Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 12.06.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 12.06.13
Tid: 13:00-15:20

Sakliste som PDF - som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF - som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 40/13 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 41/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 42/13 Detaljregulering for Djupvika hytteområde - planforslag til høring og offentlig ettersyn utredning vedtak
PS 43/13 1719/ 315/128 og 327 - Detaljregulering Sjøsiden Levanger Havn - Deler av Levanger Havn felt B/F-2 og KBA-3, sone H810-15 og H810-17 utredning vedtak
PS 44/13 1719/275/103 - Detaljregulering Gamle Kongeveg 23 - Levanger utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, arealplanlegger Thomas Møller (sak 42/13), barn- og unges representant Berit Sunnset Voldseth, Åsmund Brygfjeld 

 

Merknader

Befaring til Djupvika, Åsenfjord før møtestart.

Svein Erik Veie, AP, fikk permisjon under behandling av saker 40-42/13, deltok på behandling av sak 43-44/13 (deltok også på befaring)

Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås, SV, vedrørende reguleringsplan E- 6 Gråmyra Levanger kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 48/09 den 2/9- 09.

Den 2/9- 09 vedtok kommunestyret i Levanger reguleringsplanen vedrørende E- 6 Gråmyra. Vedlagt saken fulgte plankart revidert 4/8- 2009 og planbestemmelser av samme dato. Plankartet viser blant annet et retardasjonsfelt ca. 100 meter langt i avkjørselen fra nord. Området er i dag utbygd av Statens Vegvesen og det er klart at utbyggingen ikke har fulgt vedtatt plankart og planbestemmelser. Dette faktum er heller ikke benektet av Statens Vegvesen. Reguleringsforslaget er utarbeidet av Statens Vegvesen, men etter godkjenning og vedtak i kommunestyret anser jeg reguleringsplanen som kommunens plan. Endringer i planen må derfor utløse søknad om dispensasjon. Dette er ikke gjort. Statens Vegvesen har ikke søkt om dispensasjon, men gjort utbygging som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan for avkjørsel fra nord. I henhold til § 12- 4 Rettsvirkning av reguleringsplan, skal en reguleringsplan fastsette framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter § 12-13.

Mine spørsmål i PUK blir derfor som følger:

Har Statens Vegvesen fulgt Plan- og bygningslovens bestemmelser ved ikke å følge opp vedtatt reguleringsplan?Kan Statens Vegvesen foreta endringer i vedtatt plan uten å søke om dispensasjon?Hva gjør Levanger kommune for å rette opp eventuelle feil gjort i saken og den trafikkfarlige avkjørselen fra nord inn til Gråmyra industriområde?

Alf Birger Haugnes besvarte spørsmålene.

Forespørsel fra Gunnar Morten Løvås, SV, knyttet til bevaring av berlinerpoppelen som står i Sjøgata ved Sjøparken:

Det foreligger planer for utbedring av gang og sykkelvei i Sjøgata forbi Sjøparken og opp til den planlagte utbyggingen av ny skole på Røstad. Denne planen har reist spørsmål om å felle den praktfulle Berlinerpoppelen som rager majestetisk ved inngangen til Sjøparken. Denne Berlinerpoppelen er en historiebærer og bør fortsatt være det framover. Det er derfor svært viktig for Levanger at dette treet blir stående.

Min forespørsel blir derfor:

Hva vil leder i Plan og utviklingskomiteen gjøre for å bevare Berlinerpoppelen som står i Sjøgata ved Sjøparken?Hva vil Plan- og utviklingskomiteen gjøre for å bidra til at Berlinerpoppelen blir bevart?Hva vil Plan og utviklingskomiteen gjøre for å få fortgang i arbeidet med å få til en «Treplan» for Levanger kommune (Viser til interpellasjon av SV i kommunestyret 24.11.2010)

Alf Magnar Reberg besvarte spørsmålene.

Forespørsel fra Svein Erik Veie, AP:

Byborgvegen, oppsetting av mur

Svar gis på neste møte
 Til toppen av siden

 

 

PS 40/13 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 41/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Gerd Haugberg, H og Lars Petter Holan, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Gerd Haugberg, H og Lars Petter Holan, AP
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 42/13 Detaljregulering for Djupvika hytteområde - planforslag til høring og offentlig ettersyn

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljreguleringsplan for Djupvika hytteområde legges ut til høring og off. ettersyn i seks uker i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.

Følgende reguleringsbestemmelser endres:

§ 4.1, 3. ledd endres til:

Hyttetomter med nummer N19-24, F3, F5, M3-10, D1-3, D5, D9, D10, D13, D15, D16, S1-6, L1, L8, L12, L13 og H1 samt eksisterende hytter kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) 90 m2. Grunnmurshøyde skal ikke overstige 1,2 m. Hyttene tillates ikke oppsatt på pæler.

§ 4.1, 4. ledd endres til:

I tillegg tillates uthus/anneks med maksimalt samlet bebygd areal (BYA) 30 m2. Anneks og hytte kan forbindes med takoverdekning som inngår i BYA.

§ 4.1, 5. ledd erstattes med:

Hyttetomt med vegadkomst kan ha en parkeringsplass på 15 m2 som inngår i maksimalt bebygd areal.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.06.2013

Saksordfører:

Vebjørn Haugom, H

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Astrid Juberg Vordal, AP:

Det skal ikke bygges hytter innenfor 100-meterssone fra sjø, verken i nytt felt eller i eksisterende felt.

Forslag til endring fra Gunnar Morten Løvås, SV:

§ 3.4 Miljø (PBL §12.7 nr. 3)

System for avfallshåndtering skal utvides før utbygging i nytt felt starter.

Avstemning:

Endringsforslag fra Vordal avvist med 6 mot 4 stemmer.

Endringsforslag fra Løvås enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak med endring i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljreguleringsplan for Djupvika hytteområde legges ut til høring og off. ettersyn i seks uker i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.

Følgende reguleringsbestemmelser endres:

§ 3.4 Miljø (PBL §12.7 nr. 3)

System for avfallshåndtering skal utvides før utbygging i nytt felt starter.

§ 4.1, 3. ledd endres til:

Hyttetomter med nummer N19-24, F3, F5, M3-10, D1-3, D5, D9, D10, D13, D15, D16, S1-6, L1, L8, L12, L13 og H1 samt eksisterende hytter kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) 90 m2. Grunnmurshøyde skal ikke overstige 1,2 m. Hyttene tillates ikke oppsatt på pæler.

§ 4.1, 4. ledd endres til:

I tillegg tillates uthus/anneks med maksimalt samlet bebygd areal (BYA) 30 m2. Anneks og hytte kan forbindes med takoverdekning som inngår i BYA.

§ 4.1, 5. ledd erstattes med:

Hyttetomt med vegadkomst kan ha en parkeringsplass på 15 m2 som inngår i maksimalt bebygd areal.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 43/13 1719/ 315/128 og 327 - Detaljregulering Sjøsiden Levanger Havn - Deler av Levanger Havn felt B/F-2 og KBA-3, sone H810-15 og H810-17

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen tilrår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Reguleringsplan og utomhusplan endres slik at området mellom hotelltomta og løftekrana gjenbygges.

REA 2 må justeres iht innspill fra kommunalteknisk.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.06.2013

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ble av møtet vedtatt inhabil (utbygger), og fratrådte under behandling av saken.

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra rådmannen:

Ansvar for eventuelle framtidige hendelser vedrørende fastsettelse av ny terrenghøyde for havneområdet må avklares før planen tas opp til 2. gangs behandling i PUK – senking av terrenghøyde i områdeplanen for Levanger Havn fra 3,6 til 3,2 m.o.h.

Forslag til endring fra Børge Lund, KRF:

Kravet i reguleringsplanen om 15% næringsareal opprettholdes.

Avstemning:

Forslag fra Lund vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannen tilrår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Reguleringsplan og utomhusplan endres slik at området mellom hotelltomta og løftekrana gjenbygges.

REA 2 må justeres iht innspill fra kommunalteknisk.

Kravet i reguleringsplanen om 15% næringsareal opprettholdes.

Ansvar for eventuelle framtidige hendelser vedrørende fastsettelse av ny terrenghøyde for havneområdet må avklares før planen tas opp til 2. gangs behandling i PUK – senking av terrenghøyde i områdeplanen for Levanger Havn fra 3,6 til 3,2 m.o.h.
 Til toppen av siden

 

 

PS 44/13 1719/275/103 - Detaljregulering Gamle Kongeveg 23 - Levanger

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg 23, datert 27.02.2013, med bestemmelser sist revidert 23.05.2013, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.06.2013

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Geir Tore Persøy, FRP

Endevegg øst skal ha vinduer, jfr. estetikkutvalgets uttalelse.

Avstemning:

Endringsforslag fra Persøy tiltrådt med 6 mot 5 stemmer

Rådmannens forslag til innstilling med endring i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg 23, datert 27.02.2013, med bestemmelser sist revidert 23.05.2013, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Endevegg øst skal ha vinduer, jfr. estetikkutvalgets uttalelse.
        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:40 Sist endret: 13.06.2013 09:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051