Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.11.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 14.11.12
Tid: 13:00 - 15:30
Byvandring v/Per Anker Johansen fra kl. 11:00

Sakliste som PDF   -  som EPUB  (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF   -  som EPUB  (for eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger) 

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 74/12 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 75/12

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 76/12 Detaljregulering planovergang Eggen utredning vedtak
PS 77/12 Detaljregulering Alstadhaug kirkegård utredning vedtak
PS 78/12 Prosjektplan Felt B3 Momarka II utredning vedtak
PS 79/12 Generell offentlig adressering i Levanger kommune - vegnavn i Levanger utredning vedtak
PS 80/12 Søknad om byggearbeider på eiendommen 1719/243/1/58 - Tomt nr 14 Løvtangen - Dispensasjonssøknader - Jorun Marie Kirknes Bjerkli utredning vedtak
PS 81/12 Søknad om fradeling av fritidstomt fra eiendommen 1719/329/20 Sørvang - Johnny Lund - Dispensasjon fra kommuneplan utredning vedtak
PS 82/12 Reguleringsendring  til rorbuer på eiendommen  1719/227/1 -  Hopla utredning vedtak
PS 83/12 Lundentunet 1719/212/11 - mekling utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf - forfall
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Hilde Skavdahl ap varamedlem ap/sp/krf x Lill Kristin Nordahl


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld    

Merknader/spørsmål

Fra Svein Erik Veie, AP:


Fra Geir Tore Persøy, FRP


Fra Gunnar Morten Løvås, SV

 


PS 74/12 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 


PS 75/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2012

Forslag i møte:
Til godkjenning/underskriving av protokoll: Ingvill Berg Fordal, AP og Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til godkjenning/underskriving av protokoll: Ingvill Berg Fordal, AP og Gunnar Morten Løvås, SV
        Til toppen av siden


 

 

PS 76/12 Detaljregulering planovergang Eggen

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering planovergang Eggen framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:
Saken sendes tilbake:

 • Veien legges så nært jernbanen som mulig for å begrense bruk av dyrkajord.
 • Innkjørsel fra Korsbakken ser ut til å være trafikkfarlig. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor at veien legges inn ovenfor boliger.


Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Veie:
Veies forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken sendes tilbake:

 • Veien legges så nært jernbanen som mulig for å begrense bruk av dyrkajord.
 • Innkjørsel fra Korsbakken ser ut til å være trafikkfarlig. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor at veien legges inn ovenfor boliger.
          Til toppen av siden


 

 

 

PS 77/12 Detaljregulering Alstadhaug kirkegård

Rådmannens forslag til innstilling:
Detaljregulering for Alstadhaug kirkegård, datert 16.12.2011, sist revidert 03.09.12, med bestemmelser sist rev. 01.11.12, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2012

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Lars Petter Holan, AP:
Henstillinger:

 • Adkomst til toalett nedenfor Kirka gjøres så trygg som mulig, evt. at toalett flyttes.
 • Plassering av den muslimske delen av kirkegården må skje i samarbeid med muslimsk råd.


Forslag til tillegg  fra Lars Petter Holan, AP og Gunnar Morten Løvås, SV:

 • Reguleringsarbeidet for parkering/parkeringsplass øst for Fylkesvei 119 bør starte opp og forseres. Trafikksikkerheten rundt Alstadhaug langs fylkesveien utbedres etter intensjonene i forslag vedtatt i kommunestyret i sak 04/2004.


Forslag til vedtak fra Lars Petter Holan, AP:
Saken skal byggesaksbehandles gjennom sak til plan- og utviklingskomiteen.

Forslag til endring fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Toalettanlegget tas ut av planen.

Avstemning:
Forslag til endring fra Løvås avvist med 10 mot 1 stemme.
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 10 mot 1 stemme.
Henstillinger pkt. 1 tiltrådt med 10 mot 1 stemme.
Henstillinger pkt. 2 enstemmig tiltrådt.
Henstillinger pkt. 3 enstemmig tiltrådt.
Holans forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Detaljregulering for Alstadhaug kirkegård, datert 16.12.2011, sist revidert 03.09.12, med bestemmelser sist rev. 01.11.12, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Henstillinger:

 • Adkomst til toalett nedenfor Kirka gjøres så trygg som mulig, evt. at toalett flyttes
 • Plassering av den muslimske delen av kirkegården må skje i samarbeid med muslimsk råd
 • Reguleringsarbeidet for parkering/parkeringsplass øst for Fylkesvei 119 bør starte opp og forseres. Trafikksikkerheten rundt Alstadhaug langs fylkesveien utbedres etter intensjonene i forslag vedtatt i kommunestyret i sak 04/2004.


VEDTAK:
Saken skal byggesaksbehandles gjennom sak til plan- og utviklingskomiteen.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 78/12 Prosjektplan Felt B3 Momarka II

Rådmannens forslag til vedtak:
Lyngstad Arkitekters forslag 26.10.12 til endring av bestemmelsene for felt B3, vedtas som en mindre endring, iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14. Det vil si at gjeldende bestemmelser suppleres med § 3.1.2, og det som gjelder felt B3 tas ut i § 3.1, som endres til 3.1.1.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Lyngstad Arkitekters forslag 26.10.12 til endring av bestemmelsene for felt B3, vedtas som en mindre endring, iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14. Det vil si at gjeldende bestemmelser suppleres med § 3.1.2, og det som gjelder felt B3 tas ut i § 3.1, som endres til 3.1.1.
        Til toppen av siden

 

 


PS 79/12 Generell offentlig adressering i Levanger kommune - vegnavn i Levanger

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til navn på offentlige veger slik de fremgår i vedlegg sendes på offentlig høring.
Høringsfristen settes til 30 dager.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til navn på offentlige veger slik de fremgår i vedlegg sendes på offentlig høring.
Høringsfristen settes til 30 dager. 
        Til toppen av siden


 

 

PS 80/12 Søknad om byggearbeider på eiendommen 1719/243/1/58 - Tomt nr 14 Løvtangen - Dispensasjonssøknader - Jorun Marie Kirknes Bjerkli

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jfr. § 1-5, gis det ikke dispensasjon til oppføring av omsøkte flytebrygge.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jfr. § 1-5, gis det ikke dispensasjon til oppføring av omsøkte grillhytte.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jfr. § 1-5, gis det ikke dispensasjon til oppføring av omsøkte veg.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jfr. § 1-5, gis det ikke dispensasjon til oppføring av omsøkte terrasser.

Begrunnelse for avslag på ovennevnte dispensasjonssøknader finnes i dette saksfremlegget.

Med hjemmel i forurensingsforskriften § 12-5 jfr. plan- og bygningsloven § 20-1, godkjennes søknad om utslippstillatelse. Tiltaket skal utføres i samsvar med plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter.

Vedtakene i saken kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. § 29.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2012

Forslag i møte:
Forslag til endring fra Geir Tore Persøy, FRP:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis det dispensasjon til oppføring av omsøkte flytebrygge.

Avstemning:
Punktvis avstemning fire først avsnitt:
Pkt. 1 – alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Persøy:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer
Pkt. 2 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Pkt. 3 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Pkt. 4 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag for øvrig enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jfr. § 1-5, gis det ikke dispensasjon til oppføring av omsøkte flytebrygge.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jfr. § 1-5, gis det ikke dispensasjon til oppføring av omsøkte grillhytte.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jfr. § 1-5, gis det ikke dispensasjon til oppføring av omsøkte veg.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jfr. § 1-5, gis det ikke dispensasjon til oppføring av omsøkte terrasser.

Begrunnelse for avslag på ovennevnte dispensasjonssøknader finnes i dette saksfremlegget.

Med hjemmel i forurensingsforskriften § 12-5 jfr. plan- og bygningsloven § 20-1, godkjennes søknad om utslippstillatelse. Tiltaket skal utføres i samsvar med plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter.

Vedtakene i saken kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. § 29.
        Til toppen av siden


 

 

PS 81/12 Søknad om fradeling av fritidstomt fra eiendommen 1719/329/20 Sørvang - Johnny Lund - Dispensasjon fra kommuneplan

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon til fradeling av tomt for ny fritidsbolig i LNFR-område (LNFR-sone SB12) i kommuneplanen.

Søknad om fradeling avslås med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplan).

Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2012

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:

 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens paragraf 19 innvilges søknad fra Johnny Lund om dispensasjon til fradeling av tomt til ny fritidsbolig.

  Begrunnelse:
  - Parsellen er i ett allerede etablert fritidsområde med eksisterende hytter
  - Parsellen er utenfor 100 meters grensa, og dermed ingen konflikt i forhold til strandsonen.
  - Det er etablert vegnet
  - Det er ingen konflikt med dyrka jord
  - Parsellen er forholdsvis liten (mindre enn 500 m2)
  - Det er ingen innvendinger fra høringsuttalelser
  - Det vises forøvrig til begrunnelse gitt i søknad
    
 2. Plan- og utviklingskomiteen ber om at administrasjonen vurderer åpning for spredt fritidsbebyggelse i LNFR-omårde på Ytterøy.
  Innen utgangen av denne periode da kommuneplanen skal til ny politisk behandling


Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Veie:
Veies forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens paragraf 19 innvilges søknad fra Johnny Lund om dispensasjon til fradeling av tomt til ny fritidsbolig.

  Begrunnelse:
  - Parsellen er i ett allerede etablert fritidsområde med eksisterende hytter
  - Parsellen er utenfor 100 meters grensa, og dermed ingen konflikt i forhold til strandsonen.
  - Det er etablert vegnet
  - Det er ingen konflikt med dyrka jord
  - Parsellen er forholdsvis liten (mindre enn 500 m2)
  - Det er ingen innvendinger fra høringsuttalelser
  - Det vises forøvrig til begrunnelse gitt i søknad
    
 2. Plan- og utviklingskomiteen ber om at administrasjonen vurderer åpning for spredt fritidsbebyggelse i LNFR-omårde på Ytterøy.
  Innen utgangen av denne periode da kommuneplanen skal til ny politisk behandling
          Til toppen av siden
 

 

PS 82/12 Reguleringsendring til rorbuer på eiendommen 1719/227/1 - Hopla

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen tilrår at det igangsettes detaljregulering for å avklare mulighetene for omregulering til kombinasjon rorbuer og naust på eiendommen 1719/227/1, innenfor det arealet som er vedtatt i kommuneplanens arealdel dat. 13.04.2011.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Kommunen tilrår ikke at det igangsettes detaljregulering for å avklare mulighetene for omregulering til kombinasjon rorbuer og naust på eiendommen 1719/227/1, innenfor det arealet som er vedtatt i kommuneplanens arealdel dat. 13.04.2011.

Begrunnelse:
Etter plan- og bygningsloven § 1-8 er det i utgangspunktet et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet gjelder ikke der annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. I 100-metersbeltet skal det ved en eventuell utarbeidelse av kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.
En bruksendring fra naust til rorbuer vil føre til en privatisering av området og ikke være i tråd med nasjonale føringer på dette området.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Kommunen tilrår at det igangsettes detaljregulering for å avklare mulighetene for omregulering til kombinasjon rorbuer og naust på eiendommen 1719/227/1, innenfor det arealet som er vedtatt i kommuneplanens arealdel dat. 13.04.2011.
        Til toppen av siden


 

 

PS 83/12 Lundentunet 1719/212/11 - mekling

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmmel i plan- og bygningslovens § 5-6 vil kommunen be om at det gjennomføres mekling i sak der Jernbaneverket har fremmet innsigelse til planforslaget Lundentunet.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.11.2012

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Astrid Juberg Vordal, AP:
Levanger Kommune har fått kjennskap til at det er en del ulovlig kryssing av jernbanesporet i Åsen sentrum, såkalt villkryssing. Det er bygd ny gang og sykkelvei i dette området som fører frem til ny bro over jernbanen. Ved området Lundentunet er det satt opp gjerde og kommunen har dermed betraktet jernbanesporet som tilfredsstillende sikret. Et alternativ vil være å anmelde denne trafikken som utføres av enkeltpersoner.

Levanger Kommune vil ta ansvar og sørge for å få stoppet uønsket/ulovlig trafikk over jernbanesporet i dette området, slik at jernbaneverkets krav om å unngå kryssing av jernbanesporet blir ivaretatt.

Dette vedtak tas med inn i meklingen med jernbaneverket.

Plan- og utviklingskomiteens leder og nestleder deltar på meklingsmøter

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Forslag til tillegg fra Vordal enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmmel i plan- og bygningslovens § 5-6 vil kommunen be om at det gjennomføres mekling i sak der Jernbaneverket har fremmet innsigelse til planforslaget Lundentunet.

Levanger Kommune har fått kjennskap til at det er en del ulovlig kryssing av jernbanesporet i Åsen sentrum, såkalt villkryssing. Det er bygd ny gang og sykkelvei i dette området som fører frem til ny bro over jernbanen. Ved området Lundentunet er det satt opp gjerde og kommunen har dermed betraktet jernbanesporet som tilfredsstillende sikret. Et alternativ vil være å anmelde denne trafikken som utføres av enkeltpersoner.

Levanger Kommune vil ta ansvar og sørge for å få stoppet uønsket/ulovlig trafikk over jernbanesporet i dette området, slik at jernbaneverkets krav om å unngå kryssing av jernbanesporet blir ivaretatt.

Dette vedtak tas med inn i meklingen med jernbaneverket.

Plan- og utviklingskomiteens leder og nestleder deltar på meklingsmøter
        Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 14.11.2012 16:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051