Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.05.14 - sak 38/14 - Detaljregulering Nesset Arena - 1719/4/4 og del av 4/1

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2012/7739 - /L2012015

Geir Tore Persøy - klikk for personkort
Saksordfører: Geir Tore Persøy, FRP

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.02.14 12/14
Plan- og utviklingskomiteen 14.05.14 38/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Nesset Arena, datert 01.12.2013 og med bestemmelser datert 08.12.13, sist revidert 25.04.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse 08.12.13 PDF
 

2

Plankart 011213 PDF
 

3

Reguleringsbestemmelser rev. 25.04.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Høringsuttalelser (5 stk.) – oppsummert og kommentert i saken


Saksopplysninger:

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og utviklingskomiteen i Levanger sitt vedtak i møte den 19. februar 2014, sak 12/14.

Planområdet er på ca. 28,8 daa, og ligger øst for Gjemblevegen ved Nesset ungdomsskole. Planforslaget legger til rette for fremtidige idrettsaktiviteter med tilhørende parkering og adkomst for dagens idrettsanlegg på Nesset, inkl. ca. 5,9 daa utvidelse mot Gjemblevegen.

Offentlig ettersyn ble kunngjort den 22.02.2014 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 20.02.2014. Høringsfristen var 5. april 2014.

Det er mottatt følgende høringsuttalelser:

01  Sametinget, 10.03.14 PDF

02  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 04.04.14 PDF

03  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 04.04.14 PDF

04  Nord-Trøndelag Idrettskrets, 07.04.14 PDF

05  Eldres råd, 02.04.14 PDF

I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og evt. kommentert:

01 Sametinget, 10.03.14 PDF

Etter Sametingets vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan en ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget.

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8 annet ledd. Sametinget forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Sametinget minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kulturminneloven § 4 annet ledd, og gir eksempler på hav dette kan være.

Kommentar:

Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

02 Nord-Trøndelag fylkeskommune, 04.04.14 PDF

Planbestemmelsenes § 1.3 slår fast at «bebyggelse og utearealer skal så langt det er mulig utformes etter prinsippene om universell utforming». Planbestemmelsen tar et forbehold, noe som kan være forståelig, men som burde være unødvendig på ei relativt flat tomt og med et anlegg som skal tilrettelegges for allmennheten. I planforslag for ungdomsskolen på Røstad er hensynet til universell utforming definert slik: «Innenfor planområdet er universell utforming rammebetingelse for valg av løsninger». Selv om sluttresultatet kan bli det samme, anses dette som en bedre bestemmelse fordi det signaliserer en mer positiv og aktiv holdning til universell utforming.

Kulturminnefaglig uttalelse:

Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende behov for arkeologiske påvisningsundersøkelser for å få en avklaring på potensialet for konflikt med automatisk fredete kulturminner i planområdet. Ved gjennomført undersøkelse 23.09.2013  ble det påvist en kokegrop, idnr. 172637 i kulturminneregisteret Askeladden. Denne ble arkeologisk undersøkt på stedet gjennom forenklet dispensasjonsbehandling og er dermed frigjort. I undersøkelsesområdet ble det ikke påvist andre spor etter forhistorisk aktivitet. Vi har derfor ikke ytterligere kommentarer til tiltaket.

Det minnes om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom noen treffer på automatisk fredete kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

Kommentar:

§ 1.3 er endret iht. fylkeskommunens forslag.

Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

03 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 04.04.14 PDF

Landbruksavdelingen ser på utviklingen av dette skoleområdet, inkl. idrettsanlegget, som en samfunnsinteresse av større vekt, og er opptatt av at området samlet må gis en god og arealeffektiv utnytting, skole og idrett sett under ett.

Miljøvernavdelingen har ingen merknader.

Kommunalavdelingen - samfunnssikkerhet og beredskap:

Det er foretatt en ROS-analyse med en tilhørende sjekkliste med vurderinger knyttet til relevante risikofaktorer uten å finne forhold som må håndteres nærmere hva angår risiko og sårbarhet. Ingen øvrige merknader.

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering.

04 Nord-Trøndelag Idrettskrets, 07.04.14 PDF

Vi har mottatt signaler fra idretten lokalt i Levanger om at de er involvert, og har fått lov til å være «tett på» dette arbeidet. Vi er svært glade for at idrettens behov blir hørt og ivaretatt på denne måten. NT Idrettskrets har ingen merknader ut over dette.

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering.

05 Eldres råd, 02.04.14 PDF

Ingen merknader.

Endringer av planen etter høring og offentlig ettersyn

I samråd med tiltakshaver er det etter høring og offentlig ettersyn gjort følgende endringer i plandokumentene:

Bestemmelse § 1.3 er justert iht. fylkeskommunens forslag.

Vurdering:

Det er ikke mottatt innvendinger, men fylkeskommunen har foreslått en justering av bestemmelse angående universell utforming som er imøtekommet.

Rådmannen tilrår at det innstilles på at vedlagte planforslag vedtas.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Nesset Arena, datert 08.12.2013, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Nesset Arena, datert 08.12.2013, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse 081213 PDF

2

Plankart 011213 PDF - JPG

3

Reguleringsbestemmelser 081213 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Reguleringsplan for Gjemble, øvre del, stadfestet 09.12.1977.
  • Forhåndsuttalelser (4 stk.).


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fremtidige idrettsaktiviteter med tilhørende parkering og adkomst for dagens idrettsanlegg på Nesset. Planforslaget legger bl.a. til rette for en ca. 5,9 daa utvidelse mellom fotballbanen og Gjemblevegen, ved omdisponering av dyrket mark. Dette for å kunne bedre adkomst og parkering uten at det går ut over idrettsområdet. Planforslaget er utarbeidet av arealplanlegger Røstad for idrettslaget Sportsklubben Nessegutten.

Planforslaget omfatter eiendommene gnr. 4 bnr. 4 og 4/7 (Sportsklubben Nessegutten) samt deler av 4/2 og 4/1, tilhørende hhv. Knut Ivar Gjemble og Levanger kommune.

Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger

Kommunen har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning.

KU-forskriftens §§ 3 d) og 4 f) kunne vært relevant. Dvs. detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan, og som innebærer større omdisponering av område regulert til landbruk og som er av stor betydning landbruk. Aktuell omdisponering er på ca. 5 daa, og kommunen vurderer at planforslaget ikke vil falle inn under kriteriene i forskriftens § 4. Landbruksmessige konsekvenser må imidlertid redegjøres for i planbeskrivelsen.

Planområdet

Planområdet er på ca. 28,8 daa, og ligger på Nesset, øst for Gjemblevegen ved Nesset ungdomsskole. Området er i dag i bruk til idrettsformål, samfunnshus og dyrket jord.

Planstatus

I kommunedelplan for Levanger sentrum, vedtatt 27.09.2000, er det vist til at området omfattes av en reguleringsplan som fortsatt skal gjelde.

Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Gjemble, øvre del, stadfestet 09.12.1977. I reguleringsplanen er dagens idrettsanlegg regulert til friområde, med påskriften samfunnshus, idrettsplass.

Foreslått utvidelse i sørøst er i samme plan regulert til jordbruksformål.

Andre planer/vedtak: Idrettspolitisk plan 2010-2025 - Anlegg og virksomhet, vedtatt 20.10.2012 (revideres hvert 4. år) med handlingsprogram for anlegg 2012-2015, vedtatt 26.09.2012 (revideres hvert 2. år).

Planforslaget

Generelt

Området foreslås regulert til idrettsanlegg, tjenesteyting/idrett, veg, annen veggrunn samt parkering/idrett. Det er krav om situasjonsplan (§ 1.2).

Idrettsanlegg

Området skal benyttes til idrettsaktiviteter med tilhørende anlegg. Dette er i tråd med dagens bruk av området. Med tanke på evt. framtidig fotballhall, foreslås det å tillate at deler av området bebygges. Det foreslås en utnyttingsgrad på maks 30 %-BYA samt maks mønehøyde på 15 m fra gjennomsnittlig planert terreng.

Tjenesteyting/idrett

Området skal fortsatt benyttes til tjenesteyting/samfunnshus, men det foreslås også mulighet for at deler av bebyggelsen kan benyttes til idrettsaktiviteter (lager, garderober o.l.). Det foreslås en utnyttingsgrad på maks 60 %-BYA samt maks mønehøyde på 9 m fra gjennomsnittlig planert terreng.

Veg

Vegen inn i området følger dagens eksisterende vegtrase. Det er regulert ny veg til området for parkering/idrett. Vegene er regulert som private.

Parkering/idrett

Området er tenkt brukt til parkeringsplass, men det foreslås også mulighet for å benytte deler av området til idrettsrelaterte bygg og anlegg. Området er i dag jordbruksareal. Hensikten med utvidelsen er å bedre adkomst og parkering uten at det går ut over idrettsområdet.

Det foreslås en utnyttingsgrad på maks 20 %-BYA, ekskl. parkeringsplasser.

Det foreslås maks mønehøyde 9 m fra gjennomsnittlig planert terreng.

Universell utforming

Bebyggelse og utearealer skal så langt det er mulig utformes etter prinsippene om universell utforming (§ 1.3 i bestemmelsene).

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Ifølge planbeskrivelsen er det innenfor planforslaget og de planlagte formålene ikke kjent at det vil være noen risiko eller sårbare utfordringer. Planbeskrivelsen omfatter også en utfylt sjekkliste. I en kommentar til fylkesmannen går det også fram at det ikke er planlagt bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Området grenser til Gjemblevegen.

Kommunen minner om at planområdet er delvis bebygd og opparbeidet. Planområdet berører ikke noe kjent fareområde med kvikkleire, men området ligger under marin grense. Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart består baneanleggene av fyllmasse (antropogent materiale). Samfunnshuset berører en marin strandavsetning (sammenhengende dekke). I området er det ellers morenemateriale (usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen) i nordøst og litt torv/myr i vest.

Kulturminner

Fylkeskommunen krevde i sin forhåndsuttalelse en arkeologisk påvisningsundersøkelse ved hjelp av maskinell flateavdekking. Denne undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2013, og ifølge planbeskrivelsen ble det ikke gjort vesentlige funn som hindrer ny arealbruk i området. Ifølge Askeladden er det registrert en kokegroplokalitet ID 172637, som er fjernet.

Biologisk mangfold

Dette er ikke tema i planbeskrivelsen, men ifølge Artdatabankens artskart har NTNU Vitenskapsmuseet i 2002 gjort to funn med belegg av livskraftige arter (status LC), dvs. arter som ikke er rødlistet. Dette gjelder en karplante (morell) og granmose.

Samlet sett er det ikke registrert forhold som må hensyntas.

Landbruk

Ca. 5,9 daa fulldyrka jord i sørøst foreslås omdisponert til parkering/idrett. Området som foreslås omdisponert er pga. størrelsen vurdert å være lite egnet for moderne landbruksdrift.

Vann-, avløp-, energiløsninger

Ved eventuelt behov for ny nettstasjon er det i reguleringsbestemmelsene gitt mulighet for dette innenfor formålet tjenesteyting/idrett.

Utbyggingsavtale

Det er ikke varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale eller behov for dette.

Planprosess

Tiltakshaver har gjennomført forhåndskonferanse med kommunen den 17.10.2012, hvor også representant fra kommunens landbruksavdelingen deltok.

Medvirkning

Kunngjøring om igangsatt planarbeid ble annonsert i Levangeravisa i november 2012.

Berørte ble skriftlig varslet. Frist for forhåndsuttalelse var satt til 06.12.2012.

Det er mottatt 4 forhåndsuttalelser, som er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. Dette gjelder uttalelse fra Nord Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Sametinget og NTE.

Internt i kommunen er planforslaget forelagt enhet for kommunalteknikk, barne- og ungdomsrepresentanten, enhet for bygg og eiendom, folkehelsekoordinator, idrettskonsulent, landbruk samt rektorer for dagens ungdomsskole på Nesset og for barneskolen på Nesheim (som skal flytte til ungdomsskolelokalene på Nesset). Det er ikke mottatt innspill.

Vurdering:

Forholdet til overordna plan, jordvern, barn og unges interesser

Kommunedelplanen viser til at området omfattes av en reguleringsplan som fortsatt skal gjelde, og i denne reguleringsplanen er dagens idrettsanlegg regulert til friområde. Foreslått utvidelse i sørøst er i gjeldende reguleringsplan regulert til jordbruksformål, og omfatter ca. 5,9 daa fulldyrka jord.

Rådmannen finner at omdisponering fra dyrka mark til parkering/idrett, i tilknytning til eksiterende anlegg, av samfunnsmessige grunner bør veie tyngre enn jordvernet.

Endring av reguleringsformål fra friområde, med påskriften samfunnshus og idrettsplass, til idrett og tjenesteyting/idrett anses å være i samsvar med dagens bruk av det privateide området.

Idrettsanlegget ligger inntil Nesset ungdomsskole, som er tenkt å bli framtidig barneskole når ungdomsskolen flyttes til Røstad. Det er ikke orientert om evt. sambruk av arealene, men planen er forelagt berørte enheter i kommunen og det er ikke mottatt innspill. En utvikling av det private idrettsanlegget vil være positivt for barn- og unges interesser.

Utnyttingsgrad, parkering, byggehøyder

Utnyttingsgrader på hhv. 20, 30 og 60 %-BYA gir mulighet for ca. 5,7 daa bebygd areal innenfor felt for idrett, ca. 1180 m2 bebygd areal innenfor felt for parkering/idrett og ca. 840 m2 bebygd areal innenfor felt for tjenesteyting/idrett (klubbhus o.a. bygg opptar allerede noe av dette arealet).

Det er ikke angitt hvilken type fotballhall som kan være aktuell, men på Kulturdepartementets internettsider finnes måltegninger for trenings- og konkurransebaner inkl. haller. Anbefalt banemål/spilleflate i en treningshall for fotball er 40-44 x 64-68 m, ekskl. sikkerhetssoner og vegger og med innvendig høyde på midten på 10 m. Dette tilsvarer et bebygd areal på vel (44+8) x (68+10) = 4056 m2.

Foreslåtte utnyttingsgrader synes ikke urimelige.

Påkrevd parkering regnes normalt som bebygd areal, men her kan det også skje innenfor eget formål. Det er ikke foreslått parkeringskrav ift. konkrete tiltak, og det er ikke sikret at en viss prosent av formålet parkering/idrett forbeholdes parkering. Å bedre parkeringsforholdene for idrettsanlegget er imidlertid en av intensjonene med planforslaget. Det er ikke gjort rede for evt. sambruk av skolens/kommunens p-plass nord for Åsgårdsvegen.

Skulle en brukt kommuneplanens bestemmelse om 1,0 p-plass pr. 25 m2 BRA forsamlingslokale burde eksisterende samfunnshus med 684 m2 BRA hatt minst 28 p-plasser. For idrettsanlegg er det vanskelig å anslå behovet, da det vil variere veldig med bruken. Planforslaget innebærer en risiko for at evt. framtidige bygg og baner innenfor kombinert formål parkering/idrett kan oppta areal som egentlig burde vært brukt til parkering, men forhåpentligvis blir det en helhetlig utvikling av området.

Normalt kan det ikke angis at parkering ikke teller som bebygd areal, men dette anses hensiktsmessig og forutsigbart slik det er gjort for det formålet parkering/idrett (§ 6.1).

Mønehøyder på 9 og 15 meter synes ikke urimelige. Største høyde er tiltenkt evt. fotballhall. Det er ikke vedlagt illustrasjoner av evt. utbyggingsplaner, slik at konsekvenser for naboer må vurderes ut fra rammene i planforslaget. Evt. hall kan oppføres sørvest for boligene. Innenfor formålet parkering/idrett er det vist 15 m byggegrense fra senterlinjen i Gjemblevegen (kommunal veg), omtrent som i gjeldende plan. Forøvrig må plan- og bygningslovens § 29-4 om avstand til nabogrense følges (minst 4 meter).

Trafikk

På sikt kan en utvikling av idrettsanlegget gi mer trafikk, samtidig som endring fra ungdomsskole til barneskole også kan påvirke bil- og gangtrafikk til/fra skolen. Tidligere regulert gang- og sykkelveg langs nordsida av Åsgårdsvegen er ikke opparbeidet. Evt. trafikale utfordringer ifb. skolen kan imidlertid vurderes uavhengig av denne plansaken, som i hovedsak gjelder utvidelse av idrettsanlegget i sørøst.

Klikk for større foto
Ortofoto som viser planforslaget med hvite linjer.

Avkjørselen til idrettsanlegget, fra Åsgårdsvegen, ligger vel nær kryss med Gjemblevegen til at løsningen kan fungere optimalt ved større trafikkmengder, men dette er altså iht. eksisterende adkomst. Den smale kjørevegen øst for boligene er også noenlunde i samsvar med dagens situasjon.

Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven

Kommunen har vurdert tiltaket iht. prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i

Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig ift. sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Konklusjon

Rådmannen tilrår at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 14.05.2014 15:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051