Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.05.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 15.05.13
Tid:    13:00 - 15:50

Sakliste som PDF - som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF - som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

sak 34/13 - Brev: «Svar fra Plan- og utviklingskomiteen Levanger Kommune - Detaljregulering planovergang Eggen» PDF

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 28/13 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 29/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 30/13 Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/346/3 Sandsørsveet - Håvar Myhr - Dispensasjon fra kommuneplan utredning vedtak
PS 31/13 Søknad om oppføring av mur - hagestue og lekestue - 1719/157/67 Bursflata 12 - Øystein Skei utredning vedtak
PS 32/13 Søknad om ombygging/tilbygg - Megakvartalet - 1719/315/47 og 1719/315/121 - Håkon den godes gate 10 og 4 - Coop Inn-Trøndelag SA utredning vedtak
PS 33/13 Søknad om fradeling av tomt fra eiendommen 1719/1/4 Fagernes - Ruth A Olsen og Merete Olsen - Dispensasjon fra reguleringsplan utredning vedtak
PS 34/13 Detaljregulering planovergang Eggen utredning vedtak
PS 35/13 Detaljregulering planovergang Nossumhyllan  utredning vedtak
PS 36/13 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10, Levangernesset  utredning vedtak
PS 37/13 Detaljregulering Lundentunet  1719/212/11  utredning vedtak
PS 38/13 1719/314/375 m.fl. - Detaljregulering for Levanger sør  utredning vedtak
PS 39/13 1719/314/375 m.fl. - Utbyggingsavtale Levanger sør  utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad  h varamedlem h/v/sv x Gerd Haugberg 

 

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, barn- og unges representant Berit Sunnset Voldseth, Åsmund Brygfjeld 

 

Merknader

Det ble gitt en kort orientering om status Gangveg Korsbakken-Lysaker.

 

 

PS 28/13 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 29/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Børge Lund, KRF og Knut Sigurd Hjelmstad, H

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Børge Lund, KRF og Knut Sigurd Hjelmstad, H
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 30/13 Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/346/3 Sandsørsveet - Håvar Myhr - Dispensasjon fra kommuneplan

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom i LNFR-område (LNFR-sone SB12) i kommuneplanen for Levanger kommune.

Søknad om fradeling avslås med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplan).

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP, SP og KRF:

Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom fra eiendommen 1719/346/3 Sandørsveet, innvilges etter plplan og bygningslovens paragraf 19-2.

Begrunnelse:

Topografiske forhold tilsier at arealet som omsøkes naturlig tilhører fritidseiendommen (meget bratt terreng/skrent). Arealet er umulig og utnytte for landbrukseiendommen, og brukes allerede i dag av eier av fritidseiendommen.

Det foreligger ikke merknader fra hverken Fylkesmannen eller Nord- Trøndelag fylkeskommune i forhold til fradeling.

På Ytterøy har komiteen tidligere gitt dispensasjon opp mot fritid/næringsvirksomhet, og gitt føringer for neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Også dette vedtak vil gi en slik føring. På denne bakgrunn gir komiteen dispensasjon. Dette vedtak vil uansett stå seg selvstendig, dette ut fra sakens totale særpreg, og vil derfor ikke gi presedens for andre søknader.

Kommunen må for fremtiden på reguleringsnivå, ta stilling til tomtestørrelser.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Forslag fremmet i møte vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom fra eiendommen 1719/346/3 Sandørsveet, innvilges etter plan og bygningslovens paragraf 19-2.

Begrunnelse:

Topografiske forhold tilsier at arealet som omsøkes naturlig tilhører fritidseiendommen (meget bratt terreng/skrent). Arealet er umulig og utnytte for landbrukseiendommen, og brukes allerede i dag av eier av fritidseiendommen.
Det foreligger ikke merknader fra hverken Fylkesmannen eller Nord- Trøndelag fylkeskommune i forhold til fradeling.

På Ytterøy har komiteen tidligere gitt dispensasjon opp mot fritid/næringsvirksomhet, og gitt føringer for neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Også dette vedtak vil gi en slik føring. På denne bakgrunn gir komiteen dispensasjon. Dette vedtak vil uansett stå seg selvstendig, dette ut fra sakens totale særpreg, og vil derfor ikke gi presedens for andre søknader.

Kommunen må for fremtiden på reguleringsnivå, ta stilling til tomtestørrelser.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 31/13 Søknad om oppføring av mur - hagestue og lekestue - 1719/157/67 Bursflata 12 - Øystein Skei

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

  • Tiltaket skal oppføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.


Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP, SP og KRF:

Plan- og utviklingskomiteen beklager til utbygger og nabo at saken ble liggende ubehandlet frem til februar 2013.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Tilleggsforslag fremmet i møte vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

  • Tiltaket skal oppføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.


Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.
 Til toppen av siden

 

 

PS 32/13 Søknad om ombygging/tilbygg - Megakvartalet - 1719/315/47 og 1719/315/121 - Håkon den godes gate 10 og 4 - Coop Inn-Trøndelag SA

Rådmannens forslag til vedtak:

Dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende bolig i 2. etasje samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon).

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om rammetillatelse under følgende forutsetninger:

  • Tiltaket skal oppføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.
  • Arbeid må ikke settes i gang før igangsettingstillatelse er gitt.
  • Objektet over inngangspartiet bearbeides slik at det knytter seg bedre til bygningskroppen.
  • Detaljering av fasader, konstruksjoner og materialbruk for Røskraftgården legges ved søknad om igangsettingstillatelse.


Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Utdelt i møte:

Fasadetegninger/3D-modeller

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende bolig i 2. etasje samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon).

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om rammetillatelse under følgende forutsetninger:

  • Tiltaket skal oppføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.
  • Arbeid må ikke settes i gang før igangsettingstillatelse er gitt.
  • Objektet over inngangspartiet bearbeides slik at det knytter seg bedre til bygningskroppen.
  • Detaljering av fasader, konstruksjoner og materialbruk for Røskraftgården legges ved søknad om igangsettingstillatelse.


Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.
 Til toppen av siden

 

 

PS 33/13 Søknad om fradeling av tomt fra eiendommen 1719/1/4 Fagernes - Ruth A Olsen og Merete Olsen - Dispensasjon fra reguleringsplan

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurdering som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen «Sjøbadet – Fagernes» til fradeling av tomt i regulert friområde.

Søknaden avslås med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-4 (Rettsvirkning av reguleringsplan).

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP, SP og KRF:

Plan- og utviklingskomiteen anbefaler at tiltakshaver prøver saken løst gjennom en reguleringsendring.

Begrunnelse

Komiteen har stor forståelse for alle de punkter som søkerne lister opp i sin dispensasjonssøknad. Komiteen kan være enig i at omsøkte løsning kan være en bedre løsning enn den som ble regulert på 1980-tallet.

Komiteen mener det hadde vært langt bedre å prøve saken gjennom et forslag til endring av reguleringsplanen, enn en dispensasjon. Ved en reguleringsendring vil forholdene på eiendommen bli mer forutsigbare. En kan få vurdert omregulering av det som i dag oppfattes som landbruksareal tilbake til landbruksformål. Eksisterende bebyggelse på Fagernes ligger i dag i friområde. I følge tegnforklaringa inngår ikke bygningene i planen. Dette betyr at tiltak på eksisterende bebyggelse vil være i strid med planen, og være avhengig av dispensasjoner fra planen. Gebyrmessig vil kostnadene ved flere dispensasjoner etter hvert nærme seg kostnadene ved en omregulering.

Komiteen mener at regulerte friområder, som hovedregel ikke skal bebygges med boliger gjennom dispensasjoner. Dette er en formålsendring for omfattende til det. Selv om det ikke er ønsket fra søkerne med ytterligere bebyggelse, så hadde dette kunne ha blitt vurdert likevel i en reguleringssak.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fremmet i møte vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

I samsvar med de vurdering som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen «Sjøbadet – Fagernes» til fradeling av tomt i regulert friområde.

Søknaden avslås med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-4 (Rettsvirkning av reguleringsplan).

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Plan- og utviklingskomiteen anbefaler at tiltakshaver prøver saken løst gjennom en reguleringsendring.

Begrunnelse

Komiteen har stor forståelse for alle de punkter som søkerne lister opp i sin dispensasjonssøknad. Komiteen kan være enig i at omsøkte løsning kan være en bedre løsning enn den som ble regulert på 1980-tallet.

Komiteen mener det hadde vært langt bedre å prøve saken gjennom et forslag til endring av reguleringsplanen, enn en dispensasjon. Ved en reguleringsendring vil forholdene på eiendommen bli mer forutsigbare. En kan få vurdert omregulering av det som i dag oppfattes som landbruksareal tilbake til landbruksformål. Eksisterende bebyggelse på Fagernes ligger i dag i friområde. I følge tegnforklaringa inngår ikke bygningene i planen. Dette betyr at tiltak på eksisterende bebyggelse vil være i strid med planen, og være avhengig av dispensasjoner fra planen. Gebyrmessig vil kostnadene ved flere dispensasjoner etter hvert nærme seg kostnadene ved en omregulering.

Komiteen mener at regulerte friområder, som hovedregel ikke skal bebygges med boliger gjennom dispensasjoner. Dette er en formålsendring for omfattende til det. Selv om det ikke er ønsket fra søkerne med ytterligere bebyggelse, så hadde dette kunne ha blitt vurdert likevel i en reguleringssak.
 Til toppen av siden

 

 

PS 34/13 Detaljregulering planovergang Eggen

Rådmannens forslag til vedtak:

Jernbaneverkets brev dat. 29.04.2013 tas til etteretning.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Gunnar Morten Løvås, SV:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12- 10 vedtas detaljreguleringsplan framlagt av Jernbaneverket til behandling i PUK i sak 76/12 14.11.12.

Begrunnelse:

Fjerning av planoverganger er et prioritert satsningsområde for Jernbaneverket i arbeidet med å forebygge ulykker mellom tog og annen trafikk. Levanger kommune er enig i denne satsningen og dette arbeidet vil øke den trafikale sikkerheten i kommunen betydelig.

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP, SP og KRF:

«Svar fra Plan- og utviklingskomiteen Levanger Kommune - Detaljregulering planovergang Eggen» (PDF) er komiteens tilbakemelding, signeres av komiteens leder, og sendes Jernebaneverket.

Avstemning:

Forslag til innstilling fra Løvås avvist med 10 mot 1 stemme.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag til vedtak og fellesforslag fra AP, SP og KRF:

Fellesforslag i møtet vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

«Svar fra Plan- og utviklingskomiteen Levanger Kommune - Detaljregulering planovergang Eggen» (PDF) er komiteens tilbakemelding, signeres av komiteens leder, og sendes Jernebaneverket.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 35/13 Detaljregulering planovergang Nossumhyllan

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering planovergang Nossumhyllan dat. 19.02.2013, sist rev. 03.05.2013.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering planovergang Nossumhyllan dat. 19.02.2013, sist rev. 03.05.2013.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 36/13 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10, Levangernesset

Rådmannens forslag til innstilling:

Plankartet suppleres med tegnforklaring for bebyggelse som forutsettes fjernet.

I bestemmelsen § 3.4 endres gesimshøyden til maks. kote + 16.00.

Forslag til detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 05.01.13, rev. 26.04.13, og med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Forslag til detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 05.01.13, rev. 26.04.13, og med overnevnte endring, vedtas ikke i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Begrunnelse:

Den planlagte bebyggelsen bryter i vesentlig grad med den bebyggelsen som omkranser området i forhold til form på tak og størrelse. I tillegg ligger utbyggingsområdet ned mot sundet og er en del av de områder som omkranser trehusbyen Levanger. I slike områder bør vi gjennomføre utbygginger med forsiktighet. Slike hensyn er viktigere i randsonen til Levanger enn andre steder på grunn av Levanger by sin status.

Dersom man står i Sjøgata eller Sjøparken, ser man en trehusrekke av eneboliger, hvor samtlige hus har røstet tak, og de aller fleste husene er hvitmalte. Slik sett danner de et ensartet bilde. Planlagt hus i betong med flatt tak og mørk fasade vil bryte totalt med boligfeltet for øvrig og skape for stor variasjon og kaos, og vil i tillegg bli et blikkfang/signalbygg som skiller seg ut i mengden.

Slike utbygginger vil lett skape presedens og på sikt er det mulighet for at denne type hus vil dominere området. En slik utvikling er ikke ønskelig. I henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel pkt. 1.6.3, vedtatt av kommunestyret 13.4.2011, skal det ved nybygging innen eksisterende utbyggingsområder legges vekt på at ny bebyggelse tilpasser seg strøkets karakter mht. plassering i forhold til vei, gate, plass, og i forhold til bygningsvolum, proporsjonering, høyde, tak form, materialbruk m.v. Videre står det i pkt. 1.6.3 a at nye bygninger og anlegg samt endringer av eksisterende skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold på stedet, kulturlandskapet og den tradisjonelle byggeskikken.

Bebyggelsen skal underordne seg områdets topografiske særpreg, ha en helhetlig form-, farge- og volumoppbygging, og fremme gode gate- og uterom. I særlig eksponerte områder skal det tas ekstra hensyn. Det aktuelle prosjektet i byborgveien tilfredsstiller ikke disse kravene og ligger i et særlig eksponert område. Viser ellers til Plan og bygningslovens bestemmelser§ 11- 6 om rettsvirkning av kommuneplanens arealdel og § 11- 8 hensynssoner.

Avstemning:

Alternative avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Plankartet suppleres med tegnforklaring for bebyggelse som forutsettes fjernet.

I bestemmelsen § 3.4 endres gesimshøyden til maks. kote + 16.00.

Forslag til detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 05.01.13, rev. 26.04.13, og med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 37/13 Detaljregulering Lundentunet 1719/212/11

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering Lunden, dat. 18.04.12 med revisjoner dat. 27.02.13 og 02.05.13, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Etablering av gjerdet i henhold til reguleringsbestemmelsene pkt. 2.10 er tiltakshavers ansvar. Levanger kommune vil stå for drift og vedlikehold av gjerdet.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Saksordfører:

Astrid Juberg Vordal, AP

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Vebjørn Haugom, H:

Etablering av gjerde i henhold til reguleringsbestemmelsene pkt. 2.10 deles likt (50/50) mellom tiltakshaver og Levanger kommune. Levanger kommune vil stå for drift og vedlikehold av gjerdet.

Avstemning:

Haugoms forslag til endring avvist med 8 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering Lunden, dat. 18.04.12 med revisjoner dat. 27.02.13 og 02.05.13, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Etablering av gjerdet i henhold til reguleringsbestemmelsene pkt. 2.10 er tiltakshavers ansvar. Levanger kommune vil stå for drift og vedlikehold av gjerdet.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 38/13 1719/314/375 m.fl. - Detaljregulering for Levanger sør

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte forslag til detaljregulering for Levanger sør, datert 14.09.2012, med bestemmelser sist rev. 03.05.13, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ba om å få sin habilitet vurdert i forbindelse med behandling av saken.

Møtet vedtok med 9 mot 1 stemme Persøy for inhabil. Persøy fratrådte under behandling av saken.

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Det avsettes arealer for sykkelparkering som tilsvarer en (1) opparbeidet sykkelparkeringsplass pr. 100 kvadratmeter utbyggingsareal (nærings og boligareal)

Begrunnelse:

Tidligere hadde Plan- og bygningsloven bestemmelser om dette. Etter at dette falt bort har Levanger kommune vedtatt en kommuneplan hvor dette er tatt inn i arealplanen om at det skal avsettes sykkelparkering etter behov.
I et område med kombinert formål til næring og bolig er det et stort behov for sykkelparkering og et riktig signal i forhold til et folkehelseperspektiv. De vanlige normene har vært for boliger 2 sykkelplasser pr. 100 kvadratmeter og for næring som kontor/ forretninger 6- 7 sykkelplasser pr. 1000 kvadratmeter. Vi mener derfor at 1 opparbeidet sykkelplass pr. 100 kvadratmeter utbyggingsareal for dette prosjektet bør være et naturlig antall å legge seg på.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt (10 stemmer).

Tilleggsforslag fra Løvås avvist med 9 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Vedlagte forslag til detaljregulering for Levanger sør, datert 14.09.2012, med bestemmelser sist rev. 03.05.13, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
    Til toppen av siden

 

 

 

PS 39/13 1719/314/375 m.fl. - Utbyggingsavtale Levanger sør

Rådmannens forslag til innstilling:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende «Levanger Sør» godkjennes iht. plan- og bygningslovens § 17-4. Begrepet brostein endres til belegningsstein i vedlegg 3 s. 4 kap. Område 2 – Skulpturparken.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.05.2013

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ba om å få sin habilitet vurdert i forbindelse med behandling av saken.

Møtet vedtok med 9 mot 1 stemme Persøy for inhabil. Persøy fratrådte under behandling av saken.

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt (10 stemmer).

INNSTILLING:

ForForeliggende utbyggingsavtale vedrørende «Levanger Sør» godkjennes iht. plan- og bygningslovens § 17-4. Begrepet brostein endres til belegningsstein i vedlegg 3 s. 4 kap. Område 2 – Skulpturparken.

         Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:40 Sist endret: 16.05.2013 10:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051