Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.02.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 13.02.13
Tid: 13:00 - 14:15

Sakliste som PDF   -  som EPUB  (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF   -  som EPUB  (for eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening) 

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 9/13 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 10/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 11/13 Klagebehandling - 1719/314/386 - Detaljregulering Momarka II, område B1 utredning vedtak
PS 12/13 Klage på vedtak av 14.11.2012 - Søknad om diverse byggearbeider på eiendommen 1719/243/1/58 Tomt nr 14 Løvtangen - Jorun Marie Kirknes Bjerkli utredning vedtak
PS 13/13 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10, Levangernesset utredning vedtak
PS 14/13 Søknad om bruksendring av naust til utleiehytte på eiendommen 1719/331/1 - Remy Møen utredning vedtak
PS 15/13 Byggeskikk og estetikk i Levanger - en veileder utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf - forfall
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp - forfall
Nina Elisabeth Berget ap  varamedlem ap  x Lill Kristin Nordahl 
Svein Erik Musum frp   varamedlem frp  x Geir Tore Persøy 


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld     


Merknader

Spørsmål fra Svein Erik Veie, Ap, om status Gatebruksplan - (video orientering Kommunestyret)
Alf Birger Haugnes:
Det skal avholdes møte med Statens vegvesen, NVE og Fylkeskommunen

Spørsmål fra Ingvill Berg Fordal, Ap, om status boligfelt i Markabygda
Alf Birger Haugnes:
Vurdering om evt. oppstart av utbygging pågår, arealet er regulert

Orienteringer fra Alf Magnar Reberg, SP

 

 

 

PS 9/13 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 10/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Astrid Juberg Vordal, AP og Gerd Haugberg, H

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Astrid Juberg Vordal, AP og Gerd Haugberg, H
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 11/13 Klagebehandling - 1719/314/386 - Detaljregulering Momarka II, område B1

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage fra Anne Storsve Olsen og Tom G. Olsen, på Levanger kommunestyres vedtak av detaljregulering for Momarka II, felt B1, vedtatt 12.12.2012, sak 75/12, tas ikke til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Musum, FRP:

Klage fra Anne Storsve Olsen og Tom G. Olsen, på Levanger kommunestyres vedtak av detaljregulering for Momarka II, felt B1, vedtatt 12.12.2012, sak 75/12, tas til følge.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Musum:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Klage fra Anne Storsve Olsen og Tom G. Olsen, på Levanger kommunestyres vedtak av detaljregulering for Momarka II, felt B1, vedtatt 12.12.2012, sak 75/12, tas ikke til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 12/13 Klage på vedtak av 14.11.2012 - Søknad om diverse byggearbeider på eiendommen 1719/243/1/58 Tomt nr 14 Løvtangen - Jorun Marie Kirknes Bjerkli

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunens vedtak av 14.11.2012 saksnummer 80/12 opprettholdes.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra reguleringsplan

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Klagen gis utsettende virkning til klageinstansen har behandlet saken. jf. fvl § 42. Dette for å gi tiltakshaver en reell klagemulighet.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunens vedtak av 14.11.2012 saksnummer 80/12 opprettholdes.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra reguleringsplan

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Klagen gis utsettende virkning til klageinstansen har behandlet saken. jf. fvl § 42. Dette for å gi tiltakshaver en reell klagemulighet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 13/13 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10, Levangernesset

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 3.4: Mønehøyde endres til gesimshøyde.

Forslag til detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 05.01.2013, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, Ap:

Saken sendes Estetikkutvalget for uttalelse.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tillegg fra Veie enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 3.4: Mønehøyde endres til gesimshøyde.

Forslag til detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 05.01.2013, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saken sendes Estetikkutvalget for uttalelse.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 14/13 Søknad om bruksendring av naust til utleiehytte på eiendommen 1719/331/1 - Remy Møen

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) og i Plan- og bygningslovens § 1-8 (Forbud mot tiltak mv lang sjø og vassdrag) avslås søknad om bruksendring av naust til utleiehytte på eiendommen Øvre, gnr/bnr 331/1, Levanger kommune. Bakgrunn for avslaget er gitt i saksframlegget.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) og i Plan- og bygningslovens § 1-8 (Forbud mot tiltak mv lang sjø og vassdrag) avslås søknad om bruksendring av naust til utleiehytte på eiendommen Øvre, gnr/bnr 331/1, Levanger kommune. Bakgrunn for avslaget er gitt i saksframlegget.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 15/13 Byggeskikk og estetikk i Levanger - en veileder

Rådmannens forslag til vedtak:

Veileder for byggeskikk og estetikk i Levanger datert 20.9.2012 vedtas med følgende tillegg:

  1. Eldre foto fra parkaksen og Jernbaneparken tas inn i veilederen under uterom. Evt. også eldre foto fra bakgård hvis dette finnes.
  2. Viktigheten av god håndverkerkompetanse beskrives i veilederen.
  3. Lenke til "gammel" veileder legges inn under kilder/ henvisninger.
  4. Innvendige arbeider. Viktigheten av også å ta vare på innvendige kvaliteter i bygningene beskrives og illustreres i veilederen.


Veilederen revideres ved behov.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Veileder for byggeskikk og estetikk i Levanger datert 20.9.2012 vedtas med følgende tillegg:

  1. Eldre foto fra parkaksen og Jernbaneparken tas inn i veilederen under uterom. Evt. også eldre foto fra bakgård hvis dette finnes.
  2. Viktigheten av god håndverkerkompetanse beskrives i veilederen.
  3. Lenke til "gammel" veileder legges inn under kilder/ henvisninger.
  4. Innvendige arbeider. Viktigheten av også å ta vare på innvendige kvaliteter i bygningene beskrives og illustreres i veilederen.


Veilederen revideres ved behov.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:40 Sist endret: 25.02.2013 15:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051