S veg. 

Olav Strid (DNA) fremmet følgende endringsforslag, 2. avsnitt:
Kommunen ber vegvesenet erstatte medgåtte arealer/deler av arealer til g/s-veg/sideareal for de berørte eiendommene. Dette gjennom utvidelse av tomtene på motsatt side og/eller ved en noe endret veglinjeføring.

Siv By (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det anmodes om at møtedato klargjøres før kommunestyrets møte 22.06.11.

Avstemning:
By’s tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Skjesol’s tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.
Strids endringsforslag enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, med endringer/tillegg i møtet, enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:
Det anmodes om at møtedato klargjøres før kommunestyrets møte 22.06.11.

INNSTILLING:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv 119, Lysaker – Korsbakken, gang-/sykkelveg, datert 12.10.2010 (plankart rev. 16.12.2010).

Kommunen ber vegvesenet erstatte medgåtte arealer/deler av arealer til g/s-veg/sideareal for de berørte eiendommene. Dette gjennom utvidelse av tomtene på motsatt side og/eller ved en noe endret veglinjeføring.

Det henvises til Fylkestinget sak nr. 09/20 Fylkesvegplan 2010-2013– oppsummering av høringsuttalelser, (vedtak):
Så lenge byggherre anbefaler at strekningen over jernbanebru tas ut av planen, endres forutsetningen om at traktorer henvises til å kjøre Fv 119. E-6 Holsand – Gråmyra kan ikke stenges for traktorer, før hele strekningen på Fv 119 har G/S veg. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv 119, Lysaker – Korsbakken, gang-/sykkelveg, datert 12.10.2010 (plankart rev. 16.12.2010).

Kommunen ber vegvesenet vurdere mulighetene for å erstatte medgåtte arealer/deler av arealer til g/s-veg/sideareal for de berørte eiendommene. Dette gjennom utvidelse av tomtene på motsatt side og/eller ved en noe endret veglinjeføring.
 
Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Planen var oppe til politisk behandling 19.1.2011. Saken ble sendt tilbake til administrasjonen, se vedtak nedenfor.

Videre ble det arrangert et møte med fylkeskommunen/fylkesråden 23.3.2011 hvor også vegvesenet deltok. Det var mange vegsaker som ble drøftet og i forhold til denne saken ble det vedtatt at vegvesenet skulle innkalle fylkesmannens landbruksavdeling og kommunen til møte. Vegvesenet ber imidlertid på et senere tidspunkt kommunen å ta dette initiativet, men da også med grunneiere. Møtet er ikke gjennomført.

Vurdering:
Kommunen har fått klare signaler på at bevilgningen til g/s-veg kan bli overført til annet prosjekt, hvis reguleringsplanen ikke vedtas. Det er av budsjettmessig og planmessig ikke mulig å innlemme jernbanebrua med i denne planprosessen.

Administrasjonen vurderer at en gjennom et tillegg i tidligere vedtak, kan vinne tid for nye drøftinger/vurderinger.

Konklusjon/forslag til nytt vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv 119, Lysaker – Korsbakken, gang-/sykkelveg, datert 12.10.2010 (plankart rev. 16.12.2010).

Kommunen ber vegvesenet vurdere mulighetene for å erstatte medgåtte arealer/deler av arealer til g/s-veg/sideareal for de berørte eiendommene. Dette gjennom utvidelse av tomtene på motsatt side og/eller ved en noe endret veglinjeføring.

Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.01.2011

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra PUK:
Saken sendes tilbake til tiltakshaver da foreslåtte plan beslaglegger for store deler av eksisterende boligtomter gnr. 22/38 og 31/8. Alternative løsninger framlegges, for eksempel flytting av kjøreveg bort fra berørte tomter slik at G/S anlegges på eksisterende vegområde. Alternative løsninger utarbeides i nær dialog med berørte boligtomteiere.

Reguleringsplanen skulle ivareta de myke trafikanter på hele strekningen, dette må det arbeides videre med, slik at det snarest kommer på plass finansiering for kryssing av jernbanen. Dette arbeidet må ha høy prioritet. Så lenge ikke hele strekningen blir utbygd, (den farligste strekningen blir utelatt), kan ikke forbud for saktegående trafikk på E6 Holsand-Gråmyra iverksettes. Brua gir ikke rom for kombinasjon gående og store kjøretøyer.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken sendes tilbake til tiltakshaver da foreslåtte plan beslaglegger for store deler av eksisterende boligtomter gnr. 22/38 og 31/8. Alternative løsninger framlegges, for eksempel flytting av kjøreveg bort fra berørte tomter slik at G/S anlegges på eksisterende vegområde. Alternative løsninger utarbeides i nær dialog med berørte boligtomteiere.

Reguleringsplanen skulle ivareta de myke trafikanter på hele strekningen, dette må det arbeides videre med, slik at det snarest kommer på plass finansiering for kryssing av jernbanen. Dette arbeidet må ha høy prioritet. Så lenge ikke hele strekningen blir utbygd, (den farligste strekningen blir utelatt), kan ikke forbud for saktegående trafikk på E6 Holsand-Gråmyra iverksettes. Brua gir ikke rom for kombinasjon gående og store kjøretøyer.  

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv. 119, Lysaker – Korsbakken, gang-/sykkelveg, dat. 12.10.2010 (plankart rev.16.12.2010).

Vedlegg:

 1. Fv. 119 - oversendelse av reguleringsplan PDF
 2. Høringer PDF
 3. Statens vegvesen svar til John Løvås PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Statens vegvesen har fått utarbeidet reguleringsplan for ny gang-/sykkelveg langs fv. 119 på strekningen Lysaker - Korsbakken. Prosjektet er prioritert i ”Fylkesvegplanen 2010 – 2013”, på grunnlag av innmeldt behov fra Levanger kommune. Hensikten med reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og bidra til tryggere skoleveg. Dagens veg er smal og delvis uoversiktlig pga stigning, skarpe kurver og høybrekk. Vegen ble forsterket for noen år siden og har fast dekke. Lengde på planlagt gang-/sykkelveg er ca. 2 km.

I samsvar med pbl. § 3-7 har Statens vegvesen gjennomført høring av planforslaget, og oversender nå saken til sluttbehandling i kommunen.

Planområdet.
Planområdet omfatter dagens veg og nødvendig areal for gang-/sykkelveg og trafikkdeler. Størsteparten av arealene som vil bli berørt er LNF-område med dyrkamark av god kvalitet. Arealene er i drift til både korn- og gressproduksjon. I tillegg vil ny gang- og sykkelveg berøre 5-6 boligeiendommer langs vegen, og hageareal til disse boligene vil bli redusert. Ved Nord-Sandbergan er det en allé som er registrert i naturdatabasen, og ved Nøysomhet er det en rekke bjørketrær på vestre side av vegen. Det er ikke påvist kvikkleire langs dagens veg, men det er registrert bløte leirmasser fra ca 1-4 meters dybde enkelte steder.

Årsdøgntrafikk (ÅDT) på den aktuelle strekningen er ca 800 kjøretøy/døgn, og det forventes ikke stor trafikkøkning de nærmeste årene. Skiltet hastighet er 60km/t fra Lysaker til Nøysomhet og 50km/t videre fram til Korsbakken.
 
Utstrekning av planområdet - klikk for større foto
Utstrekning av planområdet.

Planstatus.
Planområdet er i hovedsak disponert til landbruk-, natur- og friluftsområde i kommunedelplan for Skogn fra 2002. I tillegg berører planområdet en mindre reguleringsplan for boliger på Kveldset fra 1983.

Planforslaget.
Generelt.
Planområdet omfatter fv 119 fra Lysaker og fram til jernbaneovergangen ved Korsbakken. Planavgrensningen er satt i eiendomsgrensa vest for vegen og avgrenses av midlertidig anleggsbelte øst for ny gang-/sykkelveg. Kryssing med fv 754 er tatt med i planen for å regulere inn opphøyd gangfelt og universell utforming av overgangen mellom ny og eksisterende gang-/sykkelveg.
Planen omfatter trafikkareal og berører til dels ytre deler av enkelte bolig- og næringseiendommer. Det skal erverves grunn til og med 1,0 m utenfor skråningsutslag, minimum 2,0  meter fra gang-/sykkelvegkant. Dette arealet reguleres til annen veggrunn, grøntareal eller tekniske anlegg. I tillegg båndlegges midlertidig anleggsbelte på 3-5 meter tilpasset forholdene på stedet, som opphører når anleggsvirksomheten er ferdig. I tillegg til disse områdene kan det i anleggsperioden være behov for å benytte eksisterende private veger for transport av utstyr og masser. Bruk av private veger avklares med rettighetshavere.

Vegstandard.
Vegbanen til fv 119 reguleres i samsvar med dagens situasjon. Gang-/sykkelvegen reguleres med asfaltert bredde 3,0 m, og 0,25 m grusskulder på hver side, totalt 3,5 m. Avstand mellom asfaltkantene på kjøreveg og gang-/sykkelveg skal være 3 meter. Det anlegges grunn grøft med lukket drenering mellom vegene. Fra eiendom 31/8 og frem til krysset ved Sanddal bygges det 3 meter bredt fortau istedenfor separat gang-/sykkelveg. På denne strekningen ligger husene svært nær vegen. Fortau er valgt for å unngå riving/flytting av bolig.

Gang-/sykkelvegen krysser 4 mindre adkomstveger. Det er svært lite trafikk på disse, og det anses ikke nødvendig å etablere gangfelt her. Frisiktlinjer er vist på plankartet. Alle avkjørsler til boliger opprettholdes som i dag med unntak av atkomst til to eiendommer ved Lysaker/ Kveldset. Ved Kveldset flyttes avkjørselen til lokalvegen, slik det er vist på gjeldende regulering for eiendommen. Der gang-/sykkelvegen krysser fv 754 ved Lysaker, etableres opphøyd gangfelt.

Jordvern.
Bygging av gang-/sykkelveg med 3,0 m asfaltert bredde og 3,0 m trafikkskille på strekningen, medfører nedbygging av ca. 12 dekar produktiv dyrkamark. For å redusere inngrepene er det vurdert alternativ med smalere gang-/sykkelveg og smalere trafikkskiller.

Kravene til bredde på gang-/sykkelveg bestemmes i forhold til antall gående og syklende, og varierer fra 3 til 5 m (eksklusive skulder). Langs fv 119 er valgt asfaltert bredde på 3 m. Denne bredden er i praksis nødvendig for å kunne utføre vedlikehold av gang-/sykkelvegen. Av hensyn til trafikksikkerhet er det krav til rekkverk mellom kjøreveg og gang-/sykkelveg dersom bredden på trafikkskilleren ikke er tilstrekkelig. For veger utenfor tettbygd strøk gjelder dette dersom trafikkskillet er smalere enn 3m.

Det skal være belysning langs gang-/sykkelvegen med lysmaster forutsatt plassert i trafikkskillet. På grunn av faren for at syklister og biler kjører på lysmastene og fare for skader på lysanlegget, må bredden på trafikkskilleren være min. 3 m. Å sette opp rekkverk for å hindre påkjøring av lyktestolper og samtidig få redusert bredden på trafikkskilleren er ikke mulig, siden rekkverk, belysningsanlegg og drenering i seg selv krever 3 m bred trafikkskiller. Alternativt kan belysningen plasseres på arealet utenfor vegen, men det kreves da en avstand på 1,5 m.

Andre forhold som er av betydning for rabattens bredde:

For å ivareta vannavløp og drenering må det lages grøft og settes ned kummer i trafikkskillet.
Dersom rabatten skal være smalere enn 3 m vil anleggsarbeidene føre til at deler av eksisterende veg nær grøfta må fjernes, noe som skaper behov for uttrauging og reetablering av eksisterende veg.
Ulik materialbeskaffenhet i eksisterende og reetablert veg fører ofte til langsgående oppsprekking av vegbanen.

Ut fra en samlet vurdering av alle forhold som må ivaretas, synes den beste løsningen å være gang-/sykkelveg med 3 m asfaltert bredde og 3 m trafikkskiller. En viktig grunn er at det i praksis er lite areal å spare, selv om det i utgangspunktet velges en smalere rabatt. Det teller også med at anlegg og vedlikehold av veganlegget blir dyrere.

Bebyggelsen.
Areal vist som boligformål i planen, er del av en gjeldende regulering. Gang-/sykkelvegen vil få nærføring til en bolig og en garasje. Hageareal ved 5-6 boliger blir berørt, og det medfører at en del trær og busker må fjernes. Arealene vil i størst mulig grad bli tilplantet/revegetert, i samarbeid med grunneierne.

Universell utforming.
Gang-/sykkelvegen er i størst mulig grad utformet etter prinsippene om universell utforming. Parsellen følger dagens veg, og har samme stigning som denne.

Støy.
Gang-/sykkelveg er et miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene. Det er gjort støyberegninger langs fv 119, med en framskrivning av trafikkmengden som tilsvarer ÅDT = 920 kjt. Vegtrafikkstøyen er vurdert ut fra Miljøverndepartementets ”retningslinjer for beregning av støy i arealplanleggingen T-1442”. Generelt anbefaler forskriften grenseverdi for støynivået for oppholdsarealer utendørs på 55 dBA for nyanlegg, men ved miljø- og sikkerhetstiltak som dette gjelder 65 dBA som grenseverdi. Beregningene viser at ingen boliger blir utsatt for støymengder over anbefalt nivå, og det anses ikke som nødvendig med tiltak i forhold til støy.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Tiltaket anses som forholdsvis lite og enkelt i plansammenheng. Det er ikke registrert relevante menneske- og virksomhetsbaserte farer, så som forurensning i grunnen eller sårbare objekter innenfor planområdet. Av naturfarer er det kjent at det er kvikkleire i området, og det er utarbeidet geoteknisk rapport for prosjektet, datert 18.8.2010. Ut i fra undersøkelser med boringer og vurderinger, antas det ikke å være stabilitetsmessige problemer med planlagt utbygging langs fv 119. Terrenginngrepene er meget begrenset, og terrenget er forholdsvis flatt. Stabiliteten langs vegen vurderes derfor å være ivaretatt.
Ny gang-/sykkelveg anses ikke å ligge i en eventuell utløpssone for skred fra kvikkleiresone Ner-Eggen, da terrenget her har helning i nordøstlig retning bort fra fv 119. Et eventuelt kvikkleireskred fra sonen vil mest sannsynlig ha utløp mot nordøst. Tiltaket berører ikke større eller viktige vassdrag, og det er ikke registrert andre type skred som har betydning for tiltaket.

Plan- og bygningslovens krav om ROS-analyse er etterkommet gjennom planbeskrivelsen, med avsnitt som omhandler trafikksikkerhet, støy, geoteknikk, anleggsperioden og konsekvenser for naturressurser.  Her er det også pekt på mulige risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak. Konkretisering av tiltak mot risiko, som uønskede hendelser, bør finne sted i forbindelse med byggeplan / kontraktsgrunnlag for utbygging. Ny veg prosjekteres i henhold til Statens vegvesens normaler, og vil med det ivareta krav til sikkerhet og beredskap på og langs vegen. I tillegg har det vært kontakt mot Jernbaneverket for å ivareta sikkerhet i forhold til deres krav.

Tiltakshaver er ikke kjent med andre forhold av betydning for samfunnssikkerheten som ikke er belyst i overnevnte. Ut i fra dette konkluderes med at utbygging av gang-/sykkelveg ikke vil medføre særskilt fare for mennesker, miljø og materielle verdier.
Kulturminner.
Nord i planområdet på østre siden av vegen, har kulturminnemyndigheten avmerket et område for kulturminner i sin database. Det er gjort undersøkelser, uten at det er funnet spor av automatisk fredede kulturminner.

Bekker og overvann.
En mindre bekk ved Lysaker berøres av tiltaket. Bekken er lagt i rør under dyrkamarka, med unntak av en kortere strekning. Der bekken møter veganlegget er den ført i rør under vegen. Her må rørføringen forlenges under gang-/sykkelvegen. Omlegging blir ivaretatt i byggeplanene.

Overvann håndteres av sluk og drensledninger. Disse føres til kommunalt anlegg sør for planområdet. Det vil bli utarbeidet drensplan for tiltaket som også vil vise kommunaltekniske VA-anlegg (ledningskart),

Eksisterende kabler og ledninger.
Det er flere kabler og ledninger langs traseen for ny gang-/sykkelveg. Disse vil bli tatt hensyn til i arbeidet med byggeplan og i den videre prosjekteringen. Det vil bli tatt kontakt med gravemeldingstjenesten for påvisning.

Grunnerverv.
Hjemmelsgrunnlaget for grunnerverv blir vedtatt gjennom reguleringsplanen. Areal som er regulert til kjøreveg, gang-/sykkelveg og annen veggrunn erverves. Midlertidig anleggsområde erverves ikke, men disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden. Det gis erstatning for eventuelle ulemper for midlertidig bruk. Grunnerverv søkes løst ved minnelig overenskomst med forhandlinger, eventuelt ved skjønn dersom dette ikke fører frem.

Nødvendig grunn erverves normalt med en avstand ut fra gang-/sykkelvegens skulderkant på minst 2 meter. Der skjæring eller fylling slår lenger ut enn dette erverves det normalt 1 meter utenfor skjæringsstopp/fyllingsfot. Områdene som er regulert til offentlige trafikkområder er i utgangspunktet definert ut fra dette, med tillegg av områder mellom hovedveg og lokalveg, kryssområder m.v. Når reguleringsplanen er vedtatt vil det bli utarbeidet grunnervervskart der det vil framgå hvilke områder Statens vegvesen vil erverve.

Planprosess.
Medvirkning.
Igangsatt regulering er kunngjort i Trønder-Avisa 21.1.2010 og kunngjøring og informasjon ble lagt på Statens vegvesen sine nettsider. Samtidig ble grunneiere og berørte naboer varslet pr brev, datert 18.1.2010.

I forbindelse med varsling av oppstart har det kommet skriftlige innspill fra berørte myndigheter, og fra 2 grunneiere i planområdet. Innspill fra regionale myndigheter tar opp forhold knyttet til jordvern, geoteknikk/skredfare, kulturminner og behovet for å få utført ROS-analyse. Innspillene er vurdert og i all hovedsak innarbeidet i planen, bestemmelsene og planbeskrivelsen.

Det er avholdt møte med Levanger kommune/Innherred samkommune, og i høringsperioden er det avholdt åpent informasjonsmøte.

Høring.
Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn av Statens vegvesen i perioden 15.10 – 30.11.2010. Det har totalt kommet inn 11 uttalelser til reguleringsplanen, og disse er behandlet av Statens vegvesen med forslag til mindre endringer. Sammendrag av uttalelsene med vegvesenets kommentarer framgår av punktene 1 – 11 nedenfor.
 
Noen spørsmål går igjen i flere uttalelser og omtales derfor samlet i punktene A - D:
 
A. Flytting av vegen for å unngå å beskjære tomter.
Eiere av tomter som ligger langs den planlagte gang-/sykkelvegen ønsker at kjørevegen flyttes slik at tomtene ikke blir så sterkt beskåret av ny gang-/sykkelveg. Dette gjelder fire boligeiendommer. Arealet på motsatt side er dyrka mark. Dette betyr nybygging av veg på en strekning, anslagsvis 350 – 400m. Budsjettet gir ikke rom for bygging av ny kjøreveg. 
 
B. Fortau i stedet for gang-/sykkelveg.
Det er planlagt 3 m bred gang-/sykkelveg med 3 m avstand til kjøreveg. Flere høringsuttalelser ønsker fortausløsning, selv om dette vil føre til senking av fartsgrensa til 50 km/t. Valg av vegbredde og avstand til kjøreveg er omtalt under ”Vurdering av jordvern” i planbeskrivelsen. I en høringsuttalelse er det vist til et eksempel langs Åsvegen i Melhus kommune. Der er en 3,5 m bred gang-/sykkelveg skilt fra kjørevegen med et dobbelt rekkverk, plassert på et 0,75m bredt mellomrom. En slik løsning krever at veglys settes 1,5 m på utsiden av gang-/sykkelvegen og arealbruken blir da som i forelagte forslag.
 
Rekkverk er vurdert å kunne være en god løsning på sammenhengende strekninger uten avkjørsler. For hver avkjørsel og kryssende veg til begge sider av vegen, må det gjøres et brudd i rekkverket. Alternativt må myke trafikanter gå langs kjøreveg til nærmeste vegkryss. Rekkverksskinner er et sikthinder og særlig barn i skolealder blir lite synlige for bilistene når de står og venter på kryssing, noe som fører til utrygge kryssingssituasjoner. For å unngå mange kryssinger kan det gjennomføres avkjørselssanering på begge sider av vegen, men dette er en plasskrevende og kostbar løsning.
 
C. Stenging for gjennomkjøring – landbrukstransport.
Det er kommet forslag om å stenge fv.119 for gjennomkjøring, forutsatt at landbrukskjøretøy gis dispensasjon. Når jernbanen elektrifiseres må brua på Korsbakken løftes ca. 1,2m, og dette er en omfattende endring som de mener kan føre til stenging av vegen uansett. En stengt fv.119 vil få så liten trafikk at investering i gang-/sykkelveg vil være bortkastet.  Fv 119 må være åpen for landbrukstransport etter at det ble at det ble bygd midtdeler på E6 fra Ekne til Gråmyra, og vegen kan ikke sperres fysisk. Fv. 119 blir omtalt som en mye brukt snarveg og erfaring tilsier at stenging av en populær snarveg med bare skilting ikke har god effekt. Andre tiltak som fartsdumper og fartsgrense 40 km/t kan gjøre strekningen mindre aktuell som snarveg, og dette besluttes uavhengig av reguleringsplan.
 
D. Korsbakken og jernbanekryssinga.
Det uttrykkes skuffelse over at gang-/sykkelveg ikke er tatt med i området ved jernbanekryssing på Korsbakken og fram til eksisterende gang-/sykkelveg langs E6. Statens vegvesen har vært i kontakt med Jernbaneverket om denne saken i to omganger om tiltak på eksisterende bru, uten å finne noen løsning. I planarbeidet har det vært skissert forskjellige løsninger både med undergang og med ny bru, men det er ikke rom for slike tiltak i budsjettet.
 
1.      Eirik Bakken, brev datert 17.10.2010.
Planen berører deres eiendom meget sterkt. Familien har lagt ned mye ressurser i opparbeidelsen av hagen som de opplever som en viktig del av hjemmet sitt. De foreslår at kjørevegen flyttes slik at gang- og sykkelveg kan bygges uten at den beskjærer hagen så sterkt. Alternativt ber de om at gang- og sykkelvegen reduseres til fortau forbi deres tomt.
 
2.      John Leonard Løvås, brev datert 18.10.2010.
Han stiller sju spørsmål til planen om bl.a. konsekvenser for eiendommen, avstand fra husvegg til hus, erverv eller kjøp, avkjørsel og om det blir satt opp noen form for gjerde som skjerming. Han etterspør mulighet for flytting av kjørevegen.
 
Vegvesenets kommentar.
Spørsmålene er til dels besvart i brev fra Svv datert 26.10.2010 (vedlagt).
 
3.      Jernbaneverket, brev datert 22.10.2010.
Ingen merknad.
 
4.      NVE, brev datert 1.11.2010.
Bør vise forsiktighet ved evt. terrenginngrep, herunder midlertidige graveskråninger og deponering av masser.
Bør sikre at fisken kan gå i den gjenlagte bekken.
Ber om at kantvegetasjon langs elva bevares eller reetableres.
Vurdere kapasiteten på kulvert i forhold til flom og is.
Ber Statens vegvesen ta kontakt med NTE om overføringslinjer i området.
For tema geoteknikk anses risiko- og sårbarhetsforhold å være godt dokumentert.
 
Vegvesenets kommentar.
Punktene som er listet opp tas til etterretning.
 
5.      Nord-Trøndelag Fylkeskommune, brev datert 12.10.2010.
Ingen merknader. Det ble ikke funnet arkeologiske strukturer under registreringen
 
6.      Levanger kommune, e-post datert 16.10.2010.
Minner om hensynet til vannledning langs traseen.
 
7.      Jonas Nordbakk, e-post datert 28.10.2010.
Ber om at gang- og sykkelvegen avsluttes før deres eiendom gnr.23 bnr.54.
 
Vegvesenets kommentar.
En slik endring vil redusere gangvegtilknytningen til eiendommene på motsatt side av vegen. Eventuell reduksjon vurderes i byggesaken.
 
8.      Eirik Bakken på vegne av 9 underskrivere, brev datert 14.10.2010.
Krever at Statens vegvesen utarbeider et nytt planforslag i tråd med følgende punkter:

 • Redusere bruk av dyrka mark ved å velge fortau og nedsatt fartsgrense i stedet for gang- og sykkelveg. De viser til Åsvegen i Melhus kommune, med rekkverk mellom gang- og kjøreveg.
 • Utvide vegen på bekostning av brede grøfter, for å spare landbruksareal og hager, og unngå nærføring til boliger.
 • Gjennom samarbeid med fylkeskommunen bedre ivareta jordvernet.
 • Statens vegvesen bør diskutere løsning med Jernbaneverket på nytt.
 • Alternativt stenge fv. 119 for gjennomkjøring, og endre fartsgrensen til 50 km/t, oppsetting av vegbelysning. Godtar at landbrukskjøretøy unntas fra gjennomkjøringsforbud.


Vegvesenets kommentar.
Det vises til omtale av forholdene lenger opp i brevet.
Planforslaget inneholder vegbelysning
 
9.      Inger Hagerup, brev datert 30.11.2010.
Forholdene langs fv. 119 oppleves ikke som farlige for myke trafikanter sett i forhold til mange strekninger langs E6 i fylket. Foreslår å stenge fv. 119 for gjennomkjøring, senke farten, etablere vegbelysning og gangfelt på utsatte steder. Kanalisere trafikken til E6 for å unngå opprusting av fv. 119. som snart trengs. Oppfordrer Svv til å spare areal. Beklager at den farligste strekningen, kryssingen av jernbanen er utelatt. Ber om at plassering av jordbruksavkjørsler ikke blir endelig i planen.
 
Vegvesenets kommentar.
Prosjektet er prioritert i Levanger kommune og Fylkesvegplanen 2010-2013.
Byggeplanen kan endres til fortausløsning uten at reguleringsplanen behandles på nytt.
For å bearbeide plassering av jordbruksavkjørsler må § 4.1, pkt 6 i planbestemmelsene endres.
 
10.  Arne Mehl v/advokat Kuvås, brev datert 29.11.2010.
Arne Mehl fremmer innsigelse til planen.
Påpeker uklarhet mellom kart og tegnforklaring.
Ber om at kjørevegen flyttes for å unngå inngrep, ønsker å beholde beplantning.
Mener at planen er til hinder for å utnytte tomten slik det gjøres i dag. Inngrepet gjelder sentrale deler av tomta og vanskeliggjør utnyttelse av garasje og parkering.
 
Vegvesenets kommentar.
Kan ikke se at Plan og bygningsloven gir grunnlag for innsigelse, men tolker det slik at han ber kommunestyret om å avvise planforslaget.
Det er utarbeidet nytt tittelfelt for planen
Området merket med gult referer seg til gjeldende reguleringsplan for Mehl sin eiendom (Kveldset vedtatt 26.7.1983) Gult anngir boligbebyggelse. Rutemønsteret, hensynssonen ”midlertidig anleggsbelte” er nytt i denne planen. Adkomsten til eiendommen viser samme løsning som gjeldende plan, men den avviker noe fra dagens praksis.
Hvor mye av den midlertidige anleggssonen som vil bli benyttet blir avklart i byggeplanlegging. Beplantning som ikke ligger i frisiktsonen for krysset, kan beholdes mest mulig. Slike forhold blir tatt opp med grunneieren i byggefasen. 
 
11.  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, brev datert 12.10.2010.
Landbruksavdelingen: Viser til forhåndsvurdering, men fremmer ikke innsigelse.
Miljøavdelingen: Ingen merknad
Kommunal og administrasjonsavdelingen: Påpeker manglende utnyttelsesgrad på areal for boligbebyggelse.

Vurdering:
Bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 119 på strekningen Lysaker – Korsbakken er et høyt prioritert tiltak for kommunen. Både i kommunens trafikksikkerhetsplan og som innspill til Fylkesvegplanen 2010 – 2013, er prosjektet oppført som prioritet nr. 2 etter gang-/sykkelveg langs fv. 119, Julsborg – Korsbakken.

Tiltaket vil bidra til at det etableres et langt bedre trafikksikkerhetsmessig tilbud for skolebarn og annen gang-/sykkeltrafikk langs strekningen, enn tilfellet er i dag. Selv om tiltaket vil medføre nedbygging av en del dyrket mark, inngrep i hageanlegg samt nærføring i forhold til etablert boligbebyggelse, vil den samfunnsmessige betydning av et slikt trafikksikkerhetstiltak ha så stor verdi at gjennomføringen må prioriteres.

Det har under veis i prosessen blitt drøftet ulike løsninger som kan bidra til tilfredsstillende trafikksikkerhet langs strekningen. Da det blant annet av hensyn til landbrukstrafikk vil være nødvendig å holde vegstrekningen åpen for gjennomkjøring, synes den foreslåtte løsning med egen gang-/sykkelveg og trafikkdeler å være den løsning som gir best trafikksikkerhetsmessig resultat.

Det tilrås med grunnlag i dette at planen vedtas.
        Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 28.08.2012 13:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051