Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.02.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 15.02.12
Tid: kl. 13:00-15:20

Sakliste som PDF, oppdatert 14.02.12, kl. 15:50, tilleggsak 15/12 PDF
(har du allerede lastet ned PDF og notert i denne, bruk egen fil for sak 15/12)
Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 mening) 

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 9/12 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 10/12

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 11/12 Detaljregulering for felt B3 Kjønstadmarka utredning vedtak
PS 12/12 Utbyggingsavtale Kjønstadmarka Felt B3 utredning vedtak
PS 13/12 Detaljregulering Alstadhaug kirkegård utredning vedtak
PS 14/12 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan sentrum i Levanger kommune utredning vedtak
PS 15/12 Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal - utlagt 14.02.12 kl. 15:50 utredning vedtak
PS 16/12 Uttalelse i forbindelse med “Intensjonsavtale om kino på Moan” opprettet
i møtet
vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf x
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf medlem ap/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v/sv x
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Ingvill Berg Fordal ap varamedlem ap/sp/krf x Torbjørn Andre Moe


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, barne- og ungdomsrepresentanten Berit Sunnset Voldseth, Åsmund Brygfjeld 

Merknader
Presentasjon av den nye Barne- og ungdomsrepresentanten Berit Sunnset Voldseth.

Sak PS 16/12 Uttalelse i forbindelse med “Intensjonsavtale om kino på Moan” ble opprettet i møtet 
    Til toppen av siden

 


PS 9/12 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 10/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2012

Forslag i møte:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Vebjørn Haugom, H og Britt Tønne Haugan, KRF

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Vebjørn Haugom, H og Britt Tønne Haugan, KRF
    Til toppen av siden

 

 

PS 11/12 Detaljregulering for felt B3 Kjønstadmarka

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas reguleringsplan for Kjønstadmarka delfelt  B3, datert 09.01.2012, rev. 25.01.2012, fremlagt for høring og offentlig ettersyn.

Det må utføres supplerende grunnundersøkelser og geotekniske stabilitetsvurderinger før planen sendes på høring.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Nina Bakken Bye, H

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas reguleringsplan for Kjønstadmarka delfelt  B3, datert 09.01.2012, rev. 25.01.2012, fremlagt for høring og offentlig ettersyn.

Det må utføres supplerende grunnundersøkelser og geotekniske stabilitetsvurderinger før planen sendes på høring. 
    Til toppen av siden


 

 

PS 12/12 Utbyggingsavtale Kjønstadmarka Felt B3

Rådmannens forslag til vedtak:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende “Kjønstadmarka Felt B3” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Før utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn, må den rettes opp i henhold til gjeldende lov.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende “Kjønstadmarka Felt B3” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.
Før utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn, må den rettes opp i henhold til gjeldende lov. 
    Til toppen av siden


 

 

PS 13/12 Detaljregulering Alstadhaug kirkegård

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Alstadhaug kirkegård, datert 16.12.2011, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Lars Petter Holan, AP:
Saken sendes tilbake til tiltakshaver for å få endret arronderingen i forhold til dyrkamark, jfr. innspill fra grunneier.

Saksordfører:
Lars Petter Holan, AP

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Holans forslag:
Holans forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken sendes tilbake til tiltakshaver for å få endret arronderingen i forhold til dyrkamark, jfr. innspill fra grunneier.
    Til toppen av siden


 

 

PS 14/12 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan sentrum i Levanger kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) avslås søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan for Levanger sentrum til bruksendring fra næringsbygg til boligformål. Begrunnelse for avslaget er gitt i dette saksfremlegg.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28, jf. plan og bygningsloven § 1-9. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av vedtaket.

 Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) avslås søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan for Levanger sentrum til bruksendring fra næringsbygg til boligformål. Begrunnelse for avslaget er gitt i dette saksfremlegg.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28, jf. plan og bygningsloven § 1-9. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av vedtaket. 
    Til toppen av siden


 

 

PS 15/12 Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) gis Tor Hovdal og Bente Hovdal Bruvold dispensasjon fra kommunedelplan 1719 L2008018 til fradeling av fritidstomt i område for LNFR. Bakgrunnen og forutsetninger for dispensasjonen er gitt i dette saksfremlegg.

Med bakgrunn i plan- og byggningslovens § 20-1 ( tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknaden fra Tor Hovdal og Bente Hovdal Bruvold om fradeling av tomt inntil 1,5 dekar til fritidsformål, der det søkes om deling av gnr. 232 bnr. 81 i Levanger kommune.   

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) gis Tor Hovdal og Bente Hovdal Bruvold dispensasjon fra kommunedelplan 1719 L2008018 til fradeling av fritidstomt i område for LNFR. Bakgrunnen og forutsetninger for dispensasjonen er gitt i dette saksfremlegg.

Med bakgrunn i plan- og byggningslovens § 20-1 ( tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknaden fra Tor Hovdal og Bente Hovdal Bruvold om fradeling av tomt inntil 1,5 dekar til fritidsformål, der det søkes om deling av gnr. 232 bnr. 81 i Levanger kommune.  
    Til toppen av siden

 

 

 

PS 16/12 Uttalelse i forbindelse med “Intensjonsavtale om kino på Moan” (sak opprettet i møtet)

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2012

Bakgrunn: (sak opprettet i møtet)
Plan- og utviklingskomiteen har vurdert formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende intensjonsavtale med Berg Eiendom for fremtidig kinodrift i Levanger.

Forslag i møte:
Forslag til uttalelse fra Plan og utviklingskomiteen fremmet av Alf Magnar Reberg, Sp, Svein Erik Veie, Ap, Britt Tønne Haugan, KrF og Nina Bakken Bye, H:

Plan- og utviklingskomiteen anbefaler at kommunestyret sier ja til at Ordføreren får fullmakt til å underskrive en intensjonsavtale med Berg eiendom om kino på Moan.

Begrunnelse:
Kommunen har fått et tilbud om en intensjonsavtale om en eventuell ny kino på Moan i regi av Berg Eiendom.
Det er viktig å se på kinolokalitetene vi har i dag. Er man fornøyd med dagens lokaliteter?  Det er opplagt at kommunen ikke kan være fornøyd med dagens kinodrift. På tross av at kinoen er oppgradert til noe av det beste man kan få, er besøket alt for lavt.

Besøkstallene kan på ingen måte forsvare videre drift, hverken økonomisk eller kulturelt, samt at det ikke er en lovpålagt kommunal oppgave. Festiviteten kan heller ikke benyttes til andre kulturelle formål da kinodriften blokkerer for dette.

Dersom kinoen flyttes til Moan, vil Festiviteten frigjøres til andre kulturelle aktiviteter.
Det vil derfor være en ”vinn-vinnsituasjon” at kino og kulturhus er hver for seg. Man får et moderne kinotilbud, samtidig som man kan utvikle sentrum med et enestående kulturhus. Dette vil være viktig for sentrum!

I saksfremlegget fra rådmannen til formannskapet går det frem at flytting også vil medføre en innsparing på 1 million kroner årlig. Dette er midler som kan benyttes til oppgradering av Festiviteten til andre kulturaktiviteter enn kino. En oppgradering av Festiviteten med en eller to kinosaler, vil også blokkere for bruk til annet enn kinodrift, og anses derfor som uaktuelt. En utbygging av Festiviteten-kvartalet til et kulturhus med to kinosaler, fremstår derfor som eneste alternativ til kino på Moan.

Man må merke seg at en eventuell slik utbygging av kvartalet rundt Festiviteten vil omfatte Musikkens hus og Festiviteten. Dette er bygg med stor kulturhistorisk verdi, som egne bygg. En sammenbygging vil ødelegge utrykket disse husene har i dag, selv om fasadene ut mot gatene beholdes. Spesielt vil dette gjelde Musikkens hus hvor alle husets fire fasader i dag eksponeres ut mot gateløpene. Takene på byggene vil måtte heves/ombygges.

Sist kommunen ga tillatelse til en slik sammenbygging med opprinnelig fasade mot gateløpene (Larsengården/Bjøråsgården) ble hele Levanger sentrum fredet som en direkte konsekvens.
På bakgrunn av dette er det betimelig å stille spørsmål om riksantikvaren vil godkjenne en slik sammenbygging?

Å bygge et kulturhus med to kinosaler vil, ifølge rådmannen, føre til økte årlige kostnader på 6 millioner kroner. Dette har ikke kommunen råd til å bruke på ikke lovpålagte oppgaver, når man vet utfordringene kommunen vil ha i forhold til samhandlingsreformen, utbygging på Staup, bare for å nevne noe.
Det er heller ikke satt av penger i økonomiplanen til en slik investering.

Norsk Kino på Verdal sier at det vil bli igangsatt en prosess for en tredje kinosal i Verdal om det blir nei til kino på Moan. Politikerne står derfor kanskje ovenfor valget; kino på Moan eller ikke kino i Levanger i det hele tatt.
Til slutt vil komiteen minne om at dette kun er en intensjonsavtale, og at avgjørelsen om kino eller ikke på Moan vil få sin avklaring gjennom en grundig reguleringsprosess.

Forslag fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Saken utsettes.

Forslag til vedtak fra Geir Tore Persøy, FRP:
Plan- og utviklingskomiteen anbefaler Levanger kommunestyre å utsette avgjørelse om intensjonsavtale til etter at omreguleringssak på Moan er behandlet.

Begrunnelse:
En omregulering på Moan fra næring til næring/bolig er ennå ikke avgjort, og resultatet av hva som blir avgjørelsen der blir også sterkt avgjørende om det blir bygd kino i dette prosjektet.

Berg Eiendom har uansett anledning til å regulere inn kino slik det er gjort på havna, og har selv uttalt at de ikke er avhengig av kino for å fullføre et slikt prosjekt.

Den riktige saksgangen blir derfor å utsette behandlingen av en slik intensjonsavtale til etter at reguleringssaken er ferdig behandlet.

Avstemning:
Forslag fra Løvås avvist med 10 mot 1 stemme.
Alternativ avstemning mellom fellesforslaget og forslag fra Persøy:
Fellesforslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen anbefaler at kommunestyret sier ja til at Ordføreren får fullmakt til å underskrive en intensjonsavtale med Berg eiendom om kino på Moan.

Begrunnelse:
Kommunen har fått et tilbud om en intensjonsavtale om en eventuell ny kino på Moan i regi av Berg Eiendom.
Det er viktig å se på kinolokalitetene vi har i dag. Er man fornøyd med dagens lokaliteter?  Det er opplagt at kommunen ikke kan være fornøyd med dagens kinodrift. På tross av at kinoen er oppgradert til noe av det beste man kan få, er besøket alt for lavt.

Besøkstallene kan på ingen måte forsvare videre drift, hverken økonomisk eller kulturelt, samt at det ikke er en lovpålagt kommunal oppgave. Festiviteten kan heller ikke benyttes til andre kulturelle formål da kinodriften blokkerer for dette.

Dersom kinoen flyttes til Moan, vil Festiviteten frigjøres til andre kulturelle aktiviteter.
Det vil derfor være en ”vinn-vinnsituasjon” at kino og kulturhus er hver for seg. Man får et moderne kinotilbud, samtidig som man kan utvikle sentrum med et enestående kulturhus. Dette vil være viktig for sentrum!

I saksfremlegget fra rådmannen til formannskapet går det frem at flytting også vil medføre en innsparing på 1 million kroner årlig. Dette er midler som kan benyttes til oppgradering av Festiviteten til andre kulturaktiviteter enn kino. En oppgradering av Festiviteten med en eller to kinosaler, vil også blokkere for bruk til annet enn kinodrift, og anses derfor som uaktuelt. En utbygging av Festiviteten-kvartalet til et kulturhus med to kinosaler, fremstår derfor som eneste alternativ til kino på Moan.

Man må merke seg at en eventuell slik utbygging av kvartalet rundt Festiviteten vil omfatte Musikkens hus og Festiviteten. Dette er bygg med stor kulturhistorisk verdi, som egne bygg. En sammenbygging vil ødelegge utrykket disse husene har i dag, selv om fasadene ut mot gatene beholdes. Spesielt vil dette gjelde Musikkens hus hvor alle husets fire fasader i dag eksponeres ut mot gateløpene. Takene på byggene vil måtte heves/ombygges.

Sist kommunen ga tillatelse til en slik sammenbygging med opprinnelig fasade mot gateløpene (Larsengården/Bjøråsgården) ble hele Levanger sentrum fredet som en direkte konsekvens.
På bakgrunn av dette er det betimelig å stille spørsmål om riksantikvaren vil godkjenne en slik sammenbygging?

Å bygge et kulturhus med to kinosaler vil, ifølge rådmannen, føre til økte årlige kostnader på 6 millioner kroner. Dette har ikke kommunen råd til å bruke på ikke lovpålagte oppgaver, når man vet utfordringene kommunen vil ha i forhold til samhandlingsreformen, utbygging på Staup, bare for å nevne noe.
Det er heller ikke satt av penger i økonomiplanen til en slik investering.

Norsk Kino på Verdal sier at det vil bli igangsatt en prosess for en tredje kinosal i Verdal om det blir nei til kino på Moan. Politikerne står derfor kanskje ovenfor valget; kino på Moan eller ikke kino i Levanger i det hele tatt.
Til slutt vil komiteen minne om at dette kun er en intensjonsavtale, og at avgjørelsen om kino eller ikke på Moan vil få sin avklaring gjennom en grundig reguleringsprosess.
    Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 15.02.2012 17:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051