Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.06.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 13.06.12
Tid: 13:00 - 15:50

Sakliste som PDF  - som EPUB (epub-format for eBok nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF - som EPUB (epub-format for eBok nettbrett/mobil)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening) 

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 43/12 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 44/12

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 45/12 Klage på vedtak - Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/346/3 Sandsørsveet - Håvar Myhr utredning vedtak
PS 46/12 Hovedplan veg og trafikk bind II Trafikksikkerhetsplan - revidering utredning vedtak
PS 47/12 Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/94/2 Auringan - Erle og Lars Waade utredning vedtak
PS 48/12 Søknad om fradeling av tre boligtomter fra eiendommen 1719/24/1 Eggen øvre - Arne Laurits Jessen utredning vedtak
PS 49/12 Søknad om utvidelse av Ekne Småbåthavn - 1719/158/3 Kaia - Ekne Småbåthavn BA utredning vedtak
PS 50/12 Søknad om rammetillatelse for ombygging og bruksendring av Håndverkeren til boligformål - 1719/315/44 Jernbanegata 17 A - Studentsamskipnaden utredning vedtak
PS 51/12 Detaljregulering Lunden 1719/212/11 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7+4 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf x
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf medlem ap/sp/krf - forfall
Nina Bakken Bye h medlem h/v/sv - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Ingvill Berg Fordal ap varamedlem ap/sp/krf x Svein Erik Veie
Hilde Skavdahl ap varamedlem ap/sp/krf x Britt Tønne Haugan
Børge Lund krf varamedlem ap/sp/krf x Torbjørn Andre Moe
Per Olav Gilstad h varamedlem h/v/sv x Nina Bakken Bye


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld  

Merknader
Før møtet ble satt ble det gjennomført ”åpen spørretime”, jfr. reglement for PUK pkt. G:
Spørsmål vedrørende stedsutviklingsplan for Åsen – fra Guri Skjesol. Jfr. vedlegg PDF
Spørsmålet ble besvart gjennom orientering fra kommunalsjef Alf Birger Haugnes.

I PUK 9. mai 2012 ble det under merknader vedtatt oversendelse til rådmannen – angående Parkering i Levanger sentrum. Notat fra Kommunalteknikk PDF ble referert.

Enstemmig vedtatt uttalelse fra Plan- og utviklingskomiteen i Levanger til Statens vegvesen:
Plan og utviklingskomiteen i Levanger ønsker at reguleringsplanen på Gråmyra gjennomføres i sin helhet som vedtatt i Kommunestyret.
Det er uheldig at reguleringsplanen gjennomføres stykkevis og delt.
Retardasjonsfeltet er vesentlig i et trafikksikkerhetsaspekt. Spesielt i dette tilfellet, da sikten inn mot virksomhetene på Gråmyra er begrenset før en kommer til
avkjøringen.
    Til toppen av siden

 

 


PS 43/12 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.06.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 44/12 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.06.2012

Forslag i møte:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Vebjørn Haugom, H og Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne og underskrive protokoll: Vebjørn Haugom, H og Geir Tore Persøy, FRP
    Til toppen av siden

 

 

PS 45/12 Klage på vedtak - Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/346/3 Sandsørsveet - Håvar Myhr

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak fattet i sak 29/12 i Plan- og utviklingskomiteens møte 18.04.2012 opprettholdes.
Klage fra Håvar Myhr tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.06.2012

Forslag i møte:
Forslag fra Per Olav Gilstad, H:
Klage fra Håvar Myhr tas til følge, og søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/346/3 Sandsørsveet – Håvar Myhr godkjennes.
Begrunnelse:
Fradeling av nevnte tilleggsareal har ingen betydning for noen, unntatt selger og kjøper.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Gilstad:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

VEDTAK:
Vedtak fattet i sak 29/12 i Plan- og utviklingskomiteens møte 18.04.2012 opprettholdes.
Klage fra Håvar Myhr tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
    Til toppen av siden


 

 

PS 46/12 Hovedplan veg og trafikk bind II Trafikksikkerhetsplan - revidering

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Hovedplan veg og trafikk bind II trafikksikkerhetsplan 2012 – 2015 godkjennes med de revideringer som er gjort.
 2. Revisjon av Hovedplan veg og trafikk som en temaplan under kommunedelplan for Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø, igangsettes i 2012.
 3. Hovedplan skal bl.a:
  a. Behovet for/eventuelt revisjon av Trafikksikkerhetsplanen avklares
  b. Mht. bygging av gang-/ og sykkelveger langs både kommunale og fylkeskommunale veger, må både folkehelseperspektivet og redusert behov for skyss til skolene være kriterier i utvelgelse av prosjekt.
 4. Det tas sikte på oppstart av Kommunedelplanen Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø ved årsskiftet 2012/2013.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Hovedplan veg og trafikk bind II trafikksikkerhetsplan 2012 – 2015 godkjennes med de revideringer som er gjort.
 2. Revisjon av Hovedplan veg og trafikk som en temaplan under kommunedelplan for Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø, igangsettes i 2012.
 3. Hovedplan skal bl.a:
  c. Behovet for/eventuelt revisjon av Trafikksikkerhetsplanen avklares
  d. Mht. bygging av gang-/ og sykkelveger langs både kommunale og fylkeskommunale veger, må både folkehelseperspektivet og redusert behov for skyss til skolene være kriterier i utvelgelse av prosjekt.
 4. Det tas sikte på oppstart av Kommunedelplanen Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø ved årsskiftet 2012/2013. 
      Til toppen av siden

 

 

PS 47/12 Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/94/2 Auringan - Erle og Lars Waade

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune, til fradeling av en boligtomt i LNFR- område.
Avslaget hjemles i kommuneplanen for Levanger kommune med tilhørende bestemmelser, Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplan) og Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon).

Vedtaket kan påklages, jf Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.06.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Lars Petter Holan, AP:
Søknad om dispensasjon innvilges.
Begrunnelse
Vi er en stor landbrukskommune med delvis spredt bebyggelse. Det må være mulighet for å åpne litt for boligbygging på steder som ikke er til hinder for verken jordbruk eller andre som bor i nærheten.
Parsellen ligger inntil et jordbruksområde, men vil ikke føre til noen ulemper for drift av jordbruk.
Fradelingen blir på et område som er ca 500 m2, og det har tidligere stått hus her. Tilflytting av folk i dette området blir positivt mottatt av alle naboer i området.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Holans forslag:
Holans forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Søknad om dispensasjon innvilges.
Begrunnelse
Vi er en stor landbrukskommune med delvis spredt bebyggelse. Det må være mulighet for å åpne litt for boligbygging på steder som ikke er til hinder for verken jordbruk eller andre som bor i nærheten.
Parsellen ligger inntil et jordbruksområde, men vil ikke føre til noen ulemper for drift av jordbruk.
Fradelingen blir på et område som er ca 500 m2, og det har tidligere stått hus her. Tilflytting av folk i dette området blir positivt mottatt av alle naboer i området.
    Til toppen av siden

 

 

PS 48/12 Søknad om fradeling av tre boligtomter fra eiendommen 1719/24/1 Eggen øvre - Arne Laurits Jessen

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegg, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune, til fradeling av tre boligtomter i LNFR-sone SB08.
Avslaget hjemles i kommuneplanen for Levanger kommune med tilhørende bestemmelser, Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplan) og Plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon).

Vedtaket kan påklages, jf Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtaket er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.06.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Lars Petter Holan, AP:
Søknad om dispensasjon innvilges.
Det forutsettes at det blir gitt privat tillatelse til adkomst, vann og avløp.
Det må søkes om delingstillatelse.
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §28.

Begrunnelse
Spredt boligbygging er en sak kommunen jobber med i et område med lite tilgjengelige tomter.
Adkomstvei på ca 16m til 2 av tomtene går på en avlingsvei som brukes av grunneier i dag, altså ikke direkte dyrkamark. Et område på ca 1000 m2 vil i tillegg bli dyrket opp når tomtene blir bebygd. Altså en auke av dyrkamark for grunneier. Det er også gitt tillatelse til bygging av hus på en annen eiendom i samme område.
Tilflytting av barnefamilier er positivt for kommunen.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Holans forslag:
Holans forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer (Reberg og Løvås).

VEDTAK:
Søknad om dispensasjon innvilges.
Det forutsettes at det blir gitt privat tillatelse til adkomst, vann og avløp.
Det må søkes om delingstillatelse.
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §28.
Begrunnelse
Spredt boligbygging er en sak kommunen jobber med i et område med lite tilgjengelige tomter.
Adkomstvei på ca 16m til 2 av tomtene går på en avlingsvei som brukes av grunneier i dag, altså ikke direkte dyrkamark. Et område på ca 1000 m2 vil i tillegg bli dyrket opp når tomtene blir bebygd. Altså en auke av dyrkamark for grunneier. Det er også gitt tillatelse til bygging av hus på en annen eiendom i samme område.
Tilflytting av barnefamilier er positivt for kommunen.
    Til toppen av siden

 

 

PS 49/12 Søknad om utvidelse av Ekne Småbåthavn - 1719/158/3 Kaia - Ekne Småbåthavn BA

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon), gis Ekne småbåthavn dispensasjon fra kommuneplanens arealdel plan id 2008018 der det aktuelle området er regulert til sjø og vassdrag. 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 20-1 litra j (plassering av midlertidig anlegg…), godkjennes søknaden fra Ekne småbåthavn om midlertidig plassering og bruk av 40 meter lang pir/flytebrygge for 20 nye båtplasser, for inntil 2 år fra vedtaksdato.    

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.06.2012

Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 (Dispensasjon), gis Ekne småbåthavn dispensasjon fra kommuneplanens arealdel plan id 2008018 der det aktuelle området er regulert til sjø og vassdrag. 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 20-1 litra j (plassering av midlertidig anlegg…), godkjennes søknaden fra Ekne småbåthavn om midlertidig plassering og bruk av 40 meter lang pir/flytebrygge for 20 nye båtplasser, for inntil 2 år fra vedtaksdato.        
    Til toppen av siden

 

 

PS 50/12 Søknad om rammetillatelse for ombygging og bruksendring av Håndverkeren til boligformål - 1719/315/44 Jernbanegata 17 A - Studentsamskipnaden

Rådmannens forslag til vedtak:
Dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges ikke, jfr plan- og bygningslovens § 19. Som begrunnelse vises det til saksutredningen med konklusjon.

Søknad om rammetillatelse avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan).

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven, jfr plan- og bygningslovens § 1-9.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.06.2012

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Alf Magnar Reberg, SP og Lars Petter Holan, AP:
Saken utsettes.
Med bakgrunn i mange søknader om dispensasjon fra reguleringsplan Levanger sentrum, og at det tidligere er gitt dispensasjon om boliger i 1. etasje på lignende saker, jfr. blant annet sak 90/08, bruksendring Kirkegata 27, og sist Jernbanegata 17B, tas sentrumsplanen (i forhold til næring/bolig i 1. etasje) opp til ny vurdering med evt. andre kriterier i forhold til bakgård og gateløp.
Administrasjonen kommer tilbake med forslag til revidert sentrumsplan.

Avstemning:
Forslag i møtet til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

VEDTAK:
Saken utsettes.
Med bakgrunn i mange søknader om dispensasjon fra reguleringsplan Levanger sentrum, og at det tidligere er gitt dispensasjon om boliger i 1. etasje på lignende saker, jfr. blant annet sak 90/08, bruksendring Kirkegata 27, og sist Jernbanegata 17B, tas sentrumsplanen (i forhold til næring/bolig i 1. etasje) opp til ny vurdering med evt. andre kriterier i forhold til bakgård og gateløp.
Administrasjonen kommer tilbake med forslag til revidert sentrumsplan.
    Til toppen av siden


 

 

PS 51/12 Detaljregulering Lunden 1719/212/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Lunden, datert 18.04.12, fremlagt for høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.06.2012

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Vebjørn Haugom, H:
Eksisterende og framtidig trafikkmengde synes lavt anslått i beskrivelsen.
PUK ønsker en nærmere vurdering av framtidig trafikkmengde og støy.

Forslag til tillegg fra Alf Magnar Reberg, SP:
PUK anmoder at det tas kontakt med andre utbygger av andre utbyggingsprosjekter i området og andre berørte langs høgspentlinja, med formål å legge høgspenten i jorda.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Haugoms forslag til tillegg enstemmig vedtatt.
Rebergs forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Lunden, datert 18.04.12, fremlagt for høring og offentlig ettersyn.

Eksisterende og framtidig trafikkmengde synes lavt anslått i beskrivelsen.
PUK ønsker en nærmere vurdering av framtidig trafikkmengde og støy.

PUK anmoder at det tas kontakt med andre utbygger av andre utbyggingsprosjekter i området og andre berørte langs høgspentlinja, med formål å legge høgspenten i jorda.
    Til toppen av siden

Publisert: 03.01.2011 10:33 Sist endret: 13.06.2012 17:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051