Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.01.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 16.01.13
Tid: 13:00 - 16:00

Sakliste som PDF   -  som EPUB  (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF   -  som EPUB  (for eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening) 

 send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/13 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 2/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 3/13 Forhåndsvurdering ang oppstart av regulering av tomter på eiendommene 1719/259/4, 256/20, 256/6, 254/3, 256/1, 254/2 og 254/1 utredning vedtak
PS 4/13 Detaljregulering planovergang Eggen utredning vedtak
PS 5/13 Detaljregulering fv. 138 - omlegging ved Eidnes, Ytterøy utredning vedtak
PS 6/13 Reguleringsplan med utleiehytter/rorbuer på Ytterøya utredning vedtak
PS 7/13 Byggeskikk og estetikk i Levanger - en veileder utredning vedtak
PS 8/13 Estetikkutvalget - (saken opprettet i møtet) - vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti FunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf - forfall
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Nina Elisabeth Berget ap  varamedlem 1 ap/sp/krf  x  Lill Kristin Nordahl
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem 2 ap/sp/krf  x  Ingvill Berg Fordal
Hanne Ihler Toldnes sv  varamedlem 1  h/v/sv  x  Gerd Haugberg


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld     


Merknader

 

 

PS 1/13 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.01.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 2/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.01.2013

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Geir Tore Persøy, FRP og Lars Petter Holan, AP

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Geir Tore Persøy, FRP og Lars Petter Holan, AP
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 3/13 Forhåndsvurdering ang oppstart av regulering av tomter på eiendommene 1719/259/4, 256/20, 256/6, 254/3, 256/1, 254/2 og 254/1

Rådmannens forslag til vedtak:

Det tilrås ikke igangsatt reguleringsarbeid for å avklare mulighetene for boligbygging på omsøkte eiendommer. Søknadene behandles som innspill til førstkommende revisjon av kommuneplanens arealdel.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.01.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra plan- og utviklingskomiteen:

Plan og utviklingskomiteen tilrår at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for å avklare mulighetene for boligbygging på de omsøkte eiendommer. Det forutsettes pga. planens dimensjoner at det utarbeides en konsekvensutredning som inneholder utredninger om dette er riktig plassering av et boligfelt i området. Vurderingene må inneholde samfunnsmessige konsekvenser som trafikkforhold, arealbruk osv. Innhold i denne utredningen avklares i planprogrammet.

Begrunnelse:

 • Det mangler tilbud til boligsøkende i området. Flere har gitt uttrykk for ønske om å bosette seg i området.
 • Boligene vil ligge gunstig til i forhold til store arbeidsmarkeder i begge kommunesentrene i Samkommunen.
 • Ved utarbeidelse av nylig vedtatte arealplan ble det jobbet med å få på plass et boligfelt på denne aksen i Kommunen. Dette ble det av ulike årsaker ikke noe av, men i planprosessen ble det avklart at et boligområde her var ønskelig og riktig.
 • Dersom igangsetting av reguleringsplanarbeid skal avklares etter en revidering av arealplanen vil dette ta for lang tid. Det blir ingen revidering i inneværende periode, og medregnet reguleringsarbeidet vil det ta minimum 8 år før boliger vil være tilgjengelige.
 • Konsekvensutredningens innehold vil avklare mange av problemstillingene som normalt vil avklares i en revidering av arealplanen. Dessuten vil kostnadene med en avklaring i en konsekvensutredning falle på de som utarbeider konsekvensutredningen og ikke kommunen, som ville være tilfellet i en revidering av arealplanen.
 • Vi har en gruppe som er villig til å ofre tid og krefter på å få en positiv utvikling av kommunen. Det vil være uheldig å slå armen av et så positivt privat tiltak.
 • Plan- og utviklingskomiteen presiserer at dette er et privat initiativ, og det er ikke uten videre gitt at kommunen kan overta prosjektet (kostnader med vei, vann, kloakk mv), dette selv om utfallet av utredningen blir positivt avklarende i forhold til boligfelt.


Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra PUK:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Plan og utviklingskomiteen tilrår at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for å avklare mulighetene for boligbygging på de omsøkte eiendommer. Det forutsettes pga. planens dimensjoner at det utarbeides en konsekvensutredning som inneholder utredninger om dette er riktig plassering av et boligfelt i området. Vurderingene må inneholde samfunnsmessige konsekvenser som trafikkforhold, arealbruk osv. Innhold i denne utredningen avklares i planprogrammet.

Begrunnelse:

 • Det mangler tilbud til boligsøkende i området. Flere har gitt uttrykk for ønske om å bosette seg i området.
 • Boligene vil ligge gunstig til i forhold til store arbeidsmarkeder i begge kommunesentrene i Samkommunen.
 • Ved utarbeidelse av nylig vedtatte arealplan ble det jobbet med å få på plass et boligfelt på denne aksen i Kommunen. Dette ble det av ulike årsaker ikke noe av, men i planprosessen ble det avklart at et boligområde her var ønskelig og riktig.
 • Dersom igangsetting av reguleringsplanarbeid skal avklares etter en revidering av arealplanen vil dette ta for lang tid. Det blir ingen revidering i inneværende periode, og medregnet reguleringsarbeidet vil det ta minimum 8 år før boliger vil være tilgjengelige.
 • Konsekvensutredningens innehold vil avklare mange av problemstillingene som normalt vil avklares i en revidering av arealplanen. Dessuten vil kostnadene med en avklaring i en konsekvensutredning falle på de som utarbeider konsekvensutredningen og ikke kommunen, som ville være tilfellet i en revidering av arealplanen.
 • Vi har en gruppe som er villig til å ofre tid og krefter på å få en positiv utvikling av kommunen. Det vil være uheldig å slå armen av et så positivt privat tiltak.
 • Plan- og utviklingskomiteen presiserer at dette er et privat initiativ, og det er ikke uten videre gitt at kommunen kan overta prosjektet (kostnader med vei, vann, kloakk mv), dette selv om utfallet av utredningen blir positivt avklarende i forhold til boligfelt.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 4/13 Detaljregulering planovergang Eggen

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering planovergang Eggen framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.01.2013

Orientering i møte:

Orientering fra tiltakshaver Jernbaneverket

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP, SP og KRF:

Plan- og utviklingskomiteen avviser reguleringsplanen.

Begrunnelse:

Plan- og utviklingskomiteen viser til behandlingen den 14.11.2012, der det ble gjort følgene vedtak: Saken sendes tilbake: Veien legges så nært jernbanen som mulig for å begrense bruk av dyrkajord. Innkjørsel fra Korsbakken ser ut til å være trafikkfarlig. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor at veien legges inn ovenfor boliger.

Dette vedtaket er ikke hensyntatt fra jernbaneverket, og det er dessverre ikke gjort endringer på planen. Jernbaneverkets foreslåtte løsninger er etter komiteens vurderinger ikke gode nok, ift til trafikksikkerhet, vil invitere til villkryssing pga lange avstander. Planen beslaglegger også unødvendig med dyrkajord.

Plan- og utviklingskomiteen krever derfor en reguleringsplan på alternativ 1b.

 

Oversendelsesforslag

Plan- og utviklingskomiteen ser overgangen på Skogn sentrum som særdeles kritisk i forhold til sikkerhet. Komiteen ber administrasjonen i samarbeid med fylket og Jernbaneverket arbeide for at planfri kryssing i Skogn sentrum iverksettes.

Begrunnelse

Antall kjøretøy som passerer er betydelig. Det passerer daglig ett stort antall barn helt ned i 5 til 6 års alderen som har dette som skolevei (barne- og ungdomsskole).

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Veie:

Forslag til vedtak fra Veie vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt.

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen avviser reguleringsplanen.

Begrunnelse:

Plan- og utviklingskomiteen viser til behandlingen den 14.11.2012, der det ble gjort følgene vedtak: Saken sendes tilbake: Veien legges så nært jernbanen som mulig for å begrense bruk av dyrkajord. Innkjørsel fra Korsbakken ser ut til å være trafikkfarlig. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor at veien legges inn ovenfor boliger.

Dette vedtaket er ikke hensyntatt fra jernbaneverket, og det er dessverre ikke gjort endringer på planen. Jernbaneverkets foreslåtte løsninger er etter komiteens vurderinger ikke gode nok, ift til trafikksikkerhet, vil invitere til villkryssing pga lange avstander. Planen beslaglegger også unødvendig med dyrkajord.

Plan- og utviklingskomiteen krever derfor en reguleringsplan på alternativ 1b.

 

Oversendelsesforslag

Plan- og utviklingskomiteen ser overgangen på Skogn sentrum som særdeles kritisk i forhold til sikkerhet. Komiteen ber administrasjonen i samarbeid med fylket og Jernbaneverket arbeide for planfri kryssing i Skogn sentrum iverksettes.

Begrunnelse

Antall kjøretøy som passerer er betydelig. Det passerer daglig ett stort antall barn helt ned i 5 til 6 års alderen som har dette som skolevei (barne- og ungdomsskole).
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 5/13 Detaljregulering fv. 138 - omlegging ved Eidnes, Ytterøy

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av fv. 138, omlegging ved Eidnes, dat. 10.09.2012, sist rev. 17.12.2012.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.01.2013

Forslag i møte:

Ingen

Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av fv. 138, omlegging ved Eidnes, dat. 10.09.2012, sist rev. 17.12.2012.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 6/13 Reguleringsplan med utleiehytter/rorbuer på Ytterøya

Rådmannens forslag til vedtak:

Det frarådes oppstart av regulering for utleiehytter/rorbuer på nedsiden av fv. 135 på eiendommen 1719/363 på Ytterøya.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.01.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Lars Petter Holan, AP på vegne av AP:

Plan og utviklingskomiteen tilrår oppstart av regulering for rorbuer, som omsøkt på eiendommen 1719/363 på Ytterøya.

Begrunnelse

Tiltaket er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens arealdel, men Ytterøy er et øysamfunn som er i en spesiell situasjon, og i utvikling, samt at tiltaket er for næringsformål (utleie), med presisering om at allmenheten skal ha tilgang til området. Komiteen presiserer at tillatelsen gjelder kun for næringsformål, og ikke for privat bruk, eller fremtidig salg til privatpersoner.

Plan- og utviklingskomiteens nye vurdering vedrørende forvaltningen av strandsonen på Ytterøy vil derfor være retningsgivende for endringer ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette vedtak vil ikke skape presedens for eventuelt andre søknader om tiltak i strandsonen andre steder i Levanger Kommune.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Holan:

Forslag fra Holan til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Plan og utviklingskomiteen tilrår oppstart av regulering for rorbuer, som omsøkt på eiendommen 1719/363 på Ytterøya.

Begrunnelse

Tiltaket er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens arealdel, men Ytterøy er et øysamfunn som er i en spesiell situasjon, og i utvikling, samt at tiltaket er for næringsformål (utleie), med presisering om at allmenheten skal ha tilgang til området. Komiteen presiserer at tillatelsen gjelder kun for næringsformål, og ikke for privat bruk, eller fremtidig salg til privatpersoner.

Plan- og utviklingskomiteens nye vurdering vedrørende forvaltningen av strandsonen på Ytterøy vil derfor være retningsgivende for endringer ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette vedtak vil ikke skape presedens for eventuelt andre søknader om tiltak i strandsonen andre steder i Levanger Kommune.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 7/13 Byggeskikk og estetikk i Levanger - en veileder

Rådmannens forslag til innstilling:

Veileder for byggeskikk og estetikk i Levanger datert 20.9.2012 vedtas.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.01.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP:

Saken utsettes og behandles av estetikkutvalget før behandling på neste møte i plan- og utviklingskomiteen.

Avstemning:

Rebergs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes og behandles av estetikkutvalget før behandling på neste møte i plan- og utviklingskomiteen.
        Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 8/13 Estetikkutvalget (sak opprettet i møtet)

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken framlagt uten forslag til vedtak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.01.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:

Gerd Haugberg, H, velges som leder av Estetikkutvalget.

PUK's leder bevirker at Estetikkutvalget behandler Estetikk- og byggeskikkveileder til neste møte i PUK.

Avstemning:

Veies forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Gerd Haugberg, H, valgt som leder av Estetikkutvalget.

PUK's leder bevirker at Estetikkutvalget behandler Estetikk- og byggeskikkveileder til neste møte i PUK.
        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:40 Sist endret: 07.02.2013 10:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051